29.11.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 309/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1933

ze dne 6. listopadu 2019,

kterým se stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků uvedený v nařízení Rady (EHS) č. 3924/91

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství (1), a zejména na čl. 2 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EHS) č. 3924/91 požaduje, aby členské státy prováděly statistická zjišťování průmyslové výroby.

(2)

Statistické zjišťování by mělo být založeno na seznamu výrobků, podle kterého se stanoví příslušná průmyslová výroba.

(3)

Seznam výrobků je nezbytný, aby bylo možné srovnávat statistické údaje o výrobě a o zahraničním obchodu a získat porovnání s klasifikací produkce v Unii (CPA – klasifikace produkce podle činností).

(4)

Seznam výrobků požadovaný nařízením (EHS) č. 3924/91 (dále jen „seznam Prodcom“) je jednotný pro všechny členské státy a je nezbytný pro účely porovnání údajů mezi jednotlivými členskými státy.

(5)

Za účelem zohlednění technologického vývoje a strukturálních změn v průmyslové výrobě je nezbytné zavést aktualizovaný seznam Prodcom.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam Prodcom je uveden v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. listopadu 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 1.


PŘÍLOHA

RODCOM

Popis

Měrná jednotka

P

Odkaz na poznámky

NACE: 07.10

Těžba železných rud

CPA: 07.10.10

Železné rudy

07.10.10.10 *

Železné rudy a jejich koncentráty. Neaglomerované (kromě kyzových praženců (výpalků))

kg

S

 

07.10.10.20 *

Železné rudy a jejich koncentráty. Aglomerované (kromě kyzových praženců (výpalků))

kg

S

 

NACE: 07.29

Těžba ostatních neželezných rud

CPA: 07.29.11

Měděné rudy a jejich koncentráty

07.29.11.00

Měděné rudy a jejich koncentráty

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Niklové rudy a jejich koncentráty

07.29.12.00

Niklové rudy a jejich koncentráty

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Hliníkové rudy a jejich koncentráty

07.29.13.00

Hliníkové rudy a jejich koncentráty

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Rudy drahých kovů a jejich koncentráty

07.29.14.10 *

Stříbrné rudy a jejich koncentráty

kg

S

 

07.29.14.20 *

Rudy ostatních drahých kovů a jejich koncentráty (kromě stříbrných rud a jejich koncentrátů)

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Olovnaté, zinkové a cínové rudy a jejich koncentráty

07.29.15.10 *

Olovnaté rudy a jejich koncentráty

kg

S

 

07.29.15.20 *

Zinkové rudy a jejich koncentráty

kg

S

 

07.29.15.30 *

Cínové rudy a jejich koncentráty

kg

S

 

CPA: 07.29.19

Ostatní neželezné rudy a jejich koncentráty j. n.

07.29.19.05 *

Kobaltové rudy a jejich koncentráty

kg

S

 

07.29.19.10 *

Chromové rudy a jejich koncentráty

kg

S

 

07.29.19.15 *

Manganové rudy a jejich koncentráty, včetně železonosných manganových rud a jejich koncentrátů o obsahu manganu 20 % hmotnostních nebo více, počítáno v sušině

kg

S

 

07.29.19.20 *

Wolframové rudy a jejich koncentráty

kg

S

 

07.29.19.25 *

Molybdenové rudy a jejich koncentráty. Pražené

kg

S

 

07.29.19.26 *

Molybdenové rudy a jejich koncentráty. Jiné než pražené

kg

S

 

07.29.19.30 *

Titanové rudy a jejich koncentráty

kg

S

 

07.29.19.35 *

Zirkonové rudy a jejich koncentráty

kg

S

 

07.29.19.40 *

Niobové, tantalové nebo vanadové rudy a jejich koncentráty

kg

S

 

07.29.19.45 *

Antimonové rudy a jejich koncentráty

kg

S

 

07.29.19.90 *

Ostatní rudy a jejich koncentráty j. n.

kg

S

 

NACE: 08.11

Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice

CPA: 08.11.11

Mramor a jiné vápencové kameny pro výtvarné nebo stavební účely

08.11.11.33

Mramor a travertin surový nebo hrubě opracovaný

kg

T

 

08.11.11.36

Mramor a travertin rozřezaný do obdélníkových nebo čtvercových bloků nebo desek

kg

T

 

08.11.11.50

Ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely o relativní hustotě ≥ 2,5

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Žula, pískovec a ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely

08.11.12.20 *

Křemenec (surový, hrubě opracovaný nebo rozřezaný)

kg

T

 

08.11.12.33

Žula surová nebo hrubě opracovaná

kg

T

 

08.11.12.36

Žula rozřezaná do obdélníkových (případně čtvercových) bloků nebo desek

kg

T

 

08.11.12.50

Pískovec

kg

T

 

08.11.12.60 *

Ostatní kameny pro výtvarné nebo stavební účely

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Vápenec a sádrovec

08.11.20.30

Sádrovec a anhydrit

kg

T

 

08.11.20.50

Vápenec (tavidlo); vápenec a jiné vápenaté kameny pro výrobu vápna nebo cementu (kromě drceného vápencového agregátu a vápenatého opracovaného kamene)

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Křída a nekalcinovaný dolomit

08.11.30.10

Křída

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomit surový, hrubě opracovaný nebo rozřezaný do obdélníkových nebo čtvercových bloků nebo desek (kromě kalcinovaného nebo spékaného dolomitu, aglomerovaného dolomitu a lámaného nebo drceného dolomitu pro betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně)

kg

T

 

CPA: 08.11.40

Břidlice

08.11.40.00

Břidlice, surová, hrubě opracovaná nebo rozřezaná do obdélníkových nebo čtvercových bloků nebo desek

kg

T

 

NACE: 08.12

Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu

CPA: 08.12.11

Přírodní písky

08.12.11.50

Křemičité písky (křemenné písky nebo technické písky)

kg

S

 

08.12.11.90

Písky jako jílové písky; kaolinové písky; živičné písky (kromě křemičitých písků, písků obsahujících kovy)

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Zrnka, odštěpky a prach; oblázky, štěrk

08.12.12.10

Oblázky a štěrk používané při betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně, křemenné valouny a pazourek

kg

S

 

08.12.12.35 *

Vápenec, dolomit a jiné vápenaté kameny, lámané nebo drcené

kg

S

 

08.12.12.40 *

Jiný lámaný nebo drcený kámen používaný při betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně (kromě štěrku, oblázků, křemenných valounů, pazourku, vápence, dolomitu a jiných vápenatých kamenů)

kg

S

 

08.12.12.50

Mramorové granule, drť a prach

kg

S

 

08.12.12.90

Granule, drť a prach z travertinu, ecaussinu, žuly, porfyru, čediče, pískovce a jiných kamenů pro výtvarné účely

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Směsi strusky a podobný průmyslový odpad, též obsahující kamínky, oblázky, štěrk a křemen pro stavební účely

08.12.13.00

Směsi strusky a podobných průmyslových odpadních materiálů, též obsahující oblázky, štěrk, křemenné valouny a pazourek, pro stavební účely

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Kaolin a jiné kaolinitické jíly

08.12.21.40 z

Kaolin, nekalcinovaný

kg

T

 

08.12.21.60

Kaolinitické jíly (kalcinované a plastické jíly)

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Jiné jíly, andaluzit, kyanit a sillimanit; mullit; šamotové nebo dinasové zeminy

08.12.22.10

Bentonit

kg

T

 

08.12.22.30

Žáruvzdorný jíl (šamotový)

kg

T

 

08.12.22.55 *

Jiné jíly

kg

T

 

08.12.22.60 *

Andaluzit, kyanit a sillimanit

kg

T

 

08.12.22.70 *

Mullit

kg

T

 

08.12.22.80 *

Šamotové nebo dinasové zeminy

kg

T

 

NACE: 08.91

Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv

CPA: 08.91.11

Přírodní fosfáty vápenaté nebo přírodní fosfáty hlinitovápenaté

08.91.11.00

Přírodní fosfáty vápenaté, fosfáty hlinitovápenaté a fosfátová křída

kg

T

 

CPA: 08.91.12

Pyrit (kyz železný), nepražený; surová nebo nerafinovaná síra

08.91.12.20 *

Nepražené pyrity

kg

T

 

08.91.12.30 *

Surová nebo nerafinovaná síra (včetně rekuperované síry)

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Ostatní chemické minerály a minerály pro výrobu hnojiv

08.91.19.00

Ostatní suroviny pro chemický průmysl a výrobu hnojiv

kg

T

 

NACE: 08.93

Těžba soli

CPA: 08.93.10

Sůl a čistý chlorid sodný; mořská voda

08.93.10.00

Sůl (včetně denaturované soli, avšak kromě soli vhodné k lidskému požívání) a čistý chlorid sodný, též ve vodném roztoku nebo obsahující prostředek proti spékání nebo prostředek pro dobrou tekutost

kg

T

 

NACE: 08.99

Ostatní těžba a dobývání j. n.

CPA: 08.99.10

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; asfaltity a asfaltové horniny

08.99.10.00

Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; asfaltity a asfaltové horniny

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Drahokamy a polodrahokamy (kromě průmyslových diamantů), neopracované nebo jednoduše řezané, nebo hrubě tvarované

08.99.21.10 *

Diamanty neopracované nebo jednoduše řezané, nebo hrubě tvarované

c/k

T

 

08.99.21.20 *

Drahokamy (jiné než diamanty) a polodrahokamy, neopracované nebo jednoduše řezané, nebo hrubě tvarované

c/k

T

 

CPA: 08.99.22

Průmyslové diamanty; neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo nahrubo broušené; pemza; smirek; přírodní korund, přírodní granát a ostatní přírodní brusiva

08.99.22.10 *

Průmyslové diamanty. Neopracované nebo jednoduše řezané, štípané nebo obrušované, avšak nezamontované ani nezasazené

kg

T

 

08.99.22.20 *

Pemza

kg

T

 

08.99.22.30 *

Smirek, přírodní korund, přírodní granát a ostatní přírodní brusiva, též tepelně zpracovaná

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Ostatní nerostné suroviny

08.99.29.00

Ostatní nerostné suroviny

kg

T

 

NACE: 10.11

Zpracování a konzervování masa

CPA: 10.11.11

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené

10.11.11.40

Hovězí a telecí maso v jateční úpravě vcelku, půlky, čtvrti, nevykostěné, čerstvé nebo chlazené

kg

S

 

10.11.11.90

Hovězí a telecí maso výsekové, čerstvé nebo chlazené

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Vepřové maso, čerstvé nebo chlazené

10.11.12.30

Vepřové maso v jateční úpravě vcelku nebo půlky, čerstvé nebo chlazené (včetně čerstvého masa baleného se solí jako dočasným konzervačním přípravkem)

kg

S

 

10.11.12.50

Vepřové maso výsekové – kýty, plece a jejich části s kostí, čerstvé nebo chlazené (včetně čerstvého masa baleného se solí jako dočasným konzervačním přípravkem)

kg

S

 

10.11.12.90

Vepřové maso čerstvé nebo chlazené (včetně čerstvého masa baleného se solí jako dočasným konzervačním přípravkem; kromě masa vcelku, půlek, kýt, plecí a jejich částí s kostí)

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Skopové maso, čerstvé nebo chlazené

10.11.13.00

Jehněčí nebo skopové maso vcelku, půlené a kusy, čerstvé nebo chlazené

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Kozí maso, čerstvé nebo chlazené

10.11.14.00

Kozí maso, čerstvé nebo chlazené

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Koňské maso a maso jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené

10.11.15.00

Koňské maso a maso jiných lichokopytníků, čerstvé nebo chlazené

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných koňovitých, čerstvé nebo chlazené

10.11.20.00

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných lichokopytníků, čerstvé nebo chlazené

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Hovězí maso, zmrazené

10.11.31.00

Hovězí nebo telecí maso, zmrazené, vcelku, půlky, čtvrti a kusy

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Vepřové maso, zmrazené

10.11.32.30

Vepřové maso zmrazené v jateční úpravě (vcelku a půlky)

kg

S

 

10.11.32.50

Vepřové maso zmrazené výsekové s kostí (kýty, plece a jejich části s kostí)

kg

S

 

10.11.32.90

Vepřové maso zmrazené (kromě masa vcelku, půlek, kýt, plecí a jejich částí s kostí)

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Skopové maso, zmrazené

10.11.33.00

Jehněčí nebo skopové maso vcelku, půlené a kusy, zmrazené

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Kozí maso, zmrazené

10.11.34.00

Kozí maso, zmrazené

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Koňské maso a maso jiných koňovitých, zmrazené

10.11.35.00

Koňské maso a maso jiných lichokopytníků, zmrazené

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

10.11.39.10

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské a z jiných lichokopytníků, zmrazené

kg

S

 

10.11.39.30

Maso a jedlé droby (včetně masa a drobů domácích králíků, zajíců a zvěřiny; kromě žabích stehýnek a masa a drobů z drůbeže, z hovězího dobytka a koní a jiných lichokopytníků, vepřových, skopových a kozích) čerstvé, chlazené, zmrazené

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Jateční vlna potní, včetně prané na hřbetě

10.11.41.00

Potní vlna, nemykaná ani nečesaná (včetně poloprané vlny) (kromě střižní vlny)

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Celé surové kůže a kožky skotu nebo koňovitých

10.11.42.00

Surové kůže a kožky z hovězího dobytka nebo koní a jiných lichokopytníků, celé (kromě těch spojených s HS 4101 90 )

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Ostatní surové kůže a kožky skotu nebo koňovitých

10.11.43.00

Ostatní surové kůže a kožky z hovězího dobytka nebo koní a jiných lichokopytníků

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Surové kůže ovčí nebo jehněčí

10.11.44.00

Kůže z ovcí nebo jehňat

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Surové kůže a kožky koz nebo kůzlat

10.11.45.00

Surové kůže z koz nebo kůzlat, nevyčiněné, čerstvé nebo konzervované

p/st

S

 

CPA: 10.11.50

Tuk hovězí, ovčí, kozí nebo vepřový

10.11.50.40

Vepřový tuk neprorostlý libovým masem; čerstvý; chlazený; zmrazený; solený; ve slaném nálevu nebo uzený (kromě škvařeného)

kg

S

 

10.11.50.60

Sádlo nebo jiný vepřový tuk, škvařený

kg

S

 

10.11.50.70

Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, syrový nebo škvařený

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Syrové droby, nevhodné k lidské spotřebě

10.11.60.30

Zvířecí střeva, měchýře a žaludky, celé nebo jejich části (kromě rybích)

kg

S

 

10.11.60.90

Nejedlý odpad z jateční výroby (kromě rybího, střev, měchýřů a žaludků)

kg

S

 

NACE: 10.12

Zpracování a konzervování drůbežího masa

CPA: 10.12.10

Drůbeží maso, čerstvé nebo chlazené

10.12.10.10

Kuřata (včetně slepic) nedělená, čerstvá nebo chlazená

kg

S

 

10.12.10.20

Krocani a krůty nedělené, čerstvé nebo chlazené

kg

S

 

10.12.10.30 z

Kachny, husy a perličky nedělené, čerstvé nebo chlazené

kg

S

 

10.12.10.50

Kuřata (včetně slepic) dělená, čerstvá nebo chlazená

kg

S

 

10.12.10.60

Krůtí maso dělené, čerstvé nebo chlazené

kg

S

 

10.12.10.70 z

Kachny, husy a perličky dělené, čerstvé nebo chlazené

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Drůbeží maso, zmrazené

10.12.20.13

Kuřata (včetně slepic) nedělená, zmrazená

kg

S

 

10.12.20.15

Krocani a krůty nedělené, zmrazené

kg

S

 

10.12.20.17 z

Kachny, husy a perličky nedělené, zmrazené

kg

S

 

10.12.20.53

Kuřata (včetně slepic) dělená, zmrazená

kg

S

 

10.12.20.55

Krocani a krůty dělené, zmrazené

kg

S

 

10.12.20.57 z

Kachny, husy a perličky dělené, zmrazené

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Drůbeží tuk

10.12.30.00

Drůbeží tuk

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Jedlé drůbeží droby

10.12.40.00

Jedlé drůbeží droby

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Peří a kůže ptáků s peřím

10.12.50.00

Preparované kůže ptáků s pery nebo prachovým peřím, pera atd.

kg

S

 

NACE: 10.13

Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa

CPA: 10.13.11

Vepřové maso, kusy, solené, sušené nebo uzené (slanina a kýta)

10.13.11.20

Vepřové kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

kg

S

 

10.13.11.50

Vepřové boky a kusy z nich, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

kg

S

 

10.13.11.80

Vepřové maso solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené (včetně slaniny, zadních tří čtvrtí nebo půlek, předních částí, hřbetů a kusů z nich; kromě vepřové kýty, plece a jejich částí s kostí a boků a jejich částí)

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Hovězí maso, solené, sušené nebo uzené

10.13.12.00

Hovězí nebo telecí maso solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Ostatní maso a jedlé droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené (kromě vepřového a hovězího masa); jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů

10.13.13.00

Maso solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů (kromě vepřového, hovězího a telecího masa, soleného, ve slaném nálevu, sušeného nebo uzeného)

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve

10.13.14.30 z

Uzenky, salámy a podobné výrobky z jater a potravinové přípravky na bázi těchto výrobků (kromě hotových pokrmů)

kg

S

 

10.13.14.60 z

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve a potravinové přípravky na bázi těchto výrobků (kromě uzenek a salámů z jater a hotových pokrmů)

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Jiné upravené a konzervované maso, droby nebo krev

10.13.15.05 z

Přípravky nebo konzervy z jater hus nebo kachen (kromě uzenek a salámů a hotových pokrmů)

kg

S

 

10.13.15.15 z

Přípravky nebo konzervy z jater ostatních zvířat (kromě uzenek a salámů a hotových pokrmů)

kg

S

 

10.13.15.25 z

Přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů krůt (kromě uzenek a salámů, přípravků z jater a hotových pokrmů)

kg

S

 

10.13.15.35 z

Ostatní přípravky nebo konzervy z drůbežího masa (kromě uzenek a salámů, přípravků z jater a hotových pokrmů)

kg

S

 

10.13.15.45 z

Přípravky nebo konzervy z vepřového masa: kýty a kusy z nich (kromě hotových pokrmů)

kg

S

 

10.13.15.55 z

Přípravky nebo konzervy z vepřového masa: plece a kusy z nich (kromě hotových pokrmů)

kg

S

 

10.13.15.65 z

Přípravky nebo konzervy z masa, drobů a směsi z domácích vepřů, včetně směsí, obsahující < 40 % masa nebo drobů jakéhokoliv druhu a tuků všeho druhu (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů)

kg

S

 

