23.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 137/15


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/829

ze dne 14. března 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům a povoluje členským státům stanovit dočasné odchylky v souvislosti s úředním testováním, vědeckými nebo vzdělávacími účely, pokusy, selekcí odrůd nebo šlechtěním

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 8 odst. 5 a čl. 48 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (EU) 2016/2031 mohou členské státy na základě žádosti dočasně povolit dovoz na své území, přemísťování, držení a množení v rámci svého území karanténních škodlivých organismů pro Unii nebo škodlivých organismů, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení, za účelem jejich použití k úřednímu testování, vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd nebo šlechtění. Členské státy mohou dále na základě žádosti dočasně povolit, aby byly na jejich území dovezeny a na tomto území přemísťovány rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty používané k úřednímu testování, vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd nebo šlechtění.

(2)

Je nezbytné doplnit nařízení (EU) 2016/2031 přijetím pravidel pro výměnu informací mezi členskými státy a Komisí ohledně dovozu dotčených škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie a jejich přemísťování na území Unie, a pro postupy a podmínky pro udělování příslušných povolení, jakož i pro požadavky na sledování souladu a kroků, které mají být učiněny v případě nesouladu.

(3)

Aby se rostlinolékařské riziko spojené s danými činnostmi odstranilo nebo snížilo na přijatelnou úroveň, mělo by povolení k dovozu jakéhokoli specifikovaného materiálu do Unie a jeho přemísťování v rámci Unie podléhat určitým podmínkám, které zajistí předložení úplné a náležité žádosti, zkoumání povahy a cílů specifikovaných činností, potvrzení toho, že se specifikované činnosti provádějí v karanténních stanicích nebo v izolačních zařízeních, a zničení a bezpečné odstranění kontaminovaného materiálu.

(4)

Pro účely sledování a sledovatelnosti dotčeného specifikovaného materiálu, a aby bylo možné okamžitě řešit veškerá související rostlinolékařská rizika, je žádoucí, aby příslušný orgán členského státu, v němž se má povolená specifikovaná činnost provádět, poté, co udělí dané povolení, vydal oprávnění, které by mělo vždy dotčený specifikovaný materiál doprovázet.

(5)

Jelikož se ukázalo, že se oprávnění účinně a systematicky používá, měl by být jeho vzor podobný vzoru stanovenému v příloze II směrnice Komise 2008/61/ES (2).

(6)

Pro opakovaný dovoz specifikovaného materiálu, na který se vztahují specifikované činnosti, do Unie a jeho přemísťování v rámci Unie by se mělo používat jediné oprávnění a mělo by se tak dít v souladu se zvláštními podmínkami, aby se zajistil přiměřený a účinný rámec pro tento dovoz a přemísťování.

(7)

Úřední testování se provádí častěji než jiné specifikované činnosti. Bylo by proto účinnější poskytnout pro úřední testování flexibilnější rámec než pro jiné specifikované činnosti.

(8)

Je třeba stanovit pravidla týkající se kroků, které mají přijmout příslušné orgány v případě nesouladu s ustanoveními tohoto nařízení, aby se co nejdříve zajistila nápravná opatření. Uvedené kroky by měly zahrnovat povinnosti osoby odpovědné za specifikované činnosti.

(9)

Z důvodu právní jistoty a jasnosti by měla být směrnice 2008/61/ES zrušena.

(10)

Toto nařízení by se mělo použít, aniž jsou dotčena pravidla přijatá podle článku 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (nařízení o úředních kontrolách) (3) o úředních kontrolách s ohledem na zboží osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly.

(11)

Aby se umožnilo bezproblémové dokončení povolených činností, je vhodné platnost povolení uvedených činností na určitou dobu prodloužit.

