11.9.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 234/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1395

ze dne 10. září 2019,

kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Bosny a Hercegoviny a Izraele a název Republiky Severní Makedonie na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, a kterým se mění vzorové veterinární osvědčení pro vaječné výrobky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 úvodní větu, čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 8 odst. 4 a čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 23 odst. 1, čl. 24 odst. 2, čl. 25 odst. 2 a čl. 26 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (3) stanoví požadavky na vydání veterinárního osvědčení pro dovoz drůbeže a drůbežích produktů (dále jen „komodity“) do Unie a tranzit přes její území, včetně skladování během tranzitu. Uvedené nařízení stanoví, že zmíněné komodity se do Unie smí dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených ve sloupcích 1 a 3 tabulky v části 1 přílohy I zmíněného nařízení.

(2)

Nařízení (ES) č. 798/2008 rovněž stanoví podmínky pro určení toho, zda se třetí země, území, oblast nebo jednotka považují za prosté vysoce patogenní influenzy ptáků (dále jen „HPAI“).

(3)

Bosna a Hercegovina je uvedena na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 jako třetí země, ze které je povolen dovoz drůbežího masa do Unie a tranzit přes území Unie z celého jejího území.

(4)

Bosna a Hercegovina požádala rovněž o povolení pro dovoz vajec a vaječných výrobků do Unie a jejich tranzit přes území Unie. Na základě informací shromážděných během auditu, který Komise provedla v Bosně a Hercegovině s cílem vyhodnotit veterinární kontroly zavedené u drůbežího masa určeného na vývoz do Unie, a vzhledem k příznivému výsledku tohoto auditu dospěla Komise k závěru, že Bosna a Hercegovina splňuje veterinární požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 798/2008 pro dovoz vajec a vaječných výrobků do Unie a jejich tranzit přes území Unie. Položka týkající se Bosny a Hercegoviny v tabulce v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být změněna takovým způsobem, aby byl dovoz vajec a vaječných výrobků z této třetí země a jejich tranzit přes území Unie povolen.

(5)

Kromě toho předložila Bosna a Hercegovina Komisi svůj vnitrostátní program pro tlumení salmonel u nosnic druhu Gallus gallus. U uvedeného programu však nebylo shledáno, že by poskytoval záruky rovnocenné zárukám stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 (4), a jeho schválení nebylo dosud dokončeno. Z toho důvodu je tudíž povoleno dovážet z Bosny a Hercegoviny pouze vejce druhu Gallus gallus, jak je uvedeno u položky „S4“ v části 2 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008.

(6)

Izrael je uveden na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 jako třetí země, ze které je z určitých částí jejího území v závislosti na provádění politiky depopulace pro newcastleskou chorobu povolen dovoz určitých drůbežích komodit do Unie a jejich tranzit přes území Unie. Uvedená regionalizace byla stanovena v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008.

(7)

Dne 24. dubna 2019 Izrael potvrdil výskyt HPAI podtypu H5N8 v jednom hospodářství s chovem drůbeže nacházejícím se na jeho území. Vzhledem k uvedenému potvrzenému ohnisku HPAI nelze území Izraele od dubna 2019 již považovat za prosté uvedené nákazy, a veterinární orgány Izraele tedy již nemohou vystavovat osvědčení pro zásilky drůbežího masa určeného k lidské spotřebě pro dovoz do Unie nebo tranzit přes území Unie.

(8)

Veterinární orgány Izraele předložily Komisi předběžné informace o ohnisku HPAI a potvrdily, že od data potvrzení ohniska HPAI pozastavily vydávání veterinárních osvědčení pro zásilky drůbežího masa určené pro dovoz do Unie nebo tranzit přes Unii.

(9)

Proto nebyly od uvedeného data dovezeny z Izraele do Unie žádné zásilky těchto produktů. Z důvodů jasnosti a právní jistoty je vhodné tuto situaci zdokumentovat a uvést v tabulce v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 příslušné datum ukončení. To rovněž zajistí, že až Izrael znovu získá status území prostého HPAI a bude znovu stanoveno datum zahájení, zásilky těchto produktů vyprodukovaných po datu ukončení a před uvedeným datem zahájení nebudou způsobilé pro vstup do Unie.

