9.10.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 258/11


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1685

ze dne 4. října 2019,

kterým se určuje referenční středisko Evropské unie pro dobré životní podmínky zvířat pro drůbež a jiná malá hospodářská zvířata

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 95 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jako referenční středisko Evropské unie pro dobré životní podmínky zvířat odpovědné za podporu horizontálních činností Komise a členských států v oblasti požadavků na dobré životní podmínky zvířat, na které odkazuje čl. 1 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) 2017/625, bylo prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/329 (2) určeno konsorcium vedené Institutem pro výzkum chovu hospodářských zvířat (Livestock Research) ve Wageningenu, kterého se dále účastní Aarhuská univerzita a Friedrich-Loeffler-Institut. V souladu s úkoly stanovenými ve víceletém pracovním programu referenčních středisek Evropské unie se činnosti tohoto střediska Evropské unie pro dobré životní podmínky zvířat zaměřují na dobré životní podmínky prasat.

(2)

V souladu s článkem 95 nařízení (EU) 2017/625 Komise následně vyhlásila veřejnou výzvu k výběru a určení druhého referenčního střediska Evropské unie pro dobré životní podmínky zvířat, které by mělo podporovat horizontální činnosti Komise a členských států v souvislosti s uplatňováním pravidel stanovících požadavky na dobré životní podmínky drůbeže a jiných malých hospodářských zvířat.

(3)

Výbor pro hodnocení a výběr zřízený pro danou veřejnou výzvu dospěl k závěru, že konsorcium vedené agenturou Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Francie), jehož se dále účastní Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Španělsko), Aarhus Universitet – Institut for Husdyrvidenskab (Dánsko) a Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Itálie), splňuje požadavky stanovené v čl. 95 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625 a mohlo by být pověřeno úkoly stanovenými v článku 96 uvedeného nařízení, pokud jde o drůbež a jiná malá hospodářská zvířata.

(4)

Uvedené konsorcium by tedy mělo být určeno jako referenční středisko Evropské unie pro dobré životní podmínky zvířat, pokud jde o drůbež a jiná malá hospodářská zvířata, odpovědné za pomocné úkoly, pokud jsou zahrnuty do ročních či víceletých pracovních programů referenčních středisek Evropské unie. Tyto roční či víceleté pracovní programy se sestavují v souladu s cíli a prioritami příslušných pracovních programů přijatých Komisí v souladu s článkem 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 (3).

(5)

Článek 95 nařízení (EU) 2017/625 požaduje, aby bylo určení referenčního střediska Evropské unie pro dobré životní podmínky zvířat časově omezeno nebo pravidelně přezkoumáváno. Proto by určení referenčního střediska Evropské unie pro dobré životní podmínky zvířat pro drůbež a jiná malá hospodářská zvířata mělo být každých pět let přezkoumáno.

(6)

Určenému referenčnímu středisku Evropské unie pro dobré životní podmínky zvířat pro drůbež a jiná malá hospodářská zvířata by měl být poskytnut dostatek času na přípravu pracovního programu na příští rozpočtové období. Proto by toto nařízení mělo být použitelné od 1. ledna 2020,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Jako referenční středisko Evropské unie pro dobré životní podmínky zvířat odpovědné za podporu horizontálních činností Komise a členských států v oblasti požadavků na dobré životní podmínky drůbeže a jiných malých hospodářských zvířat se určuje toto konsorcium:

Název:

:

Konsorcium vedené agenturou Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Francie), jehož se dále účastní Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Španělsko), Aarhus Universitet – Institut for Husdyrvidenskab (Dánsko) a Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Itálie)

Adresa:

:

14 rue Pierre et Marie Curie

94701 Maisons-Alfort Cedex

FRANCIE

2.   Toto určení bude přezkoumáno každých pět let počínaje prvním dnem použitelnosti tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/329 ze dne 5. března 2018, kterým se určuje referenční středisko Evropské unie pro dobré životní podmínky zvířat (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, s. 13).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 1).