31.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 281/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1838

ze dne 30. října 2019,

kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2019/124, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1) požaduje, aby byla přijata opatření pro zachování zdrojů s přihlédnutím k dostupnému vědeckému, technickému a ekonomickému poradenství, v příslušných případech včetně zpráv vypracovaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství a jinými poradními orgány, jakož i k poradenství poskytnutému poradními sbory zřízenými pro příslušné zeměpisné oblasti nebo oblasti působnosti a ke společným doporučením členských států.

(2)

Rada má přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv, případně včetně některých podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. Rybolovná práva by měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem, který každému členskému státu u každé populace ryb nebo druhu rybolovu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností, přičemž je třeba náležitě zohlednit cíle společné rybářské politiky stanovené v nařízení (EU) č. 1380/2013.

(3)

Podle nařízení (EU) č. 1380/2013 je cílem společné rybářské politiky dosáhnout míry využití umožňující maximální udržitelný výnos pokud možno do roku 2015 a postupně a přírůstkově nejpozději do roku 2020 pro všechny populace ryb.

(4)

Měly by tedy být stanoveny celkové přípustné odlovy („TAC“) v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013, a to na základě dostupných vědeckých doporučení a s ohledem na biologické a socioekonomické aspekty, přičemž je třeba zajistit spravedlivé zacházení se všemi odvětvími rybolovu a zohlednit názory vyjádřené během konzultací se zúčastněnými stranami.

(5)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 (2) zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace (dále jen „plán“). Cílem plánu je zajistit, aby využívání živých biologických mořských zdrojů obnovilo a zachovávalo stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos. Za tímto účelem se musí u dotčených populací co nejdříve a postupným, přírůstkovým způsobem do roku 2020 dosáhnout cílové úmrtnosti způsobené rybolovem, vyjádřené jako rozmezí hodnot. Omezení odlovů v případě populací tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři je na rok 2020 vhodné stanovit tak, aby bylo v souladu s cíli plánu.

(6)

Mezinárodní rada pro výzkum moří (ICES) naznačila, že biomasa sledě obecného v západní části Baltského moře v subdivizích ICES 20–24 byla i nadále pod mezním referenčním bodem pro biomasu reprodukující se populace, kde může být snížená reprodukční kapacita (Blim). Ve svém každoročním doporučení týkajícím se populace zveřejněném dne 29. května 2019 proto ICES vydala vědecké doporučení týkající se nulových úlovků. V souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1139 musí být přijata veškerá vhodná nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat dotčené populace na úrovně, které jsou vyšší než úroveň, jež může vytvářet maximální udržitelný výnos. Toto ustanovení nadto požaduje, aby byla přijata další nápravná opatření. Za tímto účelem je nutné zohlednit harmonogram pro dosažení cílů společné rybářské politiky obecně a cílů plánu zvláště s ohledem na očekávaný dopad přijatých nápravných opatření a souběžnou potřebu zajistit přínosy v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti zaměstnanosti, jak je stanoveno v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. V důsledku toho a v souladu s čl. 4 odst. 4 a čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1139 je vhodné stanovit rybolovná práva pro sledě obecného v západní části Baltského moře pod rozmezími úmrtnosti způsobené rybolovem, aby byl zohledněn pokles biomasy.

(7)

Pokud jde o populaci tresky obecné ve východní části Baltského moře, ICES byla poprvé za několik let schopna poskytnout analytické posouzení. ICES odhadovala, že velikost biomasy se nachází pod Blim a že ve střednědobém horizontu zůstane pod úrovní tohoto referenčního bodu i bez jakéhokoli rybolovu. ICES proto na rok 2020 vydala vědecké doporučení, v němž se doporučují nulové úlovky. ICES však nebyla s to určit hodnoty rozmezí úmrtnosti způsobené rybolovem. Na základě posouzení populace a za účelem co nejrychlejší reakce přijala Komise prováděcí nařízení (EU) 2019/1248 (3), kterým se zavádějí mimořádná opatření ke zmírnění vážného ohrožení zachování populace tresky obecné (Gadus morhua) ve východní části Baltského moře. V souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1139 musí být rybolovná práva pro rok 2020 stanovena tak, aby byl zajištěn rychlý návrat dotčené populace nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos.

