5.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/34


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/357

ze dne 4. března 2020,

kterým se mění nařízení (EU) 2018/395, pokud jde o průkazy způsobilosti pilota balonů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na články 23, 27 a 31 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (EU) 2018/1139 Komise přijme nezbytná prováděcí pravidla, jimiž se stanoví požadavky pro průkazy způsobilosti pilota balonů („BPL“), pokud takové letadlo splňuje podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodech i) a ii) uvedeného nařízení.

(2)

S ohledem na specifickou povahu vydávání průkazů způsobilosti členům letových posádek balonů je nezbytné, aby byly zvláštní požadavky na vydávání průkazů způsobilosti stanoveny v samostatných nařízeních. Tyto požadavky by měly vycházet z obecných pravidel pro vydávání průkazů způsobilosti členům letových posádek, která jsou stanovena v nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (2). Měly by však být přepracovány a zjednodušeny, aby bylo zajištěno, že budou přiměřené a budou vycházet z přístupu založeného na posouzení rizik, přičemž by mělo být zajištěno, aby piloti balonů byli i nadále způsobilí vykonávat své činnosti a plnit své povinnosti.

(3)

Podle čl. 12 odst. 2a bodu 3 nařízení (EU) č. 1178/2011 mohou členské státy až do 8. dubna 2020 i nadále uplatňovat vnitrostátní pravidla pro vydávání průkazů způsobilosti, která umožňují přístup k některým základním právům pilota. Některé členské státy oznámily Komisi a agentuře Evropské unie pro bezpečnost letectví (dále jen „EASA“), že v této souvislosti zachování vnitrostátních pravidel pro vydávání průkazů způsobilosti, na jejichž základě piloti-žáci vykonávají omezená práva bez dozoru a postupně získávají základní práva, podporuje v důsledku snadného a cenově dostupného přístupu k létání propagaci sportovního a rekreačního létání. Propagace a umožnění tohoto snadného přístupu k všeobecnému letectví je v souladu s cíli plánu agentury EASA, jehož záměrem je vytvořit přiměřenější, pružnější a proaktivnější regulační systém (3). Z těchto důvodů by členské státy měly mít možnost nadále uplatňovat vnitrostátní pravidla pro vydávání průkazů způsobilosti v souladu se zásadami stanovenými v nařízení (EU) 2019/430 (4) pro účely vydávání průkazů způsobilosti pilota balonů („BPL“). Členské státy by však měly informovat Komisi a agenturu EASA ve všech případech, kdy tato povolení využijí. Členské státy by rovněž měly sledovat používání těchto povolení, aby byla zachována přijatelná úroveň bezpečnosti letectví.

(4)

V zájmu zajištění hladkého přechodu by všechna osvědčení, povolení a schválení vydaná pilotům balonů v souladu s nařízením (EU) č. 1178/2011 před datem použitelnosti tohoto nařízení měla být i nadále platná. Vnitrostátní průkazy způsobilosti pilota balonů vydané před datem použitelnosti tohoto nařízení by měly být změněny na průkazy způsobilosti vydané v souladu s tímto nařízením prostřednictvím hlášení o změně vypracovaných příslušnými orgány členských států v konzultaci s agenturou EASA.

(5)

Výcvik pilotů balonů, který byl zahájen v souladu s přílohou I (částí FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 před datem použitelnosti tohoto nařízení, by měl být plně započten, jelikož poskytuje rovnocenný nebo dokonce širší rozsah požadavků na výcvik, než jsou požadavky zaváděné tímto nařízením. Výcvik, který byl zahájen před datem použitelnosti tohoto nařízení v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy, by měl být započten na základě hlášení o zápočtu vypracovaných členskými státy.

(6)

Stávajícím organizacím pro výcvik by měl být poskytnut dostatek času k tomu, aby své výcvikové programy v souvislosti se zjednodušenými požadavky na výcvik v případě potřeby přizpůsobily.

(7)

Ustanovení nařízení Komise (EU) 2018/395 (5) by měla být rovněž aktualizována, pokud jde o provoz balonů, aby se zohlednily poznatky získané od přijetí uvedeného nařízení a aby se vyjasnily některé aspekty, jako je předkládání prohlášení pro obchodní činnosti.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením vycházejí ze stanoviska agentury EASA č. 01/2019 (6) v souladu čl. 75 odst. 2 písm. b) a c) a s čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2018/395 se mění takto:

1)

název se nahrazuje tímto:

„Nařízení Komise (EU) 2018/395 ze dne 13. března 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz balonů a pro vydávání průkazů způsobilosti letovým posádkám balonů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139“;

2)

v článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Toto nařízení stanoví podrobná pravidla letového provozu balonů a vydávání a zachování průkazů způsobilosti pilota a souvisejících kvalifikací, práv a osvědčení pro balony, pokud taková letadla splňují podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. b) bodech i) a ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 (*1).

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1).“;"

3)

článek 2 se mění takto:

a)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice a, pokud nejsou pojmy uvedeny jinde v tomto článku, definice článku 2 nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (*2):“;

(*2)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).“;"

b)

vkládá se nový bod 7a, který zní:

„7a)

„obchodním provozem“ se rozumí jakýkoliv provoz balonu za úplatu nebo jiné protiplnění, jenž je přístupný veřejnosti, nebo pokud není přístupný veřejnosti, jenž je prováděn na základě smlouvy mezi provozovatelem a zákazníkem, přičemž zákazník nemá nad provozovatelem kontrolu;“

c)

bod 10 se nahrazuje tímto:

„10)

„seznamovacím letem“ se rozumí jakýkoli krátký let provozovaný za úplatu či jiné protiplnění provozovaný organizací pro výcvik uvedenou v článku 10a nařízení (EU) č. 1178/2011 nebo organizací vytvořenou za účelem propagace sportovního či rekreačního létání s cílem získat nové členy či zájemce o výcvik;“

d)

bod 12) se nahrazuje tímto:

„12)

„dohodou o nájmu/pronájmu bez posádky“ se rozumí dohoda mezi podniky, podle níž je balon provozován na odpovědnost nájemce;“

e)

doplňují se nové body 13 až 15, které znějí:

„13)

„vnitrostátním průkazem způsobilosti“ se rozumí průkaz způsobilosti pilota vydaný členským státem v souladu s vnitrostátními právními předpisy před datem použitelnosti přílohy III (části BFCL) tohoto nařízení nebo přílohy I (části FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011;

14)

„průkazem způsobilosti podle části BFCL“ se rozumí průkaz způsobilosti letové posádky, který je v souladu s požadavky přílohy III (části BFCL) tohoto nařízení;

15)

„hlášením o změně“ se rozumí hlášení, na jehož základě lze změnit průkaz způsobilosti na průkaz způsobilosti podle části BFCL.“;

4)

v článku 3 se odstavec 2 mění takto:

a)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„2.   Provozovatelé balonů se zapojí se do obchodního provozu až poté, co příslušnému úřadu předloží prohlášení o své kapacitě a prostředcích k plnění povinností souvisejících s provozem balonu.“;

b)

druhý pododstavec se zrušuje;

c)

třetí pododstavec se mění takto:

i)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„První pododstavec se nevztahuje na následující provozní činnosti balonů:“;

ii)

písmena c) a d) se nahrazují tímto:

„c)

seznamovací lety s maximálně čtyřmi osobami včetně pilota a výsadkové lety prováděné buď organizací pro výcvik podle článku 10a nařízení (EU) č. 1178/2011, jejíž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v některém členském státě a, nebo organizací vytvořenou za účelem propagace sportovního či rekreačního létání za předpokladu, že organizace balon provozuje na základě vlastnictví nebo dohody o nájmu/pronájmu bez posádky, let nevytváří zisk vyplácený mimo organizaci a že takové lety představují pouze okrajovou činnost organizace;

d)

cvičné lety prováděné organizací pro výcvik podle článku 10a nařízení (EU) č. 1178/2011, jejíž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v některém členském státě.“;

5)

Za článek 3 se vkládají nové články 3a až 3d, které znějí:

„Článek 3a

Průkazy způsobilosti pilota a osvědčení zdravotní způsobilosti

1.   Aniž je dotčeno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) (*3), piloti letadel podle čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení musí dodržovat technické požadavky a správní postupy stanovené v příloze III (části BFCL) tohoto nařízení a v příloze IV (části MED) nařízení (EU) č. 1178/2011.

2.   Jako výjimka z práv držitelů průkazů způsobilosti definovaných v příloze III (části BFCL) tohoto nařízení smí držitelé uvedených průkazů způsobilosti provádět lety podle čl. 3 odst. 2 písm. a) až d), aniž by dodržovali článek BFCL.215 přílohy III (části BFCL) tohoto nařízení.

3.   Členský stát může pilotům-žákům ve výcvikovém kurzu pro získání průkazu způsobilosti pilota balonů („BPL“) povolit, aby vykonávali omezená práva bez dozoru předtím, než splní všechny požadavky, které jsou nezbytné pro vydání průkazu BPL v souladu s přílohou III (částí BFCL), a to za těchto podmínek:

a)

rozsah udělených práv se zakládá na posouzení bezpečnostního rizika provedeném členským státem, přičemž se zohlední rozsah výcviku potřebného k dosažení zamýšlené úrovně odborné způsobilosti pilota;

b)

práva se omezí na:

i)

celé státní území nebo část státního území členského státu, který uděluje povolení,

ii)

balony registrované v členském státě, který uděluje povolení;

c)

držitel takového povolení, který žádá o vydání BPL, musí obdržet zápočty za výcvik prováděný v rámci povolení na základě doporučení schválené organizace pro výcvik („ATO“) nebo ohlášené organizace pro výcvik („DTO“);

d)

členský stát každé tři roky předkládá Komisi a Agentuře Evropské unie pro bezpečnost letectví zprávy a posouzení bezpečnostního rizika;

e)

členský stát sleduje využívání povolení vydaných podle tohoto odstavce, aby zajistil přijatelnou úroveň letecké bezpečnosti, a v případě zjištění zvýšeného bezpečnostního rizika nebo jakýchkoli pochybností v oblasti bezpečnosti podnikne patřičné kroky.

