6.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 316/6


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2074

ze dne 23. září 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly zásilek obsahujících určitá zvířata a zboží, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 77 odst. 1 písm. h) uvedeného nařízení,

VZHLEDEM K TĚMTO DŮVODŮM:

(1)

Komise je v souladu s nařízením (EU) 2017/625 povinna přijmout pravidla pro provádění zvláštních úředních kontrol zásilek zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a), b) a c), které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup.

(2)

Zvířata a zboží pocházející z Unie a do Unie se vracející poté, co jim třetí země zakázala vstup, by měly podléhat kontrolám dokladů, kontrolám totožnosti a v případě potřeby i fyzickým kontrolám na stanovišti hraniční kontroly v místě příchodu do Unie, aby bylo zajištěno, že splňují požadavky práva Unie. Tyto kontroly by měly zejména zajistit, aby byla zvířata způsobilá k další přepravě na jejich místo určení a aby byly dodrženy požadavky na dobré životní podmínky zvířat.

(3)

Článek 15 směrnice Rady 97/78/ES stanoví (2) pravidla týkající se veterinárních kontrol prováděných za účelem povolování zpětného dovozu zásilek produktů pocházejících z Unie, které se vracejí do Unie poté, co jim třetí země zakázala vstup. Nařízení (EU) 2017/625 ruší a nahrazuje směrnici 97/78/ES s účinností od 14. prosince 2019.

(4)

Požadavky stanovené v článku 15 směrnice 97/78/ES by měly být v zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví zvířat a veřejného zdraví zachovány a měly by v nich být provedeny určité úpravy zohledňující zkušenosti získané při uplatňování požadavků stanovených v uvedeném článku a nový právní rámec stanovený nařízením (EU) 2017/625.

(5)

Příslušné orgány členských států by zejména v zájmu prevence rizika zavlečení nákaz zvířat nebo škodlivých organismů rostlin do Unie a jejich šíření měly zajistit, aby zásilky pocházející z Unie a do Unie se vracející splňovaly příslušné požadavky na opětovný vstup takových zásilek do Unie, které jsou stanoveny v pravidlech týkajících se zdraví zvířat, vedlejších produktů živočišného původu nebo zdraví rostlin.

(6)

Zásilky produktů živočišného původu a směsných produktů, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup, mohou představovat riziko pro veřejné zdraví. V zájmu zajištění toho, aby uvedené zásilky byly v souladu s pravidly týkajícími se potravin a bezpečnosti potravin uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625, je vhodné požadovat, aby příslušné orgány stanovišť hraniční kontroly v místě příchodu do Unie povolily opětovný vstup produktů živočišného původu uvedených na seznamu v prováděcím nařízení Komise (EU) 20192007 (3) a směsných produktů podléhajících veterinárním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly podle rozhodnutí Komise 2007/275/ES (4) za předpokladu, že uvedené produkty splňují další zvláštní požadavky.

(7)

Je nezbytné zajistit, aby zásilky produktů živočišného původu a směsných produktů, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup, dorazily na své místo určení. Na monitorování přepravy a příjezdu zásilek zboží ze stanoviště hraniční kontroly v místě příchodu do Unie do zařízení v místě určení by se proto měly vztahovat procesní požadavky stanovené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019+žžž (5).

(8)

Nařízení (EU) 2017/625 se použije ode dne 14. prosince 2019. Proto by se pravidla stanovená v tomto nařízení měla rovněž použít od uvedeného data,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví pravidla pro provádění zvláštních úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly u zásilek obsahujících zvířata a zboží z kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2017/625, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup.

Článek 2

Zvláštní úřední kontroly zásilek zvířat a zboží, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup

1.   Příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly v místě příchodu do Unie provádí kontroly dokladů a kontroly totožnosti u zásilek zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2017/625, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup.

2.   Příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly v místě příchodu do Unie provádí fyzické kontroly následujících zásilek, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup:

a)

zásilky zvířat uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625;

b)

zásilky zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2017/625, pokud existuje podezření, že toto zboží není v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, a to s cílem toto podezření potvrdit nebo vyloučit.