(8)

Kdyby se rybolovná práva u populace tresky obecné ve východní části Baltského moře stanovila na úroveň uvedenou ve vědeckém doporučení, povinnost vykládky všech úlovků ve smíšeném rybolovu, kdy dochází k vedlejším úlovkům tresky obecné ve východní části Baltského moře, by vedl k jevu tzv. „blokačních druhů“. Aby bylo dosaženo náležité rovnováhy mezi pokračováním v rybolovu s ohledem na potenciálně závažné socioekonomické důsledky na straně jedné a potřebou dosáhnout dobrého biologického stavu této populace na straně druhé a aby se zároveň zohlednila obtížnost rybolovu všech populací u smíšeného rybolovu s maximálním udržitelným výnosem, je zapotřebí stanovit konkrétní TAC pro vedlejší úlovky tresky obecné ve východní části Baltského moře. Rybolovná činnost zaměřená na tresku obecnou prováděná výhradně za účelem vědeckého výzkumu a v plném souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 (4) by však měla být povolena. Úroveň těchto TAC by měla být stanovena tak, aby se nezvyšovala úmrtnost dotčených populací a aby se podnítilo zlepšení selektivity a zamezení úlovků.

(9)

Očekává se, že v listopadu 2019 vydá ICES doporučení ohledně úrovně nevyhnutelných vedlejších úlovků tresky obecné ve východní části Baltského moře v rámci rybolovu, který se nezaměřuje na tresku obecnou ve východní části Baltského moře. Pokud se úroveň doporučovaná ICES bude lišit od úrovně stanovené v tomto nařízení, TAC pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře by měl být změněn tak, aby byl v souladu s doporučením ICES a zahrnoval pouze nevyhnutelné vedlejší úlovky z této populace v rámci jiných druhů rybolovu.

(10)

Ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1139 dále stanoví, že musí být přijata další nápravná opatření, aby byl zajištěn rychlý návrat populace nad úroveň, která může vytvářet maximální udržitelný výnos. Vědecké doporučení naznačuje, že konkrétně uzavření oblastí, v nichž dochází ke tření, mohou skýtat další výhody populaci, které nemůže dosáhnout TAC samotný, např. zvýšení přírůstku prostřednictvím nerušeného tření. Vzhledem ke stavu populace tresky obecné ve východní části Baltského moře je vhodné rozšířit rozsah a časový rámec uzavření oblastí, v nichž dochází ke tření tresky obecné, ve východní části Baltského moře v letním období. Vědecké doporučení navíc naznačuje, že relativní význam rekreačního rybolovu tresky obecné ve východní části Baltského moře závisí na úrovni TAC. Vzhledem k velmi výraznému snížení TAC se množství úlovků při rekreačním rybolovu považuje za významné. Je proto vhodné zakázat rekreační rybolov tresky obecné v subdivizích ICES 25 a 26, kde je četnost tresky obecné ve východní části Baltského moře nejvyšší.

(11)

Pokud jde o populaci tresky obecné v západní části Baltského moře, z vědeckého doporučení vyplývá, že rekreační rybolov významně přispívá k celkové úmrtnosti způsobené rybolovem u této populace. Vzhledem k současnému stavu této populace a snížení TAC je vhodné snížit denní množství úlovků na rybáře. Tím není dotčena zásada relativní stability, jež se vztahuje na komerční rybolov. Z vědeckého doporučení dále vyplývá, že populace tresky obecné ze západní i východní části Baltského moře se v subdivizi ICES 24 mísí. V zájmu ochrany východní populace tresky obecné a zajištění rovných podmínek v oblasti řízení tresky obecné ve východní části Baltského moře je vhodné omezit použití TAC v subdivizi ICES 24 na vedlejší úlovky tresky obecné s výjimkou rybolovu prováděného výhradně za účelem vědeckého výzkumu a plně v souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení (EU) 2019/1241. Kromě toho by měla existovat výjimka pro rybáře provozující drobný pobřežní rybolov lovící s pasivními zařízeními v oblastech do šesti námořních mil, měřeno od základních linií, kde je hloubka vody menší než 20 metrů, neboť západní populace tresky obecné převládá v těchto mělkých pobřežních oblastech. V souladu s tím a za účelem zajištění rovných podmínek pro subdivize ICES 25 a 26 by měl být zakázán rekreační rybolov tresky obecné v subdivizi ICES 24 ve vzdálenosti více než šesti námořních mil, měřeno od základních linií. A konečně, vzhledem k nestabilnímu stavu populace a ke skutečnosti, že vědecké doporučení uvádí, že zejména uzavřené oblasti tření mohou skýtat další výhody pro populaci, jichž nemůže dosáhnout TAC samotný, např. zvýšení přírůstku díky nerušenému tření, je vhodné znovu zavést v zimním období uzavření oblastí, v nichž dochází ke tření, pro komerční rybolovné činnosti.

