14.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 261/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1714

ze dne 30. září 2019,

kterým se mění nařízení (ES) č. 136/2004 a (ES) č. 282/2004, pokud jde o vzor společného veterinárního vstupního dokladu pro produkty a zvířata, a kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, pokud jde o vzor společného vstupního dokladu pro některá krmiva a potraviny jiného než živočišného původu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (2), a zejména na čl. 3 odst. 5, čl. 4 odst. 5 a čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (3), a zejména na čl. 15 odst. 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (4), a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 (5) stanoví postupy veterinárních kontrol produktů vstupujících do Unie ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly v souladu se směrnicí 97/78/ES. Příloha III uvedeného nařízení stanoví vzor společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD), který vyplní a předá osoba odpovědná za náklad, aby oznámila příjezd produktů veterinárnímu personálu stanoviště hraniční kontroly, a který vyplní úřední veterinární lékař stanoviště hraniční kontroly, aby potvrdil provedení veterinárních kontrol.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 282/2004 (6) stanoví pravidla pro postupy pro celní prohlášení u zvířat vstupujících do Unie ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířat na stanovištích hraniční kontroly v souladu se směrnicí 91/496/EHS. Příloha I uvedeného nařízení stanoví vzor společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD zvířata), který vyplní a předá osoba odpovědná za náklad, aby oznámila příjezd zvířat inspekčním pracovníkům stanoviště hraniční kontroly, a který vyplní úřední veterinární lékař stanoviště hraniční kontroly, aby potvrdil dokončení veterinárních kontrol.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (7) stanoví pravidla pro zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu z určitých třetích zemí, jež mají být prováděny na určených místech vstupu do Unie v souladu s nařízením (ES) č. 882/2004. Příloha II nařízení (ES) č. 669/2009 stanoví vzor společného vstupního dokladu, který vyplní a předají provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků, aby oznámili příchod zásilek příslušnému orgánu na určeném místě vstupu nebo na určeném místě dovozu v případě některých krmiv a potravin uvedených v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 884/2014 (8), a který vyplní orgán, jenž potvrdí provedení úředních kontrol.

(4)

Rozhodnutím Komise 2004/292/ES (9) byl zřízen internetový systém TRACES, aby se zefektivnila práce provozovatelů a příslušných orgánů a umožnila se automatizovaná výměna informací mezi celními a veterinárními orgány. Rozhodnutí 2004/292/ES rovněž od členských států vyžaduje, aby používaly systém TRACES k vyplňování a předávání společných veterinárních vstupních dokladů pro produkty a zvířata. Od roku 2011 umožňuje systém TRACES rovněž vyplňování a předávání společného vstupního dokladu provozovateli a příslušnými orgány a členské státy jej pro tyto účely používají dobrovolně.

(5)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (10) vyžaduje, aby Komise ve spolupráci s členskými státy zřídila a spravovala počítačový systém pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC) pro účely správy, zpracovávání a automatické výměny údajů, informací a dokumentů týkajících se úředních kontrol. Cílem IMSOC je podle potřeby integrovat a aktualizovat informační systémy spravované Komisí, mimo jiné TRACES, a zajišťovat náležité propojení mezi uvedenými systémy a stávajícími vnitrostátními systémy členských států. Uvedené nařízení s účinkem od 14. prosince 2019 zrušuje a nahrazuje směrnice 91/496/EHS a 97/78/ES a nařízení (ES) č. 882/2004.

(6)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví, že pro každou zásilku zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení použijí provozovatelé odpovědní za zásilku společný zdravotní vstupní doklad, aby předem oznámili orgánům na stanovišti hraniční kontroly příchod zásilky, a orgány na stanovišti hraniční kontroly, aby zaznamenaly výsledek úředních kontrol a veškerá rozhodnutí přijatá na jeho základě. Společné zdravotní vstupní doklady tedy ode dne 14. prosince 2019 nahradí společné veterinární vstupní doklady a společné vstupní doklady.

(7)

Nařízení (EU) 2017/625 rovněž stanoví, že IMSOC má umožnit vytvářet, zpracovávat a předávat společný zdravotní vstupní doklad, a svěřuje Komisi pravomoc stanovit pravidla o formátu společného zdravotního vstupního dokladu a pokynech k jeho předkládání a používání, se zohledněním mezinárodních norem, jakož i pravidla pro používání elektronických podpisů.

(8)

Aby se dále usnadnily a urychlily administrativní postupy pro provozovatele a příslušné orgány, vyvinula Komise novou verzi systému TRACES, díky níž se bude od 14. prosince 2019 celý proces vytváření společného zdravotního vstupního dokladu provádět elektronicky. V uvedené verzi se používají mezinárodní normy pro digitalizované obchodní nástroje, normy stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (11) pro kvalifikovaný elektronický podpis, pečeť a časové razítko a technické specifice stanovené v příloze prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/1506 (12) pro zaručený elektronický podpis a pečeť.

(9)

Stávající verze systému TRACES, která se používá k vyplňování a předávání společných veterinárních vstupních dokladů a společných vstupních dokladů, se bude od 14. prosince 2019 postupně rušit a provozovatelé a příslušné orgány budou muset od uvedeného data vyplňovat a předkládat společné zdravotní vstupní doklady s použitím nové verze systému TRACES.

(10)

Aby se umožnil hladký přechod k používání nové verze systému TRACES, měla by být provozovatelům a příslušným orgánům poskytnuta možnost používat pro vyplňování a předávání společných veterinárních vstupních dokladů a společných vstupních dokladů do 13. prosince 2019 buď stávající, nebo novou verzi systému TRACES. Za tímto účelem by toto nařízení mělo stanovit vzor společného veterinárního vstupního dokladu pro zvířata a produkty a vzor společného vstupního dokladu pro některá krmiva a potraviny jiného než živočišného původu, které jsou slučitelné s novou verzí systému TRACES.

(11)

Nařízení (ES) č. 136/2004 a (ES) č. 282/2004 stanoví, že vydávání, používání, přenášení a ukládání společného veterinárního vstupního dokladu mohou být v závislosti na rozhodnutí příslušného orgánu prováděny elektronickými prostředky. Nařízení (ES) č. 882/2004 kromě toho stanoví, že Komise může přijmout požadavky týkající se zásad, které je třeba dodržovat, aby byla zajištěna věrohodnost osvědčování, včetně osvědčování elektronickou cestou. Aby se zjednodušilo vyplňování a předávání vzorů společného veterinárního vstupního dokladu a společného vstupního dokladu v nové verzi systému TRACES, mělo by toto nařízení stanovit bezpečnostní požadavky, které musí být splněny, pokud jde o používání elektronických verzí společného veterinárního vstupního dokladu a společného vstupního dokladu v uvedeném systému.

(12)

Je proto vhodné změnit ustanovení o oznamování příchodu produktů a zvířat, aby bylo možné používat dva různé vzory společného veterinárního vstupního dokladu, a stanovit požadavky na vyplňování elektronické verze společného veterinárního vstupního dokladu v nařízeních (ES) č. 136/2004 a (ES) č. 282/2004. Kromě toho by měla být do uvedených nařízení doplněna příloha, která stanoví vzor společného veterinárního vstupního dokladu pro produkty a zvířata pro použití v nové verzi systému TRACES.

(13)

Rovněž je vhodné upravit definici společného vstupního dokladu v nařízení (ES) č. 669/2009, aby bylo možné používat dva různé vzory společného vstupního dokladu, stanovit požadavky na vyplňování elektronické verze společného vstupního dokladu a doplnit do uvedeného nařízení přílohu, která stanoví vzor společného vstupního dokladu, jenž se má používat v nové verzi systému TRACES.

