30.4.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 114/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/672

ze dne 29. dubna 2019,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 401/2013 ze dne 2. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Myanmaru/Barmě a o zrušení nařízení (ES) č. 194/2008 (1), a zejména na čl. 4i odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 2. května 2013 přijala Rada nařízení (EU) č. 401/2013.

(2)

V souladu s čl. 4i odst. 1 nařízení (EU) č. 401/2013 provedla Rada přezkum seznamu označených osob a subjektů obsažený v příloze IV uvedeného nařízení.

(3)

V případě dvou osob zařazených na seznam byly obdrženy aktualizované informace a u všech osob na seznamu by mělo být uvedeno jejich pohlaví.

(4)

Příloha IV nařízení (EU) č. 401/2013 by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (EU) č. 401/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2019.

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Úř. věst. L 121, 3.5.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

Položky 1 až 14 seznamu osob a subjektů obsaženého v příloze IV nařízení (EU) č. 401/2013 se nahrazují tímto:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„1.

Aung Kyaw Zaw

datum narození: 20. srpna 1961

pohlaví: muž

číslo pasu: DM000826

datum vydání: 22. listopadu 2011

datum skončení platnosti: 21. listopadu 2021

vojenské identifikační číslo: BC 17444

Generálporučík Aung Kyaw Zaw byl velitelem úřadu zvláštních operací č. 3 myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) od srpna 2015 do konce roku 2017. Úřad zvláštních operací č. 3 dohlížel na západní velitelství, a generálporučík Aung Kyaw Zaw v této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se v dané době západní velitelství dopustilo vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018

2.

Maung Maung Soe

datum narození: březen 1964

pohlaví: muž

vnitrostátní identifikační číslo: Tatmadaw Kyee 19571

Generálmajor Maung Maung Soe byl velitelem západního velitelství od října 2016 do 10. listopadu 2017 a dohlížel na vojenské operace v Arakanském státě. V této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se v dané době západní velitelství dopustilo vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018

3.

Than Oo

datum narození: 12. října 1973

pohlaví: muž

vojenské identifikační číslo: BC 25723

Brigádní generál Than Oo je velitelem 99. divize lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). V této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 99. divize lehké pěchoty dopustila v druhé polovině roku 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018

4.

Aung Aung

pohlaví: muž

vojenské identifikační číslo: BC 23750

Brigádní generál Aung Aung je velitelem 33. divize lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). V této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 33. divize lehké pěchoty dopustila v druhé polovině roku 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018

5.

Khin Maung Soe

datum narození: 1972

pohlaví: muž

Brigádní generál Khin Maung Soe je velitelem 15. vojenského operačního velení, známého rovněž pod názvem 15. divize lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw), pod nějž spadá 564. pěchotní prapor. V této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 15. vojenské operační velení, zejména 564. pěchotní prapor, dopustily v druhé polovině roku 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018

6.

Thura San Lwin

datum narození: 17. března 1959

pohlaví: muž

Brigádní generál Thura San Lwin byl velitelem pohraniční policie od října 2016 do počátku října 2017. V této souvislosti odpovídá za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se v dané době pohraniční policie dopustila vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

25.6.2018

7.

Thant Zin Oo

pohlaví: muž

Thant Zin Oo je velitelem 8. praporu bezpečnostní policie. V této souvislosti za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 8. prapor bezpečnostní policie dopustil v druhé polovině roku 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Toto závažné porušování lidských práv zahrnovalo nezákonné zabíjení a systematické vypalování domů a budov Rohingyů. K těmto porušením došlo v součinnosti s 33. divizí lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) a na její přímou podporu a Thant Zin Oo je tedy spojován s brigádním generálem Aungem Aungem, osobou uvedenou na seznamu.

25.6.2018

8.

Ba Kyaw

pohlaví: muž

Ba Kyaw je rotmistrem 564. praporu lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). V druhé polovině roku 2017 se dopustil brutálních činů a závažného porušování lidských práv, včetně vraždění, deportací a mučení, vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Především byl identifikován jako jeden z hlavních pachatelů masakru ve vesnici Maung Nu dne 27. srpna 2017.

21.12.2018

9.

Tun Naing

pohlaví: muž

Tun Naing je velícím důstojníkem na základně pohraniční policie v Taung Bazar. V této funkci je odpovědný za brutální činy a závažné porušování lidských práv páchané vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě příslušníky pohraniční policie v Taung Bazar kolem 25. srpna 2017 a před i po tomto datu, které zahrnovaly nucené zadržování, špatné zacházení a mučení.

21.12.2018

10.

Khin Hlaing

datum narození: 2. května 1968

pohlaví: muž

Brigádní generál Khin Hlaing je bývalým velitelem 99. divize lehké pěchoty a v současné době velitelem severovýchodního velitelství myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Ve funkci velitele 99. divize lehké pěchoty dohlížel na vojenské operace vedené v Šanském státě v roce 2016 a začátkem roku 2017. V této souvislosti je odpovědný za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 99. divize lehké pěchoty dopustila v druhé polovině roku 2016 vůči vesnickému obyvatelstvu náležejícímu k etnické menšině v Šanském státě. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, nucené zadržování a ničení vesnic.

21.12.2018

11.

Aung Myo Thu

pohlaví: muž

Major Aung Myo Thu je velitelem polní jednotky 33. divize lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Ve funkci velitele polní jednotky 33. divize lehké pěchoty dohlížel na vojenské operace vedené v Arakanském státě v roce 2017. V této souvislosti je odpovědný za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 33. divize lehké pěchoty dopustila v druhé polovině roku 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Mimo jiné šlo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a nucené zadržování.

21.12.2018

12.

Thant Zaw Win

pohlaví: muž

Thant Zaw Win je majorem 564. praporu lehké pěchoty myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). V této funkci dohlížel na vojenské operace vedené v Arakanském státě a je odpovědný za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se 564. prapor lehké pěchoty dopustil dne 27. srpna 2017 vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě, zejména ve vesnici Maung Nu a jejím okolí. Mimo jiné se jednalo o nezákonné zabíjení, sexuální násilí a systematické vypalování domů a budov Rohingyů.

21.12.2018

13.

Kyaw Chay

pohlaví: muž

Kyaw Chay je desátníkem pohraniční policie. Dříve byl přidělen do vesnice Zay Di Pyin a byl velícím důstojníkem tamní základny pohraniční policie v období kolem 25. srpna 2017, kdy došlo k sérii případů porušení lidských práv příslušníky pohraniční policie pod jeho velením. V této souvislosti je odpovědný za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se v dané době pohraniční policie dopustila vůči příslušníkům etnické skupiny Rohingya v Arakanském státě. Rovněž se účastnil závažného porušování lidských práv, mimo jiné špatného zacházení se zadrženými osobami a mučení.

21.12.2018

14.

Nyi Nyi Swe

pohlaví: muž

Generálmajor Nyi Nyi Swe je bývalým velitelem severního velitelství myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). V této funkci je odpovědný za brutální činy a závažné porušování lidských práv, kterých se severní velitelství dopouštělo v Kačjinském státě od května 2016 do dubna 2018 (do jeho jmenování velitelem jihozápadního velitelství), včetně špatného zacházení s civilisty. Je rovněž odpovědný za bránění v přístupu humanitární pomoci k civilnímu obyvatelstvu v nouzi v Kačjinském státě, zejména za blokování transportů potravin.

21.12.2018“