26.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 356/7


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1545

ze dne 19. října 2020

o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o prodloužení platnosti Protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů (1) (dále jen „dohoda“), schválená rozhodnutím Rady (EU) 2017/418 (2), vstoupila v platnost dne 10. května 2017. Protokol o provádění dohody (3) (dále jen „protokol“) se uplatňuje od 14. října 2016 (4) po dobu čtyř let.

(2)

Tento protokol má pozbýt platnosti dne 13. října 2020.

(3)

Dne 7. července 2020 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s vládou Cookových ostrovy o uzavření nového protokolu, kterým se provádí Dohoda.

(4)

Než budou dokončena jednání o obnovení protokolu, vyjednala Komise jménem Unie Dohodu ve formě výměny dopisů o prodloužení platnosti protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále jen „dohoda ve formě výměny dopisů“), a to na dobu nejvýše jednoho roku. Jednání byla úspěšně dokončena a výměna dopisů byla parafována dne 29. července 2020.

(5)

Účelem dohody ve formě výměny dopisů je umožnit Unii a vládě Cookových ostrovů pokračovat ve spolupráci za účelem podpory politiky udržitelného rybolovu a odpovědného využívání rybolovných zdrojů ve vodách Cookových ostrovů a umožnit plavidlům Unie provádět v těchto vodách rybolovné činnosti.

(6)

Dohoda ve formě výměny dopisů by měla být jménem Unie podepsána s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

(7)

Pro zajištění kontinuity rybolovných činností plavidel Unie ve vodách Cookových ostrovů by měla být dohoda ve formě výměny dopisů prozatímně prováděna do dokončení postupů nezbytných pro její vstup v platnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o prodloužení platnosti Protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, se schvaluje jménem Unie s výhradou uzavření této dohody ve formě výměny dopisů (5).

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu ve formě výměny dopisů jménem Unie.

Článek 3

Dohoda ve formě výměny dopisů se provádí prozatímně v souladu s bodem 6 této dohody ode dne 14. října 2020 nebo od jiného pozdějšího dne, kdy bude podepsána (6), až do jejího vstupu v platnost.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 19. října 2020.

Za Radu

předsedkyně

J. KLOECKNER


(1)  Úř. věst. L 131, 20.5.2016, s. 3.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/418 ze dne 28. února 2017 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie (Úř. věst. L 64, 10.3.2017, s. 1).

(3)  Protokol o provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Cookových ostrovů o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (Úř. věst. L 131, 20.5.2016, s. 10).

(4)  Úř. věst. L 289, 25.10.2016, s. 1.

(5)  Znění dohody ve formě výměny dopisů se připojuje k tomuto rozhodnutí.

(6)  Datum, od kterého bude dohoda ve formě výměny dopisů prozatímně prováděna, zveřejní Generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.