(14)

V zájmu jednotnosti by datum, do kterého by se toto nařízení mělo použít, mělo odpovídat datu, ke kterému se přestanou používat směrnice 91/496/EHS a 97/78/ES a nařízení (ES) č. 882/2004.

(15)

Nařízení (ES) č. 136/2004, (ES) č. 282/2004 a (ES) č. 669/2009 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 136/2004

Nařízení (ES) č. 136/2004 se mění takto:

1)

v článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Před fyzickým příjezdem zásilky na území Společenství osoba odpovědná za náklad oznámí příjezd produktů veterinárnímu personálu stanoviště hraniční kontroly, na kterém mají být produkty předloženy, s použitím dokladu vypracovaného v souladu s jedním ze dvou vzorů společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD) stanovených v příloze III a v části 2 přílohy VI.“;

2)

vkládá se nový článek 10a, který zní:

„Článek 10a

Požadavky na vyplňování elektronické verze SVVD

1.   Pokud se použije elektronická verze SVVD, musí být vyplněna v systému TRACES a splňovat všechny tyto požadavky:

a)

je v souladu se vzorem stanoveným v části 2 přílohy VI;

b)

je podepsána elektronickým podpisem provozovatele odpovědného za náklad;

c)

je podepsána zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem úředního veterinárního lékaře na stanovišti hraniční kontroly nebo jiného úředního veterinárního lékaře pracujícího pod jeho dohledem;

d)

je opatřena zaručenou nebo kvalifikovanou elektronickou pečetí vydávajícího příslušného orgánu, k němuž úřední veterinární lékař na stanovišti hraniční kontroly nebo jiný úřední veterinární lékař pracující pod jeho dohledem patří;

e)

je zapečetěna systémem TRACES pomocí zaručené nebo kvalifikované elektronické pečetě.

2.   Každá z operací uvedených v odstavci 1 se opatří časovým razítkem pomocí kvalifikovaného elektronického časového razítka.“;

3)

doplňuje se nová příloha VI, jejíž znění je uvedeno v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Změny nařízení (ES) č. 282/2004

Nařízení (ES) č. 282/2004 se mění takto:

1)

v článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Při dovozu jakéhokoli zvířete uvedeného ve směrnici 91/496/EHS ze třetí země do Společenství oznámí osoba odpovědná za náklad ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. e) směrnice 97/78/ES tento dovoz alespoň jeden pracovní den před očekávaným vstupem zvířete (zvířat) na území Společenství. Takové oznámení se činí inspekčním pracovníkům stanoviště hraniční kontroly s použitím dokladu vypracovaného v souladu s jedním ze dvou vzorů společného veterinárního vstupního dokladu (SVVD) stanovených v příloze I a v části 2 přílohy III.“;

2)

vkládá se nový článek 7a, který zní:

„Článek 7a

Požadavky na vyplňování elektronické verze SVVD

1.   Pokud se použije elektronická verze SVVD, musí být vyplněna v systému TRACES a splňovat všechny tyto požadavky:

a)

je v souladu se vzorem stanoveným v části 2 přílohy III;

b)

je podepsána elektronickým podpisem provozovatele odpovědného za náklad;

c)

je podepsána zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem úředního veterinárního lékaře na stanovišti hraniční kontroly nebo jiného úředního veterinárního lékaře pracujícího pod jeho dohledem;

d)

je opatřena zaručenou nebo kvalifikovanou elektronickou pečetí vydávajícího příslušného orgánu, k němuž úřední veterinární lékař na stanovišti hraniční kontroly nebo jiný úřední veterinární lékař pracující pod jeho dohledem patří;

e)

je zapečetěna systémem TRACES pomocí zaručené nebo kvalifikované elektronické pečetě.

2.   Každá z operací uvedených v odstavci 1 se opatří časovým razítkem pomocí kvalifikovaného elektronického časového razítka.“;

3)

doplňuje se nová příloha III, jejíž znění je uvedeno v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Změny nařízení (ES) č. 669/2009

Nařízení (ES) č. 669/2009 se mění takto:

1)

v článku 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

„společným vstupním dokladem“ se rozumí doklad, jehož vzory jsou stanoveny v příloze II a v části 2 přílohy III a jenž musí vyplnit provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce, jak je stanoveno v článku 6, a příslušný orgán, který potvrdí provedení úředních kontrol;“

2)

vkládá se nový článek 7a, který zní:

„Článek 7a

Požadavky na vyplňování elektronické verze společného vstupního dokladu

1.   Pokud se použije elektronická verze společného vstupního dokladu, musí být vyplněna v systému TRACES a splňovat všechny tyto požadavky:

a)

je v souladu se vzorem stanoveným v části 2 přílohy III;

b)

je podepsána elektronickým podpisem provozovatele odpovědného za zásilku;

c)

je podepsána zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem úředního inspektora:

i)

buď na určeném místě vstupu; nebo

ii)

na určeném místě dovozu; nebo

iii)

na kontrolním místě, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1;

d)

je opatřena zaručenou nebo kvalifikovanou elektronickou pečetí vydávajícího příslušného orgánu, k němuž úřední inspektor patří;

e)

je zapečetěna systémem TRACES pomocí zaručené nebo kvalifikované elektronické pečetě.

2.   Každá z operací uvedených v odstavci 1 se opatří časovým razítkem pomocí kvalifikovaného elektronického časového razítka.“;

3)

doplňuje se nová příloha III, jejíž znění je uvedeno v příloze III tohoto nařízení.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do 13. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. září 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(3)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství (Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 11).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 282/2004 ze dne 18. února 2004, kterým se zavádí doklad pro celní prohlášení u zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířat (Úř. věst. L 49, 19.2.2004, s. 11).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009 (Úř. věst. L 242, 14.8.2014, s. 4).

(9)  Rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS (Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 63).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

(12)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1506 ze dne 8. září 2015, kterým se stanoví specifikace pro formáty zaručených elektronických podpisů a zaručených pečetí uznávaných subjekty veřejného sektoru podle čl. 27 odst. 5 a čl. 37 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Úř. věst. L 235, 9.9.2015, s. 37).


PŘÍLOHA I

Příloha VI

ČÁST 1

Pokyny pro společný veterinární vstupní doklad pro produkty – vzor 2 (SVVD-P2)

Obecné informace

Část I vyplní deklarant nebo osoba odpovědná za náklad podle definice v čl. 2 odst. 2 písm. e) směrnice 97/78/ES.

Části II a III vyplní úřední veterinární lékař nebo určený úřední zástupce (podle rozhodnutí 93/352/EHS).

Položky uvedené v této části představují datové slovníky pro elektronickou verzi SVVD-P2.

Tištěné kopie elektronické verze SVVD-P2 musí být opatřeny jedinečným strojově čitelným optickým štítkem, který obsahuje hypertextový odkaz na elektronickou verzi.

Je třeba zvolit jednu z kolonek I.20 až I.25 a z kolonek II.9 až II.16; u každé kolonky je třeba zvolit jednu možnost.

Pokud kolonka umožňuje zvolit jednu nebo více možností, zobrazí se v elektronické verzi SVVD-P2 pouze možnost (možnosti), kterou (které) jste zvolili.

Pokud kolonka není povinná, zobrazí se její obsah jako přeškrtnutý text.

Pořadí kolonek ve vzoru SVVD-P2, rozměry a tvar těchto kolonek jsou orientační.

Pokud je vyžadováno razítko, jeho elektronickým ekvivalentem je elektronická pečeť.

ČÁST I – POPIS ZÁSILKY

Kolonka

Popis

I.1.

Odesílatel/vývozce

 

Uveďte obchodní organizaci, která zásilku odesílá (ve třetí zemi).

I.2

Jednací číslo SVVD

 

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem TRACES (opakuje se v kolonkách II.2 a III.2).

