28.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/6


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/856

ze dne 26. února 2019,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování inovačního fondu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 10a odst. 8 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí pravidla pro fungování inovačního fondu je třeba stanovit s přihlédnutím k poznatkům získaným v rámci programu NER 300 zřízeného směrnicí 2003/87/ES a prováděného na základě rozhodnutí Komise 2010/670/EU (2), a zejména k závěrům zprávy Evropského účetního dvora (3).

(2)

S cílem pokrýt nižší ziskovost a vyšší technologická rizika způsobilých projektů ve srovnání s konvenčními technologiemi by se významná část financování z inovačního fondu měla poskytovat formou grantů. Je proto třeba stanovit prováděcí pravidla pro vyplácení grantů.

(3)

Vzhledem k tomu, že se rizika a ziskovost způsobilých projektů mohou v jednotlivých odvětvích a činnostech těchto projektů lišit a rovněž se mohou v průběhu času vyvíjet, je vhodné umožnit, aby se část podpory z inovačního fondu poskytovala prostřednictvím příspěvků na operace kombinování zdrojů v rámci unijního nástroje na podporu investic, jakož i jiných forem stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (4) („finanční nařízení“).

(4)

Pro účely financování v rámci inovačního fondu je jako příslušné náklady vhodné zvážit rozdíl mezi celkovými náklady způsobilého projektu a celkovými náklady srovnatelného projektu využívajícího konvenční technologie. Aby se však předešlo nepřiměřené administrativní zátěži pro malé projekty a vyřešily se jejich specifické problémy při získávání finančních prostředků, měly by příslušnými náklady malého projektu být celkové náklady kapitálových výdajů tohoto projektu.

(5)

V zájmu včasného zpřístupnění přiměřených finančních prostředků na způsobilé projekty by vyplácení grantů mělo záviset na dosažení dílčích cílů. Tyto cíle by u všech projektů měly zahrnovat finanční uzávěrku a zprovoznění. Protože u některých projektů může být potřeba vyplacení podpory v jiném okamžiku, je vhodné poskytnout možnost stanovení dodatečných dílčích cílů ve smluvní dokumentaci.

(6)

V zájmu zvýšení pravděpodobnosti úspěchu projektů by měla být zajištěna možnost vyplatit část grantů ještě před zprovozněním projektu. Vyplácení grantů by v zásadě mělo začít v okamžiku finanční uzávěrky a pokračovat v průběhu vývoje a fungování projektu.

(7)

Převážná část podpory z inovačního fondu by se měla opírat o ověřené zamezení emisím skleníkových plynů. Výrazné nedostatky v plánovaném zamezení emisím skleníkových plynů by tedy měly vést ke snížení a zpětnému získání částky podpory, která na tomto zamezení závisí. Mechanismy snižování a zpětného získávání by však měly být dostatečně pružné, aby zohledňovaly inovativní charakter projektů podporovaných z inovačního fondu.

(8)

Granty v rámci inovačního fondu by se měly udělovat po uspořádání soutěžního výběrového řízení na základě výzev k podávání návrhů. V zájmu snížení administrativní zátěže pro navrhovatele projektů by měl být vytvořen dvoufázový postup podávání žádosti sestávající z vyjádření zájmu a úplné žádosti.

(9)

Projekty žádající o podporu z inovačního fondu by se měly posuzovat na základě kvalitativních a kvantitativních kritérií. Kombinace těchto kritérií by měla zajistit úplné posouzení projektu ve vztahu k jeho technologickému a obchodnímu potenciálu. V zájmu spravedlivého výběru zohledňujícího přínosy by se projekty měly vybírat podle stejných kritérií výběru, ale projekty by se měly zhodnotit a mělo by se určit jejich pořadí nejprve ve vztahu k jiným projektům ve stejném odvětví a následně ve vztahu k projektům ze všech odvětví.

(10)

Projekty vykazující nedostatečně vyzrálé plánování, obchodní model či finanční a právní strukturu, především s ohledem na možný nedostatek podpory od dotčených členských států nebo na chybějící nezbytná vnitrostátní povolení, by pro podporu z inovačního fondu být vybírány neměly. I takové projekty však mohou být slibné. Proto by se měla stanovit možnost poskytnutí pomoci při jejich rozvoji. Možnost pomoci při rozvoji projektů by měla přinést užitek především malým projektům a projektům v členských státech s nižšími příjmy, aby se přispělo k dosažení zeměpisně vyváženého rozdělení podpory z inovačního fondu.

(11)

Dosažení zeměpisně vyváženého rozdělení podpory z inovačního fondu je velmi důležité. Aby se zabránilo situaci nedostatečného pokrytí některých členských států, měla by být zakotvena možnost stanovit dodatečná kritéria výběru zaměřená na dosažení zeměpisné vyváženosti v rámci druhé výzvy k podávání návrhů resp. výzev následných.

