21.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1013

ze dne 16. dubna 2019

o oznamování zásilek určitých kategorií zvířat a zboží, které vstupují do Unie, s předstihem

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 58 první pododstavec písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví mimo jiné rámec pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností týkajících se zvířat a zboží, které vstupují do Unie ze třetích zemí, aby se ověřil soulad s právními předpisy Unie za účelem ochrany zdraví lidí, zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a, v souvislosti s geneticky modifikovanými organismy a přípravky na ochranu rostlin, rovněž životního prostředí. Uvedený rámec zahrnuje úřední kontroly prováděné u zvířat a zboží vstupujících do Unie ze třetích zemí přes určená stanoviště hraniční kontroly.

(2)

Podle nařízení (EU) 2017/625 musí provozovatel odpovědný za určité zásilky vstupující do Unie před příchodem zásilek s předstihem uvědomit příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly. Aby uvedené orgány mohly provádět úřední kontroly včas a účinným způsobem, je vhodné stanovit minimální lhůtu pro podání tohoto oznámení s předstihem na jeden pracovní den před příchodem zásilek.

(3)

Vzhledem k logistickým omezením souvisejícím s dopravou však nemusí být lhůta pro oznámení s předstihem stanovená na jeden pracovní den před příchodem zásilky v určitých případech splnitelná. To může být například případ, kdy je zásilka přepravována z místa odeslání na stanoviště hraniční kontroly v době kratší než 24 hodin a před naložením zásilky nejsou k dispozici informace potřebné k vyplnění příslušných částí společného zdravotního vstupního dokladu, které jsou požadovány pro podání oznámení s předstihem v souladu s čl. 56 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2017/625. V těchto případech by členské státy měly mít možnost požadovat, aby oznámení s předstihem bylo učiněno nejméně čtyři hodiny před příchodem zásilky, aby bylo možné zajistit včasné a účinné úřední kontroly i za takových okolností.

(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1012 (2) stanoví, že členské státy mají povinnost osvobodit stanoviště hraniční kontroly, která mají být určena pro dovoz neopracované dřevěné kulatiny, řeziva a dřevních štěpků, od určitých minimálních požadavků na stanoviště hraniční kontroly, a to z důvodu konkrétních zeměpisných omezení. Uvedené nařízení rovněž stanoví, že úřední kontroly a jiné úřední činnosti na stanovišti hraniční kontroly, které bylo určeno pro výše uvedené zboží, může provést mobilní tým pro úřední kontroly. Proto by měla být v tomto nařízení stanovena odchylka od pravidel týkajících se minimální lhůty pro oznámení o příchodu zásilek s předstihem, aby se umožnila dostatečná doba pro organizaci úředních kontrol a jiných úředních činností na uvedených stanovištích hraniční kontroly.

(5)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2017/625 je použitelné ode dne 14. prosince 2019, mělo by se toto nařízení použít rovněž od uvedeného data.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oznamování zásilek s předstihem

1.   Provozovatel odpovědný za zásilku, která spadá do kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625, učiní s předstihem oznámení příslušnému orgánu stanoviště hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie nejméně jeden pracovní den před očekávaným příjezdem zásilky.

2.   Odchylně od odstavce 1 platí, že pokud logistická omezení brání dodržení lhůty stanovené v uvedeném odstavci, mohou příslušné orgány stanovišť hraniční kontroly uplatnit lhůtu pro oznámení s předstihem v délce nejméně čtyři hodiny před očekávaným příchodem zásilky.

3.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány stanovišť hraniční kontroly určených pro dovoz neopracované dřevěné kulatiny, řeziva a dřevních štěpků v souladu s článkem 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1012 uplatnit lhůtu pro oznámení s předstihem v délce až pěti pracovních dnů před očekávaným příchodem takových zásilek.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1012 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanovením odchylek od pravidel pro určení kontrolních míst a od minimálních požadavků na stanoviště hraniční kontroly (viz strana 4 v tomto čísle Úředního věstníku).