Článek 3b

Stávající průkazy způsobilosti pilota a vnitrostátní osvědčení zdravotní způsobilosti

1.   Průkazy způsobilosti pro balony podle části FCL a související práva, kvalifikace a osvědčení vydané členským státem před datem účinnosti tohoto nařízení se považují za vydané v souladu s tímto nařízením. Členské státy uvedené průkazy způsobilosti nahradí průkazy způsobilosti s formátem stanoveným v příloze VI (části ARA) nařízení (EU) č. 1178/2011, když znovu vydávají průkazy způsobilosti z administrativních důvodů nebo na žádost držitelů průkazů způsobilosti.

2.   Pokud členský stát znovu vydá průkazy způsobilosti a související práva, kvalifikace a osvědčení v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, členský stát postupuje dle daného případu takto:

a)

převede všechna již potvrzená práva v průkazech způsobilosti podle části FCL do nového formátu průkazu způsobilosti;

b)

změní práva pro upoutané lety nebo obchodní provoz související s průkazem způsobilosti podle části FCL na kvalifikaci pro upoutané lety nebo kvalifikaci pro obchodní provoz v souladu s ustanoveními článků BFCL.200 a BFCL.215 přílohy III (části BFCL) tohoto nařízení;

c)

potvrdí datum skončení platnosti osvědčení letového instruktora související s průkazem způsobilosti podle části FCL do zápisníku letů pilota nebo vydá rovnocenný doklad. Po tomto datu vykonávají tito piloti práva instruktora pouze tehdy, pokud splňují článek BFCL.360 přílohy III (části BFCL) tohoto nařízení.

3.   Držitelé vnitrostátních průkazů způsobilosti pro balony vydaných členskými státy před datem použitelnosti přílohy III (části BFCL) tohoto nařízení smí nadále až do 8. dubna 2021 vykonávat práva vyplývající z jejich průkazů způsobilosti. Do tohoto data členské státy v souladu s prvky stanovenými v hlášení o změně, které splňuje požadavky čl. 4 odst. 4 a 5 nařízení (EU) č. 1178/2011, změní uvedené průkazy způsobilosti na průkazy způsobilosti a související kvalifikace, práva a osvědčení podle části BFCL.

4.   Vnitrostátní osvědčení zdravotní způsobilosti pilota související s průkazem způsobilosti uvedeným v odstavci 2 tohoto článku a vydané členským státem před datem použitelnosti přílohy III (části BFCL) tohoto nařízení zůstávají v platnosti do jejich příštího prodloužení platnosti, nebo do 8. dubna 2021, podle toho, co nastane dříve. Prodloužení platnosti těchto osvědčení zdravotní způsobilosti musí být v souladu s požadavky přílohy IV (části MED) nařízení (EU) č. 1178/2011.

Článek 3c

Zápočet za výcvik zahájený před datem použitelnosti tohoto nařízení

1.   Pokud jde o vydávání průkazů způsobilosti a souvisejících práv, kvalifikací nebo osvědčení podle části BFCL v souladu s přílohou III (částí BFCL) tohoto nařízení, má se za to, že výcvik zahájený před datem použitelnosti tohoto nařízení v souladu s přílohou I (částí FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 splňuje požadavky tohoto nařízení, pokud byl průkaz BPL vydán nejpozději 8. dubna 2021. V takovém případě se použijí tato pravidla:

a)

výcvik BPL zahájený na balonech představujících třídu horkovzdušných vzducholodí, včetně souvisejícího zkoušení, smí být dokončen na těchto balonech;

b)

hodiny výcviku absolvované v třídě horkovzdušných balonů v balonech jiných než skupiny A uvedené třídy balonů se plně započtou do požadavku čl. BFCL.130 písm. b) přílohy III.

2.   Výcvik zahájený před datem použitelnosti tohoto nařízení nebo přílohy I (části FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011, v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy, se započte pro účely vydání průkazů způsobilosti podle části BFCL na základě hlášení o zápočtu vypracovaného členským státem v konzultaci s Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví.

3.   Hlášení o zápočtu uvedené v odstavci 2 popisuje rozsah výcviku, uvádí, které požadavky části BFCL se započítávají a případně které požadavky musí žadatelé splňovat, aby jim byl vydán průkaz způsobilosti podle části BFCL. Hlášení musí obsahovat kopie všech dokladů nezbytných k osvědčení rozsahu výcviku a kopie všech vnitrostátních předpisů a postupů, podle nichž byl výcvik zahájen.

Článek 3d

Organizace pro výcvik

1.   Organizace pro výcvik pro průkazy způsobilosti pilota podle čl. 1 odst. 1 musí splňovat požadavky článku 10a nařízení (EU) č. 1178/2011.

2.   Organizace pro výcvik uvedené v odstavci 1 tohoto článku, které jsou držiteli schválení vydaného v souladu s přílohou VII (částí ORA) nařízení (EU) č. 1178/2011 nebo které předložily prohlášení v souladu s přílohou VIII (částí DTO) nařízení (EU) č. 1178/2011 před datem použitelnosti tohoto nařízení, přizpůsobí v případě potřeby své programy výcviku nejpozději do 8. dubna 2021.

(*3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 4. března 2020, (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).“;"

6)

příloha I (část DEF) se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

7)

příloha II (část BOP) se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení;

8)

doplňuje se příloha III (část BFCL) stanovená v příloze III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 8. dubna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(4)  Nařízení Komise (EU) 2019/430 ze dne 18. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o požívání omezených výsadních práv bez dohledu do vydání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel (Úř. věst L75 19.3.2019 s. 66).

(5)  Nařízení Komise (EU) 2018/395 ze dne 13. března 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz balonů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 71, 14.3.2018, s. 10).

(6)  Easier access for GA pilots to IFR flying & Revision of the balloon and sailplane licensing requirements (Snadnější přístup pilotů všeobecného letectví k letům IFR a revizi požadavků týkajících se vydávání průkazů způsobilosti pilotů balonů a kluzáků) (stanovisko č. 01/2019 (A) a (B), 19. 2.2019), k dispozici na adrese: https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


PŘÍLOHA I

„Definice“ (část DEF) v příloze I nařízení (EU) 2018/395 se mění takto:

1)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice a, nejsou-li pojmy v této příloze definovány jinak, definice uvedené v článku 2 nařízení (EU) č. 1178/2011, jakož i v článku FCL.010 přílohy I (části FCL) uvedeného nařízení:“;

2)

body 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.

„přijatelnými způsoby průkazu“ se rozumí agenturou přijaté nezávazné standardy, které ukazují, jakým způsobem má být prokazován soulad s nařízením (EU) 2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty;

2.

„alternativními způsoby průkazu“ se rozumí způsoby, které nabízejí alternativní možnost ke stávajícím přijatelným způsobům průkazu, nebo nové způsoby průkazu souladu s nařízením (EU) 2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty, pro něž agentura dosud nepřijala související přijatelné způsoby průkazu;

3)

vkládá se nový bod 11a, který zní:

„11a.

„dobou letu“ se rozumí celková doba od okamžiku, kdy koš opustí zemi s cílem vzletět, do okamžiku, kdy balon naposledy zastaví na konci tohoto letu;“

4)

vkládají se nové body 17a a 17b, které znějí:

„17a.

„třídou balonů“ se rozumí kategorizace balonů, která zohledňuje způsob vyvozování vztlaku použitý k udržení letu;

17b.

„přezkoušením odborné způsobilosti“ se rozumí prokázání dovednosti pro účely splnění požadavků na rozlétanost stanovených v tomto nařízení, a včetně případně požadovaných ústních zkoušek;“

5)

bod 22 se nahrazuje tímto:

„22.

„skupinou balonů“ se rozumí kategorizace balonů, která zohledňuje rozměry nebo kapacitu obalu balonu;“

6)

doplňují se nové body 23 až 26, které znějí:

„23.

„zkouškou dovednosti“ se rozumí prokázání dovednosti pro účely vydání průkazu způsobilosti nebo kvalifikace nebo rozšíření práv, včetně případně požadovaných ústních zkoušek;

24.

„hodnocením odborné způsobilosti“ se rozumí prokázání dovednosti, znalostí a postoje pro první vydání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení instruktora nebo examinátora;

25.

„samostatným letem“ se rozumí doba letu, v jejímž průběhu je pilot-žák jedinou osobou v balonu;

26.