(12)

Komise by měla zajišťovat provádění inovačního fondu. Měla by však mít možnost delegovat některé z činností v oblasti provádění, jako je organizace výzev k podávání návrhů, předběžný výběr projektů nebo smluvní řízení grantů, na prováděcí subjekty.

(13)

Příjmy inovačního fondu, včetně příjmů z povolenek zpeněžených prostřednictvím společné dražební platformy v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1031/2010 (5), by se měly spravovat v souladu s cíli směrnice 2003/87/ES. Komise by tedy měla vykonávat tento úkol sama a měla by mít možnost jím pověřit Evropskou investiční banku.

(14)

Komise by měla uplatňovat různá pravidla v závislosti na způsobu provádění inovačního fondu. V případech, kdy se inovační fond provádí v přímém řízení, by ustanovení tohoto nařízení měla být v plném souladu s ustanoveními finančního nařízení.

(15)

Členské státy by při provádění inovačního fondu měly hrát významnou roli. Komise by měla s členskými státy zejména konzultovat klíčová rozhodnutí týkající se provádění, jakož i rozvoj inovačního fondu.

(16)

Inovační fond by se měl provádět v souladu se zásadami řádného finančního řízení stanovenými ve finančním nařízení.

(17)

Je třeba stanovit jasná opatření v oblasti podávání zpráv, odpovědnosti a finanční kontroly, aby se zajistilo, že Komise bude dostávat úplné a včasné informace o vývoji projektů podporovaných z inovačního fondu, subjekty spravující inovační fond budou uplatňovat zásady řádného finanční řízení a členské státy budou včas informovány o provádění inovačního fondu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví podrobná pravidla doplňující směrnici 2003/87/ES, pokud jde o:

a)

provozní cíle inovačního fondu zřízeného čl. 10a odst. 8 směrnice 2003/87/ES;

b)

formy podpory poskytované z inovačního fondu;

c)

postup podání žádosti o podporu z inovačního fondu;

d)

postup a kritéria výběru projektů v rámci inovačního fondu;

e)

vyplácení podpory z inovačního fondu;

f)

řízení a správu inovačního fondu;

g)

podávání zpráv, monitorování, hodnocení, kontrolu a zveřejňování v souvislosti s fungováním inovačního fondu.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

(1)

„finanční uzávěrkou“ se rozumí okamžik v cyklu vývoje projektu, kdy byly podepsány všechny dohody o projektu a financování a byly splněny všechny požadované podmínky v nich obsažené;

(2)

„zprovozněním“ se rozumí okamžik v cyklu vývoje projektu, kdy byly vyzkoušeny všechny prvky a systémy potřebné pro fungování projektu a byly zahájeny činnosti, jejichž výsledkem je účinné zamezení emisím skleníkových plynů;

(3)

„malým projektem“ se rozumí projekt, jehož celkové kapitálové náklady nepřesahují 7 500 000 EUR.

Článek 3

Provozní cíle

Inovační fond má tyto provozní cíle:

a)

podporovat projekty demonstrující vysoce inovativní technologie, procesy nebo produkty, které jsou dostatečně vyzrálé a mají významný potenciál snížit emise skleníkových plynů;

b)

nabízet finanční podporu uzpůsobenou potřebám trhu a rizikovým profilům způsobilých projektů a zároveň mobilizovat další soukromé a veřejné zdroje;

c)

zajistit, aby příjmy inovačního fondu byly spravovány v souladu s cíli směrnice 2003/87/ES.

Článek 4

Formy podpory z inovačního fondu

Podpora projektů z inovačního fondu může mít formu:

a)

grantů;

b)

příspěvků na operace kombinování zdrojů v rámci unijního nástroje na podporu investic;

c)

je-li to nutné k dosažení cílů směrnice 2003/87/ES, financování v jakékoli jiné formě stanovené v nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 („finanční nařízení“), zejména cen a zadávání veřejných zakázek.

KAPITOLA II

Zvláštní ustanovení týkající se grantů

Článek 5

Příslušné náklady

1.   Pro účely čl. 10a odst. 8 čtvrté věty třetího pododstavce směrnice 2003/87/ES se příslušnými náklady rozumí dodatečné náklady, které navrhovatel projektu nese v důsledku použití inovativní technologie související se snížením emisí skleníkových plynů nebo jejich zamezením. Příslušné náklady se vypočítají jako rozdíl mezi nejlepším odhadem celkových kapitálových výdajů, čisté současné hodnoty provozních nákladů a výnosů vzniklých v průběhu 10 let po zprovoznění projektu a výsledkem stejného výpočtu v případě konvenční výroby při stejné kapacitě z hlediska účinné výroby příslušného konečného produktu.

