9.7.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 220/1


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/980

ze dne 6. července 2020,

kterým se Německu povoluje odchylka od technických požadavků příloh II a V směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 v případě osobních lodí Innogy a Alsterwasser

(oznámeno pod číslem C(2020) 4435)

(Pouze německé znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES (1), a zejména na čl. 25 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice,

po konzultaci výboru zřízeného podle článku 7 směrnice Rady 91/672/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících po vnitrozemských vodních cestách (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Německo oznámilo Komisi svůj záměr odchýlit se od některých technických požadavků příloh II a V směrnice (EU) 2016/1629 v případě osobních lodí Innogy a Alsterwasser.

(2)

Navrhovaná odchylka se týká využití technologie palivových článků s methanolem jakožto palivem pro osobní lodě Innogy a Alsterwasser.

(3)

V oblasti udržitelné čisté energie a alternativních paliv pro plavidla představují palivové články slibnou technologii.

(4)

V současnosti jsou v odvětví námořní dopravy k dispozici palivové články různých typů, které byly vyvinuty díky výzkumným a pilotním projektům, jež procházejí procesem hodnocení a vykazují vysoký potenciál pro širší zavádění (FCShip, Felicitas, METHAPU a MC-WAP).

(5)

Navrhovaná odchylka podporuje inovace a využití nových technologií ve vnitrozemské plavbě prostřednictvím pilotního zavádění technologie palivových článků v plavidlech vnitrozemské plavby.

(6)

Takovéto zkoušky jsou součástí zavádění technologií do praxe, což je jediná cesta k případnému zahájení fáze výroby.

(7)

Technické specifikace pro plavidla vnitrozemské plavby jsou stanoveny v evropské normě, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (norma ES-TRIN) (3) a kterou vypracoval výbor CESNI. Stávající platné znění normy ES-TRIN 2017/1 neobsahuje žádná pravidla pro využití methanolu jako paliva pro plavidla vnitrozemské plavby.

(8)

Jelikož pro využití methanolu jako paliva pro plavidla vnitrozemské plavby neexistují regulační ustanovení, je nezbytné zajistit u tohoto navrhovaného využití odpovídající úroveň bezpečnosti.

(9)

Německé orgány informovaly, že náležité úrovně bezpečnosti lze dosáhnout prostředky uvedenými v příloze tohoto rozhodnutí.

(10)

Tyto prostředky byly vytvořeny s ohledem na stávající ustanovení kapitoly 30 normy ES-TRIN (zvláštní ustanovení pro plavidla vybavená pohonnými nebo pomocnými systémy na palivo s bodem vzplanutí 55 °C nebo nižším) a přílohy 8 normy ES-TRIN (doplňující ustanovení pro plavidla vybavená pohonnými nebo pomocnými systémy na palivo s bodem vzplanutí 55 °C nebo nižším).

(11)

Využití technologie palivových článků s methanolem sloužícím jako palivo pro osobní lodě a náležitou úroveň bezpečnosti navrhované odchylky Komise posoudila na základě technického hodnocení, které provedla pracovní skupina pro technické požadavky Evropského výboru pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu (CESNI). Výsledky tohoto technického posouzení jsou uvedeny v návrzích doporučení výboru CESNI č. 3/2017 a 4/2017 ze dne 28. září 2019.

(12)

V posouzení rizik připojeném k návrhům doporučení jsou vymezena a posouzena možná rizika vyplývající z využití methanolu jako paliva a z provozování systému palivových článků na palubě osobních lodí s ohledem na stávající ochranná opatření. Na základě tohoto posouzení rizik byl učiněn závěr, že provoz, zásobování palivem a údržba systému mohou s ohledem na plánovaná opatření a postupy určené v návrzích doporučení bezpečně probíhat.

(13)

Komise na základě výsledků technického posouzení, které provedla pracovní skupina pro technické požadavky výboru CESNI, naznala, že je zajištěna náležitá úroveň bezpečnosti, pokud budou splněny podmínky stanovené v návrzích doporučení pracovní skupiny pro technické požadavky výboru CESNI. Z důvodu jasnosti a právní jistoty by tyto podmínky měly být stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

(14)

Daná odchylka se týká vydání osvědčení Unie pro plavidla vnitrozemské plavby za účelem zkoušek zahrnujícího nové technické specifikace, které se odchylují od ustanovení přílohy 8 normy ES-TRIN 2017/1, a uděluje se na omezenou dobu do 1. října 2022,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Německo se smí odchýlit od technických požadavků stanovených v příloze 8 normy ES-TRIN 2017/1 v souladu s podmínkami stanovenými v příloze (4) tohoto rozhodnutí, a to v případě níže uvedených osobních lodí:

Innogy s jednotným evropským identifikačním číslem plavidla 04804940,

Alsterwasser s jednotným evropským identifikačním číslem plavidla 04807190.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije do 1. října 2022.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo.

V Bruselu dne 6. července 2020.

Za Komisi

Adina VĂLEAN

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 118.

(2)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 29.

(3)  Evropská norma, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby http://cesni.eu/en/documents/es-trin-2017/

(4)  Závazné znění rozhodnutí včetně příloh je k dispozici zde: https://ec.europa.eu/transport/modes/inland/vessels_en