(12)

Aby se zajistilo plné využívání rybolovných práv v pobřežních oblastech, je vhodné zavést omezenou mezioblastní flexibilitu pro lososa obecného ze subdivizí ICES 22–31 do subdivize ICES 32 pro členský stát, který o tuto flexibilitu požádal.

(13)

Podle doporučení ICES je 32 % úlovků získaných v rámci rybolovu lososa obecného nesprávně vykazováno, zejména jako úlovky pstruha mořského. Jelikož většina jedinců pstruha mořského v Baltském moři je lovena v pobřežních oblastech, je vhodné zakázat rybolov pstruha mořského za hranicí čtyř námořních mil a omezit vedlejší úlovky tohoto druhu na 3 % kombinovaného úlovku mořské formy pstruha obecného a lososa obecného, což by mělo přispět k tomu, aby se zabránilo nesprávnému vykazování úlovků lososa obecného jako úlovků pstruha mořského.

(14)

Vzhledem k tomu, že biomasa reprodukující se populace šprota obecného je vyšší než MSY Btrigger (biomasa reprodukující se populace), je vhodné stanovit TAC v souladu s horním rozpětím ukazatele Fmsy, aby se omezily rozdíly v rybolovných právech mezi po sobě následujícími roky v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) 2016/1139.

(15)

Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, (5) a zejména jeho články 33 a 34 o zaznamenávání úlovků a intenzity rybolovu a o předávání údajů o vyčerpání rybolovných práv Komisi. V tomto nařízení by proto měly být stanoveny kódy vykládek populací, na něž se vztahuje toto nařízení, které budou členské státy používat při předávání údajů Komisi..

(16)

Nařízení Rady (ES) č. 847/96 (6) zavedlo dodatečné podmínky pro meziroční řízení TAC, včetně ustanovení o flexibilitě podle článku 3 pro populace, na něž se vztahuje preventivní TAC, a podle článku 4 pro populace, na něž se vztahuje analytický TAC. Podle článku 2 uvedeného nařízení má Rada při stanovování TAC rozhodnout, na jaké populace se články 3 a 4 nepoužijí, a to zejména na základě biologického stavu daných populací. Poměrně nedávno byl ustanovením čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 u všech populací, na něž se vztahuje povinnost vykládky, zaveden mechanismus meziroční flexibility. Aby se tedy zabránilo nadměrné flexibilitě, jež by podrývala zásadu rozumného a odpovědného využívání živých mořských biologických zdrojů, bránila dosažení cílů společné rybářské politiky a zhoršovala biologický stav předmětných populací, mělo by se stanovit, že články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 se na analytické TAC použijí jen tehdy, není-li využívána meziroční flexibilita podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(17)

Navíc vzhledem k tomu, že biomasa populace tresky obecné ve východní části Baltského moře je pod Blim a že v roce 2020 jsou povoleny jen vedlejší úlovky a rybolov za vědeckými účely, členské státy se zavázaly nepoužít čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 pro tuto populaci v roce 2020, aby úlovky v roce 2020 nepřesáhly stanovený TAC.

(18)

Na základě nového vědeckého doporučení by se měl stanovit předběžný TAC pro tresku Esmarkovu v divizi ICES 3a a ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 na období od 1. listopadu 2019 do 31. října 2020.