Pokud konvenční výroba uvedená v prvním pododstavci neexistuje, rozumí se příslušnými náklady nejlepší odhad celkových kapitálových výdajů, čisté současné hodnoty provozních nákladů a výnosů vzniklých v průběhu 10 let po zprovoznění projektu.

2.   Příslušnými náklady malého projektu jsou celkové náklady na kapitálové výdaje tohoto projektu.

Článek 6

Vyplácení grantů

1.   Podpora z inovačního fondu ve formě grantů bude vyplacena po dosažení předem stanovených dílčích cílů.

2.   U všech projektů vycházejí dílčí cíle uvedené v odstavci 1 z cyklu vývoje projektu a sestávají alespoň z:

a)

finanční uzávěrky;

b)

zprovoznění.

3.   S ohledem na použité technologie a zvláštní podmínky v odvětví (odvětvích), v němž (nichž) se použijí, je možné stanovit další dílčí cíle ve smluvních dokumentech.

4.   Až 40 % celkové částky podpory z inovačního fondu určené konkrétnímu projektu, včetně pomoci při rozvoji projektu, bude vyplaceno při finanční uzávěrce nebo po dosažení konkrétního dílčího cíle předcházejícího finanční uzávěrce, byl-li takový cíl stanoven v souladu s odstavcem 3.

5.   Pokud celková částka podpory z inovačního fondu na konkrétní projekt nebyla vyplacena podle odstavce 4, bude tato částka vyplacena po finanční uzávěrce. Může být vyplacena zčásti před zprovozněním a v ročních splátkách po zprovoznění.

6.   Pro účely odstavců 4 a 5 tohoto článku zahrnuje celková částka podpory z inovačního fondu poskytovaná konkrétnímu projektu částku podpory z inovačního fondu poskytovanou tomuto projektu v rámci pomoci při rozvoji projektu v souladu s článkem 13.

Článek 7

Obecná pravidla zpětného získání

1.   Komise přijme vhodná opatření, aby zajistila, že při provádění činností financovaných v rámci tohoto nařízení budou finanční zájmy inovačního fondu chráněny uplatňováním preventivních opatření proti podvodům, korupci a jiným protiprávním činnostem, účinnými kontrolami a v případě zjištění nesrovnalostí zpětným získáním neoprávněně vyplacených částek a ve vhodných případech účinnými, přiměřenými a odrazujícími administrativními a finančními sankcemi.

2.   Zpětné získání se provádí v souladu s finančním nařízením.

3.   Důvody pro zpětné získání, jakož i postupy zpětného získání, jsou dále upřesněny ve smluvní dokumentaci.

Článek 8

Zvláštní pravidla zpětného získání

1.   Částka podpory z inovačního fondu vyplacená v souladu s čl. 6 odst. 5 po finanční uzávěrce závisí na zamezení emisím skleníkových plynů ověřeném na základě výročních zpráv předkládaných navrhovatelem projektu po dobu 3 až 10 let po zprovoznění. Finanční výroční zpráva předložená navrhovatelem projektu obsahuje celkové množství emisí skleníkových plynů, jemuž bylo za celé vykazované období zamezeno.

2.   Je-li celkové množství emisí skleníkových plynů, jemuž bylo za celé vykazované období zamezeno, nižší než 75 % z celkového plánovaného množství emisí skleníkových plynů, jemuž se mělo zabránit, je částka vyplácená navrhovateli projektu v souladu s čl. 6 odst. 5 v úměrné míře získána zpět nebo snížena.

3.   Jestliže projekt není zprovozněn v předem stanovené lhůtě nebo nepodaří-li se navrhovateli projektu prokázat skutečné zamezení emisím skleníkových plynů, částka vyplacená po finanční uzávěrce v souladu s čl. 6 odst. 5 je získána zpět v plné výši.

4.   Nastanou-li situace uvedené v odstavcích 2 a 3 z důvodu mimořádných okolností, které navrhovatel projektu nemůže ovlivnit, a prokáže-li navrhovatel, že projekt má potenciál zamezit emisím skleníkových plynů nad rámec vykázaného množství, nebo prokáže-li navrhovatel projektu, že projekt může dosáhnout značných přínosů v oblasti nízkouhlíkových inovací, může Komise rozhodnout, že mechanismy zpětného získání uvedené v odstavci 2 a 3 neuplatní.

5.   Důvody pro zpětné získání a postupy zpětného získávání jsou dále upřesněny ve smluvní dokumentaci.

6.   Pravidly stanovenými v odstavcích 3 a 4 tohoto článku nejsou dotčena obecná pravidla pro zpětné získání uvedená v článku 7.

Článek 9

Výzvy k podávání návrhů

1.   Navrhovatelé projektů budou vyzváni, aby podávali žádosti o podporu z inovačního fondu prostřednictvím otevřených výzev, které vyhlašuje Komise.

