24.2.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 50/18


Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2013 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o označování elektronických displejů energetickými štítky, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010

( Úřední věstník Evropské unie L 315 ze dne 5. prosince 2019 )

Strana 12, příloha II bod B) „Index energetické účinnosti (EEIlabel )“, rovnice se nahrazuje takto:

Image 1