29.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 244/3


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/1109

ze dne 20. července 2020,

kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 2006/112/ES (3) byla změněna směrnicemi Rady (EU) 2017/2455 (4) a 2019/1995 (5) za účelem modernizace právního rámce daně z přidané hodnoty (DPH) pro přeshraniční elektronické obchodování mezi podniky a spotřebiteli. Většina těchto nových ustanovení má být použitelná od 1. ledna 2021.

(2)

Dne 30. ledna 2020 prohlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) šíření onemocnění COVID-19 za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu. Dne 11. března 2020 prohlásila WHO šíření onemocnění COVID-19 za pandemii. Pandemie COVID-19 zasáhla všechny členské státy. Vzhledem k tomu, že počet případů znepokojivě narůstá a že chybí okamžitě dostupné účinné prostředky na boj proti pandemii COVID-19, vyhlásila řada členských států nouzový stav.

(3)

Pandemie COVID-19 představuje nepředvídatelnou a bezprecedentní mimořádnou událost, která hluboce zasáhla všechny členské státy a nutí je přijímat okamžitá opatření na vnitrostátní úrovni s cílem řešit probíhající krizi jako prioritu přerozdělením zdrojů na jiné oblasti. V důsledku této krize mají některé členské státy problémy s tím dokončit do 31. prosince 2020 vývoj informačních systémů nezbytných pro to, aby mohla být pravidla stanovená směrnicemi (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995 uplatňována od 1. ledna 2021. Některé členské státy a provozovatelé poštovních a kurýrních služeb proto požádali, aby byla data použitelnosti směrnice (EU) 2017/2455 a směrnice (EU) 2019/1995 odložena.

(4)

S ohledem na výzvy, kterým členské státy při řešení krize COVID-19 čelí, a na skutečnost, že nová ustanovení jsou založena na zásadě, že všechny členské státy musejí aktualizovat své informační systémy, aby byly schopny uplatňovat pravidla stanovená ve směrnicích (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, a zajistit tak shromažďování a předávání informací a plateb v rámci upravených režimů, je nezbytné odložit data provedení a použitelnosti uvedených směrnic o šest měsíců. Odklad v délce šesti měsíců je přiměřený, neboť zpoždění by mělo být co nejkratší, aby se minimalizovaly dodatečné rozpočtové ztráty pro členské státy.

(5)

S ohledem na významný dopad narušení ekonomiky a na další možné problémy vyplývající z pandemie COVID-19 by Komise mohla v zájmu podpory správného a včasného uplatňování nových pravidel týkajících se DPH v oblasti elektronického obchodování úzce spolupracovat s dotčenými členskými státy s cílem monitorovat přizpůsobení vnitrostátních informačních systémů a v případě potřeby poskytnout technickou pomoc.

(6)

Směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny směrnice (EU) 2017/2455

Směrnice (EU) 2017/2455 se mění takto:

1)

Článek 2 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

Změny směrnice 2006/112/ES s účinkem ode dne 1. července 2021“;

b)

uvozující věta se nahrazuje tímto:

„S účinkem ode dne 1. července 2021 se směrnice 2006/112/ES mění takto:“.

2)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Změna směrnice 2009/132/ES

Hlava IV směrnice 2009/132/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. července 2021.“

3)

V článku 4 se odstavec 1 mění takto:

a)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Členské státy do 30. června 2021 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 2 a 3 této směrnice. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.“;

b)

čtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 2 a 3 této směrnice se použijí ode dne 1. července 2021.“

Článek 2

Změny směrnice (EU) 2019/1995

V čl. 2 odst. 1 směrnice (EU) 2019/1995 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

„Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2021. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.

Tato opatření se použijí ode dne 1. července 2021.“

Článek 3

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. července 2020.

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Stanovisko ze dne 10. července 2020 [dosud nezveřejněné v Úředním věstníku].

(2)  Stanovisko ze dne 10. června 2020 [dosud nezveřejněné v Úředním věstníku].

(3)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úř. věst. L 348, 29.12.2017, s. 7).

(5)  Směrnice Rady (EU) 2019/1995 ze dne 21. listopadu 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží (Úř. věst. L 310, 2.12.2019, s. 1).