Před přijetím rozhodnutí o vyhlášení výzev k podávání návrhů Komise konzultuje členské státy o návrhu rozhodnutí.

2.   Rozhodnutí Komise o vyhlášení výzev k podávání návrhů zahrnuje alespoň tyto údaje:

a)

celkovou částku podpory z inovačního fondu, která je pro danou výzvu k dispozici;

b)

maximální částku podpory z inovačního fondu, která je k dispozici na pomoc při rozvoji projektů;

c)

typy požadovaných projektů nebo odvětví;

d)

popis postupu podávání žádostí a podrobný seznam informací a dokumentů, které je třeba předložit v každé fázi postupu podávání žádostí;

e)

podrobné informace o postupu výběru, včetně metodiky hodnocení a určení pořadí;

f)

uplatní-li se zvláštní postupy podávání žádosti a výběru v souladu s čl. 10 odst. 4 a čl. 12 odst. 6 v případě malých projektů, pravidla platná pro tyto zvláštní postupy;

g)

vyčlení-li Komise z celkové dostupné částky podpory z inovačního fondu část pro malé projekty, částku, kterou tato část představuje;

h)

uplatní-li se dodatečná kritéria v zájmu dosažení zeměpisně vyváženého rozdělení podpory z inovačního fondu v souladu s čl. 11 odst. 2, příslušná kritéria.

Článek 10

Postup podávání žádostí

1.   Prováděcí subjekt shromažďuje žádosti a organizuje postup podávání žádostí ve dvou po sobě následujících fázích:

a)

vyjádření zájmu;

b)

úplná žádost.

2.   Ve fázi vyjádření zájmu se od navrhovatele projektu vyžaduje, aby předložil popis klíčových charakteristik projektu v souladu s požadavky stanovenými v příslušné výzvě k podávání návrhů, včetně popisu účinnosti, míry inovace a vyzrálosti projektu, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 1 písm. a), b) a c).

3.   Ve fázi úplné žádosti se od navrhovatele projektu vyžaduje, aby předložil podrobný popis projektu a veškerou podpůrnou dokumentaci, včetně plánu sdílení poznatků.

4.   U malých projektů lze uplatnit zjednodušený postup podávání žádosti.

Článek 11

Kritéria výběru

1.   Výběr projektů na podporu z inovačního fondu vychází z těchto kritérií:

a)

účinnost ve smyslu potenciálu zamezit emisím skleníkových plynů, v relevantních případech v porovnání s referenčními hodnotami uvedenými v čl. 10a odst. 2 směrnice 2003/87/ES;

b)

míra inovace projektů ve srovnání se současným stavem;

c)

vyzrálost projektu, pokud jde o plánování, obchodní model, finanční a právní strukturu a vyhlídky na dosažení finanční závěrky v předem stanovené lhůtě, která nepřesáhne čtyři roky od rozhodnutí o udělení podpory;

d)

technický a tržní potenciál pro širší uplatnění nebo replikaci či pro budoucí snížení nákladů;

e)

účinnost z hlediska příslušných nákladů snížených o veškeré příspěvky na tyto náklady ze strany navrhovatele projektu a vydělených celkovým předpokládaným množstvím emisí skleníkových plynů, jimž bude zamezeno, nebo množstvím energie, která se má vyrobit nebo uložit, nebo množstvím CO2, které se má uložit během prvních 10 let provozu.

2.   Pro účely výběru projektů lze uplatnit také dodatečná kritéria zaměřená na dosažení zeměpisně vyváženého rozdělení podpory z inovačního fondu.

Článek 12

Postup výběru

1.   Na základě žádostí obdržených ve fázi vyjádření zájmu posoudí prováděcí subjekt u každého projektu jeho způsobilost v souladu s čl. 10a odst. 8 směrnice 2003/87/ES. Prováděcí subjekt poté přistoupí k výběru projektů způsobilých podle odstavců 2 a 3 tohoto článku.

2.   Na základě žádostí obdržených ve fázi vyjádření zájmu prováděcí subjekt vypracuje seznam projektů, které splňují kritéria výběru stanovená v čl. 11 odst. 1 písm. a), b) a c), a vyzve navrhovatele těchto projektů k podání úplné žádosti.

Dospěje-li prováděcí subjekt k názoru, že projekt splňuje kritéria výběru stanovená v čl. 11 odst. 1 písm. a) a b), ale nesplňuje kritérium stanovené v čl. 11 odst. 1 písm. c), prováděcí subjekt posoudí, zda uvedený projekt má potenciál splnit všechna kritéria výběru v případě jeho dalšího rozvoje. Pokud uvedený projekt takový potenciál má, může mu prováděcí subjekt poskytnout pomoc při jeho rozvoji, nebo v případě, že tento úkol vykonává Komise, může Komisi navrhnout, aby tomuto projektu poskytla pomoc při rozvoji.

