11.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/8


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1702

ze dne 1. srpna 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 stanovením seznamu prioritních škodlivých organismů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031 je Komisi svěřena pravomoc stanovit seznam prioritních škodlivých organismů.

(2)

Prioritními škodlivými organismy jsou karanténní škodlivé organismy pro Unii, jež splňují všechny tyto podmínky: zaprvé, není o nich známo, že by se na území Unie vyskytovaly, nebo je o nich známo, že se vyskytují buď na omezené části tohoto území, nebo ve vzácných, nepravidelných, izolovaných a řídkých případech výskytu na tomto území, zadruhé, jejich potenciální hospodářský, environmentální či sociální dopad je pro území Unie mimořádně závažný a zatřetí, jsou uvedeny na seznamu prioritních škodlivých organismů.

(3)

Komise provedla posouzení, aby stanovila, které škodlivé organismy by měly být zařazeny na seznam prioritních škodlivých organismů. Toto posouzení vycházelo z metodiky vypracované Společným výzkumným střediskem Komise a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

(4)

Tato metodika zahrnuje složené ukazatele a analýzu založenou na několika kritériích. Zohledňuje pravděpodobnost šíření, usídlení a důsledků posouzených škodlivých organismů, pokud jde o území Unie. Tato metodika rovněž zohledňuje kritéria uvedená v příloze I oddílu 1 bodě 2 a v příloze I oddílu 2 nařízení (EU) 2016/2031, jež zahrnují hospodářský, sociální i environmentální rozměr.

(5)

V posouzení byly zohledněny výsledky metodiky, již uplatňuje Společné výzkumné středisko Komise a Evropský úřad pro bezpečnost potravin, a také výsledky konzultace se širokou veřejností, která proběhla prostřednictvím portálu pro zlepšování právní úpravy. Na základě těchto informací byl učiněn závěr, že pokud jde o území Unie, za mimořádně závažný se považuje potenciální hospodářský, environmentální či sociální dopad 20 škodlivých organismů.

(6)

O těchto škodlivých organismech kromě toho není známo, že by se na území Unie vyskytovaly, nebo je o nich známo, že se vyskytují na omezených částech tohoto území nebo ve vzácných, nepravidelných, izolovaných a řídkých případech výskytu na tomto území.

(7)

Je proto vhodné stanovit seznam těchto škodlivých organismů v příloze tohoto nařízení.

(8)

V zájmu zajištění jednotného uplatňování všech pravidel týkajících se karanténních škodlivých organismů pro Unii by se toto nařízení mělo použít od stejného data jako nařízení (EU) 2016/2031, tzn. ode dne 14. prosince 2019,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam prioritních škodlivých organismů

Seznam prioritních škodlivých organismů, na nějž odkazuje čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, je stanoven v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.


PŘÍLOHA

Seznam prioritních škodlivých organismů

 

Agrilus anxius Gory

 

Agrilus planipennis Fairmaire

 

Anastrepha ludens (Loew)

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Anthonomus eugenii Cano

 

Aromia bungii (Faldermann)

 

Bactericera cockerelli (Sulc.)

 

Bactrocera dorsalis (Hendel)

 

Bactrocera zonata (Saunders)

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

 

Candidatus Liberibacter spp., původce choroby citrusů nazývané Huanglongbing disease/citrus greening

 

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

 

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

 

Popillia japonica Newman

 

Rhagoletis pomonella Walsh

 

Spodoptera frugiperda (Smith)

 

Thaumatotibia leucotreta b(Meyrick)

 

Xylella fastidiosa (Wells et al.)