„upoutaným letem“ se rozumí let s poutacím systémem, který balon nepřetržitě během provozu ukotvuje v pevném bodě, s výjimkou lana, které lze používat při postupu vzletu.“


PŘÍLOHA II

„Letový provoz balonu“ (část BOP) v příloze II nařízení (EU) 2018/395 se mění takto:

1)

v článku BOP.BAS.010 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Požaduje-li to příslušný úřad, který ověřuje průběžný soulad provozovatele podle čl. ARO.GEN.300 písm. a) bodu 2 přílohy II (části ARO) nařízení (EU) č. 965/2012, prokáže provozovatel soulad se základními požadavky stanovenými v příloze V nařízení (EU) 2018/1139 a s požadavky tohoto nařízení.“;

2)

článek BOP.BAS.020 se nahrazuje tímto:

BOP.BAS.020 Okamžitá reakce na problém související s bezpečností

Provozovatel zavede:

a)

opatření související s bezpečností z pověření příslušného úřadu v souladu s čl. ARO.GEN.135 písm. c) přílohy II (částí ARO) nařízení (EU) č. 965/2012 a

b)

příkazy k zachování letové způsobilosti a další povinné informace vydané agenturou v souladu s čl. 77 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) 2018/1139.“;

3)

článek BOP.BAS.025 se nahrazuje tímto:

BOP.BAS.025 Ustanovení do funkce velícího pilota

Provozovatel ustanoví velícího pilota, který má kvalifikaci pro funkci velícího pilota v souladu s přílohou III (částí BFCL) tohoto nařízení.“;

4)

v článku BOP.BAS.300 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Přístroje a vybavení, které nejsou požadovány v tomto oddíle, a jakékoli jiné vybavení, které není požadováno v této příloze, ale jsou za letu na palubě balonu, splňují tyto dvě podmínky:

1)

informace poskytnuté těmito přístroji nebo vybavením nepoužívá letová posádka k dosažení souladu se základními požadavky ohledně letové způsobilosti stanovené v příloze II nařízení (EU) 2018/1139;

2)

přístroje a vybavení neovlivní letovou způsobilost balonu ani v případě poruchy nebo nesprávné činnosti.“;

5)

v článku BOP.ADD.005 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Provozovatel je odpovědný za provoz balonu v souladu se základními požadavky stanovenými v příloze V nařízení (EU) 2018/1139, s požadavky této hlavy a svým prohlášením.“;

6)

v článku BOP.ADD.015 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Pro účely určení souladu se základními požadavky stanovenými v příloze V nařízení (EU) 2018/1139 a s požadavky tohoto nařízení poskytne provozovatel jakékoli osobě oprávněné příslušným úřadem kdykoli přístup ke všem provozním prostorám, balonu, dokumentu, záznamům, údajům, postupům nebo jakýmkoli dalším materiálům týkajícím se jeho činnosti, která spadá do oblasti působnosti tohoto nařízení, bez ohledu na to, zda je tato činnost zajišťována smluvně či nikoli.“;

7)

článek BOP.ADD.035 se nahrazuje tímto:

BOP.ADD.035 Smluvní činnosti

Zadává-li provozovatel některou část své činnosti, která spadá do oblasti působnosti tohoto nařízení, jiné organizaci, odpovídá za zajištění toho, že smluvní organizace bude činnost vykonávat v souladu se základními požadavky stanovenými v příloze V nařízení (EU) 2018/1139 a s požadavky tohoto nařízení. Provozovatel též zajistí, aby byl příslušnému úřadu umožněn do smluvní organizace přístup s cílem zjistit, zda provozovatel tyto požadavky plní.“;

8)

v článku BOP.ADD.040 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Provozovatel jmenuje odpovědného vedoucího pracovníka, který má pravomoc zajistit, aby všechny činnosti, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, mohly být financovány a prováděny v souladu se základními požadavky stanovenými v příloze V nařízení (EU) 2018/1139 a s požadavky tohoto nařízení. Odpovědný vedoucí pracovník nese odpovědnost za vytvoření a udržování účinného systému řízení.“;

9)

článek BOP.ADD.045 se nahrazuje tímto:

BOP.ADD.045 Požadavky na provozní prostory

Provozovatel musí mít provozní prostory, které jsou dostatečné na to, aby umožnily výkon a řízení všech úkolů a činností vyžadovaných k zajištění souladu se základními požadavky stanovenými v příloze V nařízení (EU) 2018/1139 a s požadavky tohoto nařízení.“;

10)

v článku BOP.ADD.100 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

V prohlášení podle čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce potvrdí provozovatel, že splňuje a bude nadále splňovat základní požadavky stanovené v příloze V nařízení (EU) 2018/1139 a požadavky tohoto nařízení.“;

11)

v článku BOP.ADD.105 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Provozovatel uvědomí příslušný úřad neprodleně o jakýchkoli změnách okolností ovlivňujících splnění základních požadavků stanovených v příloze V nařízení (EU) 2018/1139 a požadavků tohoto nařízení, jak je uvedeno v prohlášení předloženém příslušnému úřadu, a o jakýchkoli změnách týkajících se informací uvedených v čl. BOP.ADD.100 písm. b) a seznamu alternativních způsobů průkazu podle čl. BOP.ADD.100 písm. c) zahrnutého do prohlášení nebo k němu přiloženého.“;

12)

v článku BOP.ADD.115 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Pokud je balon registrovaný ve třetí zemi předmětem dohody o nájmu/pronájmu bez posádky, zajistí provozovatel tohoto balonu soulad se základními požadavky stanovenými v přílohách II a V nařízení (EU) 2018/1139 a s požadavky tohoto nařízení.“;

13)

v článku BOP.ADD.300 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Všichni členové letové posádky musí být držiteli průkazů způsobilosti a kvalifikací vydaných nebo uznaných v souladu s přílohou III tohoto nařízení, které odpovídají jim přiděleným povinnostem.“;

14)

v článku BOP.ADD.300 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

Při najímání členů letových posádek, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými nebo pracují na částečný pracovní úvazek, provozovatel ověří, že byly splněny všechny tyto požadavky:

1)

požadavky této hlavy;

2)

příloha III tohoto nařízení, včetně požadavků týkajících se nedávné praxe;

3)

omezení doby letové služby a požadavky na dobu odpočinku v souladu s vnitrostátním právem členského státu, kde má provozovatel hlavní místo obchodní činnosti, přičemž vezme v úvahu veškeré služby prováděné tímto členem posádky pro jiné provozovatele.“;

15)

v článku BOP.ADD.305 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Provozovatel může ustanovit pilota velícím pilotem pouze v případě, že:

1)

má kvalifikaci pro funkci velícího pilota v souladu s přílohou III tohoto nařízení;

2)

splňuje minimální úroveň praxe stanovené v provozní příručce a

3)

má odpovídající znalost oblasti, do níž má letět.“;

16)

článek BOP.ADD.310 se nahrazuje tímto:

BOP.ADD.310 Poskytování výcviku a přezkoušení

Veškerý výcvik a přezkoušení členů letové posádky vyžadované podle článku BOP.ADD.315 jsou poskytovány takto:

a)

v souladu s programy a osnovami výcviku, které provozovatel stanoví v provozní příručce;

b)

personálem s odpovídající kvalifikací, a pokud jde o letecký výcvik a přezkoušení, osobami kvalifikovanými v souladu s přílohou III tohoto nařízení.“;

17)

dodatek se nahrazuje tímto:

„Dodatek

PROHLÁŠENÍ

v souladu s nařízením Komise (EU) 2018/395

Provozovatel

Název:

Místo, kde má provozovatel své hlavní místo obchodní činnosti:

Jméno a kontaktní údaje odpovědného vedoucího pracovníka:

Provoz balonu

Datum zahájení obchodního provozu a případně datum změny stávajícího obchodního provozu.

Informace o používaném balonu (balonech), obchodním provozu a zachování letové způsobilosti: (1)

Typ balonu

Registrace balonu

Hlavní základna

Druh(y) provozu  (2)

Organizace k řízení zachování letové způsobilosti  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě potřeby seznam alternativních způsobů průkazu s odkazy na související přijatelné způsoby průkazu (příloha tohoto prohlášení):

Prohlášení

☐ Provozovatel splňuje a bude nadále splňovat základní požadavky stanovené v příloze V nařízení (EU) 2018/1139 a požadavky nařízení (EU) 2018/395.

Provozovatel vykonává svůj obchodní provoz zejména v souladu s těmito požadavky hlavy ADD přílohy II nařízení (EU) 2018/395:

☐ Dokumentace systému řízení, včetně provozní příručky, splňuje požadavky hlavy ADD a všechny lety budou prováděny v souladu s ustanoveními provozní příručky podle čl. BOP.ADD.005 písm. b) hlavy ADD.

☐ Všechny provozované balony mají buď osvědčení o letové způsobilosti vystavené v souladu s nařízením (EU) č. 748/2012, nebo splňují zvláštní požadavky na letovou způsobilost použitelné na balony, které jsou registrované ve třetí zemi a jsou předmětem dohody o nájmu/pronájmu s posádkou nebo dohody o nájmu/pronájmu bez posádky, jak požaduje článek BOP.ADD.110 a čl. BOP.ADD.115 písm. b) a c) hlavy ADD.

☐ Všichni členové letové posádky jsou držiteli průkazů způsobilosti a kvalifikace vydaných nebo uznaných v souladu s přílohou III nařízení (EU) 2018/395, jak požaduje čl. BOP.ADD.300 písm. c) hlavy ADD.

☐ Provozovatel uvědomí příslušný úřad o jakýchkoli změnách okolností ovlivňujících splnění základních požadavků stanovených v příloze V nařízení (EU) 2018/1139 a požadavků nařízení (EU) 2018/395, jak bylo uvedeno v tomto prohlášení pro příslušný úřad, a o jakýchkoli změnách informací a seznamů alternativních způsobů průkazu zahrnutých do tohoto prohlášení nebo k němu přiložených, jak požaduje čl. BOP.ADD.105 písm. a) hlavy ADD.