I.3

Místní jednací číslo

 

Uveďte jedinečný alfanumerický kód přidělený příslušným orgánem.

I.4

Stanoviště hraniční kontroly

 

Zvolte název stanoviště hraniční kontroly.

V případě následného SVVD pro nevyhovující zásilku uveďte název jednotky TRACES, která odpovídá za dohled nad svobodným celním pásmem, svobodným celním skladem nebo celním skladem, kam bude zásilka dodána a kde bude uložena.

I.5

Kód stanoviště hraniční kontroly

 

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód přidělený stanovišti hraniční kontroly systémem TRACES.

I.6

Příjemce/dovozce

 

Uveďte adresu osoby nebo obchodní organizace uvedené v osvědčení třetí země. Není-li tato osoba nebo organizace v osvědčení uvedena, lze použít příjemce uvedeného v příslušných obchodních dokladech.

I.7

Místo určení

 

Uveďte adresu dodání v Unii. Vztahuje se na vyhovující i nevyhovující zboží (viz kolonka I.19).

I.8

Provozovatel odpovědný za náklad

 

Jedná se o osobu definovanou v čl. 2 odst. 2 písm. e) směrnice 97/78/ES (také zástupce nebo deklarant), která za zásilku odpovídá při předkládání na stanovišti hraniční kontroly a která jménem dovozce činí potřebná prohlášení u příslušných orgánů: uveďte jméno a adresu.

I.9

Průvodní doklady

 

Veterinární osvědčení/doklad:

Datum vydání: datum, kdy byl(o) osvědčení/doklad podepsán(o) úředním veterinárním lékařem nebo příslušným orgánem.

Číslo: uveďte jedinečné úřední číslo osvědčení. U produktů ze schváleného nebo registrovaného zařízení nebo plavidla uveďte název a v příslušných případech číslo schválení/registrační číslo. U pejet s embryi, vajíčky nebo spermatem uveďte identifikační číslo schváleného týmu pro odběr.

Odkaz na obchodní doklad: číslo leteckého nákladního listu, číslo nákladního listu nebo obchodní číslo vlaku nebo silničního vozidla.

I.10

Předchozí oznámení

 

Uveďte předpokládané datum a čas očekávaného příchodu zásilky na stanoviště hraniční kontroly.

I.11

Země původu

 

Země, kde byl konečný produkt vyprodukován, zpracován nebo zabalen.

I.12

Nepoužije se

I.13

Dopravní prostředek

 

Uveďte veškeré údaje o přivážejícím dopravním prostředku: u letadel číslo letu, u plavidel název plavidla, u silničních vozidel poznávací značku, případně poznávací značku přívěsu, u železnice totožnost vlaku a číslo vagonu.

I.14

Země odeslání

 

Třetí země, kde byla zásilka naložena na dopravní prostředek za účelem konečné přepravy do Unie.

I.15

Zařízení původu

 

V této kolonce lze uvést název a adresu (ulice, město, region/provincie/stát, v příslušných případech), zemi a kód ISO země zařízení původu.

V případě potřeby uveďte registrační číslo nebo číslo schválení.

I.16

Přepravní podmínky

 

Zvolte odpovídající přepravní teplotu.

I.17

Číslo kontejneru/číslo plomby

 

V příslušných případech uveďte všechna identifikační čísla plomb a kontejnerů.

V případě úřední plomby uveďte číslo úřední plomby, jak je uvedeno v úředním osvědčení, a zaškrtněte „úřední plomba“ nebo uveďte jakoukoli jinou plombu, jak je uvedeno v průvodních dokladech.

I.18

Osvědčeno jako nebo osvědčeno pro

 

Zaškrtněte kategorii, která odpovídá předložené zásilce: lidská spotřeba, krmivo, farmaceutické využití, technické využití nebo jiné.

I.19

Soulad zboží

 

Zaškrtněte políčko „vyhovující“ pro všechny produkty, které budou předloženy za účelem propuštění do volného oběhu na vnitřním trhu, včetně produktů, které jsou přijatelné, ale budou předmětem úředního postupu odesílání, a produktů, které mohou být po obdržení veterinárního schválení pro propuštění do volného oběhu skladovány pod celním dohledem a celně odbaveny později, a to buď na celním úřadu, pod nějž stanoviště hraniční kontroly územně spadá, nebo jinde.

Zaškrtněte „nevyhovující“ pro produkty, které nesplňují požadavky EU a které jsou určeny pro svobodná celní pásma, svobodné celní sklady, celní sklady, obchodníky s loděmi, lodě nebo tranzit do třetí země (viz kolonky 22 a 24).

I.20

Pro překládku do

 

Zaškrtněte tuto kolonku, pokud zásilka nemá být dovezena na toto stanoviště hraniční kontroly, ale má být přeložena na jiné plavidlo nebo letadlo buď za účelem dovozu do EU přes druhé a další stanoviště hraniční kontroly v EU/EHP, nebo do místa určení ve třetí zemi.

Uveďte název druhého a dalšího stanoviště hraniční kontroly a jeho jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem TRACES nebo název třetí země určení a kód ISO země.

I.21

Nepoužije se

I.22

Pro tranzit do

 

Zaškrtněte tuto kolonku u zásilek, které nesplňují požadavky EU a jsou určeny pro odeslání do třetí země silniční, železniční nebo vodní dopravou přes území příslušného státu EU/EHP.

Uveďte název stanoviště hraniční kontroly, na němž mají produkty opustit EU (výstupní stanoviště hraniční kontroly), a jeho jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem TRACES.

Uveďte název třetí země určení a kód ISO země.

I.23

Pro vnitřní trh

 

Zaškrtněte tuto kolonku u zásilek, které se předkládají za účelem distribuce na jednotném trhu.

Použije se rovněž pro zásilky, které mohou být po obdržení veterinárního schválení pro propuštění do volného oběhu skladovány pod celním dohledem a celně odbaveny později, a to buď na celním úřadu, pod nějž stanoviště hraniční kontroly územně spadá, nebo jinde.

I.24

Pro nevyhovující zboží

 

Zvolte místo určení, kam bude zásilka dodána a kde bude skladována pod veterinárním dohledem: svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad, celní sklad nebo lodní zásobování.

I.25

Pro zpětný dovoz

 

Vztahuje se na zásilky pocházející z EU, jimž bylo odepřeno přijetí nebo vstup do třetí země a které mají být vráceny do zařízení původu v EU.

I.26

Nepoužije se

I.27

Dopravní prostředek po opuštění stanoviště hraniční kontroly

 

Zvolte vhodný dopravní prostředek pro zboží, které je předmětem překládky nebo zpětného dovozu, a pro nevyhovující zboží v tranzitu (viz pokyny v kolonce I.13).

I.28

Nepoužije se

 

Nepoužije se.

I.29

Nepoužije se

 

Nepoužije se.

I.30

Nepoužije se

I.31

Popis zásilky

 

Uveďte druh zvířete, ošetření, kterému byly produkty podrobeny, a počet a druh balení, které tvoří náklad, např. 50 beden o hmotnosti 2 kg nebo počet kontejnerů.

Uveďte nejméně první čtyři číslice příslušného kódu kombinované nomenklatury (KN) stanovené nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 ve znění pozdějších předpisů. Tyto kódy jsou rovněž uvedeny v rozhodnutí Komise 2007/275/ES (a jsou rovnocenné číslům harmonizovaného systému). Výhradně v případě produktů rybolovu, kdy existuje jedno osvědčení pro jednu zásilku, jejímž obsahem je zboží s více než jedním kódem, lze tyto další kódy podle potřeby do SVVD zaznamenat.

I.32

Celkový počet balení

 

Uveďte celkový počet balení v zásilce, v příslušných případech.

