8.4.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 113/18


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/511

ze dne 26. března 2020

o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2020 do 25. ledna 2025

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na čl. 300 odst. 3 a článek 305 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2019/852 ze dne 21. května 2019, kterým se stanoví složení Výboru regionů (1),

s ohledem na návrhy podané belgickou, německou a maltskou vládou,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 300 odst. 3 Smlouvy se má Výbor regionů skládat ze zástupců regionálních a místních samosprávných celků, kteří buď mají volební mandát v některém regionálním nebo místním samosprávném celku, nebo jsou politicky odpovědní volenému shromáždění.

(2)

Podle článku 305 Smlouvy má členy Výboru regionů a náhradníky ve stejném počtu jmenovat Rada na dobu pěti let podle návrhů podaných každým členským státem.

(3)

Protože funkční období členů a náhradníků Výboru regionů skončilo dnem 25. ledna 2020, je třeba přistoupit ke jmenování nových členů a náhradníků.

(4)

Dne 10. prosince 2019 Rada přijala rozhodnutí (EU) 2019/2157 (2). Jím jmenovala na období od 26. ledna 2020 do 25. ledna 2025 členy a náhradníky na návrh české, dánské, estonské, kyperské, lotyšské, lucemburské, nizozemské, rakouské, rumunské, slovinské, slovenské a švédské vlády. Týmž rozhodnutím jmenovala na stejné období tři členy navržené belgickou vládou, dvacet jedna členů a dvacet náhradníků navržených německou vládou, osm členů a osm náhradníků navržených irskou vládou, šestnáct členů a šestnáct náhradníků navržených španělskou vládou, deset členů a čtrnáct náhradníků navržených italskou vládou, čtyři členy a čtyři náhradníky navržené maltskou vládou a osm členů a osm náhradníků navržených finskou vládou. Členové a náhradníci, pro něž Rada do 15. listopadu 2019 od příslušného členského státu neobdržela žádné návrhy, nemohli být do rozhodnutí (EU) 2019/2157 zahrnuti.

(5)

Dne 20. ledna 2020 Rada přijala rozhodnutí (EU) 2020/102 (3). Jím jmenovala na období od 26. ledna 2020 do 25. ledna 2025 členy a náhradníky navržené řeckou, francouzskou, chorvatskou, litevskou, maďarskou a portugalskou vládou, jakož i čtyři členy a čtyři náhradníky navržené belgickou vládou, jednoho člena navrženého bulharskou vládou, jednoho člena a jednoho náhradníka navržené irskou vládou, jednoho člena a jednoho náhradníka navržené španělskou vládou, čtrnáct členů a deset náhradníků navržených italskou vládou a dvacet jedna členů a dvacet náhradníků navržených polskou vládou. Členové a náhradníci, pro něž Rada do 20. prosince 2019 od příslušného členského státu neobdržela žádné návrhy, nemohli být do rozhodnutí (EU) 2020/102 zahrnuti.

(6)

Dne 3. února 2020 Rada přijala rozhodnutí (EU) 2020/144 (4). Jím jmenovala na období od 26. ledna 2020 do 25. ledna 2025 čtyři členy a čtyři náhradníky navržené španělskou vládou, jakož i jednoho člena a jednu náhradnici navržené finskou vládou. Členové a náhradníci, pro něž Rada do 23. ledna 2020 od příslušného členského státu neobdržela žádné návrhy, nemohli být do rozhodnutí (EU) 2020/144 zahrnuti.

(7)

Belgie navrhla kandidáty na své zbývající členy a náhradníky, Německo navrhlo kandidáta na jednoho svého náhradníka a Malta navrhla kandidáta na jednoho svého člena. Tito členové a náhradníci by měli být jmenováni na období od 26. ledna 2020 do 25. ledna 2025. Toto rozhodnutí by se proto mělo použít se zpětnou působností od 26. ledna 2020.

(8)

Členové a náhradníci, pro něž Radě dosud nebyly předloženy žádné návrhy, budou jmenováni později,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Do Výboru regionů jsou na období od 26. ledna 2020 do 25. ledna 2025 jmenovány:

jako členové osoby uvedené na seznamu podle členských států obsaženém v příloze I,

jako náhradníci osoby uvedené na seznamu podle členských států obsaženém v příloze II.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Použije se ode dne 26. ledna 2020.

V Bruselu dne 26. března 2020.

Za Radu

předsedkyně

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Úř. věst. L 139, 27.5.2019, s. 13.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2157 ze dne 10. prosince 2019 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2020 do 25. ledna 2025 (Úř. věst. L 327, 17.12.2019, s. 78).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2020/102 ze dne 20. ledna 2020 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2020 do 25. ledna 2025 (Úř. věst. L 20, 24.1.2020, s. 2).

(4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2020/144 ze dne 3. února 2020 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2020 do 25. ledna 2025 (Úř. věst. L 32, 4.2.2020, s. 16).


PŘÍLOHA I

ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - PRILOG I - ALLEGATO I -I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I -ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Andries GRYFFROY

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Joke SCHAUVLIEGE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Willem-Frederik SCHILTZ

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Koen VANDENHEUVEL

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Karl VANLOUWE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

MALTA

Mr Anthony MIFSUD

Member of a Regional Executive: North Region


PŘÍLOHA II

ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA –ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ANNEX II - ANNEXE II - PRILOG II - ALLEGATO II -II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II -ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Ms Karin BROUWERS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Allessia CLAES

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Steven COENEGRACHTS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jan DURNEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Council of the province of West-Vlaanderen

Mr Joris NACHTERGAELE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Yonnec POLET

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Berchem-Sainte-Agathe

Ms Annabel TAVERNIER

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jean-Luc VANRAES

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Uccle

DEUTSCHLAND

Mr Andreas DITTMANN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Landtag von Sachsen-Anhalt