10.13.15.75 z

Ostatní přípravky nebo konzervy z masa, drobů a směsi z vepřů, včetně směsí (kromě uzenek a salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů)

kg

S

 

10.13.15.85 z

Přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů z hovězího dobytka (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů)

kg

S

 

10.13.15.95 z

Ostatní přípravky nebo konzervy z masa nebo drobů, včetně krve (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků, homogenizovaných přípravků, přípravků z jater a hotových pokrmů)

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Moučky, šroty, pelety z masa, nevhodné k lidské spotřebě; škvarky

10.13.16.00

Moučky, šroty a pelety z masa nebo drobů, nezpůsobilé k lidskému požívání; škvarky

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Tepelné zpracování a jiná průmyslová úprava masných výrobků

10.13.91.00

Tepelné zpracování a jiná průmyslová úprava masných výrobků

 

I

 

NACE: 10.20

Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů

CPA: 10.20.11

Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé nebo chlazené

10.20.11.10 *

Čerstvé nebo chlazené rybí filé a rybí maso (včetně žraločích ploutví), též mleté

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Rybí játra, jikry a mlíčí, čerstvé nebo chlazené

10.20.12.00

Rybí játra, jikry a mlíčí, čerstvé nebo chlazené

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Ryby, zmrazené

10.20.13.30

Mořské ryby celé, zmrazené

kg

S

 

10.20.13.60

Sladkovodní ryby celé, zmrazené

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Rybí filé, zmrazené

10.20.14.00

Rybí filé, zmrazené

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Rybí maso (též mleté), zmrazené

10.20.15.10 *

Rybí maso, též mleté (kromě filé a surimi), zmrazené

kg

S

 

10.20.15.20 *

Surimi, zmrazené, syrové

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Rybí játra, jikry a mlíčí, zmrazené

10.20.16.00

Rybí játra, jikry a mlíčí, zmrazené

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené

10.20.21.00

Rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, kromě uzeného

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Rybí játra, jikry a mlíčí, ploutve, hlavy, ocasy, žaludky a jiné jedlé rybí droby, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

10.20.22.50

Rybí játra, jikry a mlíčí, ploutve, hlavy, ocasy, žaludky a jiné jedlé rybí droby, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Ryby sušené, též solené nebo ve slaném nálevu

10.20.23.50

Sušené ryby, též solené; ryby solené, ne však sušené; ryby ve slaném nálevu (kromě filé, uzených, hlav, ocasů a žaludků)

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Ryby, včetně filé, uzené

10.20.24.25

Losos tichomořský, atlantický a dunajský (včetně filé, kromě hlav, ocasů a žaludků)

kg

S

 

10.20.24.55

Sledi uzení (včetně filé, kromě hlav, ocasů a žaludků)

kg

S

 

10.20.24.70 *

Pstruzi uzení (včetně filé, kromě hlav, ocasů a žaludků)

kg

S

 

10.20.24.75 *

Ryby uzené (kromě sleďů, pstruhů a lososa tichomořského, atlantického a dunajského)

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Ryby, jinak upravené nebo konzervované, kromě hotových pokrmů z ryb

10.20.25.10

Přípravky nebo konzervy z lososů, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)

kg

S

 

10.20.25.20

Přípravky nebo konzervy ze sleďů, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)

kg

S

 

10.20.25.30

Přípravky nebo konzervy ze sardinek, sardinel a šprotů, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)

kg

S

 

10.20.25.40

Přípravky nebo konzervy z tuňáků, skipjacků a tuňáků pruhovaných (bonito), celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)

kg

S

 

10.20.25.50

Přípravky nebo konzervy z makrel, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)

kg

S

 

10.20.25.60

Přípravky nebo konzervy ze sardel (ančoviček), celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)

kg

S

 

10.20.25.70

Rybí filé, obalené těstem nebo strouhankou, včetně rybích prstů (kromě hotových pokrmů)

kg

S

 

10.20.25.80

Ostatní přípravky nebo konzervy z ryb, celých nebo v kusech (kromě drcených výrobků a hotových pokrmů)

kg

S

 

10.20.25.90

Přípravky nebo konzervy z ryb (kromě celých nebo v kusech a hotových pokrmů)

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Kaviár a kaviárové náhražky

10.20.26.30

Kaviár (jikry jesetera)

kg

S

 

10.20.26.60

Kaviárové náhražky

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Korýši zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu

10.20.31.00 z

Korýši zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Měkkýši, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu

10.20.32.50 z

Měkkýši (hřebenatky, slávky jedlé, sépie, olihně a chobotnice) zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Ostatní vodní bezobratlí a mořské řasy, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu

10.20.33.50 * z

Ostatní vodní bezobratlí (mořské škeble – zaděnky, medúzy atd.), zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, vhodné k lidské spotřebě, zmrazené, sušené, solené nebo ve slaném nálevu

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí a mořské řasy, jinak upravení nebo v konzervách

10.20.34.00 * z

Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí a mořské řasy, jinak upravení nebo v konzervách

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Moučky, šroty a pelety z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo mořských řas, nevhodné k lidské spotřebě

10.20.41.00

Moučky, šroty a pelety, z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Ostatní výrobky z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo mořských řas, nevhodné k lidské spotřebě

10.20.42.00

Ostatní výrobky z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých nebo mořských řas (včetně odpadu z ryb; kromě kostic a vousů velryb, korálů nebo podobných materiálů, ulit a sépiových kostí, neopracovaných nebo jednoduše opracovaných/přírodních hub), nevhodné k lidské spotřebě

kg

S

 

NACE: 10.31

Zpracování a konzervování brambor

CPA: 10.31.11

Brambory zmrazené

10.31.11.10

Brambory syrové, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené

kg

S

 

10.31.11.30

Brambory, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazené (včetně brambor vařených nebo částečně vařených v oleji a zmrazených)

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Sušené brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak jinak neupravené

10.31.12.00

Sušené brambory krájené nebo nekrájené, avšak jinak neupravené

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Sušené brambory ve formě mouky, moučky, vloček, granulí a pelet

10.31.13.00

Sušené brambory ve formě mouky, moučky, vloček, granulí a pelet

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Brambory upravené nebo konzervované

10.31.14.30

Brambory upravené nebo konzervované, nezmrazené, ve formě mouky, krupice nebo vloček (kromě lupínků, ve vinném octě nebo kyselině octové)

kg

S

 

10.31.14.60

Brambory upravené nebo konzervované, nezmrazené, včetně bramborových lupínků (kromě sušených, ve vinném octě nebo kyselině octové nebo ve formě mouky, krupice nebo vloček)

kg

S

 

NACE: 10.32

Výroba ovocných a zeleninových šťáv

CPA: 10.32.11

Šťáva z rajských jablek

10.32.11.00

Rajčatová šťáva

l

S

 

CPA: 10.32.12

Pomerančová šťáva

10.32.12.10

Pomerančová šťáva nekoncentrovaná, zmrazená

kg

S

 

10.32.12.20

Pomerančová šťáva nekoncentrovaná, nezmrazená

l

S

 

10.32.12.30

Pomerančová šťáva j. n.

l

S

 

CPA: 10.32.13

Grapefruitová šťáva

10.32.13.00

Grapefruitová šťáva

l

S

 

CPA: 10.32.14

Ananasová šťáva

10.32.14.00

Ananasová šťáva

l

S

 

CPA: 10.32.15

Hroznová šťáva

10.32.15.00

Hroznová šťáva (včetně hroznového moštu)

l

S

 

CPA: 10.32.16

Jablečná šťáva

10.32.16.00

Jablečná šťáva

l

S

 

CPA: 10.32.17

Směsi ovocných a zeleninových šťáv

10.32.17.00

Směsi ovocných a zeleninových šťáv

l

S

 

CPA: 10.32.19

Ostatní ovocné a zeleninové šťávy

10.32.19.10

Šťáva z citrusového ovoce jednoho druhu nekoncentrovaná (kromě pomerančové a grapefruitové)

l

S

 

10.32.19.20

Šťáva z ovoce nebo zeleniny jednoho druhu nekoncentrovaná, nezkvašená a bez přídavku alkoholu (kromě pomerančové, grapefruitové, ananasové, rajčatové, hroznové a jablečné šťávy)

l

S

 

10.32.19.30

Jiné ovocné a zeleninové šťávy, j. n.

l

S

 

NACE: 10.39

Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

CPA: 10.39.11

Zelenina, zmrazená

10.39.11.00

Zmrazená zelenina a zeleninové směsi, nevařená nebo vařená ve vodě nebo v páře (kromě brambor)

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Zelenina prozatímně konzervovaná

10.39.12.00

Zelenina prozatímně konzervovaná oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Sušená zelenina

10.39.13.30

Cibule sušená, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak dále nezpracovaná

kg

S

 

10.39.13.50

Houby a lanýže sušené, v celku, rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak dále nezpracované

kg

S

 

10.39.13.90

Sušená zelenina (kromě brambor, cibule, hub a lanýžů) a zeleninové směsi, v celku, rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak dále nezpracovaná

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Fazole, konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, kromě upravených zeleninových pokrmů

10.39.15.00 z

Fazole konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě upravených zeleninových pokrmů

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Hrách, konzervovaný jinak než octem nebo kyselinou octovou, kromě upravených zeleninových pokrmů

10.39.16.00 z

Hrách konzervovaný jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě upravených zeleninových pokrmů

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Ostatní zelenina (kromě brambor), konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové, kromě upravených zeleninových pokrmů

10.39.17.10 z

Konzervovaná rajčata, celá nebo kousky (kromě upravených zeleninových pokrmů a rajčat konzervovaných octem nebo kyselinou octovou)

kg

S

 

10.39.17.21

Rajčatový protlak nekoncentrovaný

kg

S

 

10.39.17.25

Rajčatový protlak koncentrovaný

kg

S

 

10.39.17.30 z

Upravené nebo konzervované houby a lanýže (kromě upravených zeleninových pokrmů a hub a lanýžů sušených, zmrazených nebo konzervovaných octem nebo kyselinou octovou)

kg

S

 

10.39.17.40 z

Zmrazená zelenina a zeleninové směsi (kromě upravených zeleninových pokrmů, zmrazené zeleniny a zeleninových směsí syrových nebo vařených v páře nebo v horké vodě nebo konzervovaných octem nebo kyselinou octovou)

kg

S

 

10.39.17.50 z

Kysané zelí (kromě upravených zeleninových pokrmů a kysaného zelí sušeného, zmrazeného nebo konzervovaného octem nebo kyselinou octovou)

kg

S

 

10.39.17.60 z

Konzervovaný chřest (kromě upravených zeleninových pokrmů a chřestu sušeného, zmrazeného nebo konzervovaného octem nebo kyselinou octovou)

kg

S

 

10.39.17.70 z

Upravené nebo konzervované olivy (kromě upravených zeleninových pokrmů a oliv sušených, zmrazených nebo konzervovaných octem nebo kyselinou octovou)

kg

S

 

10.39.17.80 z

Upravená nebo konzervovaná kukuřice (kromě upravených zeleninových pokrmů a kukuřice sušené, zmrazené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou)

kg

S

 

10.39.17.90 z

Zelenina a zeleninové směsi, j. n. (kromě upravených zeleninových pokrmů, zmrazené zeleniny a zeleninových směsí)

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Zelenina (kromě brambor), ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové

10.39.18.00

Zelenina (kromě brambor), ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Ovoce a ořechy, též vařené, zmrazené

10.39.21.00

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Marmelády, džemy, želé, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty

10.39.22.30

Džemy, marmelády, želé, protlaky a pasty z citrusového ovoce, vařené přípravky (bez homogenizačních přípravků)

kg

S

 

10.39.22.90

Džemy, marmelády, ovocná želé, ovocné nebo ořechové protlaky a pasty, vařené přípravky (kromě z citrusového ovoce, kromě homogenizačních přípravků)

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Ořechy, podzemnice olejná (arašídy) a jiná semena, pražené, solené nebo jinak upravené

10.39.23.30

Arašídy upravené nebo konzervované (včetně arašídového másla; kromě konzervovaných vinným octem nebo kyselinou octovou, mražených, protlaků a past)

kg

S

 

10.39.23.90

Ořechy (kromě arašídů) zpracované nebo konzervované a jiná semena a směsi (kromě konzervovaných vinným octem nebo kyselinou octovou, mražených, protlaků a past, konzervovaných cukrem)

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Ovoce a ořechy prozatímně konzervované, nevhodné k okamžité spotřebě

10.39.24.10

Kůra citrusových plodů nebo slupky melounů, čerstvé, zmrazené, sušené nebo prozatímně konzervované ve slaném nálevu, sířené vodě nebo jiných konzervačních roztocích

kg

S

 

10.39.24.30

Ostatní ovoce a ořechy, prozatímně konzervované oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích, avšak nevhodné k přímému požívání

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Ořechy, podzemnice olejná (arašídy) a jiná semena, loupané

10.39.25.00

Ořechy, podzemnice olejná (arašídy), slunečnicová a jiná semena, loupané

kg

S

 

CPA: 10.39.29

Ostatní zpracované, sušené nebo konzervované ovoce a ořechy

10.39.29.10

Vinné hrozny sušené

kg

S

 

10.39.29.30 *

Ovoce sušené (kromě vinných hroznů); směsi sušených ořechů a/nebo sušeného ovoce

kg

S

 

10.39.29.50

Ovoce, upravené nebo konzervované, j. n. (kromě müsli)

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Rostlinné látky, odpad, zbytky a vedlejší rostlinné produkty

10.39.30.00

Rostlinné vedlejší produkty a rostlinné odpady používané k výživě zvířat, j. n.

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Tepelné zpracování a ostatní služby při konzervování ovoce a zeleniny

10.39.91.00

Tepelné zpracování a ostatní služby (koncentrace atd.) při konzervování ovoce a zeleniny

 

I

 

NACE: 10.41

Výroba olejů a tuků

CPA: 10.41.11

Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarin a olein z loje, neemulgované, nesmíchané a jinak neupravené

10.41.11.00

Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarín a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Tuky a oleje a jejich frakce z ryb a mořských savců

10.41.12.00

Tuky a oleje z ryb nebo mořských savců a jejich frakce, chemicky neupravené

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené

10.41.19.00

Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, chemicky neupravené

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Podzemnicový olej, surový

10.41.21.10

Surový podzemnicový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Olivový olej, surový

10.41.22.10

Panenský olivový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

kg

S

 

10.41.22.20

Oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, surové (též smíšené s panenským olivovým olejem, rafinované; kromě panenského olivového oleje a chemicky upravených olejů)

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Slunečnicový olej, surový

10.41.23.00

Surový slunečnicový a světlicový olej a jejich frakce, chemicky neupravené

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Řepkový, řepicový a hořčičný olej, surové

10.41.24.10

Surový řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, chemicky neupravené

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Palmový olej, surový

10.41.25.10

Surový palmový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Ostatní rostlinné oleje, surové

10.41.29.10

Ostatní rostlinné oleje, surové, chemicky neupravené

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Bavlněný lintr

10.41.30.00

Krátká bavlna (z druhého vyzrňování)

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Pokrutiny a jiné pevné zbytky rostlinných tuků nebo olejů

10.41.41.30

Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci sójového oleje

kg

S

 

10.41.41.50

Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci slunečnicového tuku nebo oleje

kg

S

 

10.41.41.70

Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci řepkového nebo řepicového tuku nebo oleje

kg

S

 

10.41.41.90

Pokrutiny a jiné pevné zbytky po extrakci rostlinných tuků/olejů (včetně bavlníkových semen, semen lnu, kokosového oleje (kopry), palmových ořechů nebo jader; kromě ze sójových bobulí, slunečnicových semen, semen řepky olejky nebo řepice)

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Mouka a šrot z olejnatých semen a olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a šrotu

10.41.42.00

Mouka a šrot z olejnatých semen a olejnatých plodů, kromě hořčičné mouky a šrotu

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Sójový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.51.00

Rafinovaný sójový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Podzemnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.52.00

Rafinovaný podzemnicový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Olivový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.53.10

Rafinovaný olivový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

kg

S

 

10.41.53.30

Oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv (též smíšené s panenským olivovým olejem, rafinované; kromě surových olejů, panenského olivového oleje a chemicky upravených olejů)

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Slunečnicový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.54.00

Rafinovaný slunečnicový a světlicový olej a jejich frakce, chemicky neupravené

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Bavlníkový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.55.00

Rafinovaný bavlníkový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.56.00

Rafinovaný řepkový, řepicový a hořčičný olej a jejich frakce, chemicky neupravené

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Palmový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.57.00

Rafinovaný palmový olej a jeho frakce, chemicky neupravené

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Kokosový olej a jeho frakce, rafinovaný, ale chemicky neupravený

10.41.58.00

Rafinovaný kokosový olej (kopra) a jeho frakce, chemicky neupravené

kg

S

 

CPA: 10.41.59

Ostatní oleje a jejich frakce, rafinované, ale chemicky neupravené; pevné rostlinné tuky a jiné rostlinné oleje (kromě kukuřičného oleje) a jejich frakce j. n., rafinované, ale chemicky neupravené

10.41.59.00

Ostatní oleje a jejich frakce, rafinované, ale chemicky neupravené; stálé rostlinné tuky a jiné rostlinné oleje (kromě kukuřičného oleje) a jejich frakce, j. n., rafinované, ale chemicky neupravené

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, hydrogenované, esterifikované, avšak jinak neupravené

10.41.60.30

Živočišné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, avšak dále neupravené (včetně rafinovaných)

kg

S

 

10.41.60.50

Rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, avšak dále neupravené (včetně rafinovaných)

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Rostlinné vosky (kromě triglyceridů)

10.41.71.00

Rostlinné vosky (včetně rafinovaných) (kromě triglyceridů)

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Degras; zbytky po zpracování mastných látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků

10.41.72.00

Degras; zbytky po zpracování tukových látek nebo živočišných nebo rostlinných vosků

kg

S

 

NACE: 10.42

Výroba margarínu a podobných jedlých tuků

CPA: 10.42.10

Margarín a podobné jedlé tuky

10.42.10.30

Margarín a pomazánky se sníženým nebo nízkým obsahem tuků (kromě tekutého margarínu)

kg

S

 

10.42.10.50

Ostatní jedlé směsi nebo přípravky z olejů a tuků, včetně tekutého margarínu

kg

S

 

NACE: 10.51

Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů

CPA: 10.51.11

Upravené tekuté mléko

10.51.11.33

Mléko a smetana o obsahu tuku ≤ 1 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.11.37

Mléko a smetana o obsahu tuku ≤ 1 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2 l

kg

S

 