I.33

Celkové množství

 

Uveďte celkový počet pejet pro sperma, vajíčka a embrya, v příslušných případech.

I.34

Celková čistá hmotnost/celková hrubá hmotnost (kg)

 

Čistá hmotnost: hmotnost vlastního produktu bez obalu v kg. Tím se rozumí hmotnost samotných produktů bez bezprostředních balení nebo jiných obalů.

Hrubá hmotnost: celková hmotnost v kg. Tím se rozumí souhrnná hmotnost produktů v bezprostředním balení se všemi obaly, avšak kromě přepravních kontejnerů a jiných přepravních zařízení.

I.35

Prohlášení

 

Prohlášení musí podepsat fyzická osoba odpovědná za zásilku:

Já, níže podepsaná osoba odpovědná za výše popsaný náklad, potvrzuji, že podle mého nejlepšího vědomí a svědomí jsou prohlášení uvedená v části I tohoto dokladu pravdivá a úplná, a souhlasím se splněním požadavků směrnice 97/78/ES, včetně plateb za veterinární kontroly, za zpětné převzetí jakékoli zásilky, která byla odmítnuta po tranzitu přes EU do třetí země [čl. 11 odst. 1 písm. c)], nebo v případě potřeby za náklady na zničení.


ČÁST II – KONTROLY

Kolonka

Popis

II.1.

Předchozí SVVD

 

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem TRACES pro SVVD použitý před překládkou.

II.2

Jednací číslo SVVD

 

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolonce I.2.

II.3

Kontrola dokladů

 

Vyplní se pro všechny zásilky.

II.4

Kontrola totožnosti

 

Pokud kontejnery nejsou otevřené a kontroluje se pouze plomba v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. a) bodem i) směrnice 97/78/ES, zaškrtněte „kontrola plomby“.

Pokud je zboží přeposíláno z jednoho stanoviště hraniční kontroly na druhé, zaškrtněte „ne“.

II.5

Fyzická kontrola

 

„Snížené kontroly“ odkazují na režim stanovený rozhodnutím Komise 94/360/EHS, pokud zásilka nebyla vybrána pro fyzickou kontrolu, ale považuje se za vyhovující pouze na základě kontroly dokladů a kontroly totožnosti.

„Jiné“ odkazuje na postup zpětného dovozu, zboží, jež je předmětem úředního postupu odesílání, překládku, tranzit nebo postupy podle článků 12 a 13. Tato místa určení lze odvodit z jiných kolonek.

II.6

Laboratorní zkouška

 

Zvolte kategorii látky nebo patogenního organismu, pro něž se provádí zkoušky.

„Náhodný“ označuje odběr vzorků, při němž není zásilka do získání výsledků zadržována, a v takovém případě musí být příslušný orgán v místě určení informován prostřednictvím systému TRACES (viz článek 8 směrnice 97/78/ES). „Při podezření“ zahrnuje případy, kdy byla zásilka do získání příznivého výsledku zadržována nebo byla podrobena zkouškám v důsledku předchozího hlášení prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) nebo v důsledku platného ochranného opatření.

II.7

Nepoužije se

II.8

Nepoužije se

II.9

Přijatelné pro překládku

 

Zaškrtněte tuto kolonku, pokud zásilka nemá být dovezena na toto stanoviště hraniční kontroly, ale má být přeložena na jiné plavidlo nebo letadlo buď za účelem dovozu do EU přes druhé a další stanoviště hraniční kontroly v EU/EHP, nebo do místa určení ve třetí zemi (viz článek 9 směrnice 97/78/ES a prováděcí rozhodnutí Komise 2011/215/EU (1).

II.10

Nepoužije se

II.11

Přijatelné pro tranzit

 

Zaškrtněte tuto kolonku, pokud je přijatelné odeslat zásilky, které nesplňují požadavky EU, do třetí země silniční, železniční nebo vodní dopravou přes příslušný stát EU/EHP. Toto odeslání musí proběhnout pod veterinárním dohledem v souladu s požadavky článku 11 směrnice 97/78/ES a rozhodnutí 2000/208/ES.

II.12

Přijatelné pro vnitřní trh

 

Tato kolonka se použije pro všechny zásilky schválené k propuštění do volného oběhu na jednotném trhu.

Měla by se použít rovněž pro zásilky, které splňují požadavky EU, z finančních důvodů však nebudou celně odbaveny okamžitě na stanovišti hraniční kontroly, ale uloží se pod celním dohledem do celního skladu nebo budou celně odbaveny později a/nebo v jiném místě určení.

II.13

Přijatelné pro monitorování

 

Tato kolonka se použije, pokud jsou zásilky přijaty, ale jejich odeslání do konkrétního místa určení stanoveného v článku 8 nebo 15 směrnice 97/78/ES musí být předmětem úředního postupu.

II.14

Přijatelné jako nevyhovující zboží

 

Tato kolonka se použije pro všechny nevyhovující zásilky, které jsou určeny k odeslání nebo uložení do skladů schválených v souladu čl. 12 odst. 4 nebo pro hospodářské subjekty schválené v souladu s článkem 13 směrnice 97/78/ES.

II.15

Nepoužije se

II.16

Nepřijatelné

 

Při odmítnutí dovozu jasně uveďte postup, který má být následně použit.

Uveďte datum, kdy má být navrhované opatření dokončeno.

Adresa zařízení určení by měla být uvedena v kolonce II.18.

II.17

Důvody odmítnutí

 

Zaškrtněte příslušnou kolonku.

II.18

Údaje o kontrolovaných místech určení

 

V příslušných případech uveďte číslo schválení a adresu (nebo název plavidla a přístav) u všech míst určení, kde je vyžadována další veterinární kontrola zásilky.

II.19

Zásilka opětovně zapečetěna

 

Tato kolonka se použije tehdy, je-li při otevření kontejneru zničena původní plomba připojená k zásilce. Je třeba vést souhrnný seznam všech plomb použitých k tomuto účelu.

II.20

Identifikace stanoviště hraniční kontroly

 

V případě nevyhovujících zásilek použijte úřední razítko stanoviště hraniční kontroly nebo příslušného orgánu.

II.21

Osvědčující úředník

 

Podpis veterinárního lékaře nebo, v případě přístavů, kde se manipuluje pouze s rybami, určeného úředního zástupce v souladu s rozhodnutím 93/352/EHS:

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař nebo určený úřední zástupce, potvrzuji, že veterinární kontroly u této zásilky byly provedeny v souladu s požadavky EU.

II.22

Poplatky za kontroly

 

Pro vnitřní účely.

II.23

Odkaz na celní doklad

 

Pro celní orgány v případě potřeby.

II.24

Následný SVVD

 

Uveďte jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem TRACES pro SVVD použitý pro zdokumentování kontrol po překládce.


ČÁST III – DALŠÍ POSTUP

Kolonka

Popis

III.1

Předchozí SVVD

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolonce II.1.

III.2

Jednací číslo SVVD

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolonce I.2.

III.3

Následný SVVD

Uveďte alfanumerický kód jednoho nebo více SVVD uvedených v kolonce II.24.

III.4

Údaje o vrácení

Uveďte použitý dopravní prostředek, jeho identifikační údaje, název výstupního stanoviště hraniční kontroly, zemi určení a datum vrácení, jakmile jsou tyto údaje známy.

III.5

Další postup

V příslušných případech uveďte orgán odpovědný za potvrzení příjmu a souladu zásilky, na kterou se SVVD vztahuje.

III.6

Osvědčující úředník

Odkazuje na podpis odpovědného úředníka v případě vrácení zásilek a dalšího postupu.

ČÁST 2

Vzor SVVD-P2

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


(1)  Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2011, kterým se provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o překládku dovážených zásilek produktů určených k dovozu do Unie nebo třetích zemí na prvním dosaženém stanovišti hraniční kontroly (Úř. věst. L 90, 6.4.2011, s. 50).