(12)

Z důvodů právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od téhož dne jako nařízení (EU) 2016/2031,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Tímto nařízením se stanoví podmínky pro odchylku od některých ustanovení nařízení (EU) 2016/2031, na jejímž základě smí být specifikované škodlivé organismy a rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, definované v článku 2 tohoto nařízení, dovezeny do Unie nebo jejích chráněných zón nebo v rámci Unie nebo jejích chráněných zón přemísťovány, drženy, množeny nebo používány k úřednímu testování, vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd nebo šlechtění. Tímto nařízením se zejména stanoví odchylky od těchto ustanovení nařízení (EU) 2016/2031:

a)

čl. 5 odst. 1, pokud jde o zákaz dovozu karanténních škodlivých organismů pro Unii na území Unie a jejich přemísťování, držení, množení či vypouštění na tomto území;

b)

čl. 30 odst. 1, pokud jde o opatření Unie týkající se škodlivých organismů, které nejsou uvedeny na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii, ale které mohou splňovat podmínky pro zařazení na tento seznam;

c)

čl. 32 odst. 2, pokud jde o zákaz dovozu karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny do chráněných zón na území Unie a jejich přemísťování, držení, množení či vypouštění v těchto chráněných zónách na území Unie;

d)

čl. 40 odst. 1, pokud jde o zákaz dovozu některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze všech nebo z některých třetích zemí nebo území na území Unie;

e)

čl. 41 odst. 1, pokud jde o zvláštní a rovnocenné požadavky na dovoz určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí na území Unie a na jejich přemísťování na území Unie;

f)

čl. 42 odst. 2, pokud jde o zákaz dovozu vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí na území Unie;

g)

čl. 49 odst. 1, pokud jde o dočasná opatření týkající se dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí na území Unie a jejich přemísťování na tomto území;

h)

čl. 53 odst. 1, pokud jde o zákaz dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí nebo území Unie do chráněných zón na území Unie;

i)

čl. 54 odst. 1, pokud jde o zvláštní požadavky na dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do chráněných zón na území Unie.

Toto nařízení konkrétně stanoví:

a)

pravidla týkající se výměny informací mezi členskými státy a Komisí ohledně dovozu specifikovaných škodlivých organismů nebo rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do Unie nebo jejích chráněných zón a jejich přemísťování v rámci Unie nebo jejích chráněných zón;

b)

postup a podmínky, za nichž členské státy udělí dočasné povolení k provádění specifikovaných činností;

c)

pravidla týkající se sledování souladu a opatření, která se přijmou v případě nesouladu.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„specifikovanými škodlivými organismy“ se rozumí:

i)

karanténní škodlivé organismy pro Unii uvedené na seznamu podle článku 5 nařízení (EU) 2016/2031;

ii)

škodlivé organismy podléhající opatřením přijatým podle čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení;

iii)

karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny uvedené na seznamu podle čl. 32 odst. 3 uvedeného nařízení;

b)

„rostlinami, rostlinnými produkty nebo jinými předměty“ se rozumí rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, na něž se vztahují opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1, a jsou uvedeny na seznamu podle čl. 40 odst. 2 a 3, čl. 41 odst. 2 a 3, čl. 42 odst. 2 a 3, čl. 49 odst. 1, čl. 53 odst. 2 a 3 a čl. 54 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2016/2031;

c)

„specifikovaným materiálem“ se rozumí všechny specifikované škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty vyžadující povolení ve smyslu tohoto nařízení;

d)

„specifikovanými činnostmi“ se rozumí jakákoliv činnost prováděná jakoukoliv osobou, včetně příslušných orgánů, akademických a vědeckých institucí nebo profesionálních provozovatelů, související s úředním testováním, vědeckými nebo vzdělávacím účely, pokusy, selekcí odrůd nebo šlechtěním, jejíž součástí je dovoz jakéhokoliv specifikovaného materiálu do Unie a do její chráněné zóny, jeho držení, množení nebo používání v rámci Unii a její chráněné zóny.

Článek 3

Výměna informací mezi členskými státy a Komisí

1.   Členské státy administrativně spolupracují v souvislosti s výměnou informací mezi členskými státy a Komisí ohledně dovozu jakéhokoliv specifikovaného materiálu na území Unie nebo do jejích chráněných zón a jeho přemísťování, držení, množení a používání na území Unie nebo jejích chráněných zón.

2.   Pro účely odstavce 1 zašlou členské státy před 31. březnem každého roku Komisi a ostatním členským státům všechny tyto informace:

a)

seznam druhů a množství specifikovaného materiálu povoleného podle tohoto nařízení a dovozeného do Unie nebo přemísťovaného v rámci Unie během předcházejícího kalendářního roku;

b)

zprávu o výskytu specifikovaných škodlivých organismů, které nejsou povoleny podle tohoto nařízení, a jakýchkoliv jiných škodlivých organismů, které příslušný orgán považuje za riziko pro Unii a které byly zjištěny během specifikovaných činností;

c)

opatření přijímaná v případě při nesouladu;

d)

seznam karanténních stanic a izolačních zařízení používaných pro účely tohoto nařízení.

