27.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 139/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/772

ze dne 16. května 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1300/2014, pokud jde o soupis aktiv s cílem určit překážky a bariéry bránící přístupnosti, poskytovat informace uživatelům a monitorovat a vyhodnocovat pokrok v oblasti přístupnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (1), a zejména čl. 5 odst. 11 této směrnice.

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 7 nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 (2) se kapitola 7 přílohy nařízení (EU) č. 1300/2014 aktualizuje, aby uváděla vlastnosti soupisu aktiv, mj. k obsahu, formátu údajů, funkční a technické architektuře, provoznímu režimu, pravidlům pro zadávání údajů a konzultacím a pravidlům pro sebehodnocení a určení subjektů odpovědných za poskytování údajů.

(2)

Podle čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 (3) a čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) 1300/2014 byla zřízena pracovní skupina za účelem učinění návrhu doporučení ohledně minimální struktury a obsahu údajů, jež je třeba pro soupisy aktiv shromáždit s cílem určit překážky a bariéry bránící přístupnosti, poskytovat informace uživatelům a monitorovat a vyhodnocovat pokrok v oblasti přístupnosti. Pracovní skupina svou práci dokončila v květnu 2017 a v důsledku toho agentura finalizovala doporučení ERA-REC-128 pro změnu nařízení (EU) č. 1300/2014.

(3)

Soupis aktiv je statický nástroj indikující existenci zařízení, a jeho účelem tudíž není poskytovat informace o stavu nebo funkčnosti zařízení.

(4)

Jestliže stanice nebo její prvek prochází modernizací, obnovou nebo jinými pracemi uvedenými ve vnitrostátních prováděcích plánech v souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. 1300/2014, je třeba shromáždit informace týkající se souladu takových prací na stanici nebo jejím prvku s nařízením (EU) č. 1300/2014.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 51 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1300/2014 se mění takto:

1)

Za článek 7 se vkládá nový článek 7a, který zní:

„Článek 7a

Shromáždění, správa a výměna údajů o přístupnosti

1.   Do devíti měsíců od 16. června 2019 každý členský stát rozhodne, které subjekty jsou pověřeny shromážděním, správou a výměnou údajů o přístupnosti.

2.   Členské státy mohou Komisi požádat o prodloužení této lhůty. Prodloužení musí být výjimečné, odůvodněné a časově omezené. Zejména je považováno za odůvodněné, pokud nástroj pro shromažďování údajů a provozní režimy popsané v příloze tohoto nařízení nejsou Agenturou Evropské unie pro železnice do dvou měsíců od jeho vstupu v platnost zpřístupněny a nejsou plně funkční.

3.   Pro každou stanici existuje subjekt odpovědný za výměnu údajů o přístupnosti.

4.   Shromáždění a konverze údajů se dokončí do 36 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

5.   Do doby než je architektura pro výměny údajů popsané v oddílech 7.2, 7.3 a 7.4 přílohy I nařízení Komise (EU) č. 454/2011 (*1) zcela funkční, výměnu údajů o přístupnosti tvoří předávání těchto údajů do databáze přístupnosti evropských železničních stanic (ERSAD), kterou vede Agentura Evropské unie pro železnice.

(*1)  Nařízení Komise (EU) č. 454/2011 ze dne 5. května 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému (Úř. věst. L 123, 12.5.2011, s. 11).“"

2)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 110).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (EU) č. 1300/2014 se mění takto:

1)

V kapitole 2 oddílu 2.3 se za první větu vkládá nový odstavec, který zní:

Údaje o přístupnosti

Údaje o přístupnosti tvoří informace týkající se přístupnosti stanic osobní železniční dopravy, které je třeba shromáždit, spravovat a vyměňovat, tj. popis vlastností a vybavení stanic osobní železniční dopravy. V případě potřeby je tento popis doplněn o informace o stavu shody stanice s touto TSI.“

2)

V kapitole 7 oddílu 7.2 pododdílu 7.2.1 se vkládají nové pododstavce, které znějí:

„7.2.1.1.   Soupis aktiv – infrastruktura

7.2.1.1.1.   Funkční a technická architektura

Funkcí soupisu aktiv je:

1)

identifikovat stávající překážky a bariéry přístupnosti;

2)

poskytovat praktické informace uživatelům;

3)

monitorovat a vyhodnocovat pokrok v oblasti přístupnosti.