(19)

Dne 1. října 2019 vydala ICES revidované doporučení pro jazyk obecný (Solea solea) v divizích ICES 7f a 7 g (Bristolský záliv, Keltské moře). Na základě tohoto doporučení by mohl být TAC pro tuto populaci zvýšen. Zvýšení by mělo být omezeno na 20 %, aby se zohlednila rybolovná kapacita této populace do konce roku 2019.

(20)

V tabulce rybolovných práv pro ledovku v oblasti úmluvy SPRFMO podle nařízení Rady (EU) 2019/124 (7) by měl být upraven kód pro podávání zpráv.

(21)

Aby se předešlo přerušení rybolovných činností a zajistila se obživa unijních rybářů, mělo by se toto nařízení použít od 1. ledna 2020. Toto nařízení by se však mělo použít na tresku Esmarkovu v divizi ICES 3a a ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti 4 v období od 1. listopadu 2019 do 31. října 2020. TAC pro jazyk obecný v divizích ICES 7f a 7 g a TAC pro ledovku v oblasti úmluvy SPRFMO podle nařízení (EU) 2019/124 se použijí ode dne 1. ledna 2019. Zvýšení TAC pro jazyk obecný a změna v kódu pro podávání zpráv v případě ledovky by se proto měly použít s účinkem od uvedeného data. Touto zpětnou působností nejsou dotčeny zásady právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, neboť daná rybolovná práva jsou vyšší než práva, která byla původně stanovena v nařízení (EU) 2019/124. Z důvodu naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost ihned po vyhlášení.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři pro rok 2020 a mění některá rybolovná práva v jiných vodách stanovená v nařízení (EU) 2019/124.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na rybářská plavidla Unie působící v Baltském moři.

2.   Toto nařízení se vztahuje rovněž na rekreační rybolov, pokud se na něj v příslušných ustanoveních výslovně odkazuje.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Kromě toho se rozumí:

1)

„subdivizí“ subdivize ICES v Baltském moři podle definice v příloze III nařízení Rady (ES) č. 218/2009 (8);

2)

„celkovým přípustným odlovem“ (TAC) množství ryb z každé populace, které může být uloveno během období jednoho roku;

3)

„kvótou“ část TAC přidělená Unii, členskému státu nebo třetí zemi;

4)

„rekreačním rybolovem“ nekomerční rybolovné činnosti využívající mořské biologické zdroje například pro rekreační, turistické nebo sportovní účely.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA

Článek 4

TAC a jejich rozdělení

Celkové přípustné odlovy (TAC), kvóty a případně podmínky, které jsou s nimi funkčně spjaty, jsou stanoveny v příloze.

Článek 5

Zvláštní ustanovení o rozdělení rybolovných práv

Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:

a)

výměny provedené podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)

odpočty a přerozdělení provedené podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009;

c)

vykládky dodatečných množství povolené podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96 nebo podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

d)

množství převáděná v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 847/96 nebo čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

e)

odpočty prováděné podle článků 105 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 6

Podmínky pro vykládku úlovků a vedlejších úlovků

V příloze tohoto nařízení jsou uvedeny populace necílových druhů v bezpečných biologických mezích podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013, na které lze uplatnit odchylku od povinnosti započítávat úlovky do příslušné kvóty

Článek 7

Opatření pro rekreační rybolov tresky obecné v subdivizích ICES 22–26

1.   V případě rekreačního rybolovu si rybář nepřisvojí více než pět jedinců tresky obecné denně v subdivizích ICES 22 a 23 a v subdivizi ICES 24 do šesti námořních mil měřeno od základních linií.

2.   Odchylně od odstavce 1 si rybář smí denně přisvojit nejvýše dva jedince tresky obecné v subdivizích ICES 22 a 23 a v subdivizi ICES 24 do šesti námořních mil měřeno od základních linií v období od 1. února do 31. března 2020.

3.   Rekreační rybolov tresky obecné se zakazuje v subdivizi ICES 24 za hranicí šesti námořních mil měřeno od základních linií a v subdivizích ICES 25 a 26.

