27.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 248/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1589

ze dne 26. září 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, beta-cyfluthrin, bifenox, chlortoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproxyfen, thiofanát-methyl, triflusulfuron a tritosulfuron

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Doby platnosti schválení účinných látek beta-cyfluthrin, chlortoluron, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb a thiofanát-methyl byly prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1262 (3) prodlouženy do 31. října 2019.

(3)

Doba platnosti schválení účinné látky tritosulfuron byla prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1796 (4) prodloužena do 30. listopadu 2019.

(4)

Doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, bifenox, klofentezin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, nikosulfuron, pikloram a pyriproxyfen byly prováděcím nařízením (EU) 2018/1796 prodlouženy do 31. prosince 2019.

(5)

Doba platnosti schválení účinné látky triflusulfuron skončí dne 31. prosince 2019.

(6)

V souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (5) byly předloženy žádosti o obnovení schválení uvedených látek.

(7)

Vzhledem k tomu, že se posouzení uvedených látek zdrželo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, skončí platnost schválení uvedených účinných látek pravděpodobně před přijetím rozhodnutí o jejich obnovení. Je proto nezbytné dobu platnosti jejich schválení prodloužit.

(8)

S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy má Komise přijmout nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky zmíněné v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy má Komise přijmout nařízení obnovující schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení, pokusí se v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. září 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1262 ze dne 20. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-methylcyklopropen, beta-cyfluthrin, chlorthalonil, chlortoluron, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-P, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamon, fosthiazát, indoxakarb, MCPA, MCPB, prosulfokarb, thiofanát-methyl a tribenuron (Úř. věst. L 238, 21.9.2018, s. 62).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1796 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, bifenox, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, dimoxystrobin, fenoxaprop-P, fenpropidin, klofentezin, lenacil, mankozeb, mekoprop-P, metiram, nikosulfuron, oxamyl, pikloram, pyraklostrobin, pyriproxyfen a tritosulfuron (Úř. věst. L 294, 21.11.2018, s. 15).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).


PŘÍLOHA

Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 40, deltamethrin, datum nahrazuje datem „31. října 2020“;

2)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 48, betacyfluthrin, datum nahrazuje datem „31. října 2020“;

3)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 65, flufenacet, datum nahrazuje datem „31. října 2020“;

4)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 69, fosthiazát, datum nahrazuje datem „31. října 2020“;

5)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 102, chlortoluron, datum nahrazuje datem „31. října 2020“;

6)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 103, cypermethrin, datum nahrazuje datem „31. října 2020“;

7)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 104, daminozid, datum nahrazuje datem „31. října 2020“;

8)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 105, thiofanát-methyl, datum nahrazuje datem „31. října 2020“;

9)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 107, MCPA, datum nahrazuje datem „31. října 2020“;

10)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 108, MCPB, datum nahrazuje datem „31. října 2020“;

11)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 119, indoxakarb, datum nahrazuje datem „31. října 2020“;

12)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 160, prosulfokarb, datum nahrazuje datem „31. října 2020“;

13)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 161, fludioxonil, datum nahrazuje datem „31. října 2020“;

14)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 162, klomazon, datum nahrazuje datem „31. října 2020“;

15)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 169, amidosulfuron, datum nahrazuje datem „31. prosince 2020“;

16)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 170, nikosulfuron, datum nahrazuje datem „31. prosince 2020“;

17)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 171, klofentezin, datum nahrazuje datem „31. prosince 2020“;

18)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 172, dikamba, datum nahrazuje datem „31. prosince 2020“;

19)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 173, difenokonazol, datum nahrazuje datem „31. prosince 2020“;

20)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 174, diflubenzuron, datum nahrazuje datem „31. prosince 2020“;

21)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 176, lenacil, datum nahrazuje datem „31. prosince 2020“;

22)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 178, pikloram, datum nahrazuje datem „31. prosince 2020“;

23)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 179, pyriproxyfen, datum nahrazuje datem „31. prosince 2020“;

24)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 180, bifenox, datum nahrazuje datem „31. prosince 2020“;

25)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 181, diflufenikan, datum nahrazuje datem „31. prosince 2020“;

26)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 182, fenoxaprop-P, datum nahrazuje datem „31. prosince 2020“;

27)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 183, fenpropidin, datum nahrazuje datem „31. prosince 2020“;

28)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 186, tritosulfuron, datum nahrazuje datem „30. listopadu 2020“.

29)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 289, triflusulfuron, datum nahrazuje datem „31. prosince 2020“.