3.   Dovoz specifikovaného materiálu do Unie za účelem specifikovaných činností povolených podle článku 5 a jeho přemísťování se zaznamená spolu s příslušným povolením do systému pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC) uvedeného v článku 131 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

Článek 4

Žádosti

Před každým dovozem specifikovaného materiálu do Unie a jeho přemísťováním, držením, množením a používáním v rámci Unie v souladu s čl. 8 odst. 1 a čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 se podá žádost příslušným orgánům.

Obsah žádosti musí splňovat požadavky stanovené v příloze I tohoto nařízení.

Článek 5

Podmínky pro udělení povolení

Povolení dovozu specifikovaného materiálu do Unie a jeho přemísťování, držení, množení a používání v rámci Unie v souladu s čl. 8 odst. 1 a čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 udělí členské státy na omezenou dobu, a pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

žádost je shledána v souladu s článkem 4 tohoto nařízení;

b)

povaha a cíle specifikovaných činností navržených v žádosti byly přezkoumány příslušným orgánem a shledány v souladu s definicí specifikovaných činností stanovenou v článku 2 tohoto nařízení;

c)

bylo potvrzeno, že se specifikované činnosti provádějí v karanténních stanicích nebo izolačních zařízeních uvedených v žádosti a určených příslušným orgánem v souladu s články 60 a 61 nařízení (EU) 2016/2031;

d)

bylo zajištěno, aby byl specifikovaný materiál po dokončení dotčené specifikované činnosti, na niž se vztahuje dané povolení, zlikvidován a bezpečně odstraněn nebo uložen za náležitých podmínek k dalšímu použití podle článku 64 nařízení (EU) 2016/2031.

Článek 6

Oprávnění na základě povolení

1.   V návaznosti na udělení povolení uvedeného v článku 5 vydá příslušný orgán členského státu, v němž má být povolená specifikovaná činnost prováděna, oprávnění. Dotčený specifikovaný materiál je vždy tímto oprávněním doprovázen.

2.   V případě, že specifikovaný materiál pochází z Unie, odpovídá oprávnění vzoru stanovenému v příloze II části A. Je úředně schváleno členským státem původu pro účely přemísťování příslušného specifikovaného materiálu za karanténních nebo izolačních podmínek.

3.   V případě, že specifikovaný materiál pochází ze třetích zemí, odpovídá oprávnění vzoru stanovenému v příloze II části B. Musí být úředně schváleno třetí zemí původu pro účely dovozu příslušného specifikovaného materiálu za karanténních nebo izolačních podmínek.

4.   V případě opakovaného dovozu specifikovaného druhu specifikovaného materiálu do Unie nebo jeho přemísťování v rámci Unie může příslušný orgán vydat jediné oprávnění při prvním odeslání, které se vztahuje na veškerý dovoz nebo přemísťování za těchto podmínek:

a)

k dovozu nebo přemísťování dochází několikrát ročně;

b)

podmínky balení specifikovaného materiálu jsou stejné;

c)

specifikovaný materiál pochází od stejného poskytovatele a je určen stejné osobě odpovědné za povolené činnosti.

Příslušný orgán výslovně uvede v kolonce 10 vzoru obsaženého v příloze II částech A a B, že se oprávnění vztahuje na opakovaný dovoz specifikovaného materiálu do Unie nebo na jeho opakované přemísťování v rámci Unie. Platnost povolení je nejvýše jeden rok od data vydání.

Článek 7

Zvláštní ustanovení pro úřední testování

Odchylně od článků 4, 5 a 6 členské státy udělí povolení pro provádění úředního testování, prováděného příslušnými orgány nebo profesionálními provozovateli pod úředním dohledem příslušných orgánů, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

osoba odpovědná za povolené činnosti oznámí úřední testování příslušnému orgánu před tím, než se uskuteční;

b)

oznámení uvádí povahu a cíle daného úředního testování;

c)

oznámení obsahuje potvrzení toho, že se úřední testování provádí v karanténních stanicích nebo v izolačních zařízeních, jak se uvádí v čl. 5 písm. c);

d)

úřední testování se provádí takovým způsobem, aby při manipulaci se specifikovaným materiálem a jeho přepravě před úředním testováním, v jeho průběhu a po něm nedošlo k šíření specifikovaných škodlivých organismů.

