4.5.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/595

ze dne 30. dubna 2020

o poskytnutí podpory na soukromé skladování skopového a kozího masa a o stanovení výše podpory předem

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 18 odst. 2 a čl. 223 odst. 3 písm. c) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (2), a zejména na čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (3), a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozsáhlá omezení pohybu zavedená v členských státech za účelem řešení současné pandemie COVID-19 mají vážný dopad na prodej určitých kategorií produktů z ovcí a koz, například jatečně upravených těl jehňat a koz mladších dvanácti měsíců, odvětví pohostinství a stravování.

(2)

V důsledku toho došlo k prudkému poklesu poptávky po některých produktech z ovcí a koz. Odvětví ovcí a koz proto čelí narušení trhu v důsledku nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. To má významný negativní dopad na marže v odvětví a ohrožuje finanční životaschopnost zemědělců v Unii. Očekává se, že bez opatření proti tomuto narušení trhu budou ceny produktů z ovcí a koz v Unii klesat a tlak na jejich snižování bude pravděpodobně pokračovat.

(3)

Současnou nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trzích se skopovým a kozím masem lze zmírnit skladováním jatečně upravených těl ovcí a koz mladších dvanácti měsíců, která by byla většinou určena pro odvětví pohostinství a stravování.

(4)

Rozsáhlá omezení pohybu zavedená v členských státech za účelem řešení stávající pandemie COVID-19 rovněž ovlivnila dostupnost pracovních sil na jatkách a v odvětví zpracování potravin a snížila kapacity v oblasti dopravy a logistiky.

(5)

S cílem zmírnit současné obtíže a zejména snížit nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou, která vyvíjí tlak na snížení cen všech výrobků z ovčího a kozího masa, a s cílem zmírnit tyto obtížné tržní podmínky, je vhodné podpořit soukromé skladování čerstvého nebo chlazeného masa ovcí a koz mladších dvanácti měsíců.

(6)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 (4) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 (5) stanoví pravidla pro veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování. Nestanoví-li toto nařízení jinak, měla by se na podporu soukromého skladování čerstvého a chlazeného masa ovcí a koz mladších dvanácti měsíců použít ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 a prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.

(7)

Pro zajištění rychlého a pružného systému fungování by měla být výše podpory stanovena předem. V souladu s článkem 4 nařízení (EU) č. 1370/2013 by podpora soukromého skladování stanovená předem měla být určena na základě nákladů na skladování a ostatních příslušných tržních prvků. Je vhodné stanovit podporu na celé období skladování na základě nákladů na uskladnění a vyskladnění, nákladů na skladování za studena za den a částečné náhrady za ztrátu hodnoty při přeměně čerstvého nebo chlazeného kozího a ovčího masa na mražené.

(8)

Aby byla podpora soukromého skladování účinná a měla skutečný dopad na trh, měla by se poskytovat pouze na produkty, které dosud nebyly uskladněny. V této souvislosti je vhodné stanovit dobu skladování.

(9)

Z důvodu administrativní účinnosti a zjednodušení by mělo být stanoveno minimální množství produktů, jehož se má týkat každá žádost.

(10)

Pro zajištění serióznosti žádosti a žádoucího dopadu opatření na trh by měla být stanovena jistota.

(11)

Opatření zavedená pro řešení pandemie COVID-19 mohou ovlivnit soulad s požadavky na kontroly na místě týkající se podpory soukromého skladování podle článku 60 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240. Členským státům, kterých se tato opatření týkají, je proto vhodné poskytnout flexibilitu prodloužením lhůty pro provedení kontrol uskladnění nebo nahrazením těchto kontrol použitím jiných relevantních důkazů, a tím, že se nebude vyžadovat provádění neohlášených kontrol. Pro účely tohoto nařízení je proto vhodné odchýlit se od některých ustanovení prováděcího nařízení (EU) 2016/1240.

(12)

Ustanovení čl. 42 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 stanoví, že členské státy by měly Komisi jednou týdně oznámit přípustné žádosti. V zájmu zajištění transparentnosti, sledování a řádné správy částek, které jsou pro podporu k dispozici, je pro účinné řízení režimu podpory nutné častější oznamování.

