13.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/92


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/1691

ze dne 25. září 2020,

kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění

(ECB/2020/47)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na čl. 3.1 první odrážku a články 5.1, 12.1, 14.3 a 18.2 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cenné papíry kryté aktivy, jejichž podkladová aktiva zahrnují hypoteční úvěry na bydlení nebo úvěry malým a středním podnikům anebo oba druhy úvěrů a které nesplňují určité požadavky uvedené v čl. 3 odst. 5 obecných zásad ECB/2014/31 (1), by již neměly být způsobilým zajištěním Eurosystému, jelikož tato kategorie aktiv nebyla nikdy použita.

(2)

Způsob výpočtu finančních postihů v případech, kdy jsou do souboru dalších úvěrových pohledávek podle článku 4 obecných zásad ECB/2014/31 zahrnuty úvěrové pohledávky, které nejsou v souladu s čl. 154 odst. 1 písm. c) obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (2), je třeba změnit, aby se zabránilo ukládání nepřiměřených finančních postihů.

(3)

Obecné zásady ECB/2014/31 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Změny

Obecné zásady ECB/2014/31 se mění takto:

1.

V článku 3 se zrušuje odstavec 5;

2.

Článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se první věta nahrazuje tímto:

„Národní centrální banky, které se rozhodnou přijmout úvěrové pohledávky podle odstavce 1, stanoví za tímto účelem kritéria způsobilosti a opatření ke kontrole rizika, a to tak, že upřesní odchylky od požadavků uvedených v obecných zásadách (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5.   V případě porušení povinnosti uvedené v čl. 154 odst. 1 písm. c) obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) se pro účely výpočtu finančního postihu podle přílohy VII uvedených obecných zásad zohlední součet hodnot všech úvěrových pohledávek zahrnutých do souboru úvěrových pohledávek v rozsahu, v jakém porušují uvedenou povinnost.“.

Článek 2

Nabytí účinku a provádění

1.   Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

2.   Národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro, přijmou opatření nezbytná k dosažení souladu s těmito obecnými zásadami a použijí je ode dne 1. ledna 2021. Nejpozději do 6. listopadu 2020 informují Evropskou centrální banku o textech a prostředcích, které se týkají těchto opatření.

Článek 3

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny všem centrálním bankám Eurosystému.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 25. září 2020.

Za Radu guvernérů ECB

prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Obecné zásady ECB/2014/31 ze dne 9. července 2014 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (Úř. věst. L 240, 13.8.2014, s. 28).

(2)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (obecné zásady o obecné dokumentaci) (ECB/2014/60) (Úř. věst. L 91, 2.4.2015, s. 3).