13.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 124/32


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/724

ze dne 10. května 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012, pokud jde o jmenování zpravodajských a spoluzpravodajských členských států pro účinné látky glyfosát, lambda-cyhalothrin, imazamox a pendimethalin, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 844/2012, pokud jde o možnost, že skupina členských států společně převezme úlohu členského státu zpravodaje

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2012 (2) přiděluje hodnocení účinné látky zpravodajským a spoluzpravodajským členským státům pro účely postupu obnovení. Vzhledem k tomu, že hodnocení účinných látek glyfosát, imazamox a pendimethalin dosud nebylo přiděleno zpravodajskému ani spoluzpravodajskému členskému státu a jejich schválení skončí v období mezi 1. lednem 2022 a 31. prosincem 2024, je vhodné přistoupit k takovému přidělení.

(2)

Toto přidělení by mělo být provedeno takovým způsobem, aby se dosáhlo vyváženého rozdělení povinností a činností mezi členské státy.

(3)

Ve výjimečných případech by mohla očekávaná pracovní zátěž a složitost související s hodnocením určité účinné látky překročit kapacity jediného členského státu jakožto zpravodaje podporovaného jediným spoluzpravodajským členským státem. V takových případech může být jmenováním skupiny členských států jednajících společně jako zpravodajský členský stát zaručeno širší rozdělení pracovní zátěže a sdílení odborných znalostí několika členských států. Mělo by se tudíž vyjasnit, že je možné, aby úlohu zpravodajského členského státu převzala společně skupina členských států. V takovém případě není jmenování spoluzpravodajského členského státu nutné. Pokud tedy několik členských států společně plní úlohu zpravodajského členského státu, měly by se dohodnout na podmínkách organizace práce. Na základě výše uvedených skutečností by hodnocení účinné látky glyfosát mělo být přiděleno skupině členských států jednajících společně jako zpravodajský členský stát.

(4)

Pokud jde o imazamox, hodnocení by mělo být přiděleno Řecku jako zpravodajskému členskému státu a Itálii jako spoluzpravodajskému členskému státu.

(5)

Pokud jde o pendimethalin, hodnocení by mělo být přiděleno Švédsku jako zpravodajskému členskému státu a Nizozemsku jako spoluzpravodajskému členskému státu.

(6)

Po dohodě s dotčenými členskými státy se rovněž považuje za nutné změnit zpravodajský členský stát pro účinnou látku lambda-cyhalothrin při zachování vyváženosti, pokud jde o rozdělení povinností a činností mezi členskými státy. Hodnocení pro účely postupu obnovení, pokud jde o lambda-cyhalothrin, by mělo být přiděleno Řecku jako zpravodajskému členskému státu, přičemž přidělení Francii jako spoluzpravodajskému členskému státu se nemění.

(7)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (3) stanoví provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(8)

Prováděcí nařízení (EU) č. 844/2012 stanoví, jak má jeden členský stát jakožto zpravodajský členský stát podporovaný jedním členským státem jednajícím jako spoluzpravodajský členský stát nakládat s žádostmi a následně předloženou doplňující dokumentací a jak má provádět hodnocení. Je však třeba vyjasnit procedurální pravidla pro výjimečné případy uvedené výše, kdy je hodnocení přiděleno skupině členských států jednajících společně jako zpravodajský členský stát v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 686/2012. Tato skupina by měla společně převzít úlohu udělenou zpravodajskému členskému státu prováděcím nařízením (EU) č. 844/2012.

(9)

Měly by být stanoveny možnosti vymáhání poplatků a plateb v souladu s článkem 74 nařízení (ES) č. 1107/2009 v souvislosti s postupem obnovení schválení.