Článek 8

Obecná ustanovení týkající se sledování souladu

Příslušný orgán sleduje specifikované činnosti s cílem zajistit plnění všech těchto požadavků:

a)

každé zamoření specifikovaného materiálu jakýmikoliv specifikovanými škodlivými organismy, které nejsou povoleny podle tohoto nařízení, nebo jakými jinými škodlivými organismy, které jsou považovány za riziko pro Unii a které byly zjištěny během specifikovaných činností, osoba odpovědná za tyto činnosti okamžitě nahlásí příslušnému orgánu. Pokud je materiálem specifikovaný škodlivý organismus samotný, týká se sledování jeho potenciálního zamoření jinými specifikovanými škodlivými organismy, které nejsou povoleny podle tohoto nařízení, nebo jakýmikoliv jinými škodlivými organismy, které příslušný orgán považuje za riziko pro Unii a které byly zjištěny během specifikovaných činností;

b)

jakoukoliv událost, která má nebo může mít za následek únik škodlivých organismů uvedených v písmenu a) do životního prostředí, osoba odpovědná za dané činnosti okamžitě nahlásí příslušnému orgánu.

Článek 9

Opatření v případě nesouladu

1.   Příslušný orgán může od osoby odpovědné za dané činnosti požadovat, aby provedla nápravná opatření k zajištění souladu s ustanoveními tohoto nařízení, a to buď okamžitě, nebo ve stanovené lhůtě.

2.   Pokud příslušný orgán dospěje k závěru, že osoba odpovědná za dané činnosti nezajistila soulad s ustanoveními tohoto nařízení, přijme neprodleně opatření nebytná k zajištění toho, aby nesoulad s uvedenými ustanoveními nepokračoval. Uvedená opatření mohou zahrnovat zrušení nebo dočasné pozastavení platnosti povolení uvedeného v článku 5.

3.   Jestliže příslušný orgán již přijal opatření v souladu s odstavcem 2 jiná než zrušení povolení a nesoulad s tímto nařízením pokračuje, orgán dané povolení bez prodlení zruší.

Článek 10

Zrušení směrnice 2008/61/ES a přechodné období pro činnosti, které byly podle ní povoleny

Směrnice 2008/61/ES se zrušuje.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Platnost povolení činností udělených podle článku 2 uvedené směrnice skončí dne 31. prosince 2020.

Článek 11

Datum vstupu v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Směrnice Komise 2008/61/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 2000/29/ES do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat (Úř. věst. L 158, 18.6.2008, s. 41).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).


PŘÍLOHA I

1.   

Žádost uvedená v článku 4 obsahuje podle situace minimálně tyto prvky:

a)

jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo žadatele a osoby (osob) odpovědné(ých) za specifikovanou činnost, pokud se liší, včetně její (jejich) vědecké a technické kvalifikace pro účely specifikovaných činností;

b)

druh specifikovaného materiálu, vědecký název nebo název specifikovaného materiálu a veškeré zveřejněné odkazy, jsou-li relevantní, včetně informací o možných přenašečích;

c)

množství specifikovaného materiálu, počet zásilek a množství na zásilku v případě většího počtu zásilek, odůvodněné účelem dotčené specifikované činnosti a kapacitou karanténní stanice nebo izolačního zařízení;

d)

místo původu specifikovaného materiálu, včetně názvu, adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla odesílatele a poskytovatele, a s předložením příslušných dokladů v případě specifikovaného materiálu pocházejícího ze třetí země;

e)

trvání specifikované činnosti, jakož i shrnutí povahy a cílů specifikované činnosti a specifikace v případě pokusů a vědeckých nebo vzdělávacích účelů pro práci v souvislosti se šlechtěním odrůd;

f)

podmínky balení, za nichž bude specifikovaný materiál přemísťován nebo dovezen;

g)

název, adresa a popis karanténní stanice nebo izolačního zařízení;

h)

konečné použití specifikovaného materiálu po dokončení specifikované činnosti, např. likvidace, sběr nebo uložení;

i)

případně metoda likvidace nebo ošetření specifikovaného materiálu po dokončení specifikované činnosti.

2.   

Další informace nebo vysvětlení se poskytují na žádost příslušného orgánu.


