27.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 94/1


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/452

ze dne 26. března 2020,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/570, pokud jde o kapacity zřízené pro účely odezvy na rizika s nízkou pravděpodobností výskytu, ale s velkým dopadem

(oznámeno pod číslem C(2020) 2011)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 17. prosince 2013 o mechanismu civilní ochrany Unie (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 písm. ha) uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí č. 1313/2013/EU stanoví právní rámec pro rescEU. Jedná se o rezervní kapacity na úrovni Unie za účelem poskytování pomoci v kritických situacích, kdy celkové stávající kapacity na vnitrostátní úrovni a kapacity vyčleněné členskými státy pro Evropský soubor civilní ochrany nemohou zajistit účinnou odezvu na přírodní katastrofy či katastrofy způsobené člověkem.

(2)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/570 (2) stanoví složení rescEU z hlediska kapacit a požadavků na kvalitu. Rezerva rescEU dosud sestává z kapacit pro letecké hašení lesních požárů, kapacit pro leteckou zdravotní evakuaci, kapacit pro zdravotnický záchranný tým a kapacit pro vytváření zdravotnických zásob.

(3)

Ustanovení čl. 21 odst. 4 rozhodnutí č. 1313/2013/EU zmiňuje možnost zřídit kapacity rescEU pro účely řízení rizik s nízkou pravděpodobností výskytu, ale s velkým dopadem. Aby mohly být tyto kapacity zřízeny, je třeba v tomto rozhodnutí definovat kategorie rizik s nízkou pravděpodobností výskytu, ale s velkým dopadem, a zohlednit přitom možné scénáře takových rizik.

(4)

Kapacity rescEU zřízené pro účely odezvy na rizika s nízkou pravděpodobností výskytu, ale s velkým dopadem by měla plně financovat Unie, a to z důvodu jejich vysoce specializované povahy, vysokých nákladů a jejich nedostatku na úrovni Unie. V souladu s čl. 21 odst. 4 a čl. 23 odst. 4b rozhodnutí č. 1313/2013/EU, pokud jde o tyto kapacity, kryje finanční pomoc Unie všechny náklady nezbytné pro zajištění dostupnosti a možnosti nasazení a kryje též všechny operační náklady, jsou-li tyto kapacity nasazeny v rámci mechanismu Unie.

(5)

Než Komise prováděcím aktem definuje kapacitu jako rescEU, měla by posoudit, zda lze usuzovat, že daná kapacita slouží pro účely odezvy na rizika s nízkou pravděpodobností výskytu, ale s velkým dopadem.

(6)

Postup určování kapacit zřízených pro účely odezvy na rizika s nízkou pravděpodobností výskytu, ale s velkým dopadem by měl být založen na jejich strategické relevanci a probíhat transparentně a v úzké spolupráci s členskými státy.

(7)

Aby bylo možné řídit rizika s nízkou pravděpodobností výskytu, ale s velkým dopadem, jako je například rozsáhlý biologický útok nebo epidemie, která by vedla k výskytu mnoha pacientů s vysoce infekčním onemocněním, měly by být použity kapacity pro zdravotní evakuaci pro vysoce infekční pacienty („Medevac HID“), kapacity pro leteckou zdravotní evakuaci obětí katastrof a kapacity pro zdravotnický záchranný tým typu 3 („EMT-3“). Kapacity pro vytváření zdravotnických zásob by rovněž měly být využívány k reakci na vleklé vážné přeshraniční zdravotní hrozby, které svým rozsahem a složitostí mohou narušit poskytování sociálních, environmentálních a hospodářských služeb a služeb veřejného zdraví.

(8)

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s nákazou COVID-19, a jelikož je nezbytné rychle vytvořit společnou evropskou rezervu, která by mohla podpořit členské státy v reakci na tuto situaci, měla by se na kapacity pro vytváření zdravotnických zásob v rámci rescEU vztahovat zpětná účinnost, a to od data jejich určení jako kapacit rescEU na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2020/414 (3).

(9)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/570 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 33 odst. 1 rozhodnutí č. 1313/2013/EU,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/570 se mění takto:

1)

článek 1 se mění takto:

a)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

celkové odhadované náklady na kapacity rescEU pro vytváření zdravotnických zásob;“;

b)

doplňují se nová písmena f) a g), která znějí:

„f)

kategorie rizik s nízkou pravděpodobností výskytu, ale s velkým dopadem;

g)

kapacity rescEU zřízené pro řízení rizik s nízkou pravděpodobností výskytu, ale s velkým dopadem.“;

2)

vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 3d

Kategorie rizik s nízkou pravděpodobností výskytu, ale s velkým dopadem

Při zřizování kapacit rescEU potřebných pro účely odezvy na rizika s nízkou pravděpodobností výskytu, ale s velkým dopadem vezme Komise v úvahu tyto faktory:

a)

nepředvídatelnost nebo výjimečnou povahu katastrofy;

b)

rozsah katastrofy včetně hromadných zranění, hromadných úmrtí a hromadných přesunů lidí;

c)

dlouhé trvání katastrofy;

d)

stupeň komplexnosti katastrofy;

e)

případné riziko závažného narušení fungování národní vlády, včetně poskytování sociálních, environmentálních a ekonomických služeb a služeb veřejného zdraví, nebo narušení kritické infrastruktury uvedené v čl. 2 písm. a) směrnice Rady 2008/114/ES (*1);

f)

zeměpisný rozsah, včetně případných přeshraničních dopadů;

g)

jiné faktory, jako je aktivace ujednání Rady o integrovaných opatřeních pro politickou reakci na krize (IPCR) v plném rozsahu nebo využití doložky solidarity podle článku 222 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Článek 3e

Kapacity rescEU zřízené pro účely odezvy na rizika s nízkou pravděpodobností výskytu, ale s velkým dopadem

1.   Za účelem odezvy na rizika s nízkou pravděpodobností výskytu, ale s velkým dopadem budou zřízeny kapacity odpovídající událostem charakterizovaným nejméně dvěma kategoriemi uvedenými v článku 3d.

2.   U každé definované kapacity rescEU podle čl. 2 odst. 2 Komise zváží, zda může být daná kapacita zřízena pro účely odezvy na rizika s nízkou pravděpodobností výskytu, ale s velkým dopadem.

3.   Kapacity rescEU uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. c), d), e) a f) se zřídí za účelem řízení rizik s nízkou pravděpodobností výskytu, ale s velkým dopadem. Finanční pomoc Unie kryje v souladu s čl. 21 odst. 4 rozhodnutí č. 1313/2013/EU všechny náklady nezbytné pro zajištění jejich dostupnosti a možnosti nasazení.

4.   V případech, kdy jsou kapacity rescEU uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. c), d), e) a f) nasazeny v rámci mechanismu Unie, finanční pomoc Unie v souladu s čl. 23 odst. 4b rozhodnutí č. 1313/2013/EU kryje 100 % operačních nákladů.

(*1)  Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s. 75)“"

Článek 2

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

Použije se ode dne 19. března 2020.

V Bruselu dne 26. března 2020.

Za Komisi

Janez LENARČIČ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 924.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/570 ze dne 8. dubna 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU, pokud jde o kapacity rescEU, a kterým se mění prováděcí rozhodnutí Komise 2014/762/EU (Úř. věst. L 99, 10.4.2019, s. 41).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/414 ze dne 19. března 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/570, pokud jde o vytváření zdravotnických zásob v rámci rescEU (Úř. věst. L 82I, 19.3.2020, s. 1).