16.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 383/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1704

ze dne 23. října 2020

o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (1) (dále jen „dohoda“), schválená nařízením Rady (ES) č. 1801/2006 (2), vstoupila v platnost dne 8. srpna 2008.

(2)

Protokol k dohodě, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody, který vstoupil v platnost téhož dne na dobu dvou let, byl několikrát nahrazen.

(3)

Dne 8. července 2019 Rada zmocnila Komisi k zahájení jednání s Mauritánskou islámskou republikou (dále jen „Mauritánie“) za účelem uzavření nové dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a protokolu provádějícího tuto dohodu.

(4)

Aby se zabránilo dlouhému přerušení rybolovných činností, Rada rovněž zmocnila Komisi, aby sjednala prodloužení protokolu k platné dohodě (3) (dále jen „protokol“) o dobu nejvýše jednoho roku, a to před skončením jeho platnosti ke dni 15. listopadu 2019. Dne 8. listopadu 2019 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2019/1918 (4) o uvedeném prodloužení.

(5)

V období od září 2019 do února 2020 se za účelem uzavření nové dohody a nového protokolu uskutečnila s Mauritánií čtyři kola jednání. Tato jednání nevedla k žádnému závěru.

(6)

Vzhledem ke stávající situaci v oblasti zdraví způsobené pandemií COVID-19 je třeba konstatovat, že jednání o uzavření nové dohody a nového protokolu nebudou dokončena včas, a tudíž nebude možné navzdory prvnímu prodloužení protokolu zabránit přerušení rybolovných činností. Za těchto okolností Rada dne 26. června 2020 zmocnila Komisi k jednání o novém prodloužení platnosti protokolu o dobu nejvýše jednoho roku.

(7)

Do dokončení jednání o uzavření nové dohody a nového protokolu Komise vyjednala jménem Unie dohodu ve formě výměny dopisů o druhém prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody, na dobu nejvýše jednoho roku (dále jen „dohoda ve formě výměny dopisů“). Dne 7. července 2020 byla po dokončení těchto jednání parafována dohoda ve formě výměny dopisů.

(8)

Účelem dohody ve formě výměny dopisů je umožnit Unii a Mauritánii pokračovat ve spolupráci za účelem podpory politiky udržitelného rybolovu, odpovědného využívání rybolovných zdrojů v mauritánských vodách a také umožnit plavidlům Unie provádět v těchto vodách rybolovné činnosti.

(9)

Pro zajištění kontinuity rybolovných činností plavidel Unie v mauritánských vodách by měla být dohoda ve formě výměny dopisů prováděna prozatímně od 16. listopadu 2020 nebo jakéhokoli jiného pozdějšího data od jeho podpisu v souladu s bodem 6 uvedené dohody.,

(10)

Dohoda by měla být podepsána ve formě výměny dopisů a prozatímně používána, dokud nebudou dokončeny postupy nezbytné pro její vstup v platnost.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2020, jménem Unie, se schvaluje s výhradou jejího uzavření (5).

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu ve formě výměny dopisů jménem Unie.

Článek 3

Dohoda ve formě výměny dopisů je prozatímně prováděna ode dne 16. listopadu 2020 nebo později od jejího podpisu (6), do dokončení postupů nezbyných pro její vstup v platnost.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 23. října 2020.

Za Radu

předseda

S. SCHULZE


(1)  Úř. věst. L 343, 8.12.2006, s. 4.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1801/2006 ze dne 30. listopadu 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 343, 8.12.2006, s. 1).

(3)  Protokol kterým se na dobu čtyř let stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 315, 1.12.2015, s. 3).

(4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1918 ze dne 8. listopadu 2019 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou o prodloužení platnosti protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu, jehož platnost končí dne 15. listopadu 2019. (Úř. věst. L 297 I, 18.11.2019, s. 1).

(5)  Znění dohody ve formě výměny dopisů je připojeno k tomuto rozhodnutí.

(6)  Datum, od kterého bude dohoda ve formě výměny dopisů prozatímně prováděna, zveřejní Generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.