27.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 241/32


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/1100

ze dne 17. července 2020,

kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/32 o výjimkách, které lze udělit podle nařízení (EU) č. 1073/2013 (ECB/2020/33)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2013/38) (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) stanoví, že výjimky ze statistické zpravodajské povinnosti lze udělit investičním fondům, na něž se vztahují vnitrostátní účetní pravidla, která umožňují méně časté oceňování aktiv než čtvrtletní. Uvedené ustanovení dále stanoví, že o kategoriích investičních fondů, jimž mohou národní centrální banky podle svého uvážení udělit výjimky, rozhodne Rada guvernérů. Seznam těchto kategorií investičních fondů je obsažen v rozhodnutí přijatém Radou guvernérů.

(2)

V průběhu přezkumu stanoveného v článku 1 rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/32 (ECB/2014/62) (2) Rada guvernérů dospěla k závěru, že je nezbytné zahrnout další kategorie investičních fondů, jimž mohou být uděleny výjimky podle čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 1073/2013 (ECB/2013/38), a to pro Rakousko, Lotyšsko, Litvu a Portugalsko, zrušit kategorie investičních fondů pro Francii, které již neplatí, a provést menší změny vyplývající ze změn určitých vnitrostátních právních aktů.

(3)

Rozhodnutí (EU) 2015/32 (ECB/2014/62) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změna

Příloha rozhodnutí (EU) 2015/32 (ECB/2014/62) se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Nabytí účinku

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení adresátům.

Článek 3

Určení

Toto rozhodnutí je určeno národním centrálním bankám členských států, jejichž měnou je euro.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 17. července 2020.

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 73.

(2)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/32 ze dne 29. prosince 2014 o výjimkách, které lze udělit podle nařízení (EU) č. 1073/2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), Úř. věst. L 5, 9.1.2015, s. 17.


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí (EU) 2015/32 (ECB/2014/62) se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA

KATEGORIE INVESTIČNÍCH FONDŮ, KTERÝM LZE UDĚLIT VÝJIMKY PODLE ČL. 8 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) č. 1073/2013 (ECB/2013/38)

Členský stát

Název kategorie investičních fondů

Právní akt týkající se dané kategorie

Právní akt, který stanoví frekvenci oceňování

Frekvence oceňování podle vnitrostátních právních předpisů

Název právního aktu

Číslo/datum právního aktu

Příslušná ustanovení

Název právního aktu

Číslo/datum právního aktu

Příslušná ustanovení

Rakousko

Alternative Investmentfonds

(alternativní investiční fondy pro profesionální investory)

Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG 2013

(zákon o správcovských společnostech alternativních investičních fondů)

BGBl. I Nr. 135/2013

AIFMG 2013 § 2

a nikoli

podle § 48 AIFMG

Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz – AIFMG 2013

(zákon o správcovských společnostech alternativních investičních fondů)

BGBl. I Nr. 135/2013

AIFMG 2013 § 17 (3)

roční

Rakousko

Immobilienfonds

(nemovitostní investiční fondy)

Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG 2003

(zákon o nemovitostních investičních fondech)

BGBl. I Nr. 80/2003

ImmoInvFG 2003 § 1

Immobilien-Investmentfondsgesetz – ImmoInvFG 2003

(zákon o nemovitostních investičních fondech)

BGBl. I Nr. 80/2003

ImmoInvFG 2003 § 29 (2)

roční

Francie

Fonds commun de placement à risque

(podílové fondy rizikového kapitálu)

Code monétaire et financier

(měnový a finanční zákoník)

 

kapitola IV oddíl 2 odstavec 2

L214-28

L214-32

Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

(obecné nařízení Úřadu pro finanční trhy)

 

svazek IV

hlava II

Čl. 422-120-13

pololetní

Itálie

Fondi chiusi

(uzavřené fondy)

Decreto legislativo – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(legislativní vyhláška - všechna ustanovení v oblasti finančního zprostředkování)

č. 58 ze dne 24. února 1998

část I článek 1

část II články 36, 37 a 39

Provvedimento della Banca d’Italia – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(předpis Banca d’Italia – nařízení o kolektivní správě úspor)

23. prosince 2016

hlava V kapitola 1 oddíl II odst. 4.6

roční

Decreto ministeriale –

Regolamento attuativo dell’articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(ministerská vyhláška

- nařízení, kterým se provádí článek 37 legislativní vyhlášky č. 58 ze dne 24. února 1998)

č. 228 ze dne 24. května 1999

kapitola II článek 12

Lotyšsko

Alternatīvo ieguldījumu fondi

(alternativní investiční fondy)

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums

(zákon o alternativních investičních fondech a o jejich správcích)

zákon ze dne 9. července 2013

kapitola III část 6 oddíl 27

Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums

(zákon o alternativních investičních fondech a o jejich správcích)

zákon ze dne 9. července 2013

kapitola III část 6 oddíl 27

roční

Litva

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(subjekty kolektivního investování určené pro informované investory)

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(zákon o subjektech kolektivního investování určených pro informované investory)

č. XII-376 ze dne 18. června 2013

(naposledy pozměněno dne 12. prosince 2019)

čl. 2 odst. 5

Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas

(zákon o subjektech kolektivního investování určených pro informované investory)

č. XII-376 ze dne 18. června 2013

(naposledy pozměněno dne 12. prosince 2019)

čl. 42 odst. 2

pololetní/roční

Litva

Alternatyvieji kolektyvinio investavimo subjektai

(alternativní subjekty kolektivního investování)

Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas

(zákon o správcích alternativních subjektů kolektivního investování)

Č. XII-1467 ze dne 18. prosince 2014

(naposledy pozměněno dne 12. prosince 2019)

čl. 3 odst. 13

Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymas

(zákon o správcích alternativních subjektů kolektivního investování)

Č. XII-1467 ze dne 18. prosince 2014

(naposledy pozměněno dne 12. prosince 2019)

čl. 16 odst. 1

pololetní/roční

Portugalsko

Fundos de capital de risco

(fondy soukromého a rizikového kapitálu)

Lei

(zákon)

č. 18/2015 ze dne 4. března 2015

Článek 1 a 3

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(nařízení Komise pro trh s cennými papíry)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(obecné pokyny Komise pro trh s cennými papíry)

č. 3/2015 ze dne 3. listopadu 2015

č. 7/2016 ze dne 29. listopadu 2016

články 2 a 15§1

pravidlo č. 2

pololetní

Portugalsko

Fundos de empreendedorismo social

(fondy sociálního podnikání)

Organismos de investimento alternativo especializado

(specializované alternativní investiční fondy)

Lei

(zákon)

č. 18/2015 ze dne 4. března 2015

Článek 1 a 4

Článek 1 a 5

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(nařízení Komise pro trh s cennými papíry)

č. 3/2015 ze dne 3. listopadu 2015

články 2 a 15 §2

roční