25.4.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/34


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/653

ze dne 24. dubna 2019,

kterým se mění nařízení (ES) č. 847/2006, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé přípravky nebo konzervy z ryb

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/324/ES ze dne 27. února 2006 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím podle článku XXIV.6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (1), a zejména na článek 2 tohoto rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 847/2006 (2) byly ode dne 2. června 2006 zavedeny dvě roční celní kvóty pro bezcelní dovoz některých přípravků nebo konzerv z ryb.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 (3) stanoví, že po vystoupení Spojeného království z Unie mají být celní kvóty uvedené v listině koncesí a závazků Unie připojené k Všeobecné dohodě o clech a obchodu z roku 1994 rozděleny mezi Unii a Spojené království na základě podílu EU-27 na využití kvót stanoveného v příloze uvedeného nařízení.

(3)

V důsledku toho je třeba přijmout prováděcí opatření k rozdělení příslušných celních kvót stanovených v části C přílohy nařízení (EU) 2019/216. Zejména množství celních kvót stanovená v nařízení (ES) č. 847/2006 by měla být nahrazena množstvími vyplývajícími z tohoto rozdělení.

(4)

Ustanovení čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216 se pravděpodobně použijí ode dne spadajícího do kvótového období, které již začalo. V případě celních kvót, jejichž kvótové období začíná před tímto dnem a končí po tomto dni, je proto třeba stanovit zvláštní prováděcí pravidla pro rozdělení množství, která k uvedenému dni přidělena nebyla.

(5)

V zájmu zajištění právní jistoty a transparentnosti pro hospodářské subjekty by Komise měla zveřejnit množství, která jsou po rozdělení uvedených celních kvót k dispozici, do dvou pracovních dnů ode dne použití čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216.

(6)

Ustanovení čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216 se použije ode dne následujícího po dni, kdy se na Spojené království a pro Spojené království přestane používat nařízení Rady (ES) č. 32/2000. (4) Je proto vhodné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve a použilo se ode dne, od kterého se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 847/2006 se mění takto:

1)

v článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Roční celní kvóta ve výši 754 tun s osvobozením od cla se otevírá pro dovoz přípravků a konzerv ze sardinek, bonit, makrel druhů Scomber scombrus a Scomber japonicus a z ryb druhu Orcynopsis unicolor kódu KN 1604 20 50, jiných než celých nebo v kusech, do Unie.“;

2)

v článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.

Z celní kvóty ve výši 754 tun uvedené v čl. 1 odst. 2 se 123 tun použije v rámci pořadového čísla 09.0706 na dovozy pocházející z Thajska a zbývající část kvóty, tedy 631 tun, se použije v rámci pořadového čísla 09.0707 na dovozy pocházející ze všech zemí.“

Článek 2

1.   Odchylně od odstavce 1 platí, že pokud kvótové období celní kvóty začíná přede dnem, od kterého se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216, a končí po tomto dni, rozdělení dotčené celní kvóty se provede uplatněním procentního podílu EU-27 na základ zahrnující množství této celní kvóty, která jsou k dispozici po posledním přidělení.

2.   Komise ve lhůtě dvou pracovních dnů ode dne použití čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216 zveřejní na příslušných internetových stránkách množství, která jsou k uvedenému dni k dispozici.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne, od kterého se použije čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2019/216.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 120, 5.5.2006, s. 17.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 847/2006 ze dne 8. června 2006 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé přípravky a konzervy z ryb (Úř. věst. L 156, 9.6.2006, s. 8).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 ze dne 30. ledna 2019 o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000 (Úř. věst. L 38, 8.2.2019, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 32/2000 ze dne 17. prosince 1999 o otevření a správě celních kvót Společenství závazných v rámci GATT a některých jiných celních kvót Společenství, o podrobných pravidlech pro úpravu těchto kvót a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1808/95 (Úř. věst. L 5, 8.1.2000, s. 1).