☐ Provozovatel potvrzuje, že veškeré informace obsažené v tomto prohlášení, včetně jeho příloh, jsou úplné a správné.

Datum, jméno a podpis odpovědného vedoucího pracovníka


(1)  Vyplňte tabulku. Pokud nemáte k uvedení informací dostatek místa, uveďte je v samostatné příloze. Příloha musí být opatřena datem a musí být podepsána.

(2)  „Druhem (druhy) provozu“ se rozumí druh(y) obchodního provozu balonu.

(3)  Informace o organizaci odpovědné za řízení zachování letové způsobilosti zahrnují název organizace, adresu a číslo oprávnění.


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA III

POŽADAVKY NA UDĚLOVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI ČLENŮM LETOVÝCH POSÁDEK BALONŮ

[ČÁST BFCL]

HLAVA GEN

OBECNÉ POŽADAVKY

BFCL.001 Oblast působnosti

V této příloze jsou stanoveny požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pilota balonů („BPL“) a souvisejících práv, kvalifikací a osvědčení a podmínky jejich platnosti a použití.

BFCL.005 Příslušný úřad

Pro účely této přílohy se příslušným úřadem rozumí orgán určený členským státem, který daná osoba žádá o vydání průkazu BPL či souvisejících práv, kvalifikací nebo osvědčení.

BFCL.010 Třídy a skupiny balonů

Pro účely této přílohy se balony rozdělují do těchto tříd a skupin:

a)

třída „horkovzdušných balonů“:

1)

skupina A kapacita obalu 3 400 m3 (120 069 ft3);

2)

skupina B: kapacita obalu od 3 401 m3 (120 070 ft3) do 6 000 m3 (211 888 ft3);

3)

skupina C: kapacita obalu od 6 001 m3 (211 889 ft3) do 10 500 m3 (370 804 ft3);

4)

skupina D: kapacita obalu větší než 10 500 m3 (370 804 ft3);

b)

třída „plynových balonů“;

c)

třída „kombinovaných balonů“;

d)

třída „horkovzdušných balonů“.

BFCL.015 Žádost o vydání, prodloužení platnosti a obnovu průkazu BPL, jakož i souvisejících práv, kvalifikací a osvědčení

a)

Příslušnému úřadu se ve formě a způsobem, které stanoví uvedený příslušný úřad, musí předložit žádost o:

1)

vydání průkazu BPL a souvisejících kvalifikací;

2)

rozšíření práv průkazu BPL;

3)

vydání osvědčení letového instruktora (pro balony) („FI(B)“);

4)

vydání, prodloužení platnosti a obnovu osvědčení letového examinátora (pro balony) („FE(B)“) a

5)

jakékoli změny průkazu BPL a souvisejících práv, kvalifikací a osvědčení.

b)

K žádosti uvedené v písmeni a) se přiloží doklad, že žadatel splňuje příslušné požadavky stanovené v této příloze a v příloze IV (části MED) nařízení (EU) č. 1178/2011.

c)

Omezení nebo rozšíření práv udělených průkazem způsobilosti, kvalifikací nebo osvědčením musí být v průkazu způsobilosti nebo osvědčení potvrzeno příslušným úřadem.

d)

Žádná osoba nesmí být zároveň držitelem více než jednoho průkazu BPL vydaného v souladu s touto přílohou.

e)

Držitel průkazu způsobilosti předkládá žádosti uvedené v písmeni a) příslušnému úřadu určenému členským státem, v němž byl vydán jeho průkaz způsobilosti, v souladu s touto přílohou (částí BFCL), popřípadě přílohou I (částí FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011, nebo přílohou III (části SFCL) prováděcího nařízení (EU) 2018/1976.

f)

Držitel průkazu BPL může požádat o změnu příslušného úřadu na příslušný úřad určený jiným členským státem, avšak v takovém případě musí být nový příslušný úřad stejný pro všechny držené průkazy způsobilosti.

g)

Žadatelé žádají o vydání průkazu BPL a souvisejících kvalifikací, práv nebo osvědčení nejpozději šest měsíců poté, co úspěšně vykonali zkoušku dovednosti nebo hodnocení odborné způsobilosti.

BFCL.030 Praktická zkouška dovednosti

Kromě zkoušky dovednosti pro kvalifikaci pro obchodní provoz uvedené v článku BFCL.215, musí žadatelé o praktickou zkoušku dovednosti být k praktické zkoušce dovednosti doporučeni schválenou organizací pro výcvik nebo ohlášenou organizací pro výcvik, která je zodpovědná za výcvik absolvovaný žadateli, jakmile je výcvik dokončen. Examinátorovi dá schválená organizace pro výcvik nebo ohlášená organizace pro výcvik k dispozici záznamy o výcviku.

BFCL.035 Započtení doby letu

Žadatelům o vydání průkazu BPL nebo souvisejícího práva, kvalifikace nebo osvědčení se do požadavku na celkovou dobu letu pro vydání průkazu způsobilosti, práva, kvalifikace nebo osvědčení plně započte doba výcviku při samostatném řízení, ve dvojím řízení nebo doba letu ve funkci velícího pilota v balonech.

BFCL.045 Povinnost mít u sebe doklady a předkládat je

a)

Při výkonu práv vyplývajících z průkazu způsobilosti BPL musí mít držitelé průkazu BPL u sebe všechny tyto náležitosti:

1)

platný průkaz BPL;

2)

platné osvědčení zdravotní způsobilosti;

3)

doklad totožnosti se svou fotografií;

4)

dostatečné údaje zápisníku letů pilota k prokázání souladu s požadavky této přílohy.

b)

piloti-žáci musí mít u sebe při všech samostatných letech:

1)

doklady uvedené v písm. a) bodech 2 a 3 a

2)

důkaz o povolení požadovaném v čl. BFCL.125 písm. a).

c)

Držitelé průkazu BPL nebo piloti-žáci předloží neprodleně na požádání pověřeného zástupce příslušného úřadu ke kontrole doklady uvedené v písmeni a) nebo b).

BFCL.050 Vedení záznamů o době letu

Držitelé průkazu BPL a piloti-žáci vedou spolehlivé a podrobné záznamy o všech odlétaných letech, a to ve formě a způsobem, které stanoví příslušný úřad.

BFCL.065 Omezení práv držitelů průkazu BPL ve věku 70 let nebo více v obchodní přepravě cestujících balony

Držitelé průkazu BPL, kteří dosáhli věku 70 let, nesmí vykonávat funkci pilota balonů v obchodní přepravě cestujících balony.

BFCL.070 Omezení, pozastavení nebo zrušení platnosti průkazů způsobilosti, práv, kvalifikací a osvědčení

a)

Průkaz BPL jakož i související práva, kvalifikace a osvědčení vydané v souladu s touto přílohou může příslušný úřad omezit, pozastavit nebo zrušit jejich platnost v souladu s podmínkami stanovenými v příloze VI (části ARA) nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud držitel průkazu BPL nesplňuje základní požadavky stanovené v příloze IV nařízení (EU) 2018/1139 nebo požadavky této přílohy, jakož i přílohy II (části BOP) tohoto nařízení nebo přílohy IV (části MED) nařízení (EU) č.1178/2011.

b)

Držitelé průkazu BPL neprodleně vrátí příslušnému úřadu průkaz způsobilosti nebo osvědčení, pokud byly jejich průkaz způsobilosti, právo, kvalifikace nebo osvědčení omezeny, pozastaveny nebo zrušeny.

HLAVA SPL

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI PILOTA BALONŮ („BPL“)

BFCL.115 BPL – práva a podmínky

a)

Držitel průkazu BPL má práva k výkonu funkce velícího pilota v balonech:

1)

bez úplaty v neobchodním provozu;

2)

v obchodním provozu, pokud je držitelem kvalifikace pro obchodní provoz v souladu s článkem BFCL.215 hlavy ADD této přílohy.

b)

Odchylně od písm. a) bodu 1 může držitel průkazu BPL s právy instruktora nebo examinátora obdržet úplatu za:

1)

poskytování letového výcviku pro získání průkazu BPL;

2)

provádění zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro průkaz BPL;

3)

výcvik, zkoušky a přezkušování pro práva, kvalifikace nebo osvědčení související s průkazem BPL.

c)

Držitelé průkazu BPL vykonávají práva BPL pouze tehdy, pokud splňují příslušné požadavky na rozlétanost, a pouze v případě, že jejich osvědčení zdravotní způsobilosti, jež odpovídá vykonávaným právům, je platné.

BFCL.120 BPL – minimální věk

Žadatelé o průkaz BPL musí dosáhnout věku alespoň 16 let.

BFCL.125 BPL – pilot-žák

a)

Piloti-žáci nesmí létat samostatně, nemají-li k tomu souhlas letového instruktora pro balony (FI(B)), který nad nimi vykonává dozor.

b)

Piloti-žáci musí dosáhnout věku alespoň 14 let, aby mohli provádět samostatné lety.