3.   Na základě úplné žádosti obdržené v souladu s odstavcem 2 tohoto článku prováděcí subjekt vykoná hodnocení a stanoví pořadí projektů na základě všech kritérií výběru stanovených v článku 11. Pro účely tohoto hodnocení porovná prováděcí subjekt projekt s projekty ve stejném odvětví i s projekty v jiných odvětvích a vyhotoví seznam předběžně vybraných projektů.

4.   Seznam předběžně vybraných projektů uvedený v odstavci 3 a v relevantních případech i návrh uvedený v odstavci 2 druhém pododstavci jsou sděleny Komisi a zahrnují alespoň tyto údaje:

a)

potvrzení souladu s kritérii způsobilosti a výběru;

b)

podrobnosti o hodnocení a stanovení pořadí projektů;

c)

celkové náklady projektu a příslušné náklady uvedené v článku 5 v eurech;

d)

žádost o celkovou podporu z inovačního fondu v eurech;

e)

předpokládané množství emisí skleníkových plynů, kterému se má zabránit;

f)

předpokládané množství energie, které se má vyrobit nebo uložit;

g)

předpokládané množství energie CO2, které se má uložit;

h)

informace o právní formě podpory z inovačního fondu požadované navrhovatelem projektu.

5.   Na základě informací sdělených v souladu s odstavcem 4 tohoto článku přijme Komise po konzultaci s členskými státy v souladu s čl. 21 odst. 2 rozhodnutí o poskytnutí grantů, v němž uvede podporu poskytovanou vybraným projektům, a ve vhodných případech vyhotoví rezervní seznam.

6.   U malých projektů lze uplatnit zvláštní postup výběru.

Článek 13

Pomoc při rozvoji projektů

1.   Komise po konzultaci s členskými státy určí v souladu s čl. 21 odst. 2 písm. c) maximální částku podpory z inovačního fondu, která je k dispozici na pomoc při rozvoji projektů.

2.   Pomoc při rozvoji projektů udělí Komise nebo prováděcí subjekt v souladu s čl. 12 odst. 2 ve formě grantu.

3.   Z pomoci při rozvoji projektu lze financovat tyto činnosti:

a)

zdokonalování a vývoj dokumentace projektu nebo složek návrhu projektu s cílem zajistit dostatečnou vyzrálost projektu;

b)

posouzení proveditelnosti projektu, včetně technických a ekonomických studií;

c)

poradenství ohledně finanční a právní struktury projektu;

d)

budování kapacit navrhovatele projektu.

4.   Pro účely pomoci při rozvoji projektu se příslušnými náklady rozumí veškeré náklady spojené s vypracováním projektu. Inovační fond může financovat až 100 % příslušných nákladů.

KAPITOLA III

Zvláštní ustanovení týkající se negrantových forem podpory z inovačního fondu

Článek 14

Poskytování podpory z inovačního fondu prostřednictvím příspěvků na operace kombinování zdrojů v rámci unijního nástroje na podporu investic

1.   Rozhodne-li se Komise vyplácet podporu z inovačního fondu formou příspěvků na operace kombinování zdrojů v rámci unijního nástroje na podporu investic, provádí se podpora z inovačního fondu v souladu s pravidly platnými pro unijní nástroj na podporu investic. Způsobilost projektů se však posuzuje v souladu s čl. 10a odst. 8 směrnice 2003/87/ES.

2.   Komise po konzultaci s členskými státy přijme rozhodnutí, v němž upřesní, zda příspěvek na operace kombinování zdrojů bude mít formu nevratné podpory, vratné podpory, nebo obojí formu, a uvede částku podpory z inovačního fondu, která je k dispozici pro vyplacení prostřednictvím unijního nástroje na podporu investic.

Článek 15

Poskytování podpory z inovačního fondu jinou formou stanovenou ve finančním nařízení

1.   Rozhodne-li se Komise vyplácet podporu z inovačního fondu negrantovou formou stanovenou ve finančním nařízení, přijme Komise po konzultaci s členskými státy rozhodnutí, v němž uvede částku podpory z inovačního fondu, která je k dispozici k vyplacení v dané formě, jakož i pravidla platná pro žádosti o tuto podporu, výběr projektů a vyplácení podpory.

2.   Projekty, na něž se poskytuje podpora z inovačního fondu podle tohoto článku, musí být v souladu s unijními pravidly pro poskytování státní podpory.

KAPITOLA IV

Správa a řízení

Článek 16

Provádění inovačního fondu

1.   Komise provádí inovační fond v rámci přímého řízení v souladu s příslušnými ustanoveními článků 125 až 153 finančního nařízení nebo v rámci nepřímého řízení prostřednictvím subjektů uvedených v čl. 62 odst. 1 písm. c) finančního nařízení.