(10)

Prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012 a (EU) č. 844/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012

Prováděcí nařízení (EU) č. 686/2012 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Pro účely postupu obnovení se přiděluje hodnocení jednotlivých účinných látek uvedených v prvním sloupci přílohy buď zpravodajskému členskému státu uvedenému v druhém sloupci přílohy a spoluzpravodajskému členskému státu uvedenému ve třetím sloupci přílohy, nebo případně skupině členských států jednajících společně jako zpravodajský členský stát uvedené ve čtvrtém sloupci dané přílohy. V posledně uvedeném případě není jmenován žádný spoluzpravodaj.“

2)

Příloha se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012

Prováděcí nařízení (EU) č. 844/2012 se mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 1 mění takto:

a)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčen čtvrtý pododstavec, žádost o obnovení schválení účinné látky podá výrobce účinné látky členskému státu zpravodaji, jak je stanoveno ve druhém sloupci přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 686/2012 (*1), a členskému státu spoluzpravodaji, jak je stanoveno ve třetím sloupci uvedené přílohy, nebo každému členskému státu ve skupině členských států jednajících společně jako zpravodajský členský stát, jak je stanoveno ve čtvrtém sloupci uvedené přílohy, nejpozději tři roky před uplynutím doby platnosti schválení.

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2012 ze dne 26. července 2012, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek členským státům pro účely postupu obnovení (Úř. věst. L 200, 27.7.2012, s. 5).“;"

b)

doplňuje se čtvrtý, pátý a šestý pododstavec, které znějí:

„Pokud skupina členských států společně převezme úlohu zpravodajského členského státu, jak je stanoveno ve čtvrtém sloupci přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012, není jmenován žádný spoluzpravodajský členský stát. V takovém případě se všechny odkazy na „zpravodajský členský stát“ v tomto nařízení považují za odkazy na „skupinu členských států jednajících společně jako zpravodajský členský stát“.

Před uplynutím lhůty pro podání žádosti se členské státy jednající společně jako zpravodajský členský stát dohodnou na rozdělení všech úkolů a pracovní zátěže.

Členské státy tvořící skupinu členských států jednajících společně jako zpravodajský členský stát se vynasnaží dosáhnout při hodnocení konsenzu.“;

2)

v čl. 11 odst. 2 se písmeno h) nahrazuje tímto:

„h)

případně body, ve kterých členský stát spoluzpravodaj nesouhlasí s hodnocením členského státu zpravodaje, nebo případně body, na nichž se neshodnou členské státy tvořící skupinu členských států jednajících společně jako zpravodajský členský stát.“;

3)

vkládá se nový článek 13a, který zní:

„Článek 13a

Poplatky a platby

Členské státy mohou požadovat uhrazení poplatků a plateb v souladu s článkem 74 nařízení (ES) č. 1107/2009 k pokrytí nákladů spojených s jakoukoli provedenou prací, která spadá do oblasti působnosti tohoto nařízení.“

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 686/2012 ze dne 26. července 2012, kterým se přiděluje hodnocení účinných látek členským státům pro účely postupu obnovení (Úř. věst. L 200, 27.7.2012, s. 5).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 686/2012 se mění takto:

1)

v části B se doplňuje čtvrtý sloupec, jehož název zní:

„Skupina členských států jednajících společně jako zpravodajský členský stát (v abecedním pořadí v národním jazyce)“;

2)

část C se mění takto:

a)

doplňuje se čtvrtý sloupec, jehož název zní: „Skupina členských států jednajících společně jako zpravodajský členský stát (v abecedním pořadí v národním jazyce)“;

b)

za položku „Geraniol“ se vkládá nová položka, která zní:

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

Skupina členských států jednajících společně jako zpravodajský členský stát (v abecedním pořadí v národním jazyce)

„Glyfosát

 

 

FR, HU, NL, SE“

c)

za položku „Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (HearNPV)“ se vkládá nová položka, která zní:

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

Skupina členských států jednajících společně jako zpravodajský členský stát (v abecedním pořadí v národním jazyce)

„Imazamox

EL

IT“

 

d)

položka pro účinnou látku lambda-cyhalothrin se nahrazuje tímto:

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

Skupina členských států jednajících společně jako zpravodajský členský stát (v abecedním pořadí v národním jazyce)

„Lambda-cyhalothrin

EL

FR“

 

e)

za položku „Paecilomyces fumosoroseus kmen Fe9901“ se vkládá nová položka, která zní:

Účinná látka

Zpravodajský členský stát

Spoluzpravodajský členský stát

Skupina členských států jednajících společně jako zpravodajský členský stát (v abecedním pořadí v národním jazyce)

„Pendimethalin

SE

NL“