BFCL.130 BPL – výcvikový kurz a požadavky na praxi

Žadatelé o průkaz BPL absolvují výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik nebo v ohlášené organizaci pro výcvik. Kurz musí být přizpůsoben právům, o jejichž získání žadatel usiluje, a musí obsahovat:

a)

teoretické znalosti uvedené v čl. BFCL.135 písm. a);

b)

alespoň šestnáct hodin letového výcviku buď v horkovzdušných balonech, které představují skupinu A uvedené třídy, nebo plynových balonech, včetně alespoň:

1)

dvanácti hodin letového výcviku ve dvojím řízení;

2)

deseti nafouknutí a dvaceti vzletů a přistání a

3)

jednoho samostatného letu pod dozorem s dobou letu alespoň 30 minut.

BFCL.135 BPL – zkouška z teoretických znalostí

a)

Teoretické znalosti

Žadatelé o průkaz BPL musí prokázat úroveň teoretických znalostí, která odpovídá právům, o které žadatel usiluje, prostřednictvím zkoušek z těchto předmětů:

1)

obecné předměty:

i)

právní předpisy v oblasti letectví;

ii)

lidská výkonnost,

iii)

meteorologie;

iv)

komunikace a

2)

specifické předměty týkající se balonů:

i)

letové zásady,

ii)

provozní postupy;

iii)

provedení a plánování letu;

iv)

obecné znalosti o letadlech týkající se balonů a

v)

navigace.

b)

Povinnosti žadatele

1)

Žadatel vykoná celý soubor zkoušek z teoretických znalostí stanovených pro průkaz BPL v rámci odpovědnosti příslušného úřadu stejného členského státu.

2)

Žadatel vykoná zkoušku z teoretických znalostí pouze na doporučení schválené organizace pro výcvik nebo ohlášené organizace pro výcvik, která je odpovědná za jeho výcvik, a poté, co uspokojivě dokončil příslušné části výcvikového kurzu teoretických znalostí.

3)

Doporučení schválené organizace pro výcvik nebo ohlášené organizace pro výcvik platí dvanáct měsíců. Pokud během této doby platnosti žadatel nevykonal alespoň jednu písemnou zkoušku z teoretických znalostí, stanoví schválená organizace pro výcvik nebo ohlášená organizace pro výcvik na základě potřeb žadatele nutnost dalšího výcviku.

c)

Kritéria úspěšnosti

1)

V písemné zkoušce z teoretických znalostí žadatel uspěje, pokud v ní získá alespoň 75 % bodů. Neuplatňuje se systém trestných bodů.

2)

Není-li v této příloze stanoveno jinak, má se za to, že žadatel úspěšně vykonal požadovanou zkoušku z teoretických znalostí pro vydání průkazu BPL v případě, že uspěl u všech požadovaných zkoušek teoretických znalostí ve lhůtě osmnácti měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se poprvé pokusil o vykonání zkoušky.

3)

Pokud žadatel neuspěje u některé písemné zkoušky z teoretických znalostí ani na čtvrtý pokus, nebo neuspěje u všech písemných zkoušek ve lhůtě stanovené v bodě 2, musí vykonat celý soubor písemných zkoušek z teoretických znalostí znovu.

4)

Dříve než se žadatel opět zúčastní zkoušek z teoretických znalostí, musí podstoupit další výcvik ve schválené organizaci pro výcvik nebo v ohlášené organizaci pro výcvik. Schválená organizace pro výcvik nebo ohlášená organizace pro výcvik stanoví rozsah a náplň potřebného výcviku na základě potřeb žadatele.

d)

Doba platnosti

Zkouška z teoretických znalostí platí po dobu 24 měsíců, počínaje ode dne, kdy žadatel úspěšně vykoná zkoušku z teoretických znalostí v souladu s písm. c) bodem 2.

BFCL.140 BPL – započtení teoretických znalostí

Žadatelům o vydání průkazu BPL se započtou požadované teoretické znalosti z obecných předmětů podle čl. BFCL.135 písm. a) bodu 1, pokud:

a)

jsou držiteli průkazu v souladu s přílohou I (částí FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 nebo přílohou III (částí SFCL) prováděcího nařízení (EU) 2018/1976, nebo

b)

úspěšně vykonali zkoušku z teoretických znalostí pro získání průkazu způsobilosti podle písmene a), pokud k tomu došlo v době platnosti stanovené v čl. BFCL.135 písm. d).

BFCL.145 BPL – praktická zkouška dovednosti

a)

Žadatelé o průkaz BPL musí vykonáním zkoušky dovednosti prokázat schopnost provádět příslušné postupy a manévry s balonem ve funkci velícího pilota s kvalifikovaností odpovídající právům, o jejichž získání žadatel usiluje.

b)

Žadatelé musí vykonat zkoušku dovednosti ve stejné třídě balonů, v níž byl absolvován výcvikový kurz v souladu s článkem BFCL.130 a, v případě horkovzdušných balonů, v balonu představujícím skupinu A uvedené třídy.

c)

Aby mohl žadatel vykonat zkoušku dovednosti pro vydání průkazu BPL, musí nejprve úspěšně vykonat požadovanou zkoušku z teoretických znalostí.

d)

Kritéria úspěšnosti

1)

Zkouška dovednosti je rozdělena do různých oddílů, které představují všechny různé fáze letu balonu.

2)

Pokud žadatel neuspěje v některé úloze určitého oddílu, neuspěje v celém oddílu. Pokud žadatel neuspěje pouze v jednom oddílu, opakuje zkoušku pouze z tohoto oddílu. Pokud žadatel neuspěje ve více než jednom oddílu, musí opakovat celou zkoušku.

3)

Pokud žadatel musí v souladu s bodem 2 zkoušku opakovat a neuspěje v některém z oddílů, včetně oddílů, v nichž při předchozím pokusu uspěl, musí znovu absolvovat celou zkoušku.

e)

Pokud žadatel neuspěje ve všech oddílech zkoušky na dva pokusy, musí absolvovat další praktický výcvik.

BFCL.150 BPL – rozšíření práv na jinou třídu nebo skupinu balonů

a)

Práva udělená průkazem BPL jsou omezena na třídu balonu, v němž byla vykonána zkouška dovednosti uvedená v článku BFCL.145, a v případě horkovzdušných balonů na skupinu A uvedené třídy.

b)

V případě horkovzdušných balonů jsou práva udělená průkazem BPL rozšířena na jinou skupinu v rámci třídy horkovzdušných balonů, pokud pilot absolvoval alespoň:

1)

dva výcvikové lety s instruktorem FI(B) v balonu příslušné skupiny;

2)

počet hodin doby letu ve funkci velícího pilota v balonech:

i)

alespoň 100 hodin, pokud žadatel usiluje o získání práv pro balony skupiny B;

ii)

alespoň 200 hodin, pokud žadatel usiluje o získání práv pro balony skupiny C;

iii)

alespoň 300 hodin, pokud žadatel usiluje o získání práv pro balony skupiny D.

c)

S výjimkou třídy kombinovaných balonů jsou práva udělená průkazem BPL rozšířena o další třídu balonů, nebo, pokud žadatel usiluje o získání práv pro třídu horkovzdušných balonů, o skupinu A třídy horkovzdušných balonů, na základě žádosti, pokud pilot absolvoval v příslušné třídě a skupině balonů:

1)

výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik nebo v ohlášené organizaci pro výcvik, který zahrnuje alespoň:

i)

pět letů v rámci výcviku ve dvojím řízení nebo

ii)

v případě rozšíření z horkovzdušných balonů na horkovzdušné vzducholodě pět hodin výcviku ve dvojím řízení a

2)

zkoušku dovednosti, během které pilot examinátorovi FE(B) prokáže odpovídající úroveň teoretických znalostí pro tuto jinou třídu v těchto předmětech:

i)

letové zásady,

ii)

provozní postupy;

iii)

provedení a plánování letu;

iv)

obecné znalosti o letadlech týkající se třídy balonů, pro kterou žadatel usiluje o rozšíření práv.

d)

Absolvování výcviku uvedeného v písm. b) bodě 1 a písm. c) bodě 1 se zanese do zápisníku letů pilota a podpisem je potvrdí:

1)

v případě uvedeném v písm. b) bodě 1 instruktor odpovědný za výcvikové lety a

2)

v případě uvedeném v písm. c) bodě 1, vedoucí výcviku schválené organizace pro výcvik nebo ohlášené organizace pro výcvik, která je za výcvik zodpovědná.

e)

Držitel průkazu BPL vykonává svá práva ve třídě kombinovaných balonů pouze tehdy, pokud má práva pro třídu horkovzdušných balonů i třídu plynových balonů.

