27.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 173/36


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1089

ze dne 6. června 2019

o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2008 přijala Rada nařízení (ES) č. 241/2008 (1) o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2) (dále jen „dohoda“). Dohoda vstoupila v platnost dne 15. dubna 2008, její platnost byla automaticky prodlužována a dohoda je stále v platnosti.

(2)

Předchozí protokol k dohodě pozbyl platnosti dne 23. listopadu 2017.

(3)

Komise jménem Evropské unie jednala o novém protokolu. Výsledkem těchto jednání bylo parafování nového protokolu dne 15. listopadu 2018.

(4)

V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2019/1088 (3) byl dne 15. června 2019 podepsán Protokol o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) (dále jen „protokol“).

(5)

Rybolovná práva stanovená v protokolu by měla být rozdělena mezi členské státy po dobu uplatňování protokolu.

(6)

Aby bylo zajištěno rychlé zahájení rybolovných činností plavidly Unie, bude protokol prozatímně prováděn ode dne podpisu. Toto nařízení by se tedy mělo použít od téhož dne,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se „vysoce stěhovavými druhy“ rozumějí druhy uvedené v příloze I Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982, s výjimkou čeledí liškounovití (Alopiidae) a kladivounovití (Sphyrnidae) a těchto druhů: žralok veliký (Cetorhinus maximus), žralok obrovský (Rhincodon typus), žralok bílý (Carcharodon carcharias), žralok hedvábný (Carcharinus falciformis) a žralok dlouhoploutvý (Carcharinus longimanus).

Článek 2

Rybolovná práva

Rybolovná práva stanovená podle Protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) se mezi členské státy rozdělují v souladu s články 3 a 4 tohoto nařízení.

Článek 3

Druhy žijící při dně a malé pelagické druhy

Rybolovná práva pro druhy žijící při dně a malé pelagické druhy se mezi členské státy rozdělují takto:

1)

během prvního a druhého roku používání protokolu na základě systému intenzity rybolovu (hrubá prostornost v rejstříkových tunách, GRT):

a)

mrazírenská plavidla lovící garnáty pomocí vlečných sítí:

Španělsko

2 500 GRT;

Řecko

140 GRT;

Portugalsko

1 060 GRT;

b)

mrazírenská plavidla lovící ryby a hlavonožce pomocí vlečných sítí:

Španělsko

2 900 GRT;

Řecko

225 GRT;

Itálie

375 GRT;

c)

plavidla lovící malé pelagické druhy pomocí vlečných sítí:

Španělsko

3 500 GRT;

Portugalsko

500 GRT;

Litva

5 000 GRT;

Lotyšsko

5 000 GRT;

Polsko

1 000 GRT;

2)

od třetího roku používání protokolu na základě systému pro omezení odlovu jednotlivých druhů (celkový přípustný odlov, TAC):

a)

mrazírenská plavidla lovící garnáty pomocí vlečných sítí:

Španělsko

1 650 tun;

Řecko

100 tun;

Portugalsko

750 tun;

b)

mrazírenská plavidla lovící ryby pomocí vlečných sítí:

Španělsko

9 500 tun;

Řecko

500 tun;

Itálie

1 000 tun;

c)

mrazírenská plavidla lovící hlavonožce pomocí vlečných sítí:

Španělsko

1 200 tun;

Řecko

150 tun;

Itálie

150 tun;

d)

plavidla lovící malé pelagické druhy pomocí vlečných sítí:

Španělsko

3 900 tun;

Portugalsko

700 tun;

Litva

6 000 tun;

Lotyšsko

6 000 tun;

Polsko

1 400 tun.

Článek 4

Vysoce stěhovavé druhy

Rybolovná práva pro vysoce stěhovavé druhy se rozdělují takto:

a)

mrazírenská plavidla lovící tuňáky nevodem a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru:

Španělsko:

14 plavidel;

Francie:

12 plavidel;

Portugalsko:

2 plavidla;

b)

plavidla lovící tuňáky na pruty:

Španělsko:

10 plavidel;

Francie:

3 plavidla.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 15. června 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 6. června 2019.

Za Radu

předsedkyně

A. BIRCHALL


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 241/2008 ze dne 17. března 2008 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 75, 18.3.2008, s. 49).

(2)  Úř. věst. L 342, 27.12.2007, s. 5.

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1088 ze dne 6. června 2019 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024) (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).