10.51.11.42

Mléko a smetana o obsahu tuku > 1 %, avšak ≤ 6 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.11.48

Mléko a smetana o obsahu tuku > 1 %, avšak ≤ 6 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu > 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, nezahuštěné ani slazené

10.51.12.10

Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, avšak ≤ 21 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.12.20

Mléko a smetana o obsahu tuku > 6 %, avšak ≤ 21 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu > 2 l

kg

S

 

10.51.12.30

Mléko a smetana o obsahu tuku > 21 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.12.40

Mléko a smetana o obsahu tuku > 21 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v balení > 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Odstředěné mléko a smetana, v pevné formě

10.51.21.30

Sušené odstředěné mléko (mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku ≤ 1,5 % hmotnosti), v bezprostředním obalu ≤ 2,5 kg

kg

S

 

10.51.21.60

Sušené odstředěné mléko (mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku ≤ 1,5 % hmotnosti), v bezprostředním obalu > 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Plnotučné mléko a smetana, v pevné formě

10.51.22.30

Sušené plnotučné mléko nebo smetana (mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku > 1,5 % hmotnosti), v bezprostředním obalu ≤ 2,5 kg

kg

S

 

10.51.22.60

Sušené plnotučné mléko nebo smetana (mléko a smetana v pevné formě, o obsahu tuku > 1,5 % hmotnosti), v bezprostředním obalu > 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Máslo a mléčné pomazánky

10.51.30.30

Máslo o obsahu tuku ≤ 85 % hmotnosti

kg

S

 

10.51.30.50

Máslo o obsahu tuku > 85 % hmotnosti a ostatní tuky a oleje získané z mléka (kromě mléčných pomazánek o obsahu tuku < 80 %)

kg

S

 

10.51.30.70

Mléčné pomazánky o obsahu tuku < 80 %

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Sýry a tvaroh

10.51.40.30

Čerstvé (nezrající nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra a tvarohu

kg

S

 

10.51.40.50

Strouhané a práškové sýry, sýry s modrou plísní a jiné netavené sýry (kromě čerstvého sýra, syrovátkového sýra a tvarohu)

kg

S

 

10.51.40.70

Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Mléko a smetana zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr a jiná sladidla, jiné než sušené

10.51.51.04

Zahuštěné mléko, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

kg

S

 

10.51.51.08

Zahuštěné mléko, obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Jogurt a jiné fermentované nebo acidofilní mléko nebo smetana

10.51.52.41

Kyselé mléko, smetana, jogurt a jiné fermentované (kysané) výrobky

kg

S

 

10.51.52.45

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao

kg

S

 

10.51.52.63

Sušené podmáslí

kg

S

 

10.51.52.65

Podmáslí

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Kasein

10.51.53.00

Kasein a kaseináty

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Laktosa a laktosový sirup

10.51.54.00

Laktosa a laktosový sirup (včetně chemicky čisté laktózy)

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Syrovátka

10.51.55.30

Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, sušená, v granulích nebo v jiné pevné formě, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

kg

S

 

10.51.55.60

Syrovátka a modifikovaná syrovátka v tekutém stavu nebo ve formě pasty, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Mléčné výrobky j. n.

10.51.56.00

Výrobky z přirozených složek mléka, j. n.

kg

S

 

NACE: 10.52

Výroba zmrzliny

CPA: 10.52.10

Zmrzlina a podobné výrobky

10.52.10.00

Zmrzlina a podobné výrobky (včetně ovocné dřeně a nanuků, kromě směsí a základů pro výrobu zmrzliny)

l

S

 

NACE: 10.61

Výroba mlýnských výrobků

CPA: 10.61.11

Loupaná rýže

10.61.11.00

Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže)

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Rýže, poloomletá nebo celoomletá nebo zlomková

10.61.12.30

Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená

kg

S

 

10.61.12.50

Zlomková rýže

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže

10.61.21.00

Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Ostatní obilné mouky

10.61.22.00

Obilné mouky, kromě pšeničné mouky nebo mouky ze soureže

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Zeleninové mouky a krupice

10.61.23.00

Mouka, krupice a prášek ze sušeného hrachu, fazolí, čočky, sága, maniokových kořenů, marantových kořenů, salepových kořenů, jeruzalémských artyčoků, sladkých brambor a podobných kořenů a hlíz; mouka, krupice a prášek z ořechů, jedlého ovoce

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Směsi pro přípravu pekařského zboží

10.61.24.00

Směsi a těsta pro přípravu pečiva, cukrářských výrobků, sušenek, oplatek, sucharů, opékaného chleba a podobných opékaných výrobků a jiného pekařského zboží

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Krupice a krupička z pšenice

10.61.31.33

Krupice a krupička z pšenice tvrdé

kg

S

 

10.61.31.35

Krupice a krupička z pšenice obecné a pšenice špaldy

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Krupice, krupička a pelety z obilovin j. n.

10.61.32.30

Krupice a krupička z ovsa, kukuřice, žita, ječmene a ostatních obilovin (kromě pšenice)

kg

S

 

10.61.32.40

Pelety z pšenice

kg

S

 

10.61.32.50

Pelety z ovsa, kukuřice, rýže, žita, ječmene a ostatních obilovin (kromě pšenice)

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Snídaňové cereálie a ostatní výrobky z obilných zrn

10.61.33.33

Obilná zrna jinak zpracovaná (např. loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), kromě rýže

kg

S

 

10.61.33.35

Obilné klíčky celé, válcované, ve vločkách nebo mleté, kromě rýže

kg

S

 

10.61.33.51

Přípravky typu „müsli“ z nepražených obilných vloček

kg

S

 

10.61.33.53

Ostatní výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením

kg

S

 

10.61.33.55

Obiloviny ve formě zrn (kromě kukuřice), předvařené nebo jinak připravené

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Otruby, krupičné otruby a jiné zbytky vzniklé zpracováním obilovin

10.61.40.10

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky po prosévání, mletí nebo jiném zpracování kukuřice

kg

S

 

10.61.40.30

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky po prosévání, mletí nebo jiném zpracování rýže

kg

S

 

10.61.40.50

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky po prosévání, mletí nebo jiném zpracování pšenice

kg

S

 

10.61.40.90

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilovin (kromě kukuřice, rýže a pšenice)

kg

S

 

NACE: 10.62

Výroba škrobárenských výrobků

CPA: 10.62.11

Škroby; inulin; pšeničný lepek; dextriny a jiné modifikované škroby

10.62.11.11

Pšeničný škrob

kg

S

 

10.62.11.13

Kukuřičný škrob

kg

S

 

10.62.11.15

Bramborový škrob

kg

S

 

10.62.11.19

Škroby (včetně z rýže, maniokových kořenů, marantových kořenů a dřeně ságovníku, kromě z pšenice, kukuřice a z brambor)

kg

S

 

10.62.11.30

Inulin

kg

S

 

10.62.11.50

Pšeničný lepek (kromě pšeničného lepku připraveného k použití jako klih nebo k potahování v textilním průmyslu)

kg

S

 

10.62.11.70

Dextriny a jiné modifikované škroby (včetně esterifikovaných a etherifikovaných škrobů, rozpustných škrobů, předželatinovaných nebo nabobtnalých škrobů, dialdehydického škrobu, škrobu po ošetření formaldehydem nebo epichlorohydrinem)

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve tvaru vloček, zrn a v podobných formách

10.62.12.00

Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Glukosa a glukosový sirup; fruktosa a fruktosový sirup; invertní cukr; cukry a cukerné sirupy j. n.

10.62.13.10

Glukóza a glukózový sirup bez přísad aromatických přípravků nebo barviva

kg

S

 

10.62.13.20

Chemicky čistá fruktóza v pevné formě; fruktóza a fruktózový sirup obsahující v suchém stavu > 50 % hmotnosti fruktózy; izoglukóza bez přísad aromatických přípravků nebo barviva

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodextrin a maltodextrinový sirup bez přísad aromatických přípravků nebo barviva

kg

S

 

10.62.13.90

Ostatní cukry (včetně invertního cukru), j. n.

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Kukuřičný olej

10.62.14.30

Surový kukuřičný olej a jeho frakce, chemicky neupravené

kg

S

 

10.62.14.60

Rafinovaný kukuřičný olej a jeho frakce, chemicky neupravené

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Škrobárenské a podobné zbytky

10.62.20.00

Škrobárenské a podobné zbytky

kg

S

 

NACE: 10.71

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých

CPA: 10.71.11

Chléb, čerstvý

10.71.11.00

Čerstvý chléb obsahující ≤ 5 % hmotnostních cukrů a ≤ 5 % hmotnostních tuku v sušině (bez přídavku medu, vajec, sýra nebo ovoce)

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Ostatní pekařské a cukrářské výrobky, čerstvé

10.71.12.00

Pečivo cukrářské; další cukrářské výrobky slazené

kg

S

 

NACE: 10.72

Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků

CPA: 10.72.11

Suchary, opékaný chléb

10.72.11.30

Křupavý chléb zvaný „knäckebrot“

kg

S

 

10.72.11.50

Suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Perník a podobné výrobky; sladké sušenky; vafle a oplatky

10.72.12.30

Perník a podobné výrobky

kg

S

 

10.72.12.53

Sladké sušenky, oplatky a malé oplatky, zcela nebo částečně polité čokoládovou polevou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao

kg

S

 

10.72.12.55

Sladké sušenky, včetně sendvičových sušenek (kromě úplně nebo částečně natřených nebo politých čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao)

kg

S

 

10.72.12.57

Oplatky a malé oplatky s obsahem vody > 10 % hmotnosti hotového výrobku (kromě zmrzlinových kornoutků, sendvičových oplatek a ostatních podobných výrobků)

kg

S

 

10.72.12.59

Oplatky a malé oplatky, včetně solených (kromě úplně nebo částečně natřených nebo politých čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao)

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Ostatní suché nebo trvanlivé pekařské výrobky

10.72.19.10

Nekvašený chléb (macesy)

kg

S

 

10.72.19.20

Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky

kg

S

 

10.72.19.40

Sušenky (kromě úplně nebo částečně natřených nebo politých čokoládou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao, sladkých sušenek, oplatek a malých oplatek)

kg

S

 

10.72.19.50

Výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené

kg

S

 

10.72.19.90

Pekárenské výrobky neslazené (včetně palačinek, lívanců, quiche, pizzy; kromě sandwichů, křupavých chlebů, oplatek a malých oplatek, sucharů, opékaných, tlačených nebo pěnových, aromatizovaných nebo solených výrobků)

kg

S

 

NACE: 10.73

Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků

CPA: 10.73.11

Makarony, nudle a podobné moučné výrobky

10.73.11.30

Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené, obsahující vejce

kg

S

 

10.73.11.50

Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené, neobsahující vejce

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Kuskus

10.73.12.00

Kuskus

kg

S

 

NACE: 10.81

Výroba cukru

CPA: 10.81.11

Surový třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu

10.81.11.00

Surový třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu, bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Třtinový nebo řepný cukr rafinovaný a chemicky čistá sacharosa, v pevném stavu, bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv

10.81.12.30

Rafinovaný bílý třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu

kg

S

 

10.81.12.90

Rafinovaný třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu (kromě bílého cukru)

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Třtinový nebo řepný cukr rafinovaný, s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv; javorový cukr a javorový sirup

10.81.13.00

Rafinovaný třtinový nebo řepný cukr s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv; javorový cukr a javorový sirup

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Melasy

10.81.14.30

Třtinová melasa

kg

S

 

10.81.14.50

Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru (kromě třtinové melasy)

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady

10.81.20.00

Řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady (včetně odpadního kalu a usazenin z tlakového filtru)

kg

S

 

NACE: 10.82

Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek

CPA: 10.82.11

Kakaová hmota, též odtučněná

10.82.11.00

Kakaová hmota (kromě obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla)

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Kakaové máslo, kakaový tuk a olej

10.82.12.00

Kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

10.82.13.00

Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

10.82.14.00

Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao (kromě slazeného kakaového prášku), ve velkém balení

10.82.21.30

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách > 2 kg nebo v tekutém stavu, ve formě pasty, prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu o obsahu > 2 kg, obsahující ≥ 18 % hmotnosti kakaového másla

kg

S

 

10.82.21.50

Čokoládové mléčné drobky v balení > 2 kg, obsahující ≥ 18 % hmotnosti kakaového másla

kg

S

 

10.82.21.70

Čokoládová poleva s přísadou aromatických přípravků v balení > 2 kg, obsahující ≥ 18 % kakaového másla

kg

S

 

10.82.21.90

Potravinové výrobky v balení > 2 kg obsahující < 18 % kakaového másla (kromě čokoládové polevy s přísadou aromatických přípravků, čokoládových mléčných drobků)

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao (kromě slazeného kakaového prášku), jiné než ve velkém balení

10.82.22.33

Čokoládové výrobky v blocích, tabulkách nebo tyčinkách, plněné (včetně krémem, likérem nebo ovocnou pastou; kromě čokoládových sušenek)

kg

S

 

10.82.22.35

Čokoládové výrobky v blocích, tabulkách nebo tyčinkách, s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů (kromě plněných, čokoládových sušenek)

kg

S

 

10.82.22.39

Čokoládové výrobky v blocích, tabulkách nebo tyčinkách (kromě plněných, s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů, čokoládových sušenek)

kg

S

 

10.82.22.43

Čokoládové bonbony (včetně pralinek) obsahující alkohol (kromě v blocích, tabulkách nebo tyčinkách)

kg

S

 

10.82.22.45

Čokoládové bonbony (kromě obsahujících alkohol, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách)

kg

S

 

10.82.22.53

Čokoládové cukrovinky plněné (kromě v blocích, tabulkách nebo tyčinkách, čokoládových sušenek a čokolád)

kg

S

 

10.82.22.55

Čokoládové cukrovinky (kromě plněných, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách, čokoládových sušenek a čokolád)

kg

S

 

10.82.22.60

Cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, s obsahem kakaa (včetně čokoládového nugátu, kromě bílé čokolády)

kg

S

 

10.82.22.70

Čokoládové pasty (pomazánky)

kg

S

 

10.82.22.80

Přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao

kg

S

 

10.82.22.90

Potravinové přípravky s obsahem kakaa (s výjimkou kakaové pasty, másla, prášku, bloků, tabulek, tyčinek, tekutých, past, prášků, granulí a jiné formy, v balení > 2 kg, na výrobu nápojů, čokoládových past)

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao

10.82.23.10

Žvýkací guma

kg

S

 

10.82.23.20

Lékořicové pečivo, bloky, tyčinky a pastilky obsahující > 10 % hmotnosti sacharózy, avšak neobsahující jiné látky

kg

S

 

10.82.23.30

Bílá čokoláda

kg

S

 

10.82.23.53

Cukrovinkové pasty v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≥ 1 kg (včetně marcipánu, fondánu, nugátu a mandlové pasty)

kg

S

 

10.82.23.55

Zdravotní pastilky a dropsy proti kašli sestávající zejména z cukru a aromatických složek (kromě pastilek nebo dropsů s aromatickými složkami s léčivými vlastnostmi)

kg

S

 

10.82.23.63

Dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé (včetně mandlí v cukru)

kg

S

 

10.82.23.65

Cukrovinky gumovité a želé včetně ovocných past ve formě cukrovinek (kromě žvýkacích gum)

kg

S

 

10.82.23.73

Tvrdé bonbony plněné nebo neplněné

kg

S

 

10.82.23.75

Karamely a podobné cukrovinky

kg

S

 

10.82.23.83

Cukrovinky – komprimáty (včetně ústních pastilek)

kg

S

 

10.82.23.90

Cukrovinky na bázi cukru, j. n.

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin konzervované cukrem

10.82.24.00

Máčené, glazované nebo kandované ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin

kg

S

 

NACE: 10.83

Zpracování čaje a kávy

CPA: 10.83.11

Káva bez kofeinu nebo pražená

10.83.11.30

Nepražená káva bez kofeinu

kg

S

 

10.83.11.50

Pražená káva s kofeinem

kg

S

 

10.83.11.70

Pražená káva bez kofeinu

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Kávové náhražky; výtažky, tresti a koncentráty vyrobené z kávy nebo kávové náhražky; kávové slupky a pulpy

10.83.12.10

Kávové náhražky obsahující kávu

kg

S

 

10.83.12.40

Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, esencí (trestí) nebo koncentrátů nebo na bázi kávy

kg

S

 

10.83.12.70

Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Zelený čaj (nefermentovaný), černý čaj (fermentovaný) a čaj částečně fermentovaný v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 3 kg

10.83.13.00

Čaj v bezprostředním obalu o obsahu ≤ 3 kg

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Výtažky, tresti, koncentráty a přípravky z čaje nebo maté

10.83.14.00

Výtažky, tresti a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté

kg

S

 

CPA: 10.83.15

Bylinné čaje

10.83.15.00 z

Bylinné čaje

kg

S

 

NACE: 10.84

Výroba koření a aromatických výtažků

CPA: 10.84.11

Stolní ocet a jeho náhražky získané z kyseliny octové

10.84.11.30

Vinný ocet

l

S

 

10.84.11.90

Ocet a jeho náhražky nevyrobené z vína

l

S

 

CPA: 10.84.12

Hotové omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná mouka a moučka a připravená hořčice

10.84.12.10

Sójová omáčka

kg

S

 

10.84.12.30

Kečup a jiné omáčky z rajčat

kg

S

 

10.84.12.53

Hořčičná mouka

kg

S

 

10.84.12.55

Hotová hořčice

kg

S

 

10.84.12.70

Omáčky a přípravky pro omáčky, směsi koření a směsi přísad pro ochucení (kromě sójové omáčky, kečupu, jiných omáček z rajčat, hořčičné mouky a hotové hořčice)

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Potravinářská sůl

10.84.30.00

Sůl vhodná k lidskému požívání

kg

T

 

NACE: 10.85

Výroba hotových pokrmů

CPA: 10.85.11

Hotové pokrmy z masa, drobů nebo krve

10.85.11.00 z

Hotové pokrmy z masa, drobů nebo krve

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Hotové pokrmy z ryb, korýšů a měkkýšů

10.85.12.00 z

Hotové pokrmy z ryb, korýšů a měkkýšů

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Hotové pokrmy ze zeleniny

10.85.13.00 z

Hotové pokrmy ze zeleniny

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Hotové pokrmy z těstovin

10.85.14.10

Těstoviny nadívané masem, rybou, sýrem nebo jinými nádivkami v jakémkoli poměru, též vařené

kg

S

 

10.85.14.30

Těstoviny sušené, nesušené, zmrazené a těstovinové výrobky (včetně připravených jídel) (kromě nevařených, nadívaných těstovin)

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Ostatní hotové pokrmy

10.85.19.10 z

Ostatní hotové pokrmy, včetně zmrazené pizzy, kromě čerstvé pizzy

kg

S

 

NACE: 10.86

Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin

CPA: 10.86.10

Homogenizované potravinářské přípravky a dietní potraviny

10.86.10.10

Homogenizované přípravky z masa, masových drobů nebo krve (kromě uzenek, salámů a podobných výrobků z masa; potravinových přípravků na bázi těchto výrobků)

kg

S

 

10.86.10.30

Homogenizovaná zelenina (kromě zmrazené, konzervované octem nebo kyselinou octovou)

kg

S

 

10.86.10.50

Homogenizované džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty

kg

S

 

10.86.10.60

Homogenizované směsi potravinových přípravků pro dětskou výživu nebo dietní účely upravené pro maloobchodní prodej, v balení ≤ 250 g

kg

S

 

10.86.10.70

Přípravky pro dětskou výživu upravené pro maloobchodní prodej (kromě homogenizovaných směsí potravinových přípravků)

kg

S

 

NACE: 10.89

Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.