(13)

Aby mělo toto nařízení okamžitý dopad na trh a přispělo ke stabilizaci cen, mělo by vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se stanoví podpora soukromého skladování čerstvého nebo chlazeného masa ovcí a koz mladších dvanácti měsíců podle čl. 17 prvního pododstavce písm. i) nařízení (EU) č. 1308/2013, dále jen „podpora“.

2.   Nestanoví-li toto nařízení jinak, použije se nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 a prováděcí nařízení (EU) 2016/1240.

Článek 2

Produkty způsobilé pro podporu

1.   Seznam produktů způsobilých pro podporu je uveden v příloze.

2.   Aby bylo maso způsobilé pro podporu, musí být řádné a uspokojivé obchodní jakosti a musí pocházet z Unie. Produkt musí splňovat požadavky stanovené v oddíle III přílohy VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238.

3.   Podpora se poskytuje pouze na množství čerstvého nebo chlazeného masa, která ještě nebyla uskladněna.

Článek 3

Předkládání a přípustnost žádostí

1.   Žádosti o podporu lze podávat od 7. května 2020.

2.   Každá žádost se vztahuje na produkty uvedené v příloze s uvedením příslušného kódu KN.

3.   Minimální způsobilé množství pro každou žádost je 5 tun.

Článek 4

Výše podpory a doba skladování

1.   Příslušné výše podpory na dobu skladování jsou stanoveny v příloze.

2.   Smluvní skladování končí dnem, který předchází dni vyskladnění.

3.   Podporu lze poskytnout pouze na dobu skladování v délce 90, 120 nebo 150 dní.

Článek 5

Jistota

Při podání žádosti o podporu na produkty způsobilé pro podporu činí výše jistoty požadované podle čl. 4 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 100 EUR na tunu.

Článek 6

Kontroly

1.   Odchylně od čl. 60 odst. 1 a 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/1240, kdy v důsledku opatření přijatých k řešení pandemie COVID-19 (dále jen „opatření“) není platební agentura schopna včas provést kontroly uvedené v čl. 60 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení, může dotyčný členský stát:

a)

prodloužit lhůtu uvedenou v čl. 60 odst. 1 prvním pododstavci na provedení těchto kontrol až do 30 dnů po ukončení opatření; nebo

b)

nahradit tyto kontroly během období, kdy jsou opatření použitelná, použitím příslušných důkazů, včetně fotografií s geografickými metadaty nebo jiných důkazů v elektronické podobě.

2.   Odchylně od čl. 60 odst. 3 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU) 2016/1240, pokud platební agentura není schopna provádět neohlášené kontroly na místě, není platební agentura po dobu platnosti opatření povinna provádět neohlášené kontroly.

Článek 7

Oznámení o požadovaných množstvích

Odchylně od čl. 42 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 oznámí členské státy Komisi množství produktů, která byla předmětem přípustné žádosti, a související informace takto:

a)

každé pondělí nejpozději do 12:00 hodin (bruselského času) množství produktů, pro něž byly přípustné žádosti podány ve čtvrtek a v pátek předchozího týdne;

b)

každý čtvrtek nejpozději do 12:00 hodin (bruselského času) množství produktů, pro něž byly přípustné žádosti podány v pondělí, v úterý a ve středu téhož týdne.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. dubna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

Předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 15).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 71).


PŘÍLOHA

Seznam produktů způsobilých pro podporu podle čl. 2 odst. 1 a příslušné výše podpory na dobu skladování podle čl. 4 odst. 1

Kód nomenklatury (kód KN) produktů

Popis produktů

Výše podpory na dobu skladování

(v EUR za tunu)

90 dnů

120 dnů

150 dnů

1

2

3

4

5

ex 0204 10 00

Čerstvá nebo chlazená jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl jehňat mladších dvanácti měsíců

866

890

915

ex 0204 50 11

Čerstvá nebo chlazená jatečně upravená těla a půlky jatečně upravených těl koz mladších dvanácti měsíců