Architektura pro výměnu údajů o přístupnosti je stanovena v nařízení (EU) č. 454/2011 (TSI TAP)

Na formátování a výměnu údajů o přístupnosti se použijí tyto normy:

1)

CEN/TS 16614-1 2014, Veřejná doprava – Výměna informací o síti a jízdních řádech (NeTEx) – Část 1: Topologie formátu výměny sítě veřejné dopravy 2014-05-14

2)

EN 12896-1:2016 Veřejná doprava. Referenční datový model. Společné koncepty (transmodel)

Pro konkrétní zamýšlené užití je harmonizovaný specifický profil transmodelu stanoven v technické dokumentaci uvedené v indexu 1 v dodatku O.

7.2.1.1.2   Pravidla pro zadávání a sebehodnocení údajů o přístupnosti

Pravidla pro zadávání a sebehodnocení údajů o přístupnosti jsou tato:

1)

subjekty, které shromažďují údaje o přístupnosti týkající se aktiv, musí být nezávislé na subjektech pověřených každodenním řízením těchto aktiv;

2)

při prvním shromažďování údajů o přístupnosti po vstupu prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/772 (*1) v platnost, může být do soupisu u stavu shody stanic s touto TSI zaneseno, že nebyl posouzen;

3)

jestliže stanice prochází modernizací, obnovou nebo jakýmkoliv jiným druhem prací plánovanými vnitrostátním prováděcím plánem pro tuto TSI, příslušné údaje o přístupnosti se aktualizují, případně včetně stavu shody s touto TSI;

4)

stav shody s touto TSI lze aktualizovat na základě ISV, jak je popsáno v bodě 6.2.4 této TSI;

5)

provozní stav vybavení není třeba inventarizovat.

Komisi se zpřístupní nástroj pro shromažďování údajů, jehož provozní režimy jsou popsány v technické dokumentaci uvedené v indexu 2 v dodatku O.

Alternativně, existují-li strukturované údaje o přístupnosti a lze je konvertovat do harmonizovaného profilu, lze předat tyto údaje po konverzi. Metodika pro konverzi existujících údajů o přístupnosti a komunikační protokol jsou stanoveny v technické dokumentaci uvedené v indexu 3 v dodatku O.

7.2.1.1.3   Pravidla pro konzultace

Z ERSAD:

1)

veřejnost má přístup k informacím na veřejných internetových stránkách, které spravuje Agentura Evropské unie pro železnice;

2)

registrované vnitrostátní orgány mohou získat veškeré údaje o přístupnosti, které se týkají členského státu;

3)

Komise a agentura mohou získat veškeré údaje o přístupnosti.

Databáze ERSAD, kterou spravuje agentura, není propojena s jinými databázemi.

7.2.1.1.4   Pravidla pro řízení zpětné vazby od uživatelů

Zpětná vazba od uživatelů může být ve formě:

1)

institucionální zpětné vazby od sdružení uživatelů, včetně organizací zastupujících osoby se zdravotním postižením: lze využít stávajících struktur, pokud zahrnují zástupce organizací osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace a zachycují stav na odpovídající úrovni, nikoliv však nezbytně na vnitrostátní úrovni. Postup poskytování zpětné vazby je organizovaný, aby umožňoval účast těchto organizací na rovném základě;

2)

individuální zpětné vazby: návštěvníci internetových stránek mají možnost nahlašovat nesprávné informace týkající se údajů o přístupnosti ohledně jednotlivých stanic a obdržet potvrzení o doručení připomínky.

V obou situacích subjekty odpovědně za shromáždění, správu a výměnu údajů zpětnou vazbu od uživatelů odpovídajícím způsobem vyhodnotí.

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/772 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1300/2014, pokud jde o soupis aktiv s cílem určit překážky a bariéry bránící přístupnosti, poskytovat informace uživatelům a monitorovat a vyhodnocovat pokrok v oblasti přístupnosti (Úř. věst. L 139 I, 27.5.2019, s. 1).“"

3)

Doplňuje se nový dodatek, který zní:

„Dodatek O

Seznam technické dokumentace

Index číslo

Označení

1

Harmonizovaný specifický profil pro Výměnu informací o síti a jízdních řádech (NeTEx) používaný pro popis stanic

2

Provozní režimy nástroje pro shromažďování údajů

3

Metodika pro konverzi existujících údajů o přístupnosti, včetně popisu vnějšího rozhraní a komunikačního protokolu


(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/772 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1300/2014, pokud jde o soupis aktiv s cílem určit překážky a bariéry bránící přístupnosti, poskytovat informace uživatelům a monitorovat a vyhodnocovat pokrok v oblasti přístupnosti (Úř. věst. L 139 I, 27.5.2019, s. 1).““