17.1.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 13/59


Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1776 ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

( Úřední věstník Evropské unie L 280 ze dne 31. října 2019 )

Strana 10, obsah, položka Příloha 7:

místo:

„(Určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému)“,

má být:

„(Určeno pro případnou budoucí potřebu)“.