PŘÍLOHA II

PŘÍLOHA III

ČÁST 1

Pokyny pro společný veterinární vstupní doklad pro zvířata – vzor 2 (SVVD-A2)

Obecné informace

Položky uvedené v části I představují datové slovníky pro elektronickou verzi SVVD-A2.

Tištěné kopie elektronické verze SVVD-A2 musí být opatřeny jedinečným strojově čitelným optickým štítkem, který obsahuje hypertextový odkaz na elektronickou verzi.

Je třeba zvolit jednu z kolonek I.20 až I.26 a z kolonek II.9 až II.16; u každé kolonky je třeba zvolit jednu možnost.

Pokud kolonka umožňuje zvolit jednu nebo více možností, zobrazí se v elektronické verzi SVVD-A2 pouze možnost (možnosti), kterou (které) jste zvolili.

Pokud kolonka není povinná, zobrazí se její obsah jako přeškrtnutý text.

Pořadí kolonek ve vzoru SVVD-A2, rozměry a tvar těchto kolonek jsou orientační.

Pokud je vyžadováno razítko, jeho elektronickým ekvivalentem je elektronická pečeť.

ČÁST I – POPIS ZÁSILKY

Kolonka

Popis

I.1.

Odesílatel/vývozce

 

Uveďte obchodní organizaci, která zásilku odesílá (ve třetí zemi).

I.2

Jednací číslo SVVD

 

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem TRACES (opakuje se v kolonkách II.2 a III.2).

I.3

Místní jednací číslo

 

Uveďte jedinečný alfanumerický kód přidělený příslušným orgánem.

I.4

Stanoviště hraniční kontroly

 

Zvolte název stanoviště hraniční kontroly.

I.5

Kód stanoviště hraniční kontroly

 

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód přidělený stanovišti hraniční kontroly systémem TRACES (zveřejněný v Úředním věstníku).

I.6

Příjemce/dovozce

 

Uveďte adresu osoby nebo obchodní organizace uvedené v osvědčení třetí země. Všechny tyto údaje jsou povinné.

I.7

Místo určení

 

Místo, kam jsou zvířata přepravována pro konečnou vykládku (nikoli kontrolní stanoviště) a držena v souladu se stávajícími pravidly.

Uveďte název, zemi, adresu a PSČ.

Místo určení může být stejné jako místo příjemce.

I.8

Provozovatel odpovědný za náklad

 

Jedná se o osobu (včetně zástupce nebo deklaranta), která za zásilku odpovídá při předkládání na stanovišti hraniční kontroly a která jménem dovozce činí potřebná prohlášení u příslušných orgánů: uveďte jméno a adresu.

Tato osoba musí informovat stanoviště hraniční kontroly v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice 91/496/EHS.

Osobou odpovědnou za náklad a příjemcem může být tatáž osoba.

I.9

Průvodní doklady

 

Číslo: uveďte jedinečné úřední číslo osvědčení.

Datum vydání: jedná se o datum, kdy byl(o) osvědčení/doklad podepsán(o) úředním veterinárním lékařem nebo příslušným orgánem.

Průvodní doklady: jedná se především o určité druhy koní (průkaz koně), zootechnické doklady nebo povolení CITES.

Odkaz na obchodní doklad: číslo leteckého nákladního listu, číslo nákladního listu nebo obchodní číslo vlaku nebo silničního vozidla.

I.10

Předchozí oznámení

 

Uveďte datum a čas předpokládaného příchodu zásilek na stanoviště hraniční kontroly.

Dovozci nebo jejich zástupci jsou povinni (podle čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice 91/496/EHS) s předstihem jednoho pracovního dne informovat veterinární personál stanoviště hraniční kontroly, kde mají být zvířata předvedena, přičemž uvedou počet a druh zvířat a předpokládanou dobu přivezení zvířat.

I.11

Země původu

 

Rozumí se tím země, ve které zvířata pobývala po předepsanou dobu (tři měsíce v případě skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých určených k porážce; plemenných, užitkových nebo evidovaných koňovitých a drůbeže; šest měsíců v případě plemenného a užitkového skotu a prasat; plemenných a užitkových ovcí a koz nebo výkrmu ovcí a koz).

V případě opětovného dovozu koní to znamená zemi, ze které byli naposledy odesláni.

I.12

Region původu

 

Region, v němž zvířata pobývala po tutéž dobu, jaká je stanovena pro zemi: tento požadavek se vztahuje pouze na ty země, které jsou rozděleny na regiony a u nichž je dovoz povolen pouze z jedné nebo více částí dotčené země. Regionální kódy jsou uvedeny v příslušných předpisech.

I.13

Dopravní prostředek

 

Uveďte podrobnosti o dopravním prostředku na stanoviště hraniční kontroly:

Druh dopravy (letecká, námořní, železniční, silniční).

Identifikace dopravního prostředku: pro leteckou dopravu číslo letu; pro námořní dopravu název plavidla; pro železniční dopravu číslo vlaku a vagonu a pro silniční dopravu registrační číslo silničního vozidla, případně číslo přívěsu.

I.14

Nepoužije se

I.15

Zařízení původu

 

V této kolonce lze uvést název a adresu (ulice, město, region/provincie/stát, v příslušných případech), zemi a kód ISO země zařízení původu.

V případě potřeby uveďte registrační číslo nebo číslo schválení.

I.16

Nepoužije se

I.17

Číslo kontejneru/číslo plomby

 

V příslušných případech uveďte všechna identifikační čísla plomb a kontejnerů.

V případě úřední plomby uveďte číslo úřední plomby, jak je uvedeno v úředním osvědčení, a zaškrtněte „úřední plomba“ nebo uveďte jakoukoli jinou plombu, jak je uvedeno v průvodních dokladech.

I.18

Osvědčeno jako nebo osvědčeno pro

 

Uveďte informace uvedené v osvědčení v souladu se stanovenými pravidly.

„Subjektem schváleným podle směrnice 92/65/EHS“ se rozumí úředně uznaný subjekt, institut nebo středisko. „Karanténa“ odkazuje na nařízení (EU) č. 139/2013 (1) v případě některých ptáků a na směrnici 92/65/ES v případě ptáků, koček a psů. „Sádkování“ se vztahuje na měkkýše. „Jiným“ se rozumí pro účely neuvedené jinde v této klasifikaci.

I.19

Nepoužije se

I.20

Pro překládku

 

Tuto kolonku použijte v souladu s čl. 4 odst. 3 směrnice 91/496/EHS v případě, že zásilka nemá být dovezena na toto stanoviště hraniční kontroly a zvířata pokračují v cestě po moři nebo letecky na tomtéž plavidle nebo v tomtéž letadle na jiné stanoviště hraniční kontroly pro dovoz do Evropské unie nebo do Evropského hospodářského prostoru. Uveďte přidělené číslo jednotky TRACES – viz kolonka I.5.

Tuto kolonku lze použít i v případě, kdy zvířata přijíždějí do EU/EHP ze třetí země na cestě do jiné třetí země na palubě téhož letadla nebo námořního plavidla.

I.21

Nepoužije se

I.22

Pro tranzit do

 

To znamená tranzit zvířat přes EU/EHP z jedné třetí země určených pro jinou třetí zemi v souladu s článkem 9 směrnice 91/496/EHS. Uveďte kód ISO třetí země určení.

Výstupní stanoviště hraniční kontroly: název stanoviště hraniční kontroly, na němž mají zvířata opustit EU.

I.23

Pro vnitřní trh

 

Zaškrtněte tuto kolonku, pokud mají být zásilky uvedeny na trh Unie.

I.24

Nepoužije se

I.25

Pro zpětný dovoz

 

Zpětný dovoz se týká pouze evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (nařízení (EU) 2018/659 (2)).