2.   Náklady vzniklé v souvislosti s činnostmi inovačního fondu v oblasti provádění, včetně administrativních nákladů a nákladů na řízení, jsou hrazeny z inovačního fondu.

Článek 17

Jmenování prováděcích subjektů

1.   Rozhodne-li se Komise pověřit výkonem některých úkolů souvisejících s prováděním inovačního fondu prováděcí subjekt, přijme rozhodnutí, v němž tento prováděcí subjekt jmenuje.

Komise a jmenovaný prováděcí subjekt uzavřou dohodu, v níž jsou stanoveny konkrétní podmínky, za nichž má prováděcí subjekt plnit své úkoly.

2.   Provádí-li Komise inovační fond v rámci přímého řízení a rozhodne-li se pověřit některými úkoly v oblasti provádění prováděcí subjekt, jmenuje prováděcím subjektem výkonnou agenturu.

3.   Provádí-li Komise inovační fond v rámci nepřímého řízení, jmenuje prováděcím subjektem subjekt uvedený v čl. 62 odst. 1 písm. c) finančního nařízení.

4.   Pokud prováděním úkolů inovačního fondu nebyl pověřen prováděcí subjekt, plní tyto úkoly Komise.

Článek 18

Úkoly prováděcího subjektu

Prováděcí subjekt jmenovaný v souladu s čl. 17 odst. 1 může být pověřen celkovým řízením výzev k podávání návrhů, vyplácením podpory z inovačního fondu a monitorováním provádění vybraných projektů. Za tímto účelem může být prováděcí subjekt pověřen těmito úkoly:

a)

organizování výzev k podávání návrhů;

b)

organizování postupu podávání žádostí, včetně sběru žádostí a analýzy podpůrné dokumentace;

c)

organizování výběru projektů, včetně hodnocení projektů, jejich hloubkového posuzování a určení jejich pořadí;

d)

poskytování poradenství Komisi v souvislosti s projekty, jimž má být přidělena podpora z inovačního fondu, a s projekty zařazenými na rezervní seznam;

e)

udělování nebo poskytování pomoci při rozvoji projektů;

f)

podpis grantových dohod a jiných smluv v závislosti na formě podpory z inovačního fondu;

g)

příprava a správa smluvní dokumentace týkající se projektů, kterým byla udělena podpora;

h)

kontrola splnění podmínek pro financování a vyplácení příjmů z inovačního fondu navrhovatelům projektů;

i)

monitorování provádění projektů;

j)

komunikace s navrhovateli projektů;

k)

podávání zpráv Komisi, včetně zpráv o obecném zaměření pro účely dalšího rozvoje inovačního fondu;

l)

účetní výkaznictví;

m)

informování, komunikace a propagační činnost, včetně výroby propagačních materiálů a vytvoření loga inovačního fondu;

n)

řízení výměny poznatků;

o)

podpora členských států v jejich úsilí zaměřeném na propagaci inovačního fondu a komunikaci s navrhovateli projektů;

p)

všechny ostatní úkoly spojené s prováděním inovačního fondu.

Článek 19

Zvláštní ustanovení týkající se provádění inovačního fondu v rámci přímého řízení

1.   Pokud Komise určí výkonnou agenturu jako prováděcí subjekt podle čl. 17 odst. 1 tohoto nařízení, podléhá toto rozhodnutí výsledku analýzy nákladů a přínosů podle článku 3 nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (6), přičemž dohoda uvedená v čl. 17 odst. 1 druhém pododstavci tohoto nařízení musí mít podobu pověřovacího aktu v souladu s nařízením (ES) č. 58/2003.

2.   Jestliže se částky vyplacené v rámci přímého řízení získávají zpět podle článků 7 a 8 tohoto nařízení, představují zpětné získávané částky účelově vázané příjmy v souladu s článkem 21 finančního nařízení a použijí se na financování operací inovačního fondu.

3.   U všech úkolů v oblasti provádění, které vykonává Komise, včetně úkolů prováděných prostřednictvím výkonné agentury, představují příjmy inovačního fondu vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 1 až 5 finančního nařízení. Tyto účelově vázané příjmy pokrývají rovněž všechny administrativní náklady spojené s prováděním inovačního fondu. Komise může k pokrytí nákladů na řízení použít nejvýše 5 % finančního krytí inovačního fondu.

4.   Projekt, který získal podporu z inovačního fondu, může rovněž získat příspěvek z jakéhokoli jiného programu Unie, včetně fondů se sdíleným řízením, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Kumulativní financování nesmí překročit celkové způsobilé náklady projektu a podporu z různých programů Unie lze vypočítat proporcionálně.

Článek 20

Správa příjmů inovačního fondu

1.   Komise zajistí, aby se povolenky určené pro inovační fond dražily v souladu se zásadami a postupy stanovenými v čl. 10 odst. 4 směrnice 2003/87/ES, a spravuje příjmy inovačního fondu v souladu s cíli směrnice 2003/87/ES.