4.   Odstavci 1 až 3 nejsou dotčena přísnější vnitrostátní opatření.

Článek 8

Opatření pro rybolov pstruha mořského a lososa obecného v subdivizích ICES 22–32

1.   Rybářským plavidlům se v období od 1. ledna do 31 prosince 2020 zakazuje lovit pstruha mořského za hranicí čtyř námořních mil od základních linií v subdivizích ICES 22–32. Při rybolovu lososa obecného v těchto vodách nesmí vedlejší úlovky pstruha mořského přesáhnout 3 % celkového úlovku lososa obecného a pstruha mořského uchovávaného kdykoli na palubě nebo vykládaného po každém rybářském výjezdu.

2.   Odstavcem 1 nejsou dotčena přísnější vnitrostátní opatření.

Článek 9

Flexibilita

1.   Není-li v příloze tohoto nařízení uvedeno jinak, na populace, na které se vztahují preventivní TAC, se použije článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 a na populace, na které se vztahují analytické TAC, se použije čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení.

2.   Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 a článku 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí, pokud členský stát používá meziroční flexibilitu podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 10

Předávání údajů

Zasílají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje o množstvích odlovených nebo vyložených populací, použijí kódy populací stanovené v příloze tohoto nařízení.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Změny nařízení (EU) 2019/124

1.   Příloha IA nařízení (EU) 2019/124 se mění takto:

1)

Tabulka rybolovných práv pro jazyk obecný v divizích ICES 7f a 7 g nahrazuje tímto:

„Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

7f a 7 g

(SOL/7FG.)

Belgie

630

Analytický TAC“

Francie

63

Irsko

32

Spojené království

284

Unie

1 009

 

 

TAC

1 009

2)

Tabulka rybolovných práv pro tresku Esmarkovu a související vedlejší úlovky v divizi ICES 3a a vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 se nahrazuje tímto:

„Druh:

Treska Esmarkova a související vedlejší úlovky

Trisopterus esmarki

Oblast:

3a; vody Unie oblastí 2a a 4

(NOP/2A3A4.)

Rok

2019

 

2020

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Dánsko

54 949

 (9)  (11)

64 940

 (9)  (14)

Německo

11

 (9)  (10)  (11)

12

 (9)  (10)  (14)

Nizozemsko

40

 (9)  (10)  (11)

48

 (9)  (10)  (14)

Unie

55 000

 (9)  (11)

65 000

 (9)  (14)

Norsko

14 500

 (12)

0

 (12)

Faerské ostrovy

5 000

 (13)

0

 (13)

TAC

Nepoužije se

 

Nepoužije se

 

2.   V příloze IJ se v tabulce rybolovných práv pro ledovku v oblasti úmluvy SPRFMO kód pro podávání zpráv „TOP/SPRFMO“ nahrazuje kódem „TOT/SPR-AE“.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2020, s výjimkou čl. 11 odst. 1 bodu 2, který se použije od 1. listopadu 2019 do 31. října 2020, a čl. 11 odst. 1 bodu 1 a čl. 11 odst. 2, které se použijí od 1. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2019.

Za Radu

Předseda

T. TUPPURAINEN


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139 ze dne 6. července 2016, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a pro rybolov využívající tyto populace a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (Úř. věst. L 191, 15.7.2016, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1248 ze dne 22. července 2019, kterým se zavádějí opatření ke zmírnění vážného ohrožení zachování populace tresky obecné (Gadus morhua) ve východní části Baltského moře (Úř. věst. L 195, 23.7.2019, s. 2).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).

(7)  Nařízení Rady (EU) 2019/124 ze dne 30. ledna 2019, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 29, 31.1.2019, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (přepracované znění) (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).

(9)  Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé (OT2/*2A3A4). Vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí dohromady překročit 9 % kvóty.

(10)  Kvótu lze odlovit pouze ve vodách Unie oblastí ICES 2a, 3a a 4.

(11)  Kvótu Unie lze odlovit pouze od 1. listopadu 2018 do 31. října 2019.

(12)  Použije se síť doplněná třídící mřížkou.

(13)  Použije se síť doplněná třídící mřížkou. Zahrnuje nejvýše 15 % nevyhnutelných vedlejších úlovků (NOP/*2A3A4), které se započítají do této kvóty.