CPA: 10.89.11

Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny

10.89.11.00

Přípravky pro výrobu polévek a bujonů; hotové polévky a bujony

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Vejce bez skořápek a vaječné žloutky čerstvé nebo konzervované; vejce ve skořápkách čerstvá nebo konzervovaná; vaječný albumin

10.89.12.30

Vaječné výrobky čerstvé, sušené, vařené v páře nebo ve vodě, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované (kromě albuminu, ve skořápkách)

kg

S

 

10.89.12.50

Vaječný albumin

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Droždí (aktivní nebo neaktivní); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy; hotové prášky do pečiva

10.89.13.34

Pekařské droždí

kg

S

 

10.89.13.39

Živé kvasinky (kromě pekařského droždí)

kg

S

 

10.89.13.50

Neživé kvasinky a jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy

kg

S

 

10.89.13.70

Hotové prášky do pečiva

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Výtažky a šťávy z masa, ryb a vodních bezobratlých

10.89.14.00

Výtažky a šťávy z masa, ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

kg

S

 

CPA: 10.89.16

Hotové potravinářské výrobky podléhající rychlé zkáze, jako jsou sendviče a čerstvá pizza

10.89.16.00 z

Potraviny podléhající rychlé zkáze včetně čerstvé pizzy, sendvičů

kg

S

 

CPA: 10.89.17

Doplňky stravy určené k lidské spotřebě

10.89.17.00 z

Výživové doplňky (výrobky k lidské spotřebě určené k dodání živin)

kg

S

 

CPA: 10.89.19

Různé potravinářské výrobky j. n.

10.89.19.10

Karamel

kg

S

 

10.89.19.25

Sladový výtažek

kg

S

 

10.89.19.30

Potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu atd.

kg

S

 

10.89.19.35

Bílkovinné koncentráty a cukerné sirupy s přísadou aromatických látek nebo barviv

kg

S

 

10.89.19.50 z

Ostatní potravinářské výrobky j. n.

kg

S

 

NACE: 10.91

Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata

CPA: 10.91.10

Průmyslová krmiva pro hospodářská zvířata, kromě moučky a pelet z vojtěšky

10.91.10.10 z

Premixy pro hospodářská zvířata

kg

S

 

10.91.10.33 z

Přípravky používané k výživě hospodářských zvířat (kromě premixů): prasata

kg

S

 

10.91.10.35 z

Přípravky používané k výživě hospodářských zvířat (kromě premixů): skot

kg

S

 

10.91.10.37 z

Přípravky používané k výživě hospodářských zvířat (kromě premixů): drůbež

kg

S

 

10.91.10.39 z

Přípravky používané k výživě hospodářských zvířat (kromě premixů): j. n.

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Moučka a pelety z vojtěšky

10.91.20.00

Moučka a pelety z vojtěšky

kg

S

 

NACE: 10.92

Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu

CPA: 10.92.10

Průmyslová krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

10.92.10.30

Krmiva pro psy nebo kočky upravená pro maloobchodní prodej

kg

S

 

10.92.10.60 z

Přípravky používané k výživě domácích zvířat (kromě krmiv pro psy nebo kočky upravených pro maloobchodní prodej)

kg

S

 

NACE: 11.01

Destilace, rektifikace a míchaní lihovin

CPA: 11.01.10

Destilované alkoholické nápoje

11.01.10.20

Destiláty z vinných hroznů nebo matolin (důležité: kromě cla z alkoholu)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Whisky (důležité: kromě cla z alkoholu)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Rum a jiné destiláty získané destilací kvašených (fermentovaných) produktů z cukrové třtiny (důležité: kromě cla z alkoholu)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Gin a jalovcová (důležité: kromě cla z alkoholu)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Vodka s obsahem alkoholu ≤ 45,4 % objemu (důležité: kromě cla z alkoholu)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Destiláty z ovoce (kromě likérů, ginu, jalovcové; z vinných hroznů nebo matolin) (důležité: kromě cla z alkoholu)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Čistý alkohol (důležité: kromě cla z alkoholu)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Destiláty, likéry a jiné lihové nápoje (kromě destilátů z vinných hroznů nebo matolin, whisky, rumu, tafie, ginu a jalovcové, vodky s obsahem alkoholu ≤ 45,4 % objemu, destilátů z ovoce) (důležité: kromě cla z alkoholu)

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Výroba vína z vinných hroznů

CPA: 11.02.11

Šumivé víno z čerstvých hroznů

11.02.11.30

Šumivé víno šampaňské (důležité: kromě cla z alkoholu)

l

S

 

11.02.11.90

Šumivé víno z čerstvých hroznů (kromě šampaňského; cla z alkoholu)

l

S

 

CPA: 11.02.12

Víno z čerstvých hroznů, kromě šumivého vína; hroznový mošt

11.02.12.11 z

Bílé víno s chráněným označením původu (ChOP)

l

S

 

11.02.12.15

Vína révová nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo bylo zastaveno přidáním alkoholu, která mají při teplotě 20 oC přetlak ≥ 1 bar a < 3 bary způsobený oxidem uhličitým (kromě šumivého vína)

l

S

 

11.02.12.17 z

Vína révová nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo bylo zastaveno přidáním alkoholu, s chráněným označením původu (ChOP), s obsahem alkoholu ≤ 15 % (kromě bílého a šumivého vína)

l

S

 

11.02.12.20

Vína révová nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo bylo zastaveno přidáním alkoholu, s obsahem alkoholu ≤ 15 % (kromě šumivého vína a vína (ChOP))

l

S

 

11.02.12.31

Porto, Madeira, sherry a jiná vína s obsahem alkoholu > 15 %

l

S

 

11.02.12.50

Hroznový mošt (kromě cla z alkoholu)

l

S

 

NACE: 11.03

Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín

CPA: 11.03.10

Jiné kvašené nápoje (např. jablečné, hruškové, medovina); míchané nápoje s obsahem alkoholu

11.03.10.00

Kvašené nápoje a jejich směsi (rovněž s nealkoholickými nápoji, jablečné víno (cidre), hruškové víno (poiré), medovina; kromě sladového piva, vína z hroznů připraveného pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek)

l

S

 

NACE: 11.04

Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů

CPA: 11.04.10

Vermuty a ostatní aromatizovaná vína z čerstvých hroznů

11.04.10.00

Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek (kromě cla z alkoholu)

l

S

 

NACE: 11.05

Výroba piva ze sladu

CPA: 11.05.10

Pivo, kromě pivovarnického mláta

11.05.10.00

Pivo ze sladu (kromě nealkoholického piva obsahujícího ≤ 0,5 % objemu alkoholu, cla z alkoholu)

l

S

 

11.05.10.10

Nealkoholické pivo a pivo obsahující ≤ 0,5 % alkoholu

l

S

 

CPA: 11.05.20

Pivovarnické nebo lihovarnické mláto

11.05.20.00

Pivovarské mláto nebo lihovarské výpalky a odpad (kromě cla z alkoholu)

kg

S

 

NACE: 11.06

Výroba sladu

CPA: 11.06.10

Slad

11.06.10.30

Slad nepražený (kromě cla z alkoholu)

kg

S

 

11.06.10.50

Slad pražený (kromě cla z alkoholu, výrobků, jež prošly dalším zpracováním, praženého sladu upraveného jako náhražka kávy)

kg

S

 

NACE: 11.07

Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví

CPA: 11.07.11

Minerální vody a sodovky, neslazené a nearomatizované

11.07.11.30

Minerální vody a sodovky, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel

l

S

 

11.07.11.50

Voda, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, nearomatizovaná; led a sníh (kromě minerálních vod a sodovek)

l

S

 

CPA: 11.07.19

Ostatní nealkoholické nápoje

11.07.19.30

Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná

l

S

 

11.07.19.50

Nealkoholické nápoje neobsahující mléčné tuky (kromě minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaných)

l

S

 

11.07.19.70

Nealkoholické nápoje obsahující mléčné tuky

l

S

 

NACE: 12.00

Výroba tabákových výrobků

CPA: 12.00.11

Doutníky, doutníčky, viržinka a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

12.00.11.30

Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky z tabáku nebo směsi tabáku a tabákových náhražek (kromě cla z tabáku)

p/st

S

 

12.00.11.50

Cigarety z tabáku nebo směsi tabáku a tabákových náhražek (kromě cla z tabáku)

p/st

S

 

12.00.11.70

Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety obsahující pouze tabákové náhražky (kromě cla z tabáku)

kg

S

 

CPA: 12.00.12

Tabákové listy, sušené, odřapíkované

12.00.12.00

Tabákové listy, sušené, odřapíkované

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a esence

12.00.19.30

Tabák ke kouření (kromě cla z tabáku)

kg

S

 

12.00.19.90

Zpracovaný tabák, výtažky a tresti, tabák jinak homogenizovaný nebo rekonstituovaný, j. n.

kg

S

 

NACE: 13.10

Úprava a spřádání textilních vláken a příze

CPA: 13.10.10

Tuk z ovčí vlny (včetně lanolinu)

13.10.10.00

Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané (včetně lanolinu)

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Surové hedvábí (neskané)

13.10.21.00

Surové hedvábí (neskané)

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Ovčí vlna odmaštěná nebo karbonizovaná, nemykaná ani nečesaná

13.10.22.00

Vlna, odtučněná nebo karbonizovaná, nemykaná ani nečesaná

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Výčesky z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů

13.10.23.00

Výčesky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Vlna a jemné či hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané

13.10.24.00

Vlna a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané (včetně zbytků česané vlny)

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Bavlna, mykaná nebo česaná

13.10.25.00

Bavlna, mykaná nebo česaná

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Juta a jiná textilní vlákna (kromě lnu, pravého konopí a ramie), zpracovaná, avšak nespředená

13.10.26.00

Jutová a jiná textilní vlákna (kromě lnu, pravého konopí a ramie), upravená, ale nespředená

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Jiná rostlinná textilní vlákna, zpracovaná, avšak nespředená

13.10.29.00

Jiná rostlinná textilní vlákna, upravená, ale nespředená

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Syntetická střižová (staplová) vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

13.10.31.00

Syntetická střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Umělá střižová (staplová) vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

13.10.32.00

Umělá střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Hedvábné nitě a nitě spředené z hedvábného odpadu

13.10.40.10

Hedvábné nitě, neupravené pro maloobchodní prodej (kromě spředených z hedvábného odpadu)

kg

T

 

13.10.40.30

Příze spředená z hedvábného odpadu, neupravená pro maloobchodní prodej

kg

T

 

13.10.40.50

Hedvábná příze, příze spředená z hedvábného odpadu, upravená pro maloobchodní prodej, střívko bource morušového

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Vlněná příze upravená či neupravená pro maloobchodní prodej; příze z jemných či hrubých zvířecích chlupů nebo žíní

13.10.50.10

Příze z mykané vlny nebo jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej

kg

T

 

13.10.50.30

Příze z česané vlny nebo jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej

kg

T

 

13.10.50.50

Příze z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, upravená pro maloobchodní prodej

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Bavlněná příze (jiná než šicí nitě)

13.10.61.32 z

Bavlněná příze z nečesaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro tkané textilie (kromě koberců a jiných textilních podlahových krytin)

kg

T

 

13.10.61.33 z

Bavlněná příze z nečesaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro pletené textilie a pro výrobu punčochového zboží

kg

T

 

13.10.61.35 z

Bavlněná příze z nečesaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro ostatní použití (včetně koberců a jiných textilních podlahových krytin)

kg

T

 

13.10.61.52 z

Bavlněná příze z česaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro tkané textilie (kromě koberců a jiných textilních podlahových krytin)

kg

T

 

13.10.61.53 z

Bavlněná příze z česaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro pletené textilie a pro výrobu punčochového zboží

kg

T

 

13.10.61.55 z

Bavlněná příze z česaných vláken, neupravená pro maloobchodní prodej, pro jiné použití (včetně koberců a jiných textilních podlahových krytin)

kg

T

 

13.10.61.60

Bavlněná příze (kromě šicí), upravená pro maloobchodní prodej

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Bavlněné šicí nitě

13.10.62.00

Bavlněné šicí nitě

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Lněné nitě

13.10.71.10

Lněná příze neupravená pro maloobchodní prodej

kg

T

 

13.10.71.20

Lněná příze upravená pro maloobchodní prodej

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken; nitě z jiných rostlinných textilních vláken; papírové nitě

13.10.72.00

Příze z rostlinných nebo lýkových vláken (kromě lněných); papírová příze

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Nitě z chemických nekonečných vláken, skané nebo kablové (jiné než šicí nitě, vysokopevnostní nitě z polyamidů, polyesterů nebo viskózového vlákna), neupravené pro maloobchodní prodej; nitě z chemických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), upravené pro maloobchodní prodej

13.10.81.10

Skaná (násobná) nebo kablová příze ze syntetických vláken, neupravená pro maloobchodní prodej

kg

T

 

13.10.81.30

Skaná (násobná) nebo kablová příze z umělého hedvábí, neupravená pro maloobchodní prodej (kromě šicí nitě)

kg

T

 

13.10.81.50

Příze z chemického hedvábí (kromě šicí nitě), upravená pro maloobchodní prodej

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, obsahující ≥ 85 % hmotnosti takovýchto vláken

13.10.82.10

Příze (jiná než šicí nitě) obsahující ≥ 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken, neupravená pro maloobchodní prodej

kg

T

 

13.10.82.50

Příze (jiná než šicí nitě) obsahující ≥ 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken, upravená pro maloobchodní prodej

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střížových vláken, obsahující < 85 % hmotnosti takovýchto vláken

13.10.83.20

Příze obsahující < 85 % hmotnosti polyesterových střižových vláken (jiná než šicí nitě), ve směsi s umělými vlákny, neupravená pro maloobchodní prodej

kg

T

 

13.10.83.33 z

Příze obsahující < 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken (jiná než šicí nitě), ve směsi s mykanou vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy, neupravená pro maloobchodní prodej

kg

T

 

13.10.83.36 z

Příze obsahující < 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken, ve směsi s česanou vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy, neupravená pro maloobchodní prodej

kg

T

 

13.10.83.40

Příze obsahující < 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken (jiná než šicí nitě), ve směsi s bavlnou, neupravená pro maloobchodní prodej

kg

T

 

13.10.83.80

Ostatní příze obsahující < 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken (jiné než šicí nitě), j. n, neupravené pro maloobchodní prodej

kg

T

 

13.10.83.90

Příze (jiná než šicí nitě) obsahující < 85 % hmotnosti syntetických střižových vláken, upravená pro maloobchodní prodej

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken

13.10.84.10

Příze z umělých střižových vláken (jiná než šicí nitě), neupravená pro maloobchodní prodej

kg

T

 

13.10.84.30

Příze z umělých střižových vláken (jiná než šicí nitě), upravená pro maloobchodní prodej

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Šicí nitě a příze z chemických nekonečných nebo střižových vláken

13.10.85.10

Šicí nitě z chemických nekonečných vláken

kg

T

 

13.10.85.50

Šicí nitě ze střižových chemických vláken

kg

T

 

NACE: 13.20

Tkaní textilií

CPA: 13.20.11

Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu

13.20.11.00

Tkaniny z hedvábí nebo hedvábného odpadu

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Tkaniny z mykané nebo česané vlny nebo z jemných či hrubých zvířecích chlupů či žíní

13.20.12.30

Tkaniny z mykané vlněné příze nebo z příze z mykaných jemných zvířecích chlupů

m2

T

 

13.20.12.60

Tkaniny z česané vlněné příze nebo z příze z česaných jemných zvířecích chlupů nebo hrubých zvířecích chlupů

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Lněné tkaniny

13.20.13.30

Lněné tkaniny obsahující ≥ 85 % hmotnosti lnu

m2

T

 

13.20.13.60

Lněné tkaniny obsahující < 85 % hmotnosti lnu

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Tkaniny z juty a jiných textilních lýkových vláken (kromě lnu, pravého konopí a ramie)

13.20.14.00

Tkaniny z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken (kromě lnu, konopí a ramie)

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití

13.20.19.00

Tkaniny z pravého konopí, ramie nebo ostatních rostlinných textilních vláken a z papírové příze (kromě lnu, juty a ostatních textilních lýkových vláken)

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Bavlněné tkaniny

13.20.20.14 z

Bavlněné tkaniny jiné než z různobarevných přízí, o hmotnosti ≤ 200 g/m2, pro oděvy

m2

T

 

13.20.20.17 z

Bavlněné tkaniny, jiné než z různobarevných přízí, o hmotnosti ≤ 200 g/m2, pro domácí nebo bytový textil

m2

T

 

13.20.20.19 z

Bavlněné tkaniny, jiné než z různobarevných přízí, o hmotnosti ≤ 200 g/m2, pro technické a průmyslové použití (kromě gázy, zdravotní gázy)

m2

T

 

13.20.20.20

Bavlněné tkaniny o hmotnosti ≤ 100 g/m2, pro zdravotnické gázy, obinadla a obvazy

m2

S

 

13.20.20.31 z

Bavlněné tkaniny o hmotnosti ≤ 200 g/m2 z různobarevných přízí, na košile a halenky

m2

T

 

13.20.20.42 z

Bavlněné textilie o hmotnosti > 200 g/m2, jiné než z různobarevných přízí, pro oděvy

m2

T

 

13.20.20.44 z

Bavlněné tkaniny, jiné než z různobarevných přízí, o hmotnosti > 200 g/m2, pro domácí nebo bytový textil

m2

T

 

13.20.20.49 z

Bavlněné tkaniny o hmotnosti > 200 g/m2, jiné než z různobarevných přízí, pro technické a průmyslové použití

m2

T

 