BFCL.160 BPL – požadavky na rozlétanost

a)

Držitel průkazu BPL vykonává svá práva udělená jeho průkazem způsobilosti, pokud v příslušné třídě balonů absolvoval:

1)

buď:

i)

v posledních 24 měsících před plánovaným letem dobu letu odpovídající alespoň šesti hodinám ve funkci velícího pilota, včetně deseti vzletů a přistání ve funkci velícího pilota, nebo ve dvojím řízení, nebo samostatně pod dozorem FI(B), a

ii)

v posledních 48 měsících před plánovaným letem alespoň jeden cvičný let s FI(B), nebo

2)

v posledních 24 měsících před plánovaným letem přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s písmenem c).

b)

Kromě požadavků písmene a) musí pilot, který je kvalifikovaný pro létání ve více než jedné třídě balonů, za účelem výkonu svých práv v jiné třídě balonů nebo v jiných třídách balonů absolvovat v posledních 24 měsících dobu letu odpovídající alespoň třem hodinám ve funkci velícího pilota, nebo ve dvojím řízení, nebo samostatně pod dozorem FI(B), a to v každé dodatečné třídě balonů.

c)

Držitel průkazu BPL, který nesplňuje požadavky písm. a) bodu 1 a případně písmene b), musí před opětovným výkonem svých práv úspěšně absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti s FE(B) v balonu představujícím příslušnou třídu.

d)

Po splnění požadavků příslušného písmene a), b) nebo c) držitel průkazu BPL s právy létat v horkovzdušných balonech vykonává svá práva pouze v horkovzdušných balonech, které představují:

i)

stejnou skupinu horkovzdušných balonů, ve které byl absolvován cvičný let podle písm. a) bodu 1 podbodu ii), popřípadě přezkoušení odborné způsobilosti podle písmene c), nebo skupinu s menšími rozměry obalu, nebo

ii)

skupinu A horkovzdušných balonů v případě, že pilot v souladu s písmenem b) absolvoval cvičný let uvedený v písm. a) bodě 2 v třídě balonů jiné než horkovzdušné balony.

e)

Absolvování letů ve dvojím řízení, letů pod dozorem a cvičných letů podle písm. a) bodu 1 a písmene b), jakož i přezkoušení odborné způsobilosti podle písmene c) se zanese do zápisníku letů pilota a podpisem je v případě písm. a) bodu 1 a písmene b) potvrdí zodpovědný FI(B) a v případě písmene c) zodpovědný FE(B).

f)

Držitel průkazu BPL, který je rovněž držitelem práv pro obchodní provoz podle článku BFCL.215 hlavy ADD této přílohy, se považuje za osobu splňující požadavky:

1)

písmene a) a popřípadě písmene b), pokud v posledních 24 měsících absolvoval přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s čl. BFCL.215 písm. d) bodem 2 podbodem i) v příslušné třídě nebo třídách balonů, nebo

2)

písm. a) bodu 1 podbodu ii), pokud absolvoval cvičný let uvedený v čl. BFCL.215 písm. d) bodě 2 podbodě ii) v příslušné třídě balonů.

V případě třídy horkovzdušných balonů se použijí omezení uvedená v písmeni d) týkající se práv provozovat různé třídy balonů v závislosti na třídě balonů použité pro splnění požadavků písm. f) bodu 1 nebo písm. f) bodu 2.

HLAVA ADD

DODATEČNÉ KVALIFIKACE

BFCL.200 Kvalifikace pro lety upoutaných horkovzdušných balonů

a)

Držitel průkazu BPL provádí upoutané lety s horkovzdušnými balony pouze tehdy, pokud je držitelem kvalifikace pro lety upoutaných horkovzdušných balonů v souladu s tímto článkem.

b)

K žádosti o kvalifikaci pro lety upoutaných horkovzdušných balonů žadatel musí:

1)

mít práva pro třídu horkovzdušných balonů;

2)

nejprve absolvovat alespoň dva upoutané výcvikové lety horkovzdušným balonem.

c)

Absolvování výcviku s horkovzdušným balonem se zanese do zápisníku letů pilota a podpisem je potvrdí FI(B), který je za výcvik zodpovědný.

d)

Pilot, který je držitelem kvalifikace pro lety upoutaných horkovzdušných balonů, vykonává svá práva pouze tehdy, pokud v 48 měsících před plánovaným letem absolvoval alespoň jeden let upoutaným horkovzdušným balonem, nebo, pokud takový let neprovedl, vykonává svá práva, pokud provedl horkovzdušným balonem upoutaný let ve dvojím řízení, nebo samostatně pod dozorem FI(B). Absolvování takového letu ve dvojím řízení, nebo samostatného letu pod dozorem se zanese do zápisníku letů pilota a podpisem je potvrdí FI(B).

BFCL.210 Kvalifikace pro lety v noci

a)

Držitel průkazu BPL vykonává práva svého průkazu způsobilosti podle VFR v noci pouze tehdy, pokud je držitelem kvalifikace pro lety v noci v souladu s tímto článkem.

b)

Žadatel o kvalifikaci pro lety v noci musí absolvovat alespoň dva výcvikové lety v noci, z nichž každý trvá alespoň jednu hodinu.

c)

Absolvování výcviku pro kvalifikaci pro lety v noci se zanese do zápisníku letů pilota a FI(B) zodpovědný za výcvik je potvrdí podpisem.

BFCL.215 Kvalifikace pro obchodní provoz

a)

Držitel průkazu BPL vykonává práva svého průkazu způsobilosti při obchodním provozu s balony pouze tehdy, pokud je držitelem kvalifikace pro obchodní provoz v souladu s tímto článkem.

b)

Žadatel o kvalifikaci pro obchodní provoz musí:

1)

mít alespoň 18 let;

2)

absolvovat dobu letu odpovídající 50 hodinám a 50 vzletů a přistání ve funkci velícího pilota v balonech;

3)

mít práva pro třídu balonů, v níž budou vykonávána práva kvalifikace pro obchodní provoz, a

4)

absolvovat zkoušku dovednosti v příslušné třídě balonů, během níž examinátorovi FE(B) prokáže odbornou způsobilost požadovanou pro obchodní provoz balonů.

c)

Práva kvalifikace pro obchodní provoz jsou omezena na třídu balonu, v níž byla absolvována zkouška dovednosti v souladu s písm. b) bodem 3. Práva se na žádost rozšíří o další třídu balonů, pokud žadatel v uvedené další třídě splňuje požadavky písm. b) bodů 3 a 4.

d)

Pilot, který je držitelem kvalifikace pro komerční provoz, vykonává práva udělená touto kvalifikací v obchodní přepravě cestujících balony pouze tehdy, pokud absolvoval:

1)

v 180 dnech před plánovaným letem:

i)

alespoň tři lety ve funkci velícího pilota v balonech, z nich alespoň jeden musí být v balonu příslušné třídy, nebo

ii)

jeden let jako velící pilot v balonu příslušné třídy pod dozorem inspektora FI(B), který má kvalifikaci v souladu s tímto článkem; a

2)

v 24 měsících před plánovaným letem:

i)

zkoušku dovednosti v balonu příslušné třídy, během níž prokáže examinátorovi FE(B) odbornou způsobilost požadovanou pro obchodní přepravu cestujících balony, nebo

ii)

udržovací kurz ve schválené organizaci pro výcvik nebo v ohlášené organizaci pro výcvik přizpůsobený odborné způsobilosti vyžadované pro obchodní přepravu cestujících balony, včetně alespoň šesti hodin výuky teoretických znalostí a jednoho cvičného letu v balonu příslušné třídy s instruktorem FI(B), který je kvalifikován pro obchodní provoz balonů v souladu s tímto článkem.

e)

Pro zachování práv vyplývajících z kvalifikace pro komerční provoz pro všechny třídy balonů musí pilot, který je držitelem kvalifikace pro obchodní provoz s právy rozšířenými na více než jednu třídu balonů, splňovat požadavky uvedené v písm. d) bodě 2 v alespoň jedné třídě balonů.

f)

Pilot, který splňuje požadavky písmene d) a je držitelem kvalifikace pro obchodní provoz pro třídu horkovzdušných balonů, vykonává práva uvedené kvalifikace v třídě horkovzdušných balonů pouze v balonech, které představují:

i)

stejnou skupinu horkovzdušných balonů, ve kterých byla absolvována zkouška dovednosti uvedená v písm. d) bodě 2 podbodě i) nebo cvičný let uvedený v písm. d) bodě 2 podbodě ii), nebo

ii)

skupinu horkovzdušných balonů s menšími rozměry obalu.

g)

Absolvování letu pod dozorem podle písm. d) bodu 1 podbodu ii), přezkoušení odborné způsobilosti podle písm. d) bodu 2 podbodu i) a udržovací výcvikový kurz uvedený v písm. d) bodě 2 podbodě ii) se zanese do zápisníku letů pilota a podpisem je potvrdí vedoucí schválené organizace pro výcvik nebo ohlášené organizace pro výcvik, nebo FI(B) či FE(B), který je zodpovědný za výcvikový kurz, dozor, popřípadě přezkoušení odborné způsobilosti.

h)

Pilot, který absolvoval přezkoušení odborné způsobilosti v souladu s článkem BOP.ADD.315 přílohy II (části BOP) tohoto nařízení, se považuje za splňující požadavky písm. d) bodu 2 podbodu i).

HLAVA FI

LETOVÍ INSTRUKTOŘI

Oddíl 1

Obecné požadavky

BFCL.300 Osvědčení letového instruktora

a)   Obecné

Instruktor provádí letový výcvik v balonu pouze tehdy, pokud:

1)

je držitelem:

i)

průkazu BPL včetně práv, kvalifikací a osvědčení, pro které má být letový výcvik poskytován; a

ii)

osvědčení letového instruktora pro balony (FI(B)) odpovídajícího prováděnému výcviku a vydaného v souladu s touto hlavou, a

2)

je oprávněn během letového výcviku vykonávat funkci velícího pilota v balonech.

b)   Výcvik poskytovaný mimo území členských států

1)

Odchylně od písm. a) bodu 1, v případě letového výcviku poskytovaného v průběhu výcvikového kurzu schváleného v souladu s touto přílohou (částí BFCL) mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy, příslušný úřad vydá osvědčení letového instruktora žadateli, který je držitelem průkazu způsobilosti pilota balonů, jenž je v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy, pokud tento žadatel:

i)

je držitelem alespoň průkazu způsobilosti, případně včetně příslušných práv, kvalifikací nebo osvědčení rovnocenných těm, pro něž je oprávněn provádět výcvik;

ii)

splňuje požadavky stanovené v této hlavě pro vydání osvědčení FI(B) s příslušnými právy k poskytování výcviku, a

iii)

prokáže příslušnému úřadu odpovídající úroveň znalostí evropských předpisů v oblasti bezpečnosti letectví, které mu umožňují vykonávat práva k poskytování výcviku v souladu s touto přílohou.