2.   Komise zajistí, aby příjmy uvedené v odstavci 1 byly včas převedeny na prováděcí subjekt pro účely financování nákladů na činnosti v oblasti provádění, a na vyplacení finančních prostředků projektům, kterým byla udělena podpora.

3.   Zpeněžením povolenek a správou příjmů inovačního fondu může Komise pověřit Evropskou investiční banku (EIB). V případě takového pověření uzavřou Komise a EIB dohodu upravující konkrétní podmínky, za nichž bude EIB plnit své úkoly v souvislosti se správou příjmů inovačního fondu.

4.   V souladu s ustanoveními směrnice 2003/87/ES se příjmy inovačního fondu, které na konci období způsobilosti zbývají na podporu projektů, použijí na podporu nových projektů, které splňují kritéria způsobilosti stanovená v čl. 10a odst. 8 směrnice 2003//87/ES, dokud nejsou na cíle inovačního fondu vyčerpány všechny příjmy. Tyto nové projekty se vyberou na základě nových výzev k podávání návrhů v souladu s článkem 9 nebo jsou podporovány v souladu s článkem 14 nebo 15.

Článek 21

Úloha členských států

1.   Při provádění inovačního fondu Komise konzultuje členské státy, které jí zároveň poskytují pomoc.

2.   Konzultace s členskými státy se týkají:

a)

seznamu předběžně vybraných projektů, včetně rezervního seznamu, a seznamu navrhovaných projektů, jimž má být poskytnuta pomoc při rozvoji projektů v souladu s čl. 12 odst. 2., a to ještě před udělením podpory;

b)

návrhů rozhodnutí Komise uvedených v čl. 9 odst. 1, čl. 14 odst. 2 a čl. 15 odst. 1;

c)

maximální částky podpory z inovačního fondu, která má být k dispozici pro účely pomoci při rozvoji projektů.

3.   Vyžádá-li si to Komise, jsou členské státy Komisi nápomocny při:

a)

stanovení obecného zaměření inovačního fondu;

b)

řešení stávajících nebo vznikajících problémů při provádění projektů;

c)

řešení jakýchkoli jiných otázek v souvislosti s prováděním projektů.

4.   Komise podává členským státům zprávu o pokroku dosaženém při provádění tohoto nařízení, zejména pokud jde o provádění rozhodnutí o udělení podpory uvedených v čl. 12 odst. 5.

Článek 22

Úloha zúčastněných stran

Komise může zúčastněné strany zapojit do diskusí o provádění inovačního fondu, a to i ve vztahu k otázkám uvedeným v čl. 21 odst. 3.

KAPITOLA V

Monitorování, podávání zpráv a hodnocení

Článek 23

Monitorování a podávání zpráv

1.   Prováděcí subjekt monitoruje fungování inovačního fondu, včetně částek podpory vyplácených z inovačního fondu.

2.   V zájmu účinného, účelného a včasného shromažďování údajů pro monitorování podle odstavce 1 a výsledků mohou být navrhovateli projektu uloženy přiměřené požadavky na podávání zpráv. Zprávy navrhovatelů projektu zahrnují informace o činnostech zaměřených na sdílení poznatků vykonávaných podle článku 27.

3.   Prováděcí subjekt bude Komisi pravidelně podávat zprávy o výkonu svých úkolů.

4.   Prováděcí subjekt Komisi podává zprávu o úplném cyklu vyplácení podpory, a zejména o organizování výzev k podávání návrhů a o podpisech smluv s navrhovateli projektů.

5.   Po dokončení každé výzvy k podávání návrhů podá Komise členským státům zprávu o příslušné výzvě k podávání návrhů.

6.   Komise každoročně předkládá Radě a Evropskému parlamentu zprávu o pokroku při provádění inovačního fondu.

7.   Prováděcí subjekty, které nejsou výkonnými agenturami, a subjekty, které byly pověřeny správou příjmů inovačního fondu v souladu s čl. 20 odst. 3, poskytnou Komisi:

a)

do 15. února neověřené finanční výkazy za předcházející finanční rok, který trvá od 1. ledna a do 31. prosince, v souvislosti s činnostmi, jimiž byly tyto prováděcí subjekty a orgány pověřeny;

b)

do 15. března roku předání neověřených finančních výkazů ověřené finanční výkazy za předcházející finanční rok, který trvá od 1. ledna do 31. prosince, v souvislosti s činnostmi, jimiž byly tyto prováděcí subjekty a orgány pověřeny.

Komise sestavuje roční účetní závěrky inovačního fondu za každý finanční rok, který trvá od 1. ledna do 31. prosince, na základě finančních výkazů poskytnutých podle prvního pododstavce. Tyto závěrky podléhají nezávislému externímu auditu.