13.20.20.60

Bavlněné tkaniny z denimu (džínsoviny) o hmotnosti > 200 g/m2 (včetně denimu jiné barvy než modré)

m2

S

 

13.20.20.72 z

Bavlněné tkaniny z různobarevných přízí, pro ostatní oblečení

m2

T

 

13.20.20.74 z

Bavlněné tkaniny z různobarevných přízí, pro domácí textilie a nábytkové potahové textilie

m2

T

 

13.20.20.79 z

Bavlněné tkaniny z různobarevných přízí, pro technické a průmyslové použití

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Tkaniny z nití ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken

13.20.31.30

Tkaniny z chemických nekonečných vláken ze syntetického hedvábí získaného z vysokopevnostní příze, z pásků nebo podobných tvarů (včetně nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí)

m2

S

 

13.20.31.50

Tkaniny ze syntetických nekonečných vláken (kromě tkanin vyrobených z vysokopevnostní příze nebo z pásků nebo podobných tvarů)

m2

T

 

13.20.31.70

Tkaniny z nití z umělých nekonečných vláken (kromě tkanin vyrobených z vysokopevnostní příze)

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Tkaniny ze syntetických střižových vláken

13.20.32.10

Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahujících 85 % hmotnostních nebo více syntetických střižových vláken

m2

T

 

13.20.32.20

Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou (kromě z různobarevných přízí)

m2

T

 

13.20.32.30

Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahující méně než 85 % hmotnostních těchto vláken, smíšené hlavně nebo výhradně s bavlnou, z různobarevných přízí

m2

T

 

13.20.32.40

Tkaniny ze syntetických střižových vláken ve směsi hlavně nebo výhradně s mykanou vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy

m2

T

 

13.20.32.50

Tkaniny ze syntetických střižových vláken ve směsi hlavně nebo výhradně s česanou vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy

m2

T

 

13.20.32.90

Tkaniny ze syntetických střižových vláken ve směsi s jinými materiály než s vlnou, jemnými zvířecími chlupy nebo bavlnou

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Tkaniny z umělých střižových vláken

13.20.33.30

Tkaniny z umělých střižových vláken, jiné než z různobarevných přízí

m2

T

 

13.20.33.50

Tkaniny z umělých střižových vláken, z různobarevných přízí

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Tkané vlasové textilie a žinylkové textilie (jiné než froté a úzké tkaniny)

13.20.41.00

Tkaniny vlasové osnovní a útkové, tkaniny žinylkové (kromě froté a podobných smyčkových tkanin, všívaných textilií, stuh)

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Froté a podobné smyčkové tkaniny (jiné než úzké tkaniny) z bavlny

13.20.42.00

Froté a podobné smyčkové tkaniny, z bavlny

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Ostatní froté a podobné smyčkové tkaniny (jiné než úzké tkaniny)

13.20.43.00

Froté a podobné smyčkové tkaniny (kromě z bavlny)

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Gáza (jiné než úzké tkaniny)

13.20.44.00

Gáza (kromě zdravotní gázy, tkaných stuh)

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Všívané tkaniny, jiné než koberce

13.20.45.00

Všívané textilie (kromě všívaných koberců a jiných textilních podlahových krytin)

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Tkaniny (včetně úzkých tkanin) ze skleněných vláken

13.20.46.00

Tkaniny ze skleněných vláken (včetně stuh, skleněné vlny)

kg

S

 

NACE: 13.30

Konečná úprava textilií

CPA: 13.30.11

Bělení a barvení textilních vláken a přízí

13.30.11.10

Barvení vláken

 

I

 

13.30.11.21

Barvení hedvábné příze

 

I

 

13.30.11.22

Barvení vlněné příze, jemných nebo hrubých zvířecích chlupů a žíní

 

I

 

13.30.11.23

Barvení bavlněné příze (kromě šicí nitě)

 

I

 

13.30.11.24

Barvení lněné příze, juty, ostatních lýkových a rostlinných textilních vláken a papírových vláken

 

I

 

13.30.11.25

Barvení příze ze syntetických nekonečných vláken (kromě šicí nitě)

 

I

 

13.30.11.26

Barvení příze z umělých nekonečných vláken (kromě šicí nitě)

 

I

 

13.30.11.27

Barvení příze ze syntetických střižových vláken (kromě šicí nitě)

 

I

 

13.30.11.28

Barvení příze z umělých střižových vláken (kromě šicí nitě)

 

I

 

CPA: 13.30.12

Bělení vláken a textilních výrobků (včetně oděvů)

13.30.12.10

Bělení tkanin z přírodního hedvábí

 

I

 

13.30.12.20

Bělení vlněných tkanin z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů a žíní

 

I

 

13.30.12.30

Bělení bavlněných tkanin

 

I

 

13.30.12.40

Bělení tkanin ze lnu, juty, z jiných textilních lýkových vláken, rostlinných textilních vláken a z papírové příze

 

I

 

13.30.12.50

Bělení tkanin z příze ze syntetických vláken nebo ze syntetických vláken

 

I

 

13.30.12.60

Bělení tkanin z umělých nekonečných vláken nebo z umělých vláken

 

I

 

13.30.12.70

Bělení vlasových tkanin a žinylkových tkanin (kromě froté a podobných smyčkových textilií z bavlny, stuh)

 

I

 

13.30.12.80

Bělení froté a podobných smyčkových textilií (kromě všívaných textilií)

 

I

 

13.30.12.90

Bělení pletených nebo háčkovaných textilií

 

I

 

CPA: 13.30.13

Barvení vláken a textilních výrobků (včetně oděvů)

13.30.13.10

Barvení tkanin z přírodního hedvábí nebo hedvábného odpadu

 

I

 

13.30.13.20

Barvení tkanin z vlny, jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo žíní

 

I

 

13.30.13.30

Barvení bavlněných tkanin

 

I

 

13.30.13.40

Barvení tkanin ze lnu, juty, z jiných textilních lýkových vláken, rostlinných textilních vláken a z papírové příze

 

I

 

13.30.13.50

Barvení tkanin z příze ze syntetických vláken nebo ze syntetických vláken

 

I

 

13.30.13.60

Barvení tkanin z nití umělých nekonečných vláken nebo z umělých vláken

 

I

 

13.30.13.70

Barvení vlasových tkanin a žinylkových tkanin (kromě froté a podobných smyčkových textilií z bavlny, stuh)

 

I

 

13.30.13.80

Barvení froté a podobných smyčkových textilií (kromě všívaných textilií)

 

I

 

13.30.13.90

Barvení pletených nebo háčkovaných textilií a netkaných textilií

 

I

 

CPA: 13.30.19

Jiná konečná úprava vláken a textilních výrobků (včetně oděvů)

13.30.19.10

Konečná úprava tkanin z hedvábí (kromě bělení, barvení, potisku)

 

I

 

13.30.19.20

Konečná úprava tkanin z vlny, jemných nebo hrubých zvířecích chlupů nebo žíní (kromě bělení, barvení, potisku)

 

I

 

13.30.19.30

Konečná úprava bavlněných tkanin (kromě bělení, barvení, potisku)

 

I

 

13.30.19.40

Konečná úprava tkanin ze lnu, juty, z jiných textilních lýkových vláken, rostlinných textilních vláken a z papírové příze (kromě bělení, barvení, potisku)

 

I

 

13.30.19.50

Konečná úprava tkanin z příze ze syntetických vláken nebo ze syntetických vláken (kromě bělení, barvení, potisku)

 

I

 

13.30.19.60

Konečná úprava tkanin z příze z umělých nekonečných vláken nebo z umělých vláken (kromě bělení, barvení, potisku)

 

I

 

13.30.19.70

Konečná úprava (kromě bělení, barvení, potisku) vlasových tkanin a žinylkových tkanin (kromě froté a podobných smyčkových textilií z bavlny, stuh)

 

I

 

13.30.19.80

Konečná úprava (kromě bělení, barvení, potisku) froté a podobných smyčkových textilií (kromě všívaných textilií)

 

I

 

13.30.19.90

Konečná úprava pletených nebo háčkovaných textilií a netkaných textilií (kromě bělení, barvení, potisku)

 

I

 

13.30.19.95

Konečná oděvní úprava textilií

 

I

 

NACE: 13.91

Výroba pletených a háčkovaných materiálů

CPA: 13.91.11

Vlasové textilie, froté, pletené nebo háčkované

13.91.11.00

Vlasové textilie, froté, pletené nebo háčkované

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Ostatní pletené nebo háčkované materiály, včetně pletených napodobenin kožešiny

13.91.19.10

Pletené nebo háčkované textilie (kromě vlasových textilií)

kg

T

 

13.91.19.20

Umělé kožešiny a výrobky z umělých kožešin

 

S

 

NACE: 13.92

Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů

CPA: 13.92.11

Přikrývky a plédy, jiné než elektricky vyhřívané

13.92.11.30

Přikrývky (kromě elektricky vyhřívaných) a plédy, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů

p/st

S

 

13.92.11.50

Přikrývky (kromě elektricky vyhřívaných) a plédy, ze syntetických vláken

p/st

S

 

13.92.11.90

Přikrývky (kromě elektricky vyhřívaných) a plédy z textilních materiálů (kromě z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, ze syntetických vláken)

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Prádlo ložní

13.92.12.30

Ložní prádlo z pletených nebo háčkovaných textilií

kg

S

 

13.92.12.53

Ložní prádlo z bavlny (kromě pleteného nebo háčkovaného)

kg

S

 

13.92.12.55

Ložní prádlo ze lnu nebo ramie (kromě pleteného nebo háčkovaného)

kg

S

 

13.92.12.59

Ložní prádlo z tkaných textilií (kromě z bavlny, ze lnu nebo ramie)

kg

S

 

13.92.12.70

Ložní prádlo z chemických vláken netkaných (kromě pleteného nebo háčkovaného)

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Prádlo stolní

13.92.13.30

Stolní prádlo z pletených nebo háčkovaných textilií

kg

S

 

13.92.13.53

Stolní prádlo z bavlny (kromě pleteného nebo háčkovaného)

kg

S

 

13.92.13.55

Stolní prádlo ze lnu (kromě pleteného nebo háčkovaného)

kg

S

 

13.92.13.59

Stolní prádlo z chemických vláken netkaných a z jiných tkaných nebo netkaných textilií (kromě zboží z bavlny, ze lnu)

kg

S

 

13.92.13.70

Stolní prádlo z chemických vláken netkaných

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Prádlo toaletní a kuchyňské

13.92.14.30

Toaletní a kuchyňské prádlo z froté nebo podobné smyčkové textilie, z bavlny

kg

S

 

13.92.14.50

Toaletní a kuchyňské prádlo z tkaných textilií (kromě froté nebo podobných smyčkových textilií z bavlny)

kg

S

 

13.92.14.70

Toaletní a kuchyňské prádlo z chemických vláken netkaných

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Záclony (včetně závěsů) a vnitřní rolety; záclonky nebo postelové draperie

13.92.15.30

Záclony a vnitřní rolety, záclonky nebo postelové draperie z pletených nebo háčkovaných materiálů

m2

S

 

13.92.15.50

Záclony a vnitřní rolety, záclonky nebo postelové draperie z tkaných materiálů

m2

S

 

13.92.15.70

Záclony a vnitřní rolety, záclonky nebo postelové draperie z netkaných materiálů

m2

S

 

CPA: 13.92.16

Bytové textilie j. n.; soupravy sestávající z tkanin a nití pro výrobu koberečků, tapiserií apod.

13.92.16.20

Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais a podobné a jehlou vypracované tapiserie (například stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též zcela zhotovené

 

S

 

13.92.16.40

Přehozy přes postele (kromě peřin)

p/st

S

 

13.92.16.60

Bytové textilie včetně nábytkových přehozů a potahů na polštáře atd., na automobilová sedadla (kromě přikrývek, plédů, ložního prádla, stolního prádla, toaletního prádla, kuchyňského prádla, záclon, rolet, draperií a přehozů přes postel)

 

S

 

13.92.16.80

Soupravy sestávající z tkanin a nití, pro výrobu koberečků, tapiserií, vyšívaných stolních ubrusů nebo servítků nebo podobných textilních výrobků, upravené pro maloobchodní prodej

 

S

 

CPA: 13.92.21

Pytle a pytlíky používané k balení zboží

13.92.21.30

Pytle a pytlíky, z bavlny, k balení zboží

kg

S

 

13.92.21.50

Pytle a pytlíky, z pletených nebo háčkovaných polyetylenových nebo polypropylenových pásků, k balení zboží

kg

S

 

13.92.21.70

Pytle a pytlíky, z polyetylenových nebo polypropylenových pásků, k balení zboží (kromě pletených nebo háčkovaných)

kg

S

 

13.92.21.90

Pytle a pytlíky k balení zboží (kromě z bavlněných, polyetylenových nebo polypropylenových pásků)

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty; lodní plachty, plachty pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši; stany a kempinkové výrobky (včetně nafukovacích matrací)

13.92.22.10

Nepromokavé ochranné a stínicí plachty (kromě ochranných plachet pro karavany)

kg

S

 

13.92.22.30

Stany (včetně ochranných plachet pro karavany)

kg

S

 

13.92.22.50

Lodní plachty

kg

S

 

13.92.22.70

Nafukovací matrace a ostatní výrobky pro táboření (kromě ochranných plachet pro karavany a kromě stanů a spacích pytlů)

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Padáky (včetně řiditelných padáků) a rotorové padáky; jejich díly

13.92.23.00

Padáky (včetně řiditelných padáků) a rotující padáky; jejich části, součásti a příslušenství

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Prošívané přikrývky, peřiny, polštáře, pufy, podušky, spací pytle apod., pérované, vycpávané nebo uvnitř vyložené jakýmkoli materiálem nebo z lehčené pryže nebo lehčených plastů

13.92.24.30

Spací pytle

p/st

S

 

13.92.24.93

Ložní potřeby plněné draným nebo prachovým peřím (např. prošívané přikrývky, peřiny, polštáře, pufy a podušky; kromě matrací a spacích pytlů)

p/st

S

 

13.92.24.99

Ložní potřeby jiné než plněné draným nebo prachovým peřím (např. prošívané přikrývky, peřiny, polštáře, pufy a podušky; kromě matrací a spacích pytlů)

p/st

S

 

CPA: 13.92.29

Ostatní konfekční textilní výrobky (včetně hadrů na podlahu, na nádobí, prachovek a podobných čisticích hadrů, záchranných vest a záchranných pásů)

13.92.29.53

Hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky a podobné výrobky, z netkaných textilií

kg

S

 

13.92.29.57

Hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky a podobné výrobky (kromě pletených nebo háčkovaných, z netkaných textilií)

kg

S

 

13.92.29.99

Hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky a podobné výrobky, pletené nebo háčkované; záchranné vesty, záchranné pásy a ostatní zhotovené výrobky (kromě hygienických vložek, plen a podobných výrobků)

kg

S

 

NACE: 13.93

Výroba koberců a kobercových předložek

CPA: 13.93.11

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané

13.93.11.00

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, vázané

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Koberce a jiné textilní podlahové textilní krytiny, tkané, jiné než všívané nebo povločkované

13.93.12.00

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, avšak nevšívané ani nepovločkované

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané

13.93.13.00

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Ostatní koberce a textilní podlahové krytiny (včetně plstěných)

13.93.19.30

Jehličkové plstěné koberce a jiné textilní podlahové krytiny, nevšívané ani nepovločkované

m2

S

 

13.93.19.90

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny (kromě vázaných, tkaných, všívaných, jehličkových)

m2

S

 

NACE: 13.94

Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků

CPA: 13.94.11

Motouzy, šňůry, provazy a lana z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken

13.94.11.30

Motouzy, šňůry, provazy a lana, ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken a jiných tvrdých vláken (listů) (kromě vázacích nebo balicích motouzů)

kg

S

 

13.94.11.53

Sisalové vázací nebo balicí (zemědělské) motouzy

kg

S

 

13.94.11.55

Vázací nebo balicí (zemědělské) motouzy z polyetylenu nebo polypropylenu

kg

S

 

13.94.11.60

Šňůry, provazy a lana z polyetylenu, polypropylenu, nylonu nebo jiných polyamidů nebo z polyesteru o délkové hmotnosti > 50 000 decitex, z jiných syntetických vláken (kromě vázacích nebo balicích motouzů)

kg

S

 

13.94.11.70

Motouzy z polyetylenu nebo polypropylenu, z nylonu nebo jiných polyamidů nebo polyesterů o délkové hmotnosti ≤ 50 000 decitex (5 g/m) (kromě vázacích nebo balicích motouzů)

kg

S

 

13.94.11.90

Motouzy, šňůry, provazy a lana z textilních materiálů (kromě juty a jiných textilních lýkových vláken, sisalových a abakových vláken nebo jiných tvrdých vláken (listů), syntetických vláken)

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Vázané síťoviny z motouzů, šňůr nebo provazů, sítě z textilních materiálů; výrobky z nití, pásků j. n.

13.94.12.33

Zhotovené rybářské sítě z motouzů, šňůr a provazů z chemických vláken (kromě podběráků)

kg

S

 

13.94.12.35

Zhotovené rybářské sítě z příze z chemických vláken (kromě podběráků)

kg

S

 

13.94.12.53

Zhotovené sítě z motouzů, provazů a lan z nylonu nebo jiných polyamidů (kromě velkých podběráků vyrobených háčkováním, sítěk na vlasy, sportovních a rybářských sítí)

kg

S

 

13.94.12.55

Zhotovené sítě z nylonu nebo jiných polyamidů (kromě velkých podběráků vyrobených háčkováním, sítěk na vlasy, sportovních a rybářských sítí, sítí vyrobených z motouzů, provazů nebo lan)

kg

S

 

13.94.12.59

Pletená síťovina z textilních materiálů (kromě zhotovených rybářských sítí z chemických textilií, jiných zhotovených sítí z nylonu nebo jiných polyamidů)

kg

S

 

13.94.12.80

Výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan

kg

S

 

NACE: 13.95

Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů

CPA: 13.95.10

Netkané textilie a výrobky z nich, kromě oděvů

13.95.10.10

Netkané textilie o hmotnosti ≤ 25 g/m2 (včetně výrobků z netkaných textilií; kromě oděvního zboží, povrstveného nebo potaženého)

kg

S

 

13.95.10.20

Netkané textilie o hmotnosti > 25 g/m2, avšak ≤ 70 g/m2 (včetně výrobků z netkaných textilií; kromě oděvního zboží, povrstveného nebo potaženého)

kg

S

 

13.95.10.30

Netkané textilie o hmotnosti > 70 g/m2, avšak ≤ 150 g/m2 (včetně výrobků z netkaných textilií; kromě oděvního zboží, povrstveného nebo potaženého)

kg

S

 

13.95.10.50

Netkané textilie o hmotnosti > 150 g/m2 (včetně výrobků z netkaných textilií; kromě oděvního zboží, povrstveného nebo potaženého)

kg

S

 

13.95.10.70

Netkané textilie povrstvené nebo potažené (včetně výrobků z nich, kromě oděvů)

kg

S

 

NACE: 13.96

Výroba ostatních technických a průmyslových textilií

CPA: 13.96.11

Metalizované vlákno nebo příze, nitě, opředené

13.96.11.00

Metalizované vlákno nebo příze, nitě, opředené

kg

S

 

CPA: 13.96.12

Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovaných vláken, přízí j. n.