2)

Osvědčení je omezeno na poskytování schváleného letového výcviku:

i)

mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy, a

ii)

pilotovi-žákovi, který má dostatečnou znalost jazyka, v němž je letový výcvik poskytován.

Oddíl 2

Osvědčení letového instruktora pro balony – FI(B)

BFCL.315 Osvědčení FI(B) – práva a podmínky

a)

S výhradou dodržení článku BFCL.320 a následujících podmínek žadateli vydá FI(B) osvědčení s právy k provádění letového výcviku pro:

1)

průkaz BPL;

2)

rozšíření práv o další skupiny balonů, za předpokladu, že žadatel absolvoval dobu letu odpovídající alespoň 15 hodinám jako velící pilot v příslušné třídě;

3)

kvalifikaci pro lety v noci nebo kvalifikaci pro upoutané lety, za předpokladu, že žadatel podstoupil specifický výcvik v poskytování výcviku pro získání příslušné kvalifikace ve schválené organizaci pro výcvik nebo v ohlášené organizaci pro výcvik, a

4)

osvědčení FI(B), pokud žadatel:

i)

absolvoval alespoň 50 hodin letového výcviku v balonech; a

ii)

v souladu s postupy stanovenými k tomuto účelu příslušným úřadem provedl pod dozorem a ke spokojenosti instruktora FI(B), který má kvalifikaci v souladu s tímto bodem a jmenoval jej vedoucí výcviku schválené organizace pro výcvik nebo ohlášené organizace pro výcvik, alespoň hodinu letového výcviku pro osvědčení FI(B).

b)

Práva uvedená v písmeni a) zahrnují práva k provádění letového výcviku pro:

1)

vydání příslušného průkazu způsobilosti, práv, kvalifikací nebo osvědčení, a

2)

prodloužení platnosti, obnovu, případně splnění příslušných požadavků na rozlétanost podle této přílohy.

BFCL.320 FI(B) – předpoklady a požadavky

Žadatelé o vydání osvědčení FI(B) musí:

a)

dosáhnout alespoň 18 let věku,

b)

splňovat požadavky čl. BFCL.300 písm. a) bodu 1 podbodu i) a písm. a) bodu 2;

c)

absolvovat dobu letu v balonu odpovídající 75 hodinám ve funkci velícího pilota;

d)

absolvovat výcvikový kurz v souladu s článkem BFCL.330 v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, a

e)

úspěšně absolvovat hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem BFCL.345.

BFCL.325 Odborná způsobilost a hodnocení FI(B)

Žadatelům o osvědčení FI(B) je poskytováno školení pro dosažení této způsobilosti:

a)

příprava materiálů;

b)

vytváření prostředí vhodného pro výuku;

c)

předávání znalostí;

d)

začlenění zvládání nebezpečí a chyb (TEM) a optimalizace činnosti posádky (CRM);

e)

organizace času s cílem dosáhnout cílů výcviku;

f)

postupy vedoucí k usnadnění učení;

g)

hodnocení výkonnosti účastníka výcviku;

h)

sledování a revize dosaženého pokroku;

i)

vyhodnocování výcvikových lekcí a

j)

podávání zpráv o výsledcích.

BFCL.330 FI(B) – výcvikový kurz

a)

Žadatelé o osvědčení FI(B) musí během dvanácti měsíců před začátkem výcvikového kurzu nejprve úspěšně absolvovat zvláštní předvstupní hodnocení v ohlášené organizaci pro výcvik nebo ve schválené organizaci pro výcvik, který má posoudit jejich schopnost kurz absolvovat.

b)

Výcvikový kurz FI(B)musí zahrnovat alespoň:

1)

prvky uvedené v článku BFCL.325;

2)

25 hodin pedagogické činnosti;

3)

dvanáct hodin výuky teoretických znalostí, včetně zkoušek pokroku, a

4)

tři hodiny letového výcviku, včetně tří vzletů a přistání.

c)

Žadatelům, kteří jsou již držiteli osvědčení instruktora v souladu s přílohou III (část SFCL) nařízení (EU) 2018/1976 nebo s přílohou I (částí FCL) prováděcího nařízení (EU) č. 1178/2011 se toto osvědčení započte do požadavku v písm. b) bodu 2.

BFCL.345 FI(B) – hodnocení odborné způsobilosti

a)

Žadatelé o vydání osvědčení FI(B) absolvují v balonu hodnocení odborné způsobilosti, aby examinátorovi kvalifikovanému v souladu s čl. BFCL.415 písm. c) prokázali schopnost vyučovat piloty-žáky na úrovni potřebné k vydání průkazu BPL.

b)

Hodnocení zahrnuje:

1)

prokázání odborné způsobilosti popsané v článku BFCL.325 během předletového a poletového výcviku a výuky teoretických znalostí;

2)

ústní zkoušky z teoretických znalostí probíhající na zemi, předletovou a poletovou instruktáž, názorné ukázky za letu v příslušné třídě balonů;

3)

úlohy potřebné k hodnocení odborné způsobilosti instruktora.

BFCL.360 Osvědčení FI(B) – požadavky na rozlétanost

a)

Držitel osvědčení FI(B) vykonává svá práva udělená jeho průkazem způsobilosti, pokud absolvoval:

1)

v posledních třech letech před plánovaným výkonem uvedených práv:

i)

udržovací výcvik instruktora ve schválené organizaci pro výcvik, v ohlášené organizaci pro výcvik, nebo u příslušného úřadu, během něhož držitel absolvuje výuku teoretických znalostí pro udržení a aktualizaci znalostí příslušných pro instruktory pro balony;

ii)

alespoň šest hodin letového výcviku v balonech jako FI(B) a

2)

v průběhu posledních devíti let a v souladu s postupy stanovenými k tomuto účelu příslušným úřadem jeden výcvikový let v balonu jako FI(B) pod dozorem a ke spokojenosti instruktora FI(B), který má kvalifikaci v souladu s čl. BFCL.315 písm. a) bodem 4 a jmenoval jej vedoucí výcviku schválené organizace pro výcvik nebo ohlášené organizace pro výcvik.

b)

Nalétané hodiny jako FE(B) v průběhu zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti se plně započtou pro účely požadavku v písm. a) bodu 1 podbodu ii).

c)

Pokud držitel osvědčení FI(B) neabsolvoval cvičný let pod dozorem ke spokojenosti instruktora FI(B) v souladu s písm. a) bodem 2, nesmí vykonávat práva osvědčení FI(B), dokud úspěšně neabsolvuje hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem BFCL.345.

d)

Za účelem obnovy výkonu práv osvědčení FI(B) musí držitel osvědčení FI(B), který nesplňuje všechny požadavky písmene a), splňovat požadavek písm. a) bodu 1 podbodu i) a článku BFCL.345.

HLAVA FE

LETOVÍ EXAMINÁTOŘI

Oddíl 1

Obecné požadavky

BFCL.400 Osvědčení letového examinátora pro balony

a)   Obecné

Examinátor provádí zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti v souladu s touto přílohou pouze tehdy, pokud:

1)

je držitelem:

i)

průkazu BPL obsahujícího práva, kvalifikace nebo osvědčení, pro které je oprávněn provádět zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti, a má práva k poskytování výcviku pro jejich získání;

ii)

osvědčení FE(B) včetně práv odpovídajících provedené zkoušce dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti, vydané v souladu s touto hlavou;

2)

je oprávněn k výkonu funkce velícího pilota v balonu během zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti.

b)   Zkoušky prováděné mimo území členských států

1)

Odchylně od písm. a) bodu 1 v případě zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti prováděných mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy, příslušný úřad vydá osvědčení examinátora žadateli, který je držitelem průkazu způsobilosti pilota balonů, jenž je v souladu s přílohou 1 Chicagské úmluvy, pokud žadatel:

i)

je držitelem alespoň průkazu způsobilosti, případně včetně příslušných práv, kvalifikací nebo osvědčení rovnocenných těm, pro něž je oprávněn provádět zkoušky dovednosti nebo přezkoušení odborné způsobilosti;

ii)

splňuje požadavky stanovené v této hlavě pro vydání příslušného osvědčení examinátora;

iii)

prokáže příslušnému úřadu odpovídající úroveň znalostí evropských předpisů v oblasti bezpečnosti letectví, aby mohl vykonávat examinátorská práva v souladu s touto přílohou.

2)

Osvědčení uvedené v bodě 1 je omezeno na provádění zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti:

i)

mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy, a

ii)

pilotovi, který má dostatečnou znalost jazyka, v níž je zkouška/přezkoušení poskytována/poskytováno.

„BFCL.405 Omezení práv v případě právně zaručených zájmů

Examinátor pro balony nesmí provést:

a)

zkoušku dovednosti nebo hodnocení odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení, kterému poskytl více než 50 % požadovaného letového výcviku pro získání průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení, kterých se daná zkouška dovednosti nebo hodnocení odborné způsobilosti týká, nebo

b)

zkoušku dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti, pokud se domnívá, že by mohla být narušena jeho objektivita.

