8.4.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/507

ze dne 7. dubna 2020,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o procentní podíl registrační dokumentace, která má být vybrána pro účely kontroly souladu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a zejména na čl. 41 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu zajištění souladu registrační dokumentace s nařízením (ES) č. 1907/2006 vyžaduje ustanovení článku 41 uvedeného nařízení, aby Evropská agentura pro chemické látky (dále jen „agentura“) vybrala určitý procentní podíl této registrační dokumentace pro kontrolu souladu. Na základě této kontroly může být předložen návrh rozhodnutí, v němž bude žadatel (případně žadatelé) vyzván k předložení informací nezbytných k tomu, aby byla registrace v souladu s příslušnými požadavky na informace.

(2)

Z posouzení provedeného agenturou (2) a Komisí (3) ohledně uplatňování nařízení (ES) č. 1907/2006, jakož i ze studie vypracované příslušnými německými orgány (4) vyplývá, že v souladu není pravděpodobně značný počet registračních dokumentací, což brání účinnému plnění cílů nařízení (ES) č. 1907/2006.

(3)

V Souhrnné zprávě Komise o uplatňování nařízení REACH a přezkumu některých prvků uvádí Komise nesoulad registrační dokumentace jako jeden z problémů, které je třeba neprodleně řešit.

(4)

Po uplynutí poslední lhůty pro registraci lze na základě lepší znalosti skutečného počtu registrovaných látek a zkušeností s hodnocením dokumentace, které agentura získala, lépe předem naplánovat kontroly souladu.

(5)

V návaznosti na konzultaci s agenturou, jak je uvedeno ve společném akčním plánu pro hodnocení podle nařízení REACH (5), na němž se dohodly útvary Komise a agentura ECHA, jež Rada požadovala ve svých závěrech ze dne 26. června 2019 (6), se Komise domnívá, že v zájmu zlepšení souladu s příslušnými požadavky na informace by se měl minimální procentní podíl registrační dokumentace, u níž by měla být provedena kontrola souladu ohledně všech prvků uvedených v čl. 41 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006, zvýšit ze stávajících 5 % na 20 % veškeré dokumentace, kterou agentura obdržela do lhůty v roce 2018, a to z každého množstevního rozmezí. Tento procentní podíl je pro agenturu vzhledem k jejím zdrojům považován za realistický.

(6)

Ve společném akčním plánu, na němž se dohodly útvary Komise a agentura ECHA, je stanoveno, že u veškerých registrací v množstevním rozmezí 100 tun a více za rok, které byly předloženy ve lhůtě do roku 2018, by mělo být cílové 20 % hodnoty dosaženo do 31. prosince 2023 a u registrací v množstevním rozmezí méně než 100 tun za rok, které byly předloženy ve lhůtě do roku 2018, pak do 31. prosince 2027.

(7)

Nařízení (ES) č. 1907/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 41 odst. 5 nařízení (ES) č. 1907/2006 se první a druhá věta nahrazují tímto:

„Aby se zajistilo, že jsou registrační dokumentace v souladu s tímto nařízením, vybere agentura do 31. prosince 2023 pro kontrolu souladu určitý podíl těchto dokumentací, a to nejméně 20 % z celkového počtu dokumentací předložených agentuře pro množstevní rozmezí v hodnotě 100 tun nebo více za rok.

Agentura dále do 31. prosince 2027 vybere pro kontrolu souladu určitý podíl těchto dokumentací, a to nejméně 20 % z celkového počtu dokumentací předložených agentuře pro množstevní rozmezí v hodnotě méně než 100 tun za rok.

Při výběru pro kontrolu souladu dává agentura přednost, avšak ne výlučně, dokumentacím, které splňují alespoň jedno z těchto kritérií:“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. dubna 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

Předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Výroční hodnotící zprávy Evropské agentury pro chemické látky a zprávy o uplatňování nařízení (ES) č. 1907/2006: https://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/plans-and-reports

(3)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru: „Souhrnná zpráva Komise o uplatňování nařízení REACH a přezkumu některých prvků“, COM(2018) 116 final.

(4)  https://www.bfr.bund.de/cm/349/data-quality-of-environmental-endpoints-in-registrations.pdf

(5)  Společný akční plán pro hodnocení podle nařízení REACH – Zajištění souladu registrací podle nařízení REACH –

https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/final_echa_com_reach_evaluation_action_plan_en

(6)  Směrem ke strategii pro politiku Unie v oblasti chemických látek – Závěry Rady ze dne 26. června 2019, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10713-2019-INIT/en/pdf - bod 18 -