13.96.12.00

Tkaniny z kovových nití a tkaniny z metalizovaných nití používané v oděvnictví, jako dekorační textilie nebo pro podobné účely

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Pryžové nitě a provazy (lana) potažené textilem; textilní příze a pásy impregnované nebo potažené pryží nebo plasty

13.96.13.00

Pryžové nitě a šňůry potažené textilem; textilní nitě a pásky, impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné pryží nebo plasty

kg

S

 

CPA: 13.96.14

Textilie impregnované, povrstvené nebo potažené j. n.

13.96.14.00

Textilie impregnované, povrstvené nebo potažené j. n.

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózových vláken

13.96.15.00

Kordové textilie pro pneumatiky z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů, polyesterů nebo viskózového hedvábí

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Textilní výrobky a výrobky pro technické účely (včetně knotů, sítkových krytů na plynové lampy, hadicového potrubí, hnacích nebo dopravníkových pásů, pláten k prosévání a filtračních plachetek)

13.96.16.20

Textilní hadice k čerpadlům a podobné hadice, též impregnované nebo potažené, též s armaturou nebo příslušenstvím z jiných materiálů

kg

S

 

13.96.16.50

Textilní knoty, dopravníkové pásy nebo řemeny (včetně výrobků vyztužených kovem nebo jinými materiály)

kg

S

 

13.96.16.80

Textilie a plsti, používané na papírenských nebo podobných strojích (včetně na buničinu nebo azbestocement)

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Úzké tkaniny; stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken, spojených pojivy (bolduky); prýmky a podobné výrobky

13.96.17.30

Stuhy, kromě štítků, odznaků a podobných výrobků

 

S

 

13.96.17.50

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů nevyšívané

 

S

 

13.96.17.70

Prýmky v metráži, střapce a bambule, ozdobné lemovky (kromě pletených a háčkovaných)

 

S

 

NACE: 13.99

Výroba ostatních textilií j. n.

CPA: 13.99.11

Tyly a jiné síťové textilie, kromě tkanin, pletených nebo háčkovaných textilií; krajky v metráži, pásech nebo jako motivy

13.99.11.30

Tyly, bobinové tyly a síťové textilie (kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných)

 

S

 

13.99.11.50

Strojově vyrobené krajky v metráži, v pásech nebo v motivech

 

S

 

13.99.11.70

Ručně vyrobené krajky v metráži, v pásech nebo v motivech

 

S

 

CPA: 13.99.12

Výšivky v metráži, pásech nebo jako motivy

13.99.12.30

Výšivky (bez viditelného podkladu) v metráži, v pásech nebo v motivech

 

S

 

13.99.12.50

Bavlněné výšivky v metráži, v pásech nebo v motivech (kromě výšivek bez viditelného podkladu)

 

S

 

13.99.12.70

Výšivky z textilních materiálů (kromě bavlněných výšivek bez viditelného podkladu) v metráži, v pásech nebo v motivech

 

S

 

CPA: 13.99.13

Plsť povrstvená, potažená nebo laminovaná

13.99.13.00

Plsť, též impregnovaná, povrstvená, potažená nebo laminovaná, j. n.

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Textilní vlákna o délce ≤ 5 mm (vločky), textilní prach a nopky

13.99.14.00

Textilní postřižky, prach a nopky

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Opředené nitě a pásky; žinylkové nitě; nitě nazývané řetízkové

13.99.15.00

Ovinuté nitě, pásky a podobné výrobky z chemických textilních materiálů o běžné šířce ≤ 5 mm; žinylkové nitě; řetízkové nitě

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Prošívané textilní výrobky v metráži

13.99.16.00

Prošívané textilní výrobky v metráži, jiné než výšivky

m2

S

 

CPA: 13.99.19

Ostatní textilie a textilní výrobky j. n.

13.99.19.00

Labutěnky a pudrovátka k nanášení kosmetických nebo toaletních přípravků

p/st

S

 

NACE: 14.11

Výroba kožených oděvů

CPA: 14.11.10

Oděvy z kůže nebo z kompozitu kůže

14.11.10.00

Oděvy z přírodní nebo kompozitní usně (včetně kabátů a svrchníků; kromě oděvních doplňků, pokrývek hlavy a obuvi)

p/st

S

 

NACE: 14.12

Výroba pracovních oděvů

CPA: 14.12.11

Pánské komplety, saka a blejzry, pracovní

14.12.11.20

Pracovní pánské nebo chlapecké komplety z bavlny nebo z chemických vláken

p/st

S

 

14.12.11.30

Pracovní pánská nebo chlapecká saka a blejzry (sportovní saka) z bavlny nebo z chemických vláken

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Pánské kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pracovní

14.12.12.40

Pracovní pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty z bavlny nebo z chemických vláken

p/st

S

 

14.12.12.50

Pracovní pánské nebo chlapecké náprsníkové kalhoty se šlemi z bavlny nebo z chemických vláken

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Dámské komplety, saka a blejzry, pracovní

14.12.21.20

Pracovní dámské nebo dívčí komplety z bavlny nebo z chemických vláken

p/st

S

 

14.12.21.30

Pracovní dámská nebo dívčí saka a blejzry (sportovní saka) z bavlny nebo z chemických vláken

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Dámské kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pracovní

14.12.22.40

Pracovní dámské nebo dívčí kalhoty a krátké kalhoty z bavlny nebo z chemických vláken

p/st

S

 

14.12.22.50

Pracovní dámské nebo dívčí náprsníkové kalhoty se šlemi z bavlny nebo z chemických vláken

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Ostatní pracovní oděvy

14.12.30.13

Pracovní pánské nebo chlapecké ostatní oděvy, z bavlny nebo z chemických vláken

p/st

S

 

14.12.30.23

Pracovní dámské nebo dívčí ostatní oděvy, z bavlny nebo z chemických vláken

p/st

S

 

NACE: 14.13

Výroba ostatních svrchních oděvů

CPA: 14.13.11

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

14.13.11.10

Pánské nebo chlapecké svrchníky, pláště, pláštěnky apod., pletené nebo háčkované (kromě sak a blejzrů, nepromokavých větrovek s kapucí, větrovek apod.)

p/st

S

 

14.13.11.20

Pánské nebo chlapecké vesty, bundy, lyžařské bundy, větrovky a podobné výrobky, pletené nebo háčkované (kromě sak a blejzrů)

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry, kalhoty, pletené nebo háčkované

14.13.12.30

Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, pletené nebo háčkované

p/st

S

 

14.13.12.60

Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, pletené nebo háčkované

p/st

S

 

14.13.12.70

Pánské nebo chlapecké kalhoty, krátké kalhoty a šortky, náprsníkové kalhoty se šlemi, pletené nebo háčkované

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

14.13.13.10

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky a podobné výrobky, pletené nebo háčkované (kromě sak a blejzrů)

p/st

S

 

14.13.13.20

Dámské nebo dívčí vesty, bundy, lyžařské bundy, větrovky a podobné výrobky, pletené nebo háčkované (kromě sak a blejzrů)

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, saka a blejzry, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pletené nebo háčkované

14.13.14.30

Dámské nebo dívčí saka a blejzry, pletené nebo háčkované

p/st

S

 

14.13.14.60

Dámské nebo dívčí kostýmy a komplety, pletené nebo háčkované

p/st

S

 

14.13.14.70

Dámské nebo dívčí šaty, pletené nebo háčkované

p/st

S

 

14.13.14.80

Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně, pletené nebo háčkované

p/st

S

 

14.13.14.90

Dámské nebo dívčí kalhoty, krátké kalhoty a šortky, náprsníkové kalhoty se šlemi, pletené nebo háčkované

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné textilní výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.21.15

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky atd.

p/st

S

 

14.13.21.30

Pánské nebo chlapecké vesty, bundy, lyžařské bundy, větrovky a podobné výrobky (kromě sak a blejzrů, pletených nebo háčkovaných, impregnovaných, povrstvených, potažených, laminovaných nebo pogumovaných výrobků)

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Pánské nebo chlapecké textilní obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.22.00

Pánské nebo chlapecké obleky (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.23.00

Pánská nebo chlapecká saka a blejzry (sportovní saka) (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.24.42

Pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty, z denimu (kromě pracovních kalhot)

p/st

S

 

14.13.24.44

Pánské nebo chlapecké kalhoty, krátké kalhoty a šortky, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů (kromě pletených nebo háčkovaných, pracovních kalhot)

p/st

S

 

14.13.24.45

Pánské nebo chlapecké kalhoty, krátké kalhoty a šortky, z chemických vláken (kromě pletených nebo háčkovaných, pracovních kalhot)

p/st

S

 

14.13.24.48

Pánské nebo chlapecké kalhoty a krátké kalhoty, z bavlny (kromě z denimu, pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.13.24.49

Pánské nebo chlapecké kalhoty, krátké kalhoty, šortky a náprsenkové kalhoty se šlemi (kromě z vlny, bavlny a chemických vláken, pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.13.24.55

Pánské nebo chlapecké náprsenkové kalhoty se šlemi (kromě pletených nebo háčkovaných, pracovních kalhot)

p/st

S

 

14.13.24.60

Pánské nebo chlapecké šortky z bavlny nebo z chemických vláken (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapucí, pláštěnky, větrovky, bundy a podobné textilní výrobky, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.31.15

Dámské nebo dívčí pláště do deště a kabáty atd.

p/st

S

 

14.13.31.30

Dámské nebo dívčí vesty, bundy, lyžařské bundy, větrovky a podobné výrobky (kromě sak a blejzrů, pletených nebo háčkovaných, impregnovaných, povrstvených, potažených, laminovaných nebo pogumovaných výrobků)

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Dámské nebo dívčí textilní obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.32.00

Dámské nebo dívčí kostýmy (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Dámská nebo dívčí textilní saka a blejzry, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.33.30

Dámská nebo dívčí saka a blejzry (sportovní saka) (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Dámské nebo dívčí textilní šaty, sukně a kalhotové sukně, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.34.70

Dámské nebo dívčí šaty (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.13.34.80

Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Dámské nebo dívčí kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.13.35.42

Dámské nebo dívčí kalhoty a krátké kalhoty, z denimu (kromě pracovních kalhot)

p/st

S

 

14.13.35.48

Dámské nebo dívčí kalhoty a krátké kalhoty, z bavlny (kromě z denimu, pracovních kalhot)

p/st

S

 

14.13.35.49

Dámské nebo dívčí kalhoty a krátké kalhoty, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů nebo chemických vláken (kromě pletených nebo háčkovaných, pracovních kalhot)

p/st

S

 

14.13.35.51

Dámské nebo dívčí náprsenkové kalhoty se šlemi, z bavlny (kromě pletených nebo háčkovaných, pracovních kalhot)

p/st

S

 

14.13.35.61

Dámské nebo dívčí šortky, z bavlny (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.13.35.63

Dámské nebo dívčí náprsenkové kalhoty se šlemi, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů nebo chemických vláken (kromě z bavlny, pletených nebo háčkovaných, pracovních) a dámské nebo dívčí šortky, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.13.35.65

Dámské nebo dívčí šortky, z chemických vláken (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.13.35.69

Dámské nebo dívčí kalhoty, krátké kalhoty a náprsenkové kalhoty se šlemi, z textilu (kromě z bavlny, vlny nebo jemných zvířecích chlupů, chemických vláken, pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

NACE: 14.14

Výroba osobního prádla

CPA: 14.14.11

Pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované

14.14.11.00

Pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Pánské nebo chlapecké slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

14.14.12.20

Pánské nebo chlapecké slipy a jiné spodky, pletené nebo háčkované (včetně boxerských trenýrek)

p/st

S

 

14.14.12.30

Pánské nebo chlapecké noční košile a pyžama, pletené nebo háčkované

p/st

S

 

14.14.12.40

Pánské nebo chlapecké koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované

14.14.13.10

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky, též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

14.14.14.20

Dámské nebo dívčí kalhotky a spodní dlouhé kalhoty, pletené nebo háčkované (včetně boxerských trenýrek)

p/st

S

 

14.14.14.30

Dámské nebo dívčí noční košile a pyžama, pletené nebo háčkované

p/st

S

 

14.14.14.40

Dámské nebo dívčí nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

p/st

S

 

14.14.14.50

Dámské nebo dívčí kombiné a spodničky, pletené nebo háčkované

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Pánské nebo chlapecké košile z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.14.21.00

Pánské nebo chlapecké košile (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Pánské nebo chlapecké nátělníky, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany, koupací pláště a podobné výrobky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.14.22.20

Pánské nebo chlapecké slipy a spodky (včetně boxerek; kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.14.22.30

Pánské nebo chlapecké noční košile a pyžama (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.14.22.40

Pánská nebo chlapecká tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, koupací pláště, župany a podobné výrobky (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.14.23

Dámské nebo dívčí halenky a košile z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.14.23.00

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.14.24.30

Dámské nebo dívčí noční košile a pyžama (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.14.24.50

Dámská nebo dívčí kombiné a spodničky (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.14.24.60

Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kalhotky, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné bavlněné výrobky (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.14.24.80

Dámské nebo dívčí nedbalky (negližé), koupací pláště, župany, nátělníky, kalhotky a spodní dlouhé kalhoty (včetně boxerských trenýrek), z chemických vláken (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.14.24.89

Dámské nebo dívčí tílka bez rukávů, nátělníky, kalhotky, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, z textilu (kromě z bavlny, z chemických vláken, pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.14.25

Podprsenky, podvazkové pásy, korzety, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, včetně pletených nebo háčkovaných

14.14.25.30

Podprsenky

p/st

S

 

14.14.25.50

Podvazky, podvazkové pásy a korzety (včetně body s nastavitelnými ramínky)

p/st

S

 

14.14.25.70

Šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části

 

S

 

CPA: 14.14.30

Trička a tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo háčkované

14.14.30.00

Vrchní trička, tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, pletené nebo háčkované

p/st

S

 

NACE: 14.19

Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků

CPA: 14.19.11

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované

14.19.11.00

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované, včetně kojeneckých body, dupaček, kalhotek, overalů, prstových a palcových rukavic a rukavic bez prstů a svrchních oděvů (velikost ≤ 86 cm)

 

S

 

CPA: 14.19.12

Tepláky, lyžařské oděvy, plavky a jiné druhy oděvů, pletené nebo háčkované

14.19.12.10

Teplákové soupravy, pletené nebo háčkované

p/st

S

 

14.19.12.30

Lyžařské komplety, pletené nebo háčkované

p/st

S

 

14.19.12.40

Pánské nebo chlapecké plavky, pletené nebo háčkované

p/st

S

 

14.19.12.50

Dámské nebo dívčí plavky, pletené nebo háčkované

p/st

S

 

14.19.12.90

Ostatní oděvy, pletené nebo háčkované (včetně body s rukávem)

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Prstové rukavice, rukavice bez prstů a palčáky, pletené nebo háčkované

14.19.13.00

Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Ostatní oděvní doplňky a části oděvů nebo oděvních doplňků, pletené nebo háčkované

14.19.19.30

Šály, šátky, štóly, plédy, mantily, závoje a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

p/st

S

 

14.19.19.60

Oděvní doplňky a jejich části a součásti, pletené nebo háčkované (kromě prstových rukavic, palcových rukavic, šál, šátků a štól, plédů, mantil a závojů)

 

S

 

CPA: 14.19.21

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.19.21.50

Kojenecké oděvy a oděvní doplňky z textilních materiálů, ne pletené nebo háčkované (velikost ≤ 86 cm), včetně kojeneckých body, dupaček, kalhotek, overalů, prstových a palcových rukavic a rukavic bez prstů a svrchních oděvů (kromě hygienických vložek, plen a podobných výrobků)

 

S

 

CPA: 14.19.22

Teplákové soupravy, lyžařské oděvy a plavky; jiné oděvy z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované

14.19.22.10

Ostatní pánské nebo chlapecké oděvy, j. n., včetně teplákových souprav a běžeckých souprav (kromě vest, lyžařských kombinéz, pletených nebo háčkovaných výrobků)

p/st

S

 

14.19.22.20

Ostatní dámské nebo dívčí oděvy, j. n., včetně teplákových souprav a běžeckých souprav (kromě vest, lyžařských kombinéz, pletených nebo háčkovaných výrobků)

p/st

S

 

14.19.22.30

Lyžařské komplety (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.19.22.40

Pánské nebo chlapecké plavky (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.19.22.50

Dámské nebo dívčí plavky (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Kapesníky, šátky, šály, přehozy, vázanky, kravaty, rukavice a ostatní oděvní doplňky; části oděvů a oděvních doplňků z textilních materiálů, jiné než pletené nebo háčkované, j. n.