3.   Příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly v místě příchodu do Unie ověří soulad zásilek zvířat a zboží s těmito požadavky:

a)

u zvířat uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 a u zárodečných produktů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 s požadavky týkajícími se zdraví a dobrých životních podmínek zvířat stanovenými v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. d) a f) nařízení (EU) 2017/625;

b)

u produktů živočišného původu a směsných produktů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/625:

i)

s požadavky týkajícími se zdraví zvířat stanovenými v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2017/625;

ii)

s dodatečnými pravidly stanovenými v článku 3 tohoto nařízení;

c)

u vedlejších produktů živočišného původu uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 a odvozených produktů s požadavky stanovenými v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) 2017/625;

d)

u rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625 s požadavky týkajícími se zdraví rostlin stanovenými v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) 2017/625.

4.   Příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly v místě příchodu do Unie informuje příslušný orgán v místě určení prostřednictvím systému pro správu informací o úředních kontrolách uvedeného v článku 131 nařízení (EU) 2017/625 (dále jen „IMSOC“) o skutečnosti, že zásilce byl povolen vstup do Unie, přičemž přesné místo určení je uvedeno ve společném zdravotním vstupním dokladu.

Článek 3

Dodatečná pravidla pro zvláštní úřední kontroly zásilek produktů živočišného původu a směsných produktů

1.   Příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly v místě příchodu do Unie povolí vstup těchto zásilek produktů, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup, do Unie za předpokladu, že splňují požadavky stanovené v odstavci 2:

a)

produkty živočišného původu uvedené na seznamu v příloze prováděcího nařízení (EU) 2019/2007;

b)

směsné produkty uvedené na seznamu v kapitolách 16 až 22 přílohy I rozhodnutí 2007/275/ES, které podléhají veterinárním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly v místě příchodu do Unie v souladu s článkem 4 uvedeného rozhodnutí.

2.   K zásilkám produktů uvedených v odstavci 1 se připojí tyto dokumenty:

a)

originál úředního osvědčení vydaného příslušným orgánem členského státu, z něhož zboží pochází a odkud bylo odesláno do třetí země („členský stát původu“), případně jeho elektronická forma předložená v systému IMSOC nebo jeho ověřená kopie;

b)

úřední prohlášení příslušného orgánu nebo jiných veřejných orgánů třetí země uvádějící důvod odepření vstupu, místo a datum vykládky a opětovného naložení ve třetí zemi a potvrzující, že:

i)

zásilka neprošla jinou manipulací než vykládkou, skladováním a opětovným naložením;

ii)

vykládka a opětovné naložení produktů živočišného původu a směsných produktů byly provedeny hygienicky, aby se zabránilo křížové kontaminaci;

iii)

produkty živočišného původu a směsné produkty byly skladovány za hygienických podmínek a při teplotě požadované pro příslušné druhy zboží;

c)

prohlášení příslušného orgánu místa určení v Unii, že souhlasí s přijetím zásilky; toto prohlášení se však nevyžaduje, pokud se zásilka vrací do zařízení původu zásilky, které se nachází ve stejném členském státě jako stanoviště hraniční kontroly při příchodu do Unie.

3.   Odchylně od odst. 2 písm. a), není-li možné předložit dokumenty zmíněné v uvedeném ustanovení, může být původ zásilky ověřen jiným způsobem na základě doložených důkazů předložených provozovatelem odpovědným za zásilku.

4.   Příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly v místě příchodu do Unie může udělit výjimky z požadavků stanovených v odst. 2 písm. b) pro zapečetěné zásilky s neporušenou původní pečetí za předpokladu, že provozovatel odpovědný za zásilku předloží prohlášení, v němž uvede důvod odepření vstupu třetí zemí a potvrzení, že přeprava proběhla za podmínek vhodných pro příslušný typ produktů živočišného původu a směsných produktů.

5.   Příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly v místě příchodu monitoruje přepravu a příjezd na místo určení zásilky v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2019/1666, pokud příslušný orgán místa určení vydal prohlášení uvedené v odst. 2 písm. c).

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. září 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2007 ze dne 18. listopadu 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o seznamy zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a odvozených produktů a sena a slámy podléhajících úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly, a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES (Úř. věst. L 312, 3.12.2019, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Komise 2007/275/ES ze dne 17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů, na něž se vztahují kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (Úř. věst. L 116, 4.5.2007, s. 9).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1666 ze dne 24. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o podmínky pro monitorování přepravy a příjezdu zásilek obsahujících určité zboží ze stanoviště hraniční kontroly v místě příchodu do zařízení v místě určení v Unii (Úř. věst. L 255, 4.10.2019, s. 1).