I.26

Pro dočasný dovoz

 

Dočasný dovoz se vztahuje pouze na evidované koně. Uveďte místo a datum výstupu (musí se jednat o datum dříve než 90 dní po dovozu).

I.27

Dopravní prostředek po opuštění stanoviště hraniční kontroly

 

Uveďte druh dopravy, který se použije poté, co zásilka prošla stanovištěm hraniční kontroly, a uveďte podrobnosti (viz pokyny v kolonce I.13).

„Jiným“ se rozumí druhy dopravy, na něž se nevztahuje nařízení (ES) č. 1/2005 (3), které upravuje dobré životní podmínky zvířat během přepravy.

I.28

Přepravce

 

V souladu s pravidly týkajícími se dobrých životních podmínek zvířat uveďte číslo schválení přepravce a v případě letecké dopravy zajistěte, aby byla společnost členem Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA).

I.29

Datum odjezdu

 

Tuto kolonku lze použít pro údaj o předpokládaném datu a času odjezdu ze stanoviště hraniční kontroly.

I.30

Kniha jízd

 

Uveďte, pokud je předkládán plán cesty, který má doprovázet zvířata v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1/2005.

I.31

Popis zásilky

 

Druh: uveďte druh zvířat tak, že se v příslušných případech uvede obecný název a plemeno.

U nezdomácnělých zvířat (zejména zvířat určených pro zoologické zahrady, výstavy nebo výzkumné ústavy) uveďte vědecký název.

I.32

Celkový počet balení

 

Uveďte počet beden, klecí nebo boxů, v nichž jsou zvířata přepravována.

I.33

Celkové množství

 

Uveďte počet nebo hmotnost v kg, jak jsou uvedeny ve veterinárním osvědčení nebo v jiných dokladech.

I.34

Celková čistá hmotnost/celková hrubá hmotnost (kg)

 

Tuto kolonku lze použít pro:

údaj o celkové čisté hmotnosti (tj. hmotnost samotných zvířat bez bezprostředních balení nebo jiných obalů),

údaj o celkové hrubé hmotnosti (tj. souhrnná hmotnost zvířat s bezprostředním balením a všemi obaly, ale bez přepravních kontejnerů a jiných přepravních zařízení).

I.35

Prohlášení

 

Já, níže podepsaná osoba odpovědná za výše popsaný náklad, potvrzuji, že podle mého nejlepšího vědomí a svědomí jsou prohlášení uvedená v části I tohoto dokladu pravdivá a úplná, a souhlasím se splněním požadavků směrnice 91/496/EHS, včetně plateb za veterinární kontroly i za vrácení zásilek, karanténu nebo izolaci zvířat či náklady za utracení bez utrpení a likvidaci, v případě nutnosti.

Podepisující se tímto rovněž zavazuje přijmout zpět zásilky v tranzitu, kterým třetí země odmítla vstup.


ČÁST II – KONTROLY

Kolonka

Popis

II.1.

Předchozí SVVD

 

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem TRACES pro SVVD použitý při rozdělení zásilky nebo v případě překládky (kdy jsou prováděny úřední kontroly), nahrazení nebo zrušení.

II.2

Jednací číslo SVVD

 

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolonce I.2.

II.3

Kontrola dokladů

 

Vyplní se pro všechny zásilky. Zahrnuje rovněž kontrolu souladu s vnitrostátními požadavky bez ohledu na cílové místo určení. Dokumentaci požadovanou pro tuto kontrolu poskytne dovozce nebo jeho zástupce.

II.4

Kontrola totožnosti

 

Porovnejte s originály osvědčení a dokladů.

Odchylka: tuto kolonku zaškrtněte, pokud jsou zvířata přeposílána z jednoho stanoviště hraniční kontroly na jiné a nebudou podrobena kontrole totožnosti podle čl. 4 odst. 3 směrnice 91/496/EHS.

II.5

Fyzická kontrola

 

Zahrnují výsledek klinického vyšetření a úmrtnost a nemocnost zvířat.

Odchylka: tuto kolonku zaškrtněte, pokud jsou zvířata přeposílána z jednoho stanoviště hraniční kontroly na jiné a nebudou podrobena fyzické kontrole podle čl. 4 odst. 3 směrnice 91/496/EHS. Tuto kolonku je nutné použít rovněž pro druhy zvířat, které nejsou uvedeny v příloze A směrnice 90/425/EHS, jež jsou dovezeny na stanoviště hraniční kontroly členského státu, který není konečným místem určení, a u nichž musí být provedeny fyzické kontroly v místě konečného určení v souladu s čl. 8 oddílem A odst. 1 písm. b) bodem ii) směrnice 91/496/EHS.

II.6

Laboratorní zkouška

 

Vyšetřeno na: uveďte kategorii látky nebo patogenního organismu, pro něž se provádí zkoušky.

„Namátkově“ označuje měsíční odběr vzorků podle rozhodnutí 97/794/ES.

„Na základě podezření“ zahrnuje případy, kdy u zvířat existuje podezření na nákazu nebo vykazují příznaky nákazy nebo jsou podrobována vyšetření podle platných ochranných doložek.

Probíhá: zaškrtněte, pokud zvířata nebyla odeslána, dokud nejsou k dispozici výsledky.

II.7

Kontrola životních podmínek zvířat

 

Popište přepravní podmínky a životní podmínky zvířat při příjezdu.

Odchylka: tuto kolonku zaškrtněte, pokud jsou zvířata přeposílána z jednoho stanoviště hraniční kontroly na jiné a nebudou podrobena kontrole životních podmínek.

II.8

Vliv přepravy na zvířata

 

Uveďte, kolik zvířat uhynulo, kolik je nezpůsobilých cestovat a kolik samic během přepravy porodilo nebo potratilo. U zvířat zasílaných ve velkých množstvích (jednodenní kuřata, ryby, měkkýši atd.) uveďte v příslušných případech odhad počtu uhynulých nebo nezpůsobilých zvířat.

II.9

Přijatelné pro překládku

 

Vyplňte, je-li to relevantní, pro uvedení přijatelnosti pro překládku podle definice v kolonce I.20.

II.10

Nepoužije se

II.11

Přijatelné pro tranzit

 

Uveďte členské státy tranzitu v souladu s plánem cesty, v příslušných případech.

II.12

Přijatelné pro vnitřní trh

 

Vyplňte podle situace, pokud jsou zvířata odesílána do kontrolovaného místa určení (jatka, úředně schválený subjekt nebo karanténa podle definice v kolonce I.18), které má povolení pro dovoz za zvláštních podmínek.

II.13

Nepoužije se

II.14

Nepoužije se

II.15

Přijatelné pro dočasný dovoz

 

Tato kolonka se vztahuje pouze na evidované koně. Smějí zůstat na území EU/EHP pouze do data uvedeného v kolonce I.26, které nesmí nastat později než po 90 dnech.

II.16

Nepřijatelné

 

Tuto kolonku použijte pro zásilky, které nesplňují požadavky EU nebo které jsou podezřelé.

Pokud je dovoz odmítnut, uveďte jasně postup, který je třeba dodržet. „Porážkou“ se rozumí, že maso ze zvířat by mohlo být určeno k lidské spotřebě, kdyby prošlo prohlídkou. „Utracením bez utrpení“ se rozumí zničení nebo odstranění zvířat a jejich maso nesmí být povoleno k lidské spotřebě.

II.17

Důvody odmítnutí

 

Vyplňte v případě potřeby k doplnění příslušných informací. Zaškrtněte příslušnou kolonku.

„Chybějící/neplatné osvědčení“ odkazuje na dovozní licence nebo tranzitní doklady požadované třetími zeměmi nebo členskými státy.

