12.4.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 103/22


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/595

ze dne 11. dubna 2019,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1635/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90, z důvodu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. března 2017 předložilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) oznámení o svém záměru vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Smlouvy se přestanou na Spojené království uplatňovat dnem vstupu v platnost dohody o vystoupení, nebo nedojde-li k tomu, dva roky po tomto oznámení, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty. Spojené království se poté stane třetí zemí.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 (2) vyžaduje, aby členské státy zajistily, že příslušné orgány třetích zemí, které byly havárií v Černobylu zasaženy, vystaví vývozní certifikáty prokazující, že produkty, ke kterým jsou připojeny, splňují nejvyšší přípustné úrovně stanovené v nařízení (ES) č. 733/2008. Příslušné třetí země jsou uvedeny na seznamu v příloze II nařízení (ES) č. 1635/2006.

(3)

Nařízení (ES) č. 1635/2006 bylo změněno prováděcím nařízením (EU) 2019/370 (3) za účelem zařazení Spojeného království do přílohy II uvedeného nařízení. Prováděcí nařízení (EU) 2019/370 by se mělo použít ode dne následujícího po dni, kdy se Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii na Spojené království a ve Spojeném království uplatňovat, ledaže do uvedeného data vstoupí v platnost dohoda o vystoupení nebo dojde k prodloužení dvouletého období uvedeného v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii.

(4)

Na žádost Spojeného království se Evropská rada dne 22. března 2019 rozhodla lhůtu uvedenou v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii prodloužit. V důsledku toho již nelze splnit podmínky pro použití prováděcího nařízení (EU) 2019/370 stanovené v článku 2 uvedeného nařízení.

(5)

Příloha II nařízení (ES) č. 1635/2006 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna a měly by být stanoveny podmínky pro použití uvedené změny.

(6)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze II nařízení (ES) č. 1635/2006 se doplňuje nová položka, která zní:

„Spojené království Velké Británie a Severního Irska“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy právo Unie přestane být pro Spojené království a ve Spojeném království použitelné.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 201, 30.7.2008, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1635/2006 ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (Úř. věst. L 306, 7.11.2006, s. 3).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/370 ze dne 7. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1635/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90, z důvodu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (Úř. věst. L 68, 8.3.2019, s. 1).