17.4.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 119/15


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/533

ze dne 15. dubna 2020

o prodloužení lhůt pro vykazování statistických informací (ECB/2020/23)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 5.1 a 12.1 tohoto statutu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Statistické zpravodajské povinnosti stanovené v příslušných nařízeních Evropské centrální banky (ECB) odrážejí statistické potřeby Eurosystému, stávající pandemie onemocnění způsobeného koronavirem 2019 (COVID-19) však může pro zpravodajské jednotky představovat významný problém.

(2)

Může proto nastat potřeba umožnit prodloužení lhůt pro vykazování některých statistických informací o pevně stanovené období. Aby bylo takové opatření účinné, mělo by být přijato rychle a efektivně.

(3)

S cílem rychle reagovat na stávající pandemickou situaci by mělo toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přenesení pravomoci prodloužit lhůty pro statistické vykazování

1.   Rada guvernérů tímto přenáší na Výkonnou radu pravomoc prodloužit lhůty pro vykazování statistických informací požadovaných na základě nařízení Evropské centrální banky (ECB) uvedených v příloze tohoto nařízení.

2.   Při přijímání rozhodnutí prodloužit lhůtu pro vykazování statistických informací vezme Výkonná rada v úvahu:

a)

periodicitu vykazování podle každého nařízení ECB uvedeného v příloze tohoto nařízení;

b)

vliv šíření COVID-19 na kapacitu zpravodajských jednotek pro vykazování a zajišťování kvality údajů a kapacitu národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (dále jen „národní centrální banky“), jakož i ECB provádět nezbytné ověřování statistických informací;

c)

naléhavost shromažďování dotčených údajů pro to, aby ECB a národní centrální banky mohly vykonávat úkoly Evropského systému centrálních bank (ESCB);

d)

potřebu zaměřit zdroje ECB a národních centrálních bank na shromažďování těch údajů, které jsou nejvíce zapotřebí k tomu, aby ECB a národní centrální banky mohly vykonávat úkoly ESCB.

3.   Každé rozhodnutí Výkonné rady podle odstavce 1 zohlední doporučení Výboru pro statistiku ESCB ve standardním složení. Pro účely poskytnutí doporučení Výkonné radě Výbor pro statistiku zohlední potřeby uživatelů údajů.

4.   Prodloužení lhůt pro vykazování statistických informací se může vztahovat jen na vykazování, které se má uskutečnit k 31. prosinci 2020 nebo před tímto datem.

5.   Lhůty pro vykazování statistických informací nelze prodloužit na období po 30. červnu 2021.

6.   O rozhodnutích přijatých Výkonnou radou podle odstavce 1 je v pravidelných čtvrtletních intervalech informována Rada guvernérů.

7.   O rozhodnutích přijatých Výkonnou radou podle odstavce 1 jsou informovány dotčené zpravodajské jednotky.

8.   Rada guvernérů tímto rovněž přenáší na Výkonnou radu pravomoc prodloužit lhůty pro předávání statistických informací uvedených v odstavci 1 národními centrálními bankami ECB. Rozhodnutí Výkonné rady podle tohoto odstavce musí být v souladu s příslušným rozhodnutím přijatým Výkonnou radou podle odstavce 1.

Článek 2

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 15. dubna 2020.

Za Radu guvernérů ECB

prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.


PŘÍLOHA

Seznam nařízení ECB

1.   

Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43) (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 18).

2.   

Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/231 ze dne 26. ledna 2018 o statistické zpravodajské povinnosti penzijních fondů (ECB/2018/2) (Úř. věst. L 45, 17.2.2018, s. 3).

3.   

Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1374/2014 ze dne 28. listopadu 2014 o statistické zpravodajské povinnosti pojišťovacích společností (ECB/2014/50) (Úř. věst. L 366, 20.12.2014, s. 36).