14.19.23.10

Kapesníky

p/st

S

 

14.19.23.33

Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky (kromě výrobků z hedvábí nebo hedvábného odpadu a pletených nebo háčkovaných výrobků)

p/st

S

 

14.19.23.38

Šály, šátky, štóly, plédy, mantily, závoje a podobné výrobky, z hedvábí nebo hedvábného odpadu (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.19.23.53

Vázanky, motýlky a kravaty (kromě výrobků z hedvábí nebo hedvábného odpadu a pletených nebo háčkovaných výrobků)

p/st

S

 

14.19.23.58

Vázanky, motýlky a kravaty, z hedvábí nebo hedvábného odpadu (kromě pletených nebo háčkovaných)

p/st

S

 

14.19.23.70

Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů (kromě pletených nebo háčkovaných)

pa

S

 

14.19.23.96

Oděvní doplňky a části oděvů nebo oděvních doplňků z textilií j. n. a jejich části (kromě šál, šátků a štól, plédů, mantil a závojů, vázanek, motýlků a kravat, rukavic prstových, palcových a rukavic bez prstů a jejich částí, podprsenek, podvazků a korzetů, šlí, podvazků s přezkou a kulatých podvazků, pletených nebo háčkovaných)

 

S

 

CPA: 14.19.31

Oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usně, kromě sportovních rukavic

14.19.31.75

Rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů z usně nebo z kompozitní usně (kromě sportovních, ochranných pro všechny profese)

pa

S

 

14.19.31.80

Pásky, opasky a závěsné řemeny, z usně nebo kompozitní usně

p/st

S

 

14.19.31.90

Oděvní doplňky z usně nebo kompozitní usně (kromě rukavic prstových, palcových a rukavic bez prstů, pásků, opasků a závěsných řemenů)

 

S

 

CPA: 14.19.32

Oděvy z plsti nebo netkaných materiálů, impregnované nebo potahované textilní výrobky

14.19.32.00

Oděvy z plsti nebo netkaných materiálů, impregnované nebo potahované textilní výrobky

p/st

S

 

CPA: 14.19.41

Kloboukové formy a kloboukové šišáky z plsti; šišákové ploché kotouče a tzv. manchons z plsti; kloboukové šišáky, splétané nebo vyrobené spojením pásků z jakéhokoli materiálu

14.19.41.30

Kloboukové formy a kloboukové šišáky, šišákové ploché kotouče (plateaux) a tzv. manchons (válcovitého tvaru, též rozříznuté na výšku), z plsti (nezformované do tvaru, bez vytvořeného okraje (krempy))

p/st

S

 

14.19.41.50

Kloboukové šišáky, splétané nebo zhotovené spojením pásků z jakéhokoliv materiálu, (nezformované do tvaru, bez vytvořeného okraje (krempy), nepodšívané ani nezdobené)

p/st

S

 

CPA: 14.19.42

Klobouky a jiné pokrývky hlavy z plsti, splétané nebo vyrobené spojením pásků z jakéhokoli materiálu, též pletené nebo háčkované nebo zhotovené z krajek nebo jiných textilních látek v metráži; síťky na vlasy

14.19.42.30

Klobouky a jiné pokrývky hlavy z plsti, zhotovené ze šišáků nebo šišákových plochých kotoučů

p/st

S

 

14.19.42.50

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, splétané nebo zhotovené spojením pásků z jakýchkoliv materiálů

p/st

S

 

14.19.42.70

Klobouky a jiné pokrývky hlavy, pletené nebo háčkované nebo zcela zhotovené z krajek, plsti nebo jiných textilií (ne však v pásech), síťky na vlasy z jakýchkoliv materiálů

p/st

S

 

CPA: 14.19.43

Ostatní pokrývky hlavy, kromě pokrývek z pryže nebo plastů, ochranných a azbestových pokrývek hlavy; pásky pro vnitřní vybavení, podšívky, povlaky, podložky, kostry, štítky (stínítka) a podbradní pásky, pro pokrývky hlavy

14.19.43.00

Ostatní pokrývky hlavy (kromě pokrývek z pryže nebo plastů, ochranných a azbestových pokrývek hlavy); pásky pro vnitřní vybavení, podšívky, povlaky, podložky, kostry, štítky (stínítka) a podbradní pásky, pro pokrývky hlavy

 

S

 

NACE: 14.20

Výroba kožešinových výrobků

CPA: 14.20.10

Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin, kromě pokrývek hlavy

14.20.10.30

Oděvy a oděvní doplňky, z kožešin (kromě klobouků a pokrývek hlav)

 

S

 

14.20.10.90

Výrobky z kožešin (kromě oděvů, oděvních doplňků, klobouků a pokrývek hlav)

 

S

 

NACE: 14.31

Výroba pletených a háčkovaných punčochových výrobků

CPA: 14.31.10

Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované

14.31.10.33

Punčochové kalhoty a punčochy, z pletených nebo háčkovaných syntetických vláken, o délkové hmotnosti jednoduché niti < 67 decitex

p/st

S

 

14.31.10.35

Punčochové kalhoty a punčochy, z pletených nebo háčkovaných syntetických vláken, o délkové hmotnosti jednoduché niti ≥ 67 decitex

p/st

S

 

14.31.10.37

Punčochové kalhoty a punčochy z textilních materiálů, pletené nebo háčkované (kromě punčochového zboží s odstupňovaným stlačením, punčochového zboží ze syntetických vláken a kojeneckého punčochové zboží)

p/st

S

 

14.31.10.50

Dámské punčochy nebo podkolenky pletené nebo háčkované, o délkové hmotnosti jednoduché niti < 67 decitex

pa

S

 

14.31.10.90

Punčochové zboží a obuv, pletené nebo háčkované (včetně ponožek; kromě dámských punčoch nebo podkolenek o délkové hmotnosti jednoduché niti < 67 decitex, punčochových kalhot a punčoch, obuvi s podrážkami)

pa

S

 

NACE: 14.39

Výroba ostatních pletených a háčkovaných oděvů

CPA: 14.39.10

Trička, pulovry, svetry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované

14.39.10.31

Pánské nebo chlapecké svetry, pulovry, trička, vesty a zapínací vesty, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů (kromě svetrů a pulovrů obsahujících ≥ 50 % vlny a o hmotnosti ≥ 600 g)

p/st

S

 

14.39.10.32

Dámské nebo dívčí svetry, pulovry, trička, vesty a zapínací vesty, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů (kromě svetrů a pulovrů obsahujících ≥ 50 % vlny a o hmotnosti ≥ 600 g)

p/st

S

 

14.39.10.33

Svetry a pulovry obsahující ≥ 50 % hmotnostních vlny a o hmotnosti ≥ 600 g na kus

p/st

S

 

14.39.10.53

Lehké jemné roláky pletené z bavlny

p/st

S

 

14.39.10.55

Lehké jemné roláky pletené z chemických vláken

p/st

S

 

14.39.10.61

Pánské nebo chlapecké svetry, pulovry, trička, vesty a zapínací vesty, z bavlny (kromě lehkých jemných roláků)

p/st

S

 

14.39.10.62

Dámské nebo dívčí svetry, pulovry, trička, vesty a zapínací vesty, z bavlny (kromě lehkých jemných roláků)

p/st

S

 

14.39.10.71

Pánské nebo chlapecké svetry, pulovry, trička, vesty a zapínací vesty, z chemických vláken (kromě lehkých jemných roláků)

p/st

S

 

14.39.10.72

Dámské nebo dívčí svetry, pulovry, trička, vesty a zapínací vesty, z chemických vláken (kromě lehkých jemných roláků)

p/st

S

 

14.39.10.90

Svetry, pulovry, trička, vesty a zapínací vesty, z textilních materiálů (kromě výrobků z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny, z chemických vláken)

p/st

S

 

NACE: 15.11

Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin

CPA: 15.11.10

Činěné a zpracované kožešiny

15.11.10.30

Vyčiněné nebo upravené celé kožešiny, nesešité, králičí, zaječí nebo jehněčí

p/st

S

 

15.11.10.50

Vyčiněné nebo upravené kožešiny nebo usně (kromě králičí, zaječí nebo jehněčí)

 

S

 

CPA: 15.11.21

Zámišové usně

15.11.21.00

Zámišové usně (včetně jejich kombinací)

m2

S

 

CPA: 15.11.22

Lakové usně a lakové laminované usně; metalizované usně

15.11.22.00

Lakové nebo lakové-laminované usně; metalizované usně

m2

T

 

CPA: 15.11.31

Usně skotu odchlupené, celé

15.11.31.00

Usně z hovězího dobytka, odchlupené, celé

kg

T

 

CPA: 15.11.32

Usně skotu odchlupené, ostatní

15.11.32.00

Usně z hovězího dobytka, odchlupené, ne celé

kg

T

 

CPA: 15.11.33

Usně z koní a jiných lichokopytníků, odchlupené

15.11.33.00

Usně z koní a jiných lichokopytníků, odchlupené

kg

T

 

CPA: 15.11.41

Usně ovčí nebo jehněčí, odchlupené

15.11.41.30

Vyčiněné usně ovčí nebo jehněčí, odchlupené, avšak dále neupravené (kromě zámišových usní)

kg

T

 

15.11.41.50

Usně ovčí nebo jehněčí, odchlupené, zpracované na pergamen nebo dále upravené po činění (kromě zámišových usní, lakových, lakových-laminovaných a metalizovaných usní)

m2

T

 

CPA: 15.11.42

Usně kozí nebo kozlečí, odchlupené

15.11.42.30

Vyčiněné usně kozí nebo kozlečí, ochlupené, avšak dále neupravené (kromě zámišových usní)

kg

T

 

15.11.42.50

Usně kozí nebo kozlečí, odchlupené, zpracované na pergamen nebo dále upravené po činění (kromě zámišových usní, lakových, lakových-laminovaných a metalizovaných usní)

m2

T

 

CPA: 15.11.43

Usně vepřové, odchlupené

15.11.43.30

Usně vepřů odchlupené, vyčiněné, avšak dále neupravené

kg

T

 

15.11.43.50

Usně vepřů odchlupené, zpracované na pergamen nebo upravené po činění (kromě lakových, lakových-laminovaných usní a metalizovaných usní)

m2

T

 

CPA: 15.11.51

Usně ostatních zvířat, odchlupené

15.11.51.00

Usně ostatních zvířat, odchlupené

kg

T

 

CPA: 15.11.52

Kompozitní usně se základy z kůže nebo kožených vláken

15.11.52.00

Kompozitní usně na základě nerozvlákněné usně nebo kožených vláken, ve tvaru desek, listů nebo pruhů

m2

T

 

NACE: 15.12

Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků

CPA: 15.12.11

Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata z jakéhokoli materiálu

15.12.11.10 z

Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata z jakéhokoli materiálu (včetně jezdeckých bičů a bičíků a jejich částí, postraňků, vodítek, nákoleníků, náhubků, pokrývek pod sedla, pokrývek na psy)

 

S

 

CPA: 15.12.12

Brašnářské, sedlářské a podobné výrobky z usní, kompozitních usní, plastových fólií, textilních materiálů, vulkanizovaného vlákna nebo lepenky; cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů

15.12.12.10

Velké cestovní kufry, cestovní kufry, toaletní kufříky, kufříky, školní brašny a podobné schránky z usně, kompozitní usně, lakové usně, plastu, textilií, hliníku nebo jiného materiálu

p/st

S

 

15.12.12.20

Kabelky z usně, kompozitní usně, lakové usně, plastové fólie, textilních nebo jiných materiálů (včetně kabelek bez držadla)

p/st

S

 

15.12.12.30

Výrobky nošené obvykle v kapse nebo v kabelce

 

S

 

15.12.12.50

Pouzdra a schránky, j. n.

 

S

 

15.12.12.70

Cestovní soupravy pro osobní toaletu, šití nebo čištění obuvi nebo oděvů (kromě manikúry)

p/st

S

 

CPA: 15.12.13

Hodinkové řemínky (kromě kovových), pásky a náramky k hodinářským výrobkům a jejich díly

15.12.13.00

Hodinkové řemínky, pásky a náramky a jejich díly (včetně z přírodní nebo kompozitní usně nebo plastů; kromě z drahých kovů, kovů nebo obecných kovů plátovaných/pokovených drahými kovy)

p/st

S

 

CPA: 15.12.19

Ostatní výrobky z přírodních nebo kompozitních usní (včetně výrobků pro strojní nebo strojírenské použití nebo pro ostatní technické použití) j. n.

15.12.19.30

Výrobky z usně nebo kompozitní usně pro použití ve strojních nebo v mechanických zařízeních nebo pro technické použití

kg

S

 

15.12.19.60

Výrobky z usně nebo kompozitní usně, j. n.

 

S

 

NACE: 15.20

Výroba obuvi

CPA: 15.20.11

Nepromokavá obuv s podešví a svrškem z pryže nebo plastů, kromě obuvi s kovovou ochrannou špičkou

15.20.11.00

Nepromokavá obuv se svrškem z pryže nebo plastů (kromě obuvi s kovovou ochrannou špičkou)

pa

S

 

CPA: 15.20.12

Obuv s podešví a svrškem z pryže nebo plastů, kromě nepromokavé nebo sportovní obuvi

15.20.12.10

Sandály se zevní podešví a svrškem z kaučuku nebo plastů (včetně páskových a žabek)

pa

S

 

15.20.12.31

Vycházková obuv se svrškem z pryže nebo plastů

pa

S

 

15.20.12.37

Pantofle a ostatní domácí obuv s podešví z pryže nebo plastu a svrškem z plastu (včetně bačkor, cviček)

pa

S

 

CPA: 15.20.13

Obuv se svrškem z usně, kromě sportovní obuvi, obuvi s kovovou ochrannou špičkou a různé speciální obuvi

15.20.13.30

Obuv na dřevěném základním dílu, bez stélky a kovové špičky, se svrškem z usně (včetně dřeváků)

pa

S

 

15.20.13.51

Pánská vycházková obuv se svrškem (nártem) z usně (včetně holínek a polobotek; kromě nepromokavé obuvi, obuvi s ochrannou kovovou špičkou)

pa

S

 

15.20.13.52

Dámská vycházková obuv se svrškem (nártem) z usně (včetně holínek a polobotek; kromě nepromokavé obuvi, obuvi s ochrannou kovovou špičkou)

pa

S

 

15.20.13.53

Dětská vycházková obuv se svrškem (nártem) z usně (včetně holínek a polobotek; kromě nepromokavé obuvi, obuvi s ochrannou kovovou špičkou)

pa

S

 

15.20.13.61

Pánské sandály se svrškem (nártem) z usně (včetně páskových a žabek)

pa

S

 

15.20.13.62

Dámské sandály se svrškem (nártem) z usně (včetně páskových a žabek)

pa

S

 

15.20.13.63

Dětské sandály se svrškem (nártem) z usně (včetně páskových a žabek)

pa

S

 

15.20.13.70

Pantofle a ostatní domácí obuv s podešví z pryže, plastu nebo usně a svrškem z usně (včetně bačkor, cviček)

pa

S

 

15.20.13.80

Obuv s dřevěnou, korkovou nebo jinou podešví a svrškem z usně (kromě podešví z pryže, plastu nebo usně)

pa

S

 

CPA: 15.20.14

Obuv se svrškem z textilních materiálů, kromě sportovní obuvi

15.20.14.44

Pantofle a ostatní domácí obuv se svrškem z textilních materiálů (včetně bačkor, cviček)

pa

S

 

15.20.14.45

Obuv s podešví z pryže, plastů nebo usně se svrškem z textilních materiálů (kromě pantoflí a jiné domácí obuvi, sportovní obuvi)

pa

S

 

15.20.14.46

Obuv se svrškem z textilních materiálů (kromě pantoflí a jiné domácí obuvi, jakož i obuvi s podešví z pryže, plastu a přírodní nebo kompozitní usně)

pa

S

 

CPA: 15.20.21

Obuv pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení apod.

15.20.21.00

Sportovní obuv s pryžovou nebo plastovou podešví a svrškem z textilních materiálů (včetně obuvi na tenis, basketbal, gymnastiku, cvičení a podobně)

pa

S

 

CPA: 15.20.29

Ostatní sportovní obuv, kromě lyžařské a bruslařské obuvi

15.20.29.00

Ostatní sportovní obuv, kromě lyžařské a bruslařské obuvi

pa

S

 

CPA: 15.20.31

Obuv s kovovou ochrannou špičkou

15.20.31.20

Obuv (včetně vodotěsné obuvi), s ochrannou kovovou špičkou, s pryžovou nebo plastovou podešví a svrškem

pa

S

 

15.20.31.50

Obuv s podešví z pryže, plastu nebo usně a svrškem z usně, s ochrannou kovovou špičkou

pa

S

 

CPA: 15.20.32

Obuv s dřevěným základním dílem, různá speciální a jiná obuv j. n.

15.20.32.00

Obuv s dřevěným základním dílem, různá speciální a jiná obuv j. n.

pa

S

 

CPA: 15.20.40

Díly obuvi z usně; vyměnitelné vložky do bot, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, kožené kamaše a podobné výrobky a jejich díly

15.20.40.20

Svršky a jejich části a součásti z usně, kromě opatků a výztuží

 

S

 

15.20.40.50

Svršky a jejich části a součásti (kromě opatků a výztuží, z usně)

 

S

 

15.20.40.80

Části obuvi (kromě svršků) z jiných materiálů

 

S

 

NACE: 16.10

Výroba pilařská a impregnace dřeva

CPA: 16.10.11

Dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, jehličnaté

16.10.11.34

Smrkové dřevo (Picea abies Karst.), jedlové dřevo (Abies alba Mill.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm

m3

S

 

16.10.11.36

Borové dřevo (Pinus sylvestris L.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm

m3

S

 

16.10.11.38

Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm (kromě smrkového dřeva „Picea abies Karst.“, jedlového dřeva „Abies alba Mill.“ a borového dřeva „Pinus sylvestris L.“)

m3

S

 

CPA: 16.10.12

Dřevo, podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm, jiné než jehličnaté

16.10.12.50

Dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané o tloušťce > 6 mm (kromě jehličnatého a tropického dřeva a dubových špalků, pruhů a vlysů)

m3

S

 

16.10.12.71

Tropické dřevo, rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, na koncích spojované, broušené nebo hoblované, o tloušťce > 6 mm

m3

S

 

16.10.12.77

Dubové desky, pruhy a vlysy pro parketovou nebo dřevěnou podlahu, hoblované, nesestavené (kromě souvisle profilovaných)

m2

S

 

CPA: 16.10.13

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce), neimpregnované

16.10.13.00

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce), neimpregnované

m3

S

 

CPA: 16.10.21

Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách (včetně nespojených pruhů a vlysů pro parketové podlahy, lišt a tvarovaných lišt), jehličnaté

16.10.21.10

Jehličnaté dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy), souvisle profilované

kg

S

 

CPA: 16.10.22

Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách (včetně nespojených pruhů a vlysů pro parketové podlahy, lišt a tvarovaných lišt), bambusové

16.10.22.10

Bambusové dřevo, včetně nespojených pruhů a vlysů pro parketové podlahy, souvisle profilované, „s pery, drážkované, polodrážkové, zkosené, spojované do V, vroubkované, lištované, zaoblené nebo podobně profilované“ podél jakékoliv z jeho hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované

kg

S

 

CPA: 16.10.23

Dřevo, profilované na jedné nebo několika hranách nebo plochách (včetně nespojených pruhů a vlysů pro parketové podlahy, lišt a tvarovaných lišt), ostatní

16.10.23.00

Dřevo, včetně nespojených pruhů a vlysů pro parketové podlahy, souvisle profilované, „s pery, drážkované, polodrážkové, zkosené, spojované do V, vroubkované, lištované, zaoblené nebo podobně profilované“ podél jakékoliv z jeho hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované (kromě jehličnatého a bambusového dřeva)

kg

S

 

CPA: 16.10.24

Dřevěná vlna; dřevitá moučka

16.10.24.00

Dřevěná vlna; dřevitá moučka

kg

S

 