Všechny finanční výkazy a účetní závěrky podle tohoto odstavce se vypracují v souladu s účetními pravidly uvedenými v článku 80 finančního nařízení.

Článek 24

Hodnocení

1.   V roce 2025 a poté každých pět let Komise vyhodnotí fungování inovačního fondu. Hodnocení se zaměří kromě jiného na posouzení synergií mezi inovačním fondem a jinými relevantními programy Unie, jakož i na postup vyplácení podpory z inovačního fondu.

2.   Na základě výsledků hodnocení uvedených v prvním odstavci tohoto článku Komise v relevantních případech předloží návrhy s cílem zajistit, aby inovační fond směřoval k naplnění svých cílů stanovených směrnicí 2003/87/ES a článkem 3 tohoto nařízení.

3.   Na konci provádění inovačního fondu, nejpozději však v roce 2035, provede Komise závěrečné hodnocení fungování inovačního fondu.

4.   Výsledky hodnocení provedených podle odstavců 1, 2 a 3 Komise zveřejní.

KAPITOLA VI

Audity, zveřejňování a sdílení poznatků

Článek 25

Audity

1.   Audity týkající se využívání podpory z inovačního fondu, které budou provádět nezávislí externí auditoři, včetně těch, kteří nejsou pověřeni institucemi nebo orgány Unie, tvoří základ celkové jistoty podle článku 26.

2.   Každá osoba a každý subjekt, který je příjemcem podpory z inovačního fondu, musí poskytnout písemný souhlas, že uděluje nezbytná práva a potřebný přístup, jak je stanoveno v článku 129 finančního nařízení.

Článek 26

Křížové spoléhání se na audity

Aniž jsou dotčeny stávající možnosti provádění dalších auditů, je základem celkové jistoty, jak je případně blíže upřesněno v odvětvových pravidlech, audit finančních výkazů a zpráv dokládajících využití finančního příspěvku Unie, pokud jej na základě mezinárodně uznávaných auditorských standardů poskytujících přiměřenou jistotu provedl nezávislý auditor, o jehož nezávislosti a způsobilosti existují dostatečné důkazy. Zpráva nezávislého auditora a související auditní dokumentace jsou na žádost zpřístupněny Evropskému parlamentu, Komisi, Účetnímu dvoru a auditním orgánům členských států.

Článek 27

Komunikace, sdílení poznatků a zveřejňování

1.   Navrhovatelé projektů aktivně a systematicky zveřejňují na svých webových stránkách informace o projektech podporovaných podle tohoto nařízení. Tyto informace zahrnují výslovný odkaz na podporu získanou z inovačního fondu.

2.   Navrhovatelé projektů zajistí poskytování ucelených, účinných a cílených informací o podpoře získané z inovačního fondu různým cílovým skupinám, včetně médií a veřejnosti.

3.   Logo inovačního fondu nebo jiné propagační prvky požadované ve smluvní dokumentaci se použijí při každé komunikační činnosti a činnosti v oblasti sdílení poznatků a uvedou se na informačních tabulích na strategických místech viditelných pro veřejnost.

4.   Navrhovatelé projektů poskytnou podrobné informace o plánovaných činnostech v souladu s odstavci 1 a 2 tohoto článku v plánu sdílení poznatků předkládaném v souladu s čl. 10 odst. 3.

5.   Prováděcí subjekt vykonává informační, propagační a komunikační činnost týkající se podpory z inovačního fondu a dosažených výsledků. Prováděcí subjekt pořádá specifické semináře, pracovní setkání a případně i jiné druhy činností s cílem usnadnit výměnu zkušeností, poznatků a osvědčených postupů, pokud jde o návrh, přípravu a provádění projektů, jakož i o účinnost financování poskytovaného v rámci pomoci při rozvoji projektů.

KAPITOLA VII

Závěrečná ustanovení

Článek 28

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Rozhodnutí Komise 2010/670/EU ze dne 3. listopadu 2010, kterým se stanoví kritéria a opatření pro financování komerčních demonstračních projektů, jež jsou zaměřeny na zachycování a geologické ukládání CO2, která nepoškozují životní prostředí, a financování demonstračních projektů inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie v rámci systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, jak je stanoveno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 290, 6.11.2010, s. 39).

(3)  Zvláštní zpráva ze dne 5. září 2018 č. 24/2018: „Prokázání zachycování a ukládání uhlíku a inovačních obnovitelných zdrojů energie v EU v komerčním měřítku: zamýšlený pokrok nebyl v posledním desetiletí dosažen“, k dispozici na internetových stránkách Účetního dvora: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_CS.pdf

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Úř. věst. L 302, 18.11.2010, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství (Úř. věst. L 11, 16.1.2003, s. 1).