(14)  Kvótu Unie lze odlovit pouze od 1. listopadu 2019 do 31. října 2020.“


PŘÍLOHA

TAC PLATNÉ PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V OBLASTECH, KDE JSOU STANOVENY TAC PODLE DRUHU A PODLE OBLASTI

Níže uvedené tabulky stanoví TAC a kvóty podle populace (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) a podmínky, které jsou s nimi funkčně spjaty.

Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES.

Populace ryb jsou uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů.

Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název

Třímístný písmenný kód

Obecný název

Clupea harengus

HER

sleď obecný

Gadus morhua

COD

treska obecná

Pleuronectes platessa

PLE

platýs evropský

Salmo salar

SAL

losos obecný

Sprattus sprattus

SPR

šprot obecný


Druh:

sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Subdivize 30–31

(HER/30/31.)

Finsko

53 306

 

Švédsko

11 712

 

 

 

 

Unie

65 018

 

 

 

 

TAC

65 018

Preventivní TAC


Druh:

sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Subdivize 22–24

(HER/3BC+24)

Dánsko

442

 

Německo

1 738

 

Finsko

0

 

Polsko

410

 

Švédsko

560

 

 

 

 

Unie

3 150

 

 

 

 

TAC

3 150

Analytický TAC

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Vody Unie subdivizí 25–27, 28.2, 29 a 32

(HER/3D-R30)

Dánsko

3 374

 

Německo

895

 

Estonsko

17 232

 

Finsko

33 637

 

Lotyšsko

4 253

 

Litva

4 478

 

Polsko

38 215

 

Švédsko

51 300

 

 

 

 

Unie

153 384

 

 

 

 

TAC

Nepoužije se

Analytický TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.


Druh:

sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Subdivize 28.1

(HER/03D.RG)

Estonsko

15 906

 

Lotyšsko

18 539

 

 

 

 

Unie

34 445

 

 

 

 

TAC

34 445

Analytický TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.


Druh:

treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Vody Unie subdivizí 25–32

(COD/3DX32.)

Dánsko

459

 (1)  (2)

 

Německo

183

 (1)  (2)

 

Estonsko

45

 (1)  (2)

 

Finsko

35

 (1)  (2)

 

Lotyšsko

171

 (1)  (2)

 

Litva

113

 (1)  (2)

 

Polsko

529

 (1)  (2)

 

Švédsko

465

 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Unie

2 000

 (1)  (2)

 

 

 

 

 

TAC

Nepoužije se

Analytický TAC

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Subdivize 22–24

(COD/3BC+24)

Dánsko

1 662

 (3)  (4)

 

Německo

812

 (3)  (4)

 

Estonsko

37

 (3)  (4)

 

Finsko

33

 (3)  (4)

 

Lotyšsko

137

 (3)  (4)

 

Litva

89

 (3)  (4)

 

Polsko

444

 (3)  (4)

 

Švédsko

592

 (3)  (4)

 

 

 

 

 

Unie

3 806

 (3)  (4)

 

 

 

 

 

TAC

3 806

 (3)  (4)

Analytický TAC

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

Vody Unie subdivizí 22–32

(PLE/3BCD-C)

Dánsko

4 939

 

Německo

549

 

Polsko

1 034

 

Švédsko

372

 

 

 

 

Unie

6 894

 

 

 

 

TAC

6 894

Analytický TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.


Druh:

losos obecný

Salmo salar

Oblast:

Vody Unie subdivizí 22–31

(SAL/3BCD-F)

Dánsko

17 940

 (5)

 

Německo

1 996

 (5)

 

Estonsko

1 823

 (5)  (6)

 

Finsko

22 370

 (5)

 

Lotyšsko

11 411

 (5)

 

Litva

1 341

 (5)

 

Polsko

5 442

 (5)

 

Švédsko

24 252

 (5)

 

 

 

 

 

Unie

86 575

 (5)

 

 

 

 

 

TAC

Nepoužije se

Analytický TAC

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

losos obecný

Salmo salar

Oblast:

Vody Unie subdivize 32

(SAL/3D32.)