PŘÍLOHA II

A.   Vzor oprávnění pro přemísťování škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci Unie pro vědecké nebo vzdělávací účely, pokusy, selekci odrůd nebo šlechtění uvedené v čl. 6 odst. 2

Název: Oprávnění

 

1.

Jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo [odesílatele]/[organizace ochrany rostlin]* členského státu původu

2.

Název odpovědného subjektu členského státu, který oprávnění vydal

3.

Jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo osoby odpovědné za specifikované činnosti

4.

Jméno a adresa [karanténního zařízení]/[izolačního zařízení]*

5.

Vědecký název nebo název specifikovaného materiálu, včetně vědeckého názvu dotčeného specifikovaného škodlivého organismu

6.

Množství specifikovaného materiálu

7.

Druh specifikovaného materiálu

8.

Podmínky balení a přemísťování*

Upřesněte jednu z těchto podmínek:

8.1.

pošta/doručovací společnost/osobní předání/jiný: upřesněte

8.2.

po silnici/po železnici/letecky/lodí/jiný: upřesněte

8.3.

jiný

9.

Další informace

Tento specifikovaný materiál je přemísťován v rámci území Unie podle nařízení (EU) …/… [Úřad pro publikace: vložte prosím odkaz na toto nařízení]

10.

Opakované zásilky: [ano]/[ne]*

Pokud ano:

Datum vydání:

Referenční číslo zásilky:

Počet zásilek a množství specifikovaného materiálu na zásilku:

11.

Konečné užití

likvidace/sběr nebo uložení*

12.

Souhlas příslušného orgánu členského státu původu specifikovaného materiálu

13.

Podpis a razítko nebo elektronické razítko a elektronický podpis příslušného orgánu

Místo souhlasu:

 

Datum:

Místo vydání:

Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby:

Datum vydání:

Datum ukončení platnosti:

Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby:

14.

Odkaz IMSOC

 

*

Nehodící se škrtněte.

B.   Vzor oprávnění pro dovoz škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do Unie pro vědecké nebo vzdělávací účely, pokusy, selekci odrůd nebo šlechtění uvedené v čl. 6 odst. 3

Název: Oprávnění

 

1.

Jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo [odesílatele]/[organizace ochrany rostlin]* třetí země původu

2.

Název odpovědného subjektu členského státu, který oprávnění vydal

3.

Jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo osoby odpovědné za specifikované činnosti

4.

Jméno a adresa [karanténního zařízení]/[izolačního zařízení]*

5.

Vědecký název nebo název specifikovaného materiálu, včetně vědeckého názvu dotčeného specifikovaného škodlivého organismu

6.

Množství specifikovaného materiálu

7.

Druh specifikovaného materiálu

8.

Podmínky balení a přemísťování*

Upřesněte jednu z těchto podmínek:

8.1.

pošta/doručovací společnost/osobní předání/jiný: upřesněte

8.2.

po silnici/po železnici/letecky/lodí/jiný: upřesněte

8.3.

jiný

9.

Další informace

Tento specifikovaný materiál se dováží na území Unie podle nařízení (EU) …/… [Úřad pro publikace: vložte prosím odkaz na toto nařízení]

10.

Opakované zásilky: [ano]/[ne]*

Pokud ano:

Datum vydání:

Referenční číslo zásilky:

Počet zásilek a množství specifikovaného materiálu na zásilku:

11.

Konečné užití

likvidace/sběr nebo uložení*

12.

Souhlas národní organizace ochrany rostlin třetí země původu specifikovaného materiálu.

12.

Podpis a razítko nebo elektronické razítko a elektronický podpis příslušného orgánu

Místo souhlasu:

 

Datum:

Místo vydání:

Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby:

Datum vydání:

Datum ukončení platnosti:

Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby:

13.

Odkaz IMSOC

 

*

Nehodící se škrtněte.

PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Směrnice 2008/61/ES

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

Článek 4

Čl. 1 odst. 2

Článek 4, příloha I

Čl. 2 odst. 1 první pododstavec

Článek 5

Čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 9 odst. 2

Čl. 2 odst. 2

Článek 6, příloha II

Čl. 2 odst. 3

Článek 8

Čl. 2 odst. 4

Článek 3

Článek 4

Článek 5

Článek 6

Článek 11

Článek 7

Příloha I bod 1

Článek 5

Příloha I bod 2

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha IV

Příloha V

Příloha III