24.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/74


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/840

ze dne 12. března 2019,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, pokud jde o dovoz vína pocházejícího z Kanady a osvobození maloobchodníků od povinnosti vést evidenční knihu vstupů a výstupů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 89 písm. a) a čl. 147 odst. 3 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 (2) stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o průvodní doklady pro propouštění dovážených vinařských výrobků do volného oběhu v Unii.

(2)

Článek 23 dohody uzavřené mezi Evropskou unií a Kanadou o obchodu s vínem a lihovinami (3) (dále jen „dohoda“) stanoví, že víno pocházející z Kanady, které je produkováno pod dohledem a kontrolou jednoho z příslušných orgánů uvedených v příloze VI dohody, může být dováženo v souladu s ustanoveními o zjednodušené certifikaci formulovanými v předpisech Unie. Podle článku 26 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 mohou producenti vína ve třetích zemích vystavit a podepsat certifikační dokument, pokud jsou k tomu jednotlivě oprávněni jedním z příslušných subjektů těchto třetích zemí a podléhají kontrole těchto subjektů. Za účelem provedení článku 23 dohody by nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 mělo být změněno tak, aby zahrnovalo ustanovení, jež bude v případě dovozu vín pocházejících z Kanady do Unie umožňovat použití zjednodušeného postupu stanoveného v článku 26 uvedeného nařízení.

(3)

Podle čl. 147 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013 mají fyzické či právnické osoby, které v rámci výkonu svého podnikání drží vinařské výrobky, vést o těchto výrobcích evidenci zaznamenávající vstupy a výstupy. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 stanoví výjimky z této povinnosti s ohledem na určité kategorie hospodářských subjektů. Účelem těchto výjimek je osvobodit hospodářské subjekty, které prodávají nebo drží malá množství vinařských výrobků, od nepřiměřené administrativní zátěže. Nicméně na maloobchodníky, jejichž podnikatelská činnost ze své podstaty zahrnuje prodej vína a moštu v malých množstvích, se tyto výjimky nevztahují.

(4)

Maloobchodníky osvobozovalo od povinnosti vést evidenční knihu vstupů a výstupů nařízení Komise (ES) č. 436/2009 (4), které bylo nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 zrušeno. Povinnost vést evidenční knihu vstupů a výstupů představuje pro maloobchodníky výraznou administrativní zátěž a obnovení výjimky pro tyto subjekty nepůjde na úkor uspokojivé sledovatelnosti vinařských výrobků. Proto je záhodno nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 změnit tak, aby maloobchodníky od povinnosti vést evidenční knihu vstupů a výstupů osvobozovalo.

(5)

Jelikož toto nařízení obnovuje výjimku, která byla dříve stanovena nařízením (ES) č. 436/2009, je třeba zabránit tomu, aby maloobchodníci podléhali povinnosti vést evidenční knihu vstupů a výstupů pro období mezi vstupem nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 v platnost a vstupem tohoto nařízení v platnost. Z tohoto důvodu a v zájmu právní jistoty by výjimka měla platit zpětně od vstupu nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 se mění takto:

1)

V čl. 28 odst. 1 se doplňuje písmeno c), které zní:

„c)

maloobchodníci.“;

2)

Oddíl B části IV přílohy VII se nahrazuje tímto:

„B.

Seznam třetích zemí uvedených v článku 26:

Austrálie

Kanada

Chile

Spojené státy americké“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 odst. 1 se použije od 3. března 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 (Úř. věst. L 58, 28.2.2018, s. 1).

(3)  Dohoda mezi Evropským společenstvím a Kanadou o obchodu s vínem a lihovinami ze dne 16. září 2003 (dále jen „dohoda o obchodu s vínem a lihovinami z roku 2003“) ve znění začleněném do Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (Úř. věst. L 11, 14.1.2017, s. 23).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína (Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 15).