9.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 258/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1687

ze dne 8. října 2019,

kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2017/2179, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz keramických obkládaček pocházejících z Čínské lidové republiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2179 ze dne 22. listopadu 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz keramických obkládaček pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (2), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   PLATNÁ OPATŘENÍ

(1)

Dne 12. září 2011 uložila Rada prováděcím nařízením (EU) č. 917/2011 (3) (dále jen „původní šetření“) konečné antidumpingové clo na dovoz keramických obkládaček (dále jen „dotčený výrobek“) pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“). Vzhledem k velkému počtu spolupracujících vyvážejících výrobců v Číně byl během původního šetření vybrán vzorek čínských vyvážejících výrobců a společnostem zařazeným do vzorku byly uloženy individuální sazby valorického cla v rozmezí od 13,9 % (4) do 36,5 %, zatímco ostatním spolupracujícím společnostem, které do vzorku zařazeny nebyly, byla uložena celní sazba ve výši 30,6 %. Zbytkové clo uložené nespolupracujícím čínským vyvážejícím výrobcům činilo 69,7 %.

(2)

Dne 22. listopadu 2017, na základě přezkumu před pozbytím platnosti, rozhodla Komise prostřednictvím prováděcího nařízení (EU) 2017/2179 o zachování platných antidumpingových cel.

(3)

Podle článku 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/2179 může Komise změnit přílohu I uvedeného nařízení tím, že přizná novému vyvážejícímu výrobci celní sazbu použitelnou na spolupracující společnosti, které nebyly zařazeny do vzorku nebo kterým nebylo přiznáno individuální zacházení, konkrétně váženou průměrnou celní sazbu ve výši 30,6 %, pokud případný nový vyvážející výrobce v ČLR předloží Komisi dostatečné důkazy.

B.   ŽÁDOST O UDĚLENÍ STATUSU NOVÉHO VYVÁŽEJÍCÍHO VÝROBCE

(4)

V říjnu 2018 se společnost Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd (dále jen „žadatel“) po vyhlášení prováděcího nařízení (EU) 2017/2179 přihlásila a předložila žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce, aby se na ni tudíž vztahovala celní sazba použitelná na spolupracující společnosti v ČLR, které nebyly zařazeny do vzorku nebo kterým nebylo přiznáno individuální zacházení, konkrétně 30,6 %. Žadatel tvrdil, že splňuje všechna tři kritéria stanovená v článku 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/2179.

(5)

Aby mohla Komise určit, zda žadatel tato kritéria splnil, požádala jej o vyplnění dotazníku. Na základě analýzy odpovědí na dotazník měla Komise za to, že žadatel poskytl dostatečné informace, a nepožadovala další důkazy.

(6)

Komise o žádosti o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce informovala výrobní odvětví Unie a poskytla mu příležitost se k této věci vyjádřit. Komise neobdržela žádné připomínky.

C.   ANALÝZA ŽÁDOSTI

(7)

Pokud jde o podmínku stanovenou v čl. 2 písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2017/2179, tedy první kritérium, Komise důkladně prozkoumala evidenci odbytu žadatele, která se vztahovala na období šetření. V evidenci odbytu byl zaznamenán pouze domácí prodej.

(8)

Po dalším ověření jiných údajů o prodeji, celních statistik EU a dokumentace nebyly shledány žádné důkazy, které by naznačovaly, že žadatel vyvážel dotčený výrobek do Unie před obdobím šetření nebo během něj. Komise proto na základě dostupných informací dospěla k závěru, že žadatel první kritérium splnil.

(9)

Pokud jde o podmínku stanovenou v čl. 2 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2017/2179, tedy druhé kritérium, Komise konstatovala, že organizační struktura žadatele zahrnuje deset společností ve spojení. Dvě z těchto společností ve spojení se podílely na výrobě dotčeného výrobku během období šetření, ale působily pouze na domácím trhu. Na základě poskytnutých důkazů nebyly zjištěny žádné další obchodní nebo provozní vazby s vývozci nebo výrobci z ČLR, na které se vztahují platná antidumpingová opatření. Pět z těchto společností ve spojení bylo založeno až po skončení období šetření a zbývající tři nebyly zapojeny do žádné obchodní činnosti týkající se dotčeného výrobku. Komise proto dospěla k závěru, že žadatel druhé kritérium splnil.

(10)

Pokud jde o podmínku stanovenou v čl. 2 písm. c) prováděcího nařízení (EU) 2017/2179, tedy třetí kritérium, Komise na základě předložených písemných důkazů zjistila, že žadatel dotčený výrobek do Unie po období šetření nevyvážel. Žadatel však předložil důkazy o neodvolatelných smluvních ujednáních o prodeji značného množství dotčeného výrobku do Unie. Komise proto dospěla k závěru, že žadatel třetí kritérium splnil.

(11)

Výrobní odvětví Unie neposkytlo žádné důkazy ani informace, z nichž by vyplývalo, že žadatel některé ze tří kritérií nesplnil.

D.   ZÁVĚR

(12)

Komise dospěla k závěru, že žadatel splnil všechna tři kritéria, která jsou nezbytná k tomu, aby mu byl udělen status nového vyvážejícího výrobce. Název žadatele by proto měl být doplněn do seznamu spolupracujících výrobců, kteří nebyli zařazeni do vzorku nebo kterým nebylo přiznáno individuální zacházení, v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2017/2179.

E.   POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

(13)

Žadatel a výrobní odvětví Unie byli informováni o základních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě bylo považováno za vhodné přiznat společnosti Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd sazbu antidumpingového cla použitelnou na spolupracující čínské vyvážející výrobce nezařazené do vzorku.

(14)

Stranám byla poskytnuta možnost předložit připomínky, které byly v odůvodněných případech náležitě vzaty v úvahu.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 15 odst. 1 základního nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Do seznamu čínských spolupracujících výrobců, kteří nebyli zařazeni do vzorku nebo kterým nebylo přiznáno individuální zacházení, v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2017/2179 se doplňuje tato společnost:

Název

Doplňkový kód Taric

„Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd

C505“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. října 2019.

Za Komisi

Předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 307, 23.11.2017, s. 25.

(3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 917/2011 ze dne 12. září 2011, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo z dovozu keramických obkládaček pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 238, 15.9.2011, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení (EU) č. 917/2011 bylo následně změněno prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/409 ze dne 11. března 2015.