BFCL.410 Provádění zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti

a)

Při provádění zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti examinátor pro balony musí provést všechny tyto úkony:

1)

zajistí, aby komunikace s žadatelem mohla být navázána bez jazykových bariér;

2)

ověří, zda žadatel splňuje veškeré požadavky na kvalifikaci, výcvik a praxi stanovené v této příloze pro účely vydání, prodloužení platnosti nebo obnovu průkazu způsobilosti, práva, kvalifikace nebo osvědčení, v souvislosti s nimiž žadatel zkoušku dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti vykonává, a

3)

uvědomí žadatele o důsledcích, které má poskytnutí neúplných, nepřesných nebo nesprávných informací týkajících se výcviku nebo praxe v létání.

b)

Po dokončení zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti examinátor pro balony musí:

1)

informovat žadatele o výsledcích zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti;

2)

v případě, že žadatel úspěšně absolvuje hodnocení odborné způsobilosti pro účely prodloužení platnosti nebo obnovy, uvést do průkazu způsobilosti nebo osvědčení žadatele nové datum skončení platnosti průkazu způsobilosti nebo osvědčení, pokud je za tímto účelem zvláště oprávněn příslušným úřadem odpovědným za průkaz způsobilosti žadatele;

3)

vydat žadateli podepsanou zprávu o zkoušce dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti a předat bezodkladně kopie této zprávy příslušnému úřadu odpovědnému za průkaz způsobilosti žadatele a příslušnému úřadu, který vydal osvědčení examinátora. Tato zpráva musí obsahovat:

i)

prohlášení, že examinátor pro balony obdržel od žadatele informace týkající se jeho praxe a výcviku a že shledal, že tato praxe i výcvik odpovídají příslušným požadavkům této přílohy,

ii)

potvrzení o zvládnutí požadovaných manévrů a úloh, jakož i informace o ústní zkoušce z teoretických znalostí, pokud je požadována. Jestliže žadatel v některé úloze neuspěl, examinátor zaznamená důvody svého hodnocení,

iii)

výsledky zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti;

iv)

v případě, že příslušný úřad odpovědný za průkaz způsobilosti žadatele není stejný jako příslušný úřad, který vydal osvědčení examinátora, prohlášení, že examinátor pro balony přezkoumal a použil vnitrostátní postupy a požadavky příslušného úřadu žadatele,

v)

v případě zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti žadatele, jehož příslušný úřad není stejný jako příslušný úřad, který vydal osvědčení examinátora pro balony, kopii osvědčení examinátora pro balony uvádějící rozsah jeho práv jako examinátora.

c)

Examinátor pro balony uchovává záznamy s údaji o všech provedených zkouškách dovednosti, přezkoušeních odborné způsobilosti a hodnoceních odborné způsobilosti a o jejich výsledcích po dobu pěti let.

d)

Examinátor pro balony je povinen na požádání příslušného úřadu odpovědného za osvědčení examinátora pro balony nebo příslušného úřadu odpovědného za průkaz způsobilosti žadatele předložit veškeré záznamy a zprávy, jakož i jakékoli další informace potřebné pro výkon dozoru.

Oddíl 2

Osvědčení letového examinátora pro balony – FE(B)

BFCL.415 Osvědčení FE(B) – práva a podmínky

S výhradou dodržení článku BFCL.420 a následujících podmínek žadatelem se na žádost vydá osvědčení FE(B) s právy k provádění:

a)

zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro průkaz BPL a zkoušek dovednosti pro rozšíření práv o jinou třídu balonů, za předpokladu, že žadatel absolvoval dobu letu odpovídající 250 hodinám jako pilot v balonech, včetně 50 hodin letového výcviku zahrnujícího kompletní osnovu výcviku pro vydání průkazu BPL;

b)

zkoušek dovednosti a přezkoušení odborné způsobilosti pro kvalifikaci pro obchodní provoz podle článku BFCL.215, za předpokladu, že žadatel splňuje požadavky na praxi stanovené v písmeni a) a absolvoval zvláštní výcvik v průběhu standardizačního kurzu pro examinátory v souladu s článkem BFCL.430;

c)

hodnocení odborné způsobilosti pro vydání osvědčení FI(B) pro balony, pokud žadatel:

1)

absolvoval dobu letu odpovídající 350 hodinám ve funkci pilota balonů, včetně 5 hodin výcviku žadatele o osvědčení FI(B);

2)

absolvoval zvláštní výcvik v průběhu standardizačního kurzu pro examinátory v souladu s článkem BFCL.430.

BFCL.420 Osvědčení FE(B) – předpoklady a požadavky

Žadatelé o vydání osvědčení FE(B) musí:

a)

splňovat požadavky čl. BFCL.400 písm. a) bodu 1 podbodu i) a bodu 2;

b)

absolvovat standardizační kurz FE(B) v souladu s článkem BFCL.430;

c)

absolvovat hodnocení odborné způsobilosti v souladu s článkem BFCL.445;

d)

prokázat příslušnou průpravu týkající se práv osvědčení FE(B) a

e)

prokázat, že vůči němu za poslední tři roky nebyly uplatněny žádné sankce, včetně pozastavení, omezení nebo zrušení platnosti jejich průkazů způsobilosti, kvalifikací nebo osvědčení vydaných v souladu s touto přílohou, s přílohou I (částí FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011, nebo s přílohou III (částí SFCL) prováděcího nařízení (EU) 2018/1976, pro porušení ustanovení nařízení (EU) 2018/1139 a jejich aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů.

BFCL.430 Osvědčení FE(B) – standardizační kurz

a)

Žadatelé o osvědčení FE(B) musí absolvovat standardizační kurz, který je poskytován příslušným úřadem nebo schválenou organizací pro výcvik nebo ohlášenou organizací pro výcvik a schválen uvedeným příslušným úřadem.

b)

Standardizační kurz musí být přizpůsoben právům, o jejichž získání letového examinátora pro balony usiluje, sestává z teoretické výuky a praktického výcviku a musí zahrnovat alespoň:

1)

provedení alespoň jedné zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti pro průkaz BPL nebo související kvalifikace nebo osvědčení;

2)

výuku týkající se příslušných požadavků uvedených v této příloze a příslušné požadavky v oblasti letového provozu, provádění zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti a jejich dokumentace a zprávy;

3)

instruktáž týkající se:

i)

vnitrostátních správních postupů;

ii)

požadavků na ochranu osobních údajů;

iii)

odpovědnosti examinátora;

iv)

úrazového pojištění examinátora;

v)

vnitrostátních poplatků; a

vi)

informací o tom, jak přistupovat k informacím obsaženým v podbodech i) až v) při provádění zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti žadatele, jehož příslušný úřad není stejný jako příslušný úřad, který vydal osvědčení examinátora.

c)

Držitel osvědčení FE(B) nesmí provádět zkoušky dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti žadatele, jehož příslušný úřad není stejný jako příslušný úřad, který vydal osvědčení examinátora, pokud nepřezkoumal nejnovější dostupné informace obsahující příslušné vnitrostátní postupy příslušného úřadu žadatele.

BFCL.445 Osvědčení FE(B) – hodnocení odborné způsobilosti

Žadatel o první vydání osvědčení FE(B) prokáže svou odbornou způsobilost jako FE(B) inspektorovi z příslušného úřadu nebo služebně staršímu examinátorovi, který je k tomuto účelu zvlášť pověřen příslušným úřadem odpovědným za osvědčení FE(B). Během hodnocení odborné způsobilosti provede žadatel zkoušku dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti, včetně instruktáže, provede zkoušku dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti osoby, která zkoušku, přezkoušení nebo hodnocení odborné způsobilosti podstupuje, poletový rozbor a zaznamenávání dokumentace.

BFCL.460 Osvědčení FE(B) – platnost, prodloužení platnosti a obnova

a)

Osvědčení FE(B) platí po dobu pěti let.

b)

Platnost osvědčení FE(B) se prodlouží, pokud jeho držitel:

1)

v době platnosti osvědčení FE(B) absolvoval udržovací kurz pro examinátory, který je pořádán příslušným úřadem, nebo schválenou organizací pro výcvik, nebo ohlášenou organizací pro výcvik, a schválen uvedeným příslušným úřadem, během něhož držitel absolvuje výuku teoretických znalostí pro udržení a aktualizaci znalostí příslušných pro examinátory pro balony, a

2)

během posledních 24 měsíců před koncem období platnosti osvědčení provedl pod dozorem a ke spokojenosti inspektora z příslušného úřadu nebo inspektora nebo examinátora, který je k tomuto účelu zvlášť pověřen příslušným úřadem odpovědným za osvědčení FE(B), zkoušku dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti nebo hodnocení odborné způsobilosti.

c)

Držitel osvědčení FE(B), který je rovněž držitelem jednoho nebo více osvědčení examinátora pro jiné kategorie letadel v souladu s přílohou I (částí FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 nebo s přílohou III (částí SFCL) prováděcího nařízení (EU) 2018/1976, může po dohodě s příslušným úřadem docílit současného prodloužení platnosti všech osvědčení examinátora, jejichž je držitelem.

d)

Pokud platnost osvědčení FE(B) skončí, musí jeho držitel za účelem obnovy výkonu práv osvědčení FE(B) splnit požadavky písm. b) bodu. 1 a článku BFCL.445.

e)

Osvědčení FE(B) se prodlouží nebo obnoví pouze tehdy, pokud žadatel prokáže trvalý soulad s požadavky článku BFCL.410, jakož i s požadavky čl. BFCL.420 písm. d) a e).