25.4.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 110/17


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/649

ze dne 24. dubna 2019,

kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o transmastné kyseliny, jiné než transmastné kyseliny přirozeně se vyskytující v tucích živočišného původu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (ES) č. 1925/2006 může Komise z vlastního podnětu rozhodnout o zařazení látky jiné než vitaminy nebo minerální látky anebo složky obsahující takovou látku do přílohy III uvedeného nařízení, jež obsahuje seznam látek, jejichž používání v potravinách je zakázáno, omezeno nebo podléhá přezkumu Unie, pokud je tato látka spojena s možným nebezpečím pro spotřebitele, jak stanoví čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení.

(2)

Dne 4. prosince 2009 přijal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vědecké stanovisko (2), jež dospělo k závěru, že příjem transmastných kyselin v rámci výživově vhodného stravování by měl být co nejnižší.

(3)

Dne 3. prosince 2015 přijala Komise zprávu o transmastných kyselinách v potravinách a v celkové stravě obyvatel Unie (3). Zpráva připomněla, že ischemická choroba srdeční je hlavní příčinou úmrtí v Unii a vysoký příjem transmastných kyselin vážně zvyšuje riziko srdečních chorob více než jakákoli jiná živina na jednu kalorii.

(4)

Zpráva dospěla k závěru, že nejúčinnějším opatřením z hlediska veřejného zdraví, ochrany spotřebitelů a soudržnosti vnitřního trhu by bylo stanovit pro průmyslově vyráběné transmastné kyseliny v potravinách legislativní omezení.

(5)

Dne 30. dubna 2018 Komise požádala úřad, aby shrnul výsledky vědeckého poradenství, které již poskytl ohledně účinků transmastných kyselin na zdraví, zejména pokud jde o výživová a zdravotní tvrzení, dietární referenční hodnoty a potravinářské přídatné látky, a aby Komisi informoval o tom, jakou souvislost má toto vědecké poradenství se stávajícími cíli a doporučeními ohledně příjmu transmastných kyselin k udržení dobrého zdravotního stavu.

(6)

Dne 19. června 2018 úřad předložil své závěry ve formě vědecké a technické pomoci. Na základě přezkumu dostupných vědeckých důkazů dospěl k závěru (4), že podle nejnovějších vnitrostátních i mezinárodních doporučení by dietární příjem transmastných kyselin měl být co nejnižší.

(7)

Dne 15. května 2018 vyzvala Světová zdravotnická organizace k odstranění průmyslově vyráběných transmastných kyselin z globální nabídky potravin (5).

(8)

Transmastné kyseliny jsou látky jiné než vitaminy a minerální látky, u nichž byly zjištěny škodlivé účinky na zdraví. Látka by proto měla být zařazena do části B přílohy III nařízení (ES) č. 1925/2006 a její přidávání do potravin nebo její použití při výrobě potravin by mělo být povoleno pouze za podmínek stanovených v uvedené příloze, s ohledem na aktuální stav vědeckých a technických poznatků.

(9)

Na termíny „tuky“, „transmastné kyseliny“ a „maloobchod“ uvedené v části B přílohy III nařízení (ES) č. 1925/2006 by se měly použít příslušné definice stanovené v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 (6) a v čl. 3 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (7).

(10)

V zájmu snazšího použití tohoto nařízení je nezbytné vyžadovat, aby provozovatelé potravinářských podniků, kteří dodávají potraviny jiným provozovatelům potravinářských podniků, s výjimkou maloobchodníků, jim poskytovali informace o množství transmastných kyselin jiných než transmastných kyselin přirozeně se vyskytujících v tucích živočišného původu, pokud toto množství přesahuje 2 g na 100 g tuku.

(11)

Aby se provozovatelé potravinářských podniků mohli přizpůsobit novým požadavkům, jež plynou z tohoto nařízení, měla by být přijata odpovídající přechodná opatření.

(12)

Nařízení (ES) č. 1925/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obsah transmastných kyselin, jiných než transmastných kyselin přirozeně se vyskytujících v tucích živočišného původu, v potravinách určených pro konečného spotřebitele a v potravinách určených pro maloobchod nesmí překročit 2 g na 100 g tuku.

Článek 2

Provozovatelé potravinářských podniků, kteří dodávají jiným provozovatelům potravinářských podniků potraviny neurčené pro konečné spotřebitele ani pro maloobchod, musí zajistit, aby provozovatelé potravinářských podniků, kterým jsou potraviny dodávány, měli informace o množství transmastných kyselin, jiných než transmastných kyselin přirozeně se vyskytujících v tucích živočišného původu, pokud toto množství přesahuje 2 g na 100 g tuku.

Článek 3

Příloha III část B nařízení (ES) č. 1925/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Potraviny nevyhovující požadavkům tohoto nařízení se mohou uvádět na trh do 1. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26.

(2)  Komise pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA) při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA); Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol. EFSA Journal 2010; 8(3):1461.

(3)  COM(2015) 619 final ze dne 3.12.2015.

(4)  EFSA, 2018. Scientific and technical assistance on trans fatty acids. EFSA supporting publication 2018:EN-1433. 16 s. doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1433.

(5)  REPLACE – an Action package to eliminate industrially-produced trans fatty acids, ref. WHO/NMH/NHD/18.4, květen 2018.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).


PŘÍLOHA

V části B přílohy III nařízení (ES) č. 1925/2006 se doplňuje nová tabulka, která zní:

„ČÁST B

Látky podléhající omezení

Látka podléhající omezení

Podmínky použití

Dodatečné požadavky

Transmastné kyseliny jiné než transmastné kyseliny přirozeně se vyskytující v tucích živočišného původu

Maximálně 2 g na 100 g tuku v potravinách určených pro konečného spotřebitele a v potravinách určených pro maloobchod

Provozovatelé potravinářských podniků, kteří dodávají jiným provozovatelům potravinářských podniků potraviny neurčené pro konečné spotřebitele ani pro maloobchod, musí zajistit, aby provozovatelé potravinářských podniků, kterým jsou potraviny dodávány, měli informace o množství transmastných kyselin, jiných než transmastných kyselin přirozeně se vyskytujících v tucích živočišného původu, pokud toto množství přesahuje 2 g na 100 g tuku.“