(10)

Položka týkající se Izraele v tabulce v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být změněna, aby zohledňovala stávající epizootologickou situaci v této třetí zemi.

(11)

V červnu 2018 dosáhly Atény a Skopje za přispění Organizace spojených národů (OSN) dvoustranné dohody („Prespanská dohoda“) o změně prozatímního odkazu OSN, pokud jde o Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii. Tato dohoda byla nyní ratifikována oběma zeměmi a její vstup v platnost byl Republikou Severní Makedonie formálně oznámen EU. Je proto vhodné změnit název této třetí země v tabulce v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008.

(12)

V části 2 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 je stanoveno vzorové veterinární osvědčení pro vaječné výrobky (EP). V uvedeném vzorovém veterinárním osvědčení se v poznámkách k části I odkazuje na kódy harmonizovaného systému (HS), jež mají být ve zmíněném osvědčení uvedeny v části I kolonce I.19.

(13)

Enzymy získané z vajec, jako je lysozym, se považují za vaječné výrobky a příslušné kódy HS pro tyto enzymy by měly být doplněny ke kódům HS, které mají být uvedeny v kolonce I.19 v části I vzorového veterinárního osvědčení pro vaječné výrobky. Vzorové veterinární osvědčení pro vaječné výrobky (EP) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(15)

Dříve, než se změněné vzorové veterinární osvědčení stane povinným, je třeba poskytnout členským státům a příslušnému odvětví přiměřené přechodné období dvou měsíců, aby se přizpůsobily novým požadavkům obsaženým ve změněném vzorovém veterinárním osvědčení.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Po přechodné období do dne 11. listopadu 2019 členské státy i nadále povolí dovážet do Unie zásilky komodit, na něž se vztahuje vzorové veterinární osvědčení pro vaječné výrobky (EP), jak je stanoveno v části 2 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008, ve znění platném před zavedením změny uvedeného vzoru na základě tohoto nařízení, pakliže bylo podepsáno přede dnem 11. října 2019.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. září 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci (Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění takto:

1)

část 1 se mění takto:

a)

položka týkající se Bosny a Hercegoviny se nahrazuje tímto:

Kód ISO a název třetí země nebo území

Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Zvláštní podmínky

Status dozoru nad influenzou ptáků

Status očkování proti influenze ptáků

Status tlumení salmonel (6)

Vzor/vzory

Doplňkové záruky

Datum ukončení (1)

Datum zahájení (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„BA – Bosna a Hercegovina

BA-0

celá země

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4“

POU

 

 

 

 

 

 

 

b)

položka týkající se Izraele se nahrazuje tímto:

Kód ISO a název třetí země nebo území

Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Zvláštní podmínky

Status dozoru nad influenzou ptáků

Status očkování proti influenze ptáků

Status tlumení salmonel (6)

Vzor/vzory

Doplňkové záruky

Datum ukončení (1)

Datum zahájení (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„IL – Izrael (5)

IL-0

celá země

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017

 

 

 

S4“

IL-1

oblast jižně od silnice č. 5

POU

X

N, P2

24.4.2019

 

 

 

 

IL-2

oblast severně od silnice č. 5

POU

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

c)

položka týkající se Republiky Severní Makedonie se nahrazuje tímto:

Kód ISO a název třetí země nebo území

Kód třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Popis třetí země, území, oblasti nebo jednotky

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

Zvláštní podmínky

Status dozoru nad influenzou ptáků

Status očkování proti influenze ptáků

Status tlumení salmonel (6)

Vzor/vzory

Doplňkové záruky

Datum ukončení (1)

Datum zahájení (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„MK — Republika Severní Makedonie

MK-0

celá země

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017“

 

 

 

d)

zrušuje se tato poznámka pod čarou:

„(4)

Bývalá jugoslávská republika Makedonie: konečné označení této země bude dohodnuto po skončení jednání, jež v současné době probíhají na úrovni OSN.“

2)

v části 2 se vzorové veterinární osvědčení pro vaječné výrobky (EP) nahrazuje tímto:

Vzorové veterinární osvědčení pro vaječné výrobky (EP)

Image 1 Text obrazu Image 2 Text obrazu Image 3 Text obrazu Image 4 Text obrazu