CPA: 16.10.25

Dřevěné štěpky nebo třísky

16.10.25.03

Jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky

kg

S

 

16.10.25.05

Dřevěné štěpky nebo třísky jiné než jehličnaté

kg

S

 

CPA: 16.10.31

Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky

16.10.31.16

Surové dřevo, natírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky

m3

S

 

CPA: 16.10.32

Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce), impregnované

16.10.32.00

Impregnované dřevěné železniční nebo tramvajové (příčné) pražce

m3

S

 

CPA: 16.10.39

Dřevo surové ostatní, včetně štípaných tyčí a kolíků

16.10.39.00

Dřevo surové ostatní, včetně štípaných tyčí a kolíků

m3

S

 

CPA: 16.10.91

Sušení, impregnace a chemické ošetření dřeva

16.10.91.00

Ošetření, impregnování a konzervování dřeva (včetně zrání a sušení)

 

I

 

NACE: 16.21

Výroba dýh a desek na bázi dřeva

CPA: 16.21.11

Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo, z bambusu

16.21.11.00

Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo, z bambusu

m3

S

 

CPA: 16.21.12

Třískové desky

16.21.12.00

Třískové desky, ze dřeva

m3

S

 

CPA: 16.21.13

Desky s orientovanými třískami (OSB desky)

16.21.13.16

Desky s orientovanými třískami (OSB desky), ze dřeva

m3

S

 

CPA: 16.21.14

Ostatní desky ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů

16.21.14.19

Třískové desky tzv. „waferboard“ a podobné desky ze dřeva (kromě třískových desek a desek s orientovanými třískami (OSB desek))

m3

S

 

16.21.14.50

Dřevotřískové desky a podobné desky z jiných dřevitých materiálů (kromě dřeva)

m3

S

 

CPA: 16.21.15

Dřevovláknité desky nebo desky z jiných dřevitých materiálů

16.21.15.23

Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, o tloušťce ≤ 5 mm

m2

S

 

16.21.15.26

Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, o tloušťce > 5 mm, avšak ≤ 9 mm

m2

S

 

16.21.15.29

Polotvrdé dřevovláknité desky (MDF) ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů, též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, o tloušťce > 9 mm

m2

S

 

16.21.15.43

Dřevovláknité desky a podobné desky ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů (kromě polotvrdých dřevovláknitých desek MDF), též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, o hustotě > 0,8 g/cm3

m2

S

 

16.21.15.46

Dřevovláknité desky a podobné desky ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů (kromě polotvrdých dřevovláknitých desek MDF), též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, o hustotě > 0,5 g/cm3, avšak ≤ 0,8 g/cm3

m2

S

 

16.21.15.49

Dřevovláknité desky a podobné desky ze dřeva nebo jiných dřevitých materiálů (kromě polotvrdých dřevovláknitých desek MDF), též pojené pryskyřicemi nebo jinými organickými látkami, o hustotě ≤ 0,5 g/cm3

m2

S

 

CPA: 16.21.16

Ostatní překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo, z jehličnatého dřeva

16.21.16.00

Ostatní překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo, z jehličnatého dřeva

m3

S

 

CPA: 16.21.17

Ostatní překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo, nejméně s jednou vnější vrstvou z tropického dřeva

16.21.17.11

Překližky sestávající pouze z dřevěných listů (jiných než bambusových), o tloušťce každé vrstvy ≤ 6 mm, nejméně s jednou vnější vrstvou z tropického dřeva

m3

S

 

CPA: 16.21.18

Ostatní překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo, z jiného dřeva

16.21.18.00

Ostatní překližky, dýhované desky a podobné vrstvené dřevo, z jiného dřeva

m3

S

 

CPA: 16.21.21

Zhutněné dřevo ve tvaru špalků, desek, pruhů nebo profilů

16.21.21.00

Zhutněné dřevo ve tvaru špalků, desek, pruhů nebo profilů

m3

S

 

CPA: 16.21.22

Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo podélně rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm, z jehličnatého dřeva

16.21.22.10

Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo podélně rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm, z jehličnatého dřeva

m3

S

 

CPA: 16.21.23

Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo podélně rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm, z tropického dřeva

16.21.23.00

Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo podélně rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm, z tropického dřeva

m3

S

 

CPA: 16.21.24

Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo podélně rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm, z jiného dřeva

16.21.24.00

Dýhy a listy pro překližované desky a jiné dřevo podélně rozřezané, krájené nebo loupané, o tloušťce ≤ 6 mm, z jiného než jehličnatého nebo tropického dřeva

m3

S

 

NACE: 16.22

Výroba sestavených parketových podlah

CPA: 16.22.10

Sestavené parketové desky

16.22.10.30

Sestavené parketové desky ze dřeva, pro mozaikové podlahy

m2

S

 

16.22.10.60

Sestavené parketové desky ze dřeva (kromě pro mozaikové podlahy)

m2

S

 

NACE: 16.23

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství

CPA: 16.23.11

Okna, balkonové dveře a jejich rámy a zárubně, dveře a jejich rámy, zárubně a prahy, dřevěné

16.23.11.10

Okna, francouzská okna a jejich rámy a zárubně, ze dřeva

p/st

S

 

16.23.11.50

Dveře a jejich rámy a zárubně a prahy, ze dřeva

p/st

S

 

CPA: 16.23.12

Bednění pro betonování, parketové desky a šindele, dřevěné

16.23.12.00

Bednění pro betonování, šindele, dřevěné

kg

S

 

CPA: 16.23.19

Dřevěné výrobky stavebního truhlářství a tesařství j. n.

16.23.19.00

Výrobky stavebního truhlářství a tesařství (kromě dveří, oken, francouzských oken a jejich rámů, zárubní a prahů, parketových desek, bednění pro betonování, šindelí)

kg

S

 

CPA: 16.23.20

Montované stavby ze dřeva

16.23.20.00

Montované stavby ze dřeva

 

S

 

NACE: 16.24

Výroba dřevěných obalů

CPA: 16.24.11

Palety, skříňové palety a jiné přepravní desky ze dřeva

16.24.11.33

Jednoduché palety, nástavce palet ze dřeva

p/st

S

 

16.24.11.35

Skříňové palety a jiné nákladové plošiny ze dřeva (kromě jednoduchých palet)

p/st

S

 

CPA: 16.24.12

Džbery a bednářské výrobky ze dřeva

16.24.12.00

Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu

kg

S

 

CPA: 16.24.13

Ostatní dřevěné obaly a jejich díly

16.24.13.20

Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly (kromě kabelových bubnů)

kg

S

 

16.24.13.50

Dřevěné kabelové bubny

kg

S

 

NACE: 16.29

Výroba ostatních dřevěných výrobků, kromě nábytku; výroba ostatních korkových, proutěných a slaměných výrobků

CPA: 16.29.11

Dřevěné nástroje, dříky, rukojeti nástrojů, tělesa a násady pro košťata, kartáče nebo štětce, dřevěné formy pro výrobu dýmek, kopyta a napínáky obuvi

16.29.11.30

Dřevěné nástroje, násady a rukojeti k nástrojům, násady ke smetákům, kartáčům a štětcům; dřevěné formy, kopyta a napínáky obuvi ze dřeva

kg

S

 

16.29.11.80

Hrubě tvarované špalky ze dřeva nebo kořenů pro výrobu dýmek

kg

S

 

CPA: 16.29.12

Kuchyňské a stolní nádobí ze dřeva

16.29.12.00

Stolní a kuchyňské nádobí a náčiní ze dřeva

kg

S

 

CPA: 16.29.13

Intarzované a inkrustované dřevo, dřevěné skříňky a pouzdra na klenoty nebo příbory a podobné výrobky ze dřeva, sošky a jiné ozdobné dřevěné předměty

16.29.13.00

Intarzované a inkrustované dřevo; skříňky, pouzdra a kazety na klenoty nebo příbory a podobné výrobky ze dřeva; sošky a jiné ozdobné předměty; věšáky a háčky na kabáty a klobouky; kancelářské dopisové přihrádky, popelníky, tácky na odkládání psacích potřeb, nádobky na inkoust

 

S

 

CPA: 16.29.14

Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty a jiné dřevěné výrobky

16.29.14.20

Dřevěné rámy na obrazy, fotografie, zrcadla nebo podobné předměty

m

S

 

16.29.14.91

Ostatní výrobky ze dřeva (kromě nástavných rámů palet a dřevěných rakví)

 

S

 

CPA: 16.29.15

Pelety a brikety, z lisovaného a aglomerovaného dřeva a rostlinného odpadu a rostlinných zbytků

16.29.15.00

Pelety a brikety, z lisovaného a aglomerovaného dřeva a dřevěného odpadu a dřevěných zbytků

kg

S

 

CPA: 16.29.21

Přírodní korek, zbavený kůry nebo nahrubo hraněný nebo v blocích, deskách, listech nebo pásech; rozdrcený, granulovaný nebo na prach umletý korek; korkový odpad

16.29.21.30

Korkový odpad; rozdrcený, granulovaný nebo na prach rozemletý korek (kromě přírodního korku, surového nebo jednoduše upraveného)

kg

S

 

16.29.21.50

Přírodní korek, odkorněný nebo jednoduše nahrubo otesaný nebo v kostkách, deskách, listech nebo pásech

kg

S

 

CPA: 16.29.22

Výrobky z přírodního korku

16.29.22.50

Korky a zátky z přírodního korku

kg

S

 

16.29.22.90

Výrobky z přírodního korku, ostatní

kg

S

 

CPA: 16.29.23

Kostky, desky, listy a pásy, dlaždice všech tvarů, plné válce z aglomerovaného korku

16.29.23.20

Korky a zátky, válcovité, pro šumivá vína, z aglomerovaného korku, včetně zátek s kotoučem z přírodního korku

kg

S

 

16.29.23.50

Korky a zátky, válcovité, z aglomerovaného korku (kromě takových výrobků pro šumivá vína)

kg

S

 

16.29.23.80

Aglomerovaný korek – kostky, desky, listy a pásy, dlaždice všech tvarů, plné válce nebo kotouče včetně aglomerovaného expandovaného korku nebo páleného korku (kromě korků a zátek)

kg

S

 

CPA: 16.29.24

Aglomerovaný korek; výrobky z aglomerovaného korku j. n.

16.29.24.00

Aglomerovaný korek; ostatní výrobky z aglomerovaného korku, j. n.

kg

S

 

CPA: 16.29.25

Výrobky ze slámy, proutí nebo podobných splétacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

16.29.25.00

Výrobky ze slámy, proutí nebo podobných splétacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

kg

S

 

NACE: 17.11

Výroba buničiny

CPA: 17.11.11

Dřevná buničina pro chemické zpracování

17.11.11.00

Chemická dřevná buničina, druhů pro rozpouštění

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.12

Dřevná buničina, sulfátová nebo natronová, jiná než pro chemické zpracování

17.11.12.00

Chemická dřevná buničina, natronová nebo sulfátová, jiná než druhů pro rozpouštění

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.13

Dřevná buničina, sulfitová, jiná než pro chemické zpracování

17.11.13.00

Chemická dřevná buničina, sulfitová, jiná než druhů pro rozpouštění

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.14

Mechanická buničina; polochemická buničina; buničina z celulózových vláknovin, kromě dřeva

17.11.14.00

Mechanická buničina; polochemická buničina; buničina z celulózových vláknovin, kromě dřeva

kg 90 % sdt

T

 

NACE: 17.12

Výroba papíru a lepenky

CPA: 17.12.11

Novinový papír, v kotoučích nebo listech

17.12.11.00

Novinový papír v kotoučích nebo listech (arších)

kg

S

 

CPA: 17.12.12

Ruční papír a lepenka

17.12.12.00

Ruční papír a lepenka

kg

S

 

CPA: 17.12.13

Papír a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní, teplocitlivý nebo elektrocitlivý papír; karbonový podkladový papír; surový tapetový papír

17.12.13.00

Papír a lepenka používané jako podklad pro fotosenzitivní, teplocitlivý nebo elektrocitlivý papír; karbonový podkladový papír; surový tapetový papír

kg

S

 

CPA: 17.12.14

Jiný papír a lepenka pro grafické účely

17.12.14.10

Grafický papír a lepenka, u nichž obsah vláken získaných mechanickými postupy činí ≤ 10 % hmotnosti a plošná hmotnost činí < 40 g/m2

kg

S

 

17.12.14.35

Grafický papír a lepenka, u nichž obsah vláken získaných mechanickými postupy činí ≤ 10 % hmotnosti a plošná hmotnost činí ≥ 40 g/m2, avšak ≤ 150 g/m2, v kotoučích

kg

S

 

17.12.14.39

Grafický papír a lepenka, u nichž obsah vláken získaných mechanickými postupy činí ≤ 10 % hmotnosti a plošná hmotnost činí ≥ 40 g/m2, avšak ≤ 150 g/m2, v listech

kg

S

 

17.12.14.50

Grafický papír a lepenka, u nichž obsah vláken získaných mechanickými postupy činí ≤ 10 % hmotnosti a plošná hmotnost činí > 150 g/m2

kg

S

 

17.12.14.70

Grafický papír a lepenka, u nichž obsah vláken získaných mechanickými postupy činí > 10 %

kg

S

 

CPA: 17.12.20

Toaletní nebo odličovací tenký papír, ručníkový nebo ubrouskový papír, buničitá vata a pásy z buničinových vláken

17.12.20.30

Buničitá vata pro použití v domácnosti nebo ve zdravotnictví, v kotoučích o šířce > 36 cm nebo v obdélníkových listech (včetně čtverců) s alespoň jednou stranou o šířce > 36 cm v rozloženém stavu

kg

S

 

17.12.20.55

Krepový papír a pásy zplstěných buničinových vláken pro použití v domácnosti nebo ve zdravotnictví o plošné hmotnosti ≤ 25 g/m2, v rolích o šířce > 36 cm nebo v obdélníkových listech (včetně čtverců) s alespoň jednou stranou o šířce > 36 cm v rozloženém stavu

kg

S

 

17.12.20.57

Krepový papír a pásy zplstěných buničinových vláken pro použití v domácnosti nebo ve zdravotnictví o plošné hmotnosti > 25 g/m2, v rolích o šířce > 36 cm nebo v obdélníkových listech (včetně čtverců) s alespoň jednou stranou o šířce > 36 cm v rozloženém stavu

kg

S

 

17.12.20.90

Papírovina pro použití v domácnosti, ostatní

kg

S

 

CPA: 17.12.31

Kraftový papír, nebělený, nenatíraný

17.12.31.00

Sulfátový krycí karton (Kraftliner) nenatíraný, nebělený v rolích nebo arších (kromě určeného ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, děrných štítků nebo děrných pásků)

kg

S

 

CPA: 17.12.32

Bílý kraftový papír; natíraný kraftový papír

17.12.32.00

Sulfátový krycí karton (Kraftliner) nenatíraný, v rolích nebo arších (kromě neběleného, určeného ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, děrných štítků nebo děrných pásků)

kg

S

 

CPA: 17.12.33

Polochemický papír na zvlněnou vrstvu

17.12.33.00

Polochemický papír na zvlněnou vrstvu

kg

S

 

CPA: 17.12.34

Recyklovaný a jiný papír na zvlněnou vrstvu

17.12.34.00

Recyklovaný a jiný papír na zvlněnou vrstvu

kg

S

 

CPA: 17.12.35

Testliner (recyklovaný krycí karton)

17.12.35.20

Nenatíraný testliner (recyklovaný krycí karton) o plošné hmotnosti ≤ 150 g/m2, v kotoučích nebo listech

kg

S

 

17.12.35.40

Nenatíraný testliner (recyklovaný krycí karton) o plošné hmotnosti > 150 g/m2, v kotoučích nebo listech

kg

S

 

CPA: 17.12.41

Nenatíraný kraftový papír; pytlový kraftový papír, krepovaný nebo plisovaný

17.12.41.20

Pytlový a sáčkový kraft papír nenatíraný, nebělený (kromě určeného ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, děrných štítků nebo děrných pásků)

kg

S

 

17.12.41.40

Pytlový a sáčkový kraft papír nenatíraný (kromě neběleného, určeného ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům, děrných štítků nebo děrných pásků)

kg

S

 

17.12.41.60

Nenatíraný, papír, kartón a lepenka kraft o plošné hmotnosti ≤ 150 g/m2 (kromě krycího kartonu, pytlového a sáčkového kraftu, určeného ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům atd.)

kg

S

 

17.12.41.80 z

Krepovaný nebo plisovaný pytlový kraftový papír, v kotoučích nebo listech

kg

S

 

CPA: 17.12.42

Sulfitový balicí papír a jiný nenatíraný papír (jiný než určený ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům)

17.12.42.20

Sulfitový balicí papír v kotoučích nebo listech

kg

S

 

17.12.42.40

Ostatní nenatíraný papír a lepenka, v kotoučích nebo listech, o plošné hmotnosti ≤ 150 g/m2 (kromě výrobků z HS 4802 , papíru na zvlněnou vrstvu, testlineru, sulfitového balicího papíru, filtračního papíru nebo savého napouštěcího papíru a lepenky)

kg

S

 

17.12.42.60

Ostatní nenatíraný papír a lepenka, v kotoučích nebo listech, o plošné hmotnosti > 150 g/m2 a < 225 g/m2 (kromě výrobků z HS 4802 , papíru na zvlněnou vrstvu, testlineru, sulfitového balicího papíru, filtračního papíru nebo savého napouštěcího papíru a lepenky)

kg

S

 

17.12.42.80

Ostatní nenatíraný papír a lepenka, v kotoučích nebo listech, o plošné hmotnosti ≥ 225 g/m2 (kromě výrobků z HS 4802 , papíru na zvlněnou vrstvu, testlineru, sulfitového balicího papíru, filtračního papíru nebo savého napouštěcího papíru a lepenky)

kg

S

 

CPA: 17.12.43

Filtrační papír a lepenka; plstěný papír

17.12.43.30

Nenatíraný filtrační papír a lepenka v kotoučích nebo listech

kg

S

 

17.12.43.60

Nenatíraný savý napouštěcí papír a lepenka v kotoučích nebo listech

kg

S

 

CPA: 17.12.44

Cigaretový papír, jiný než řezaný na stanovenou velikost nebo ve tvaru sešitků nebo dutinek

17.12.44.00

Cigaretový papír jiný než ve tvaru složek (sešítků) nebo trubek (dutinek), v rolích o šířce > 5 cm

kg

S

 

CPA: 17.12.51

Uvnitř šedá lepenka, nenatíraná

17.12.51.10

Uvnitř šedá lepenka, nenatíraná

kg

S

 

CPA: 17.12.59