II.18

Údaje o kontrolovaných místech určení

 

Uveďte číslo schválení a adresu včetně PSČ pro všechna místa určení, kde je požadována další veterinární kontrola. To platí pro kolonky II.9, II.11, II.12 a II.15. U kolonky II.15 uveďte pouze adresu prvního zařízení. Pro citlivé subjekty, které musí zůstat v anonymitě, uveďte číslo, které jim bylo přiděleno, nikoli však adresu.

II.19

Zásilka opětovně zapečetěna

 

Tato kolonka se použije tehdy, je-li při otevření kontejneru zničena původní plomba připojená k zásilce. Je třeba vést souhrnný seznam všech plomb použitých k tomuto účelu.

II.20

Identifikace stanoviště hraniční kontroly

 

Úřední razítko stanoviště hraniční kontroly nebo příslušného orgánu

II.21

Osvědčující úředník

 

Jméno a podpis úředního veterinárního lékaře a datum

II.22

Poplatky za kontroly

 

Pro vnitřní účely.

II.23

Odkaz na celní doklad

 

Tuto kolonku použijí celní orgány k doplnění příslušných informací (např. čísla celního osvědčení T1 nebo T5) v případě, že zásilky po určitou dobu zůstávají pod celním dohledem. Tyto informace se obvykle umístí za podpis veterinárního lékaře.

II.24

Následný SVVD

 

Uveďte alfanumerický kód jednoho nebo více dceřiných SVVD.


ČÁST III – DALŠÍ POSTUP

Kolonka

Popis

III.1

Předchozí SVVD

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolonce II.1.

III.2

Jednací číslo SVVD

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolonce I.2.

III.3

Následný SVVD

Uveďte alfanumerický kód jednoho nebo více SVVD uvedených v kolonce II.24.

III.4

Údaje o vrácení

Uveďte použitý dopravní prostředek a jeho identifikaci, zemi a kód ISO země.

Uveďte datum vrácení a název výstupního stanoviště hraniční kontroly, jakmile jsou tyto informace známy.

III.5

Další postup

Uveďte orgán odpovědný za potvrzení příjmu a souladu zásilky, na kterou se SVVD vztahuje: výstupní stanoviště hraniční kontroly, stanoviště hraniční kontroly konečného místa určení nebo kontrolní oddělení.

Uveďte další místo určení a/nebo důvody nesouladu nebo změny statusu zvířat (např. neplatné místo určení, chybějící nebo neplatné osvědčení, nesoulad dokladů, chybějící nebo neplatná identifikace, nevyhovující zkoušky, podezřelé zvíře (podezřelá zvířata), mrtvé zvíře (mrtvá zvířata), ztracené zvíře (ztracená zvířata) nebo změna na trvalý vstup).

III.6

Osvědčující úředník

Odkazuje na podpis osvědčujícího úředníka příslušného orgánu v případě vrácení zásilek a dalšího postupu.

ČÁST 2

Vzor SVVD-A2

Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 139/2013 ze dne 7. ledna 2013, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Unie a jeho karanténní podmínky (Úř. věst. L 47, 20.2.2013, s. 1).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/659 ze dne 12. dubna 2018 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Úř. věst. L 110, 30.4.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1).


PŘÍLOHA III

PŘÍLOHA III

ČÁST 1

Pokyny pro společný vstupní doklad – vzor 2 (SVD2)

Obecné informace

Pokud není uvedeno jinak, část I vyplní provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce.

Části II a III vyplní příslušný orgán.

Položky uvedené v této části představují datové slovníky pro elektronickou verzi SVD2.

Tištěné kopie elektronické verze SVD2 musí být opatřeny jedinečným strojově čitelným optickým štítkem, který obsahuje hypertextový odkaz na elektronickou verzi.

Pokud kolonka umožňuje zvolit jednu nebo více možností, zobrazí se v elektronické verzi SVD2 pouze možnost (možnosti), kterou (které) jste zvolili.

Pokud kolonka není povinná, zobrazí se její obsah jako přeškrtnutý text.

Pořadí kolonek ve vzoru SVD2, rozměry a tvar těchto kolonek jsou orientační.

Pokud je vyžadováno razítko, jeho elektronickým ekvivalentem je elektronická pečeť.

ČÁST I – POPIS ZÁSILKY

Kolonka

Popis

I.1.

Odesílatel/vývozce

 

Uveďte jméno/název a úplnou adresu fyzické nebo právnické osoby (provozovatele krmivářského a potravinářského podniku) odesílající zásilku. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

I.2

Referenční číslo SVD

 

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem TRACES (opakuje se v kolonkách II.2 a III.2).

I.3

Místní referenční číslo

 

Uveďte jedinečný alfanumerický kód přidělený příslušným orgánem.

I.4

Určené místo vstupu

 

Zvolte název určeného místa vstupu nebo kontrolního místa, v příslušných případech.

I.5

Kód určeného místa vstupu

 

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód přidělený určenému místu vstupu nebo případně kontrolnímu místu systémem TRACES.

I.6

Příjemce/dovozce

 

Uveďte jméno a úplnou adresu. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

I.7

Místo určení

 

Uveďte adresu dodání v Unii. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

I.8

Provozovatel odpovědný za zásilku

 

Osoba (provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce či osoba činící prohlášení jeho jménem), která je odpovědná za zásilku předloženou na určeném místě vstupu a která jménem dovozce činí potřebná prohlášení u příslušného orgánu na určeném místě vstupu. Uveďte jméno a úplnou adresu. Doporučuje se uvést rovněž telefonní číslo a číslo faxu nebo e-mailovou adresu.

I.9

Průvodní doklady

 

V příslušných případech uveďte datum vydání a počet úředních dokladů, které doprovázejí zásilku.

Odkaz na obchodní doklad: číslo leteckého nákladního listu, číslo nákladního listu nebo obchodní číslo vlaku nebo silničního vozidla.

I.10

Předchozí oznámení

 

V příslušných případech uveďte předpokládané datum a čas příchodu zásilky na určené místo vstupu nebo kontrolní místo.

I.11

Země původu

 

Třetí země, ze které komodita pochází, kde byla vypěstována, sklizena nebo vyprodukována.

I.12

Nepoužije se

I.13

Dopravní prostředek

 

Uveďte veškeré údaje o přivážejícím dopravním prostředku: u letadel číslo letu, u plavidel název lodi, u silničních vozidel poznávací značku, případně poznávací značku přívěsu, u železničních vozidel totožnost vlaku a číslo vagonu.

I.14

Země odeslání

 

Třetí země, kde byla zásilka naložena na dopravní prostředek za účelem konečné přepravy do Unie.

I.15

Nepoužije se

I.16

Přepravní podmínky

 

Zvolte příslušnou teplotu během přepravy.

I.17

Číslo kontejneru/číslo plomby

 

V příslušných případech uveďte všechna identifikační čísla plomb a kontejnerů.

V případě úřední plomby uveďte číslo úřední plomby, jak je uvedeno v úředním osvědčení, a zaškrtněte „úřední plomba“ nebo uveďte jakoukoli jinou plombu, jak je uvedeno v průvodních dokladech.

I.18

Osvědčeno jako nebo osvědčeno pro

 

Zvolte zamýšlené použití komodity, jak je uvedeno v úředním osvědčení (je-li požadováno) nebo v obchodním dokladu.

Zaškrtněte odpovídající kolonku podle toho, zda je zboží určeno k lidské spotřebě bez předchozího třídění nebo jiného fyzického ošetření (v tomto případě zaškrtněte „lidská spotřeba“), nebo zda je určeno k lidské spotřebě až po takovém ošetření (v tomto případě zaškrtněte „další zpracování“), nebo zda je určeno k použití jako „krmivo“ (v tomto případě zaškrtněte „krmivo“) nebo jiné.