Estonsko

995

 (7)

 

Finsko

8 708

 (7)

 

 

 

 

 

Unie

9 703

 (7)

 

 

 

 

 

TAC

Nepoužije se

Preventivní TAC


Druh:

šprot obecný

Sprattus sprattus

Oblast:

Vody Unie subdivizí 22–32

(SPR/3BCD-C)

Dánsko

20 730

 

Německo

13 133

 

Estonsko

24 072

 

Finsko

10 851

 

Lotyšsko

29 073

 

Litva

10 517

 

Polsko

61 697

 

Švédsko

40 074

 

 

 

 

Unie

210 147

 

 

 

 

TAC

Nepoužije se

Analytický TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.


(1)  Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.

Odchylně od prvního odstavce mohou být rybolovné operace prováděné výhradně za účelem vědeckého výzkumu zaměřeny na tresku obecnou za předpokladu, že je takový výzkum prováděn zcela v souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení (EU) 2019/1241.

(2)  V subdivizích 25 a 26 se v období od 1. května do 31. srpna zakazuje rybolov v rámci této kvóty.

Odchylně od prvního odstavce neplatí zákaz rybolovu pro rybářská plavidla Unie o celkové délce menší než dvanáct metrů, která loví pomocí svislých, volně zavěšených nebo třístěnných tenatových sítí, či pomocí nástražných lovných šňůr pro lov při dně, dlouhých lovných šňůr (s výjimkou unášených lovných šňůr), ručních vlasců a přívlačného lovného zařízení nebo jiného pasivního zařízení v oblastech, kde je hloubka vody menší než dvacet metrů podle souřadnic v úředních námořních mapách poskytnutých příslušnými vnitrostátními orgány. Velitelé rybářských plavidel zajistí, že jejich rybolovnou činnost mohou kdykoli sledovat kontrolní orgány daného členského státu.

(3)  V subdivizi 24 pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov v subdivizi 24.

Odchylně od prvního odstavce mohou být rybolovné operace prováděné výhradně za účelem vědeckého výzkumu zaměřeny na tresku obecnou za předpokladu, že je takový výzkum prováděn zcela v souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení (EU) 2019/1241.

Odchylně od odstavce 1 je v subdivizi 24 povolen rybolov v rámci této kvóty pro rybářská plavidla Unie o celkové délce menší než dvanáct metrů lovící pomocí svislých, volně zavěšených nebo třístěnných tenatových sítí, či pomocí nástražných lovných šňůr pro lov při dně, dlouhých lovných šňůr (s výjimkou unášených lovných šňůr), ručních vlasců a přívlačného lovného zařízení nebo jiného pasivního zařízení v oblastech až do vzdálenosti šesti námořních mil, měřeno od základních linií v oblastech, kde je hloubka vody menší než dvacet metrů podle souřadnic v úředních námořních mapách poskytnutých příslušnými vnitrostátními orgány. Velitelé rybářských plavidel zajistí, že jejich rybolovnou činnost mohou kdykoli sledovat kontrolní orgány daného členského státu.

(4)  Rybolov v rámci této kvóty se zakazuje v období od 1. února do 31. března v subdivizích 22 a 23 a v období od 1. června do 31. července v subdivizi 24.

Odchylně od prvního odstavce neplatí zákaz rybolovu pro rybářská plavidla Unie o celkové délce menší než dvanáct metrů, která loví pomocí svislých, volně zavěšených nebo třístěnných tenatových sítí, či pomocí nástražných lovných šňůr pro lov při dně, dlouhých lovných šňůr (s výjimkou unášených lovných šňůr), ručních vlasců a přívlačného lovného zařízení nebo jiného pasivního zařízení v oblastech, kde je hloubka vody menší než dvacet metrů podle souřadnic v úředních námořních mapách poskytnutých příslušnými vnitrostátními orgány. Velitelé rybářských plavidel zajistí, že jejich rybolovnou činnost mohou kdykoli sledovat kontrolní orgány daného členského státu.

(5)  Vyjádřeno v počtu kusů ryb.

(6)  Zvláštní podmínka: v rámci této kvóty může být až 20 % úlovků a nejvýše 400 kusů uloveno ve vodách Unie subdivize 32 (SAL/*3D32)

(7)  Vyjádřeno v počtu kusů ryb