I.19

Nepoužije se

I.20

Pro přesun do

 

Během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1 zvolí určené místo vstupu tuto kolonku, aby se po uspokojivé kontrole dokladů na určeném místě vstupu umožnil přesun na jiné kontrolní místo.

I.21

Pro další přepravu

 

Uveďte preferované místo, kam se bude zásilka vybraná pro kontroly totožnosti a fyzické kontroly přepravovat, pokud to povolí určené místo vstupu, předtím, než jsou k dispozici výsledky fyzických kontrol, v souladu s článkem 8.

I.22

Nepoužije se

I.23

Pro vnitřní trh

 

Zaškrtněte tuto kolonku v případě, že zásilka je určena k dovozu do Unie (článek 8).

I.24

Nepoužije se

I.25

Nepoužije se

I.26

Nepoužije se

I.27

Dopravní prostředek po opuštění určeného místa vstupu

 

Zvolte příslušný dopravní prostředek v případě přesunu na kontrolní místo nebo další přepravy (viz pokyny v kolonce I.13).

I.28

Nepoužije se

 

 

I.29

Nepoužije se

 

 

I.30

Nepoužije se

I.31

Popis zásilky

 

Podrobně popište zboží (u krmiva i jeho druh).

Použijte kód označující zboží, jak je uveden v příloze I (případně včetně třídění TARIC).

Uveďte druh balení.

I.32

Celkový počet balení

 

Uveďte celkový počet balení v zásilce, v příslušných případech.

I.33

Celkové množství

 

Uveďte počet kusů nebo objem, v příslušných případech.

I.34

Celková čistá hmotnost/celková hrubá hmotnost (kg)

 

Čistá hmotnost: hmotnost vlastního produktu bez obalu v kg. Tím se rozumí hmotnost samotných produktů bez bezprostředních balení nebo jiných obalů.

Hrubá hmotnost: celková hmotnost v kg. Tím se rozumí souhrnná hmotnost produktů v bezprostředním balení se všemi obaly, avšak kromě přepravních kontejnerů a jiných přepravních zařízení.

I.35

Prohlášení

 

Prohlášení musí podepsat fyzická osoba odpovědná za zásilku:

Já, níže podepsaný provozovatel odpovědný za zásilku popsanou výše, potvrzuji, že údaje uvedené v části I tohoto dokladu jsou podle mého nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé a úplné a souhlasím se splněním požadavků nařízení (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách, včetně plateb za úřední kontroly, a s následnými úředními opatřeními v případě nedodržení ustanovení potravinového a krmivového práva.


ČÁST II – KONTROLY

Kolonka

Popis

II.1.

Předchozí SVD

 

V této kolonce uveďte jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem TRACES pro SVD použitý před přesunem na kontrolní místo nebo před další přepravou.

II.2

Referenční číslo SVD

 

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolonce I.2.

II.3

Kontrola dokladů

 

Vyplní se pro všechny zásilky.

II.4

Kontrola totožnosti

 

Příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušný orgán kontrolního místa uvede výsledky kontrol totožnosti.

II.5

Fyzická kontrola

 

Příslušný orgán určeného místa vstupu uvede, zda byla zásilka vybrána pro fyzické kontroly, které mohou být během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1 prováděny na jiném kontrolním místě.

Příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušný orgán kontrolního místa uvede výsledky fyzických kontrol.

II.6

Laboratorní zkouška

 

Zde uvede příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušný orgán kontrolního místa výsledky laboratorních zkoušek. V této kolonce vyplňte kategorii látky nebo patogenu, pro kterou se laboratorní zkouška provádí.

II.7

Nepoužije se

II.8

Nepoužije se

II.9

Přijatelné pro přesun do

 

Po uspokojivé kontrole dokladů uvede příslušný orgán určeného místa vstupu, na které kontrolní místo může být zásilka během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1 přepravena ke kontrole totožnosti a fyzické kontrole.

II.10

Přijatelné pro další přepravu do

 

Příslušný orgán určeného místa vstupu určí, zda je zásilka schválena pro další přepravu podle článku 8. Další přeprava může být schválena pouze za předpokladu, že na určeném místě vstupu byly provedeny kontroly totožnosti a jejich výsledky jsou uspokojivé. Kolonka II.4 se tedy vyplní v okamžiku schválení další přepravy a kolonka II.5 v okamžiku, kdy jsou dostupné výsledky laboratorních zkoušek.

II.11

Nepoužije se

II.12

Přijatelné pro vnitřní trh

 

Tato kolonka se použije pro všechny zásilky, jež mají být propuštěny do volného oběhu v Unii.

II.13

Nepoužije se

II.14

Nepoužije se

II.15

Nepoužije se

II.16

Nepřijatelné

 

Uveďte jasně datum, do kterého musí být přijato opatření v případě odmítnutí zásilky z důvodu neuspokojivého výsledku kontrol.

II.17

Důvody odmítnutí

 

Zaškrtněte příslušnou kolonku.

II.18

Údaje o kontrolovaných místech určení (II.9, II.10 a II.16)

 

V příslušných případech uveďte číslo schválení a adresu (nebo název plavidla a přístav) u všech míst určení, kde je vyžadována další kontrola zásilky.

II.19

Zásilka opětovně zapečetěna

 

Tato kolonka se použije tehdy, je-li při otevření kontejneru zničena původní plomba připojená k zásilce. Je třeba vést souhrnný seznam všech plomb použitých k tomuto účelu.

II.20

Identifikace určeného místa vstupu nebo kontrolního místa

 

Zde otiskne příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušný orgán kontrolního místa úřední razítko.

II.21

Osvědčující úředník

 

Podpis odpovědného úředníka příslušného orgánu určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušného orgánu kontrolního místa:

Já, níže podepsaný úřední inspektor určeného místa vstupu/kontrolního místa, potvrzuji, že kontroly zásilky byly provedeny v souladu s požadavky Unie.

II.22

Poplatky za kontroly

 

Tuto kolonku lze použít pro údaje o poplatcích za kontroly.

II.23

Odkaz na celní doklad

 

Pro celní orgány v případě potřeby.

II.24

Následný SVD

 

Uveďte jedinečný alfanumerický kód přidělený systémem TRACES pro SVD použitý po přesunu na kontrolní místo nebo po další přepravě.


ČÁST III – DALŠÍ POSTUP

Kolonka

Popis

III.1

Předchozí SVD

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolonce II.1.

III.2

Referenční číslo SVD

Jedná se o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolonce I.2.

III.3

Následný SVD

Uveďte alfanumerický kód jednoho nebo více SVD uvedených v kolonce II.24.

III.4

Údaje o vrácení

Příslušný orgán určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, příslušný orgán kontrolního místa uvede použité dopravní prostředky, jejich identifikační údaje, zemi určení a datum vrácení, jakmile jsou tyto údaje k dispozici. Uvedení názvu výstupního stanoviště hraniční kontroly nebo určeného místa vstupu je nepovinné.

III.5

Další postup

V příslušných případech uveďte místní jednotku příslušného orgánu odpovědnou za dohled v případech „zničení“ zásilky, její „přeměny“ nebo „použití pro jiný účel“. Příslušný orgán uvede v této kolonce zprávu o výsledku příchodu zásilky a o její shodě.

III.6

Osvědčující úředník

V případě „vrácení“ se jedná o podpis odpovědného úředníka příslušného orgánu určeného místa vstupu nebo, během přechodného období stanoveného v čl. 19 odst. 1, odpovědného úředníka kontrolního místa.

V případě „zničení“, „přeměny“ nebo „použití pro jiný účel“ se jedná o podpis odpovědného úředníka místního příslušného orgánu.

ČÁST 2

Vzor SVD2

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13