11.4.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 100/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/589

ze dne 11. dubna 2019,

kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, ze kterých je povolen vstup zásilek živočichů pocházejících z akvakultury na území Evropské unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (1), a zejména na článek 22 a čl. 61 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 29. března 2017 Spojené království předložilo oznámení o svém záměru vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU). Dne 22. března 2019 přijala Evropská rada se souhlasem Spojeného království rozhodnutí (EU) 2019/476 (2) o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU. V souladu s uvedeným rozhodnutím, pokud Dolní sněmovna neschválí dohodu o vystoupení nejpozději do dne 29. března 2019, se lhůta stanovená podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU prodlužuje do dne 12. dubna 2019. Vzhledem k tomu, že dohoda o vystoupení nebyla do dne 29. března 2019 schválena, přestane se na Spojené království a ve Spojeném království ode dne 13. dubna 2019 (dále jen „datum vystoupení“) uplatňovat právo Unie.

(2)

V příloze III nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 (3) je stanoven seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž je povolen vstup živočichů pocházejících z akvakultury na území Unie.

(3)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska poskytlo nezbytné záruky, že tato země a určitá její závislá území budou splňovat podmínky stanovené v nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o vstup zásilek živočichů pocházejících z akvakultury na území Unie, od data vystoupení tím, že budou nadále dodržovat právní předpisy Unie během počátečního období nejméně devíti měsíců.

(4)

S ohledem na tyto zvláštní záruky poskytnuté Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, a aby nedošlo ke zbytečnému narušení obchodu po datu vystoupení, by tudíž Spojené království a určitá jeho závislá území měly být zařazeny na seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedený v příloze III nařízení (ES) č. 1251/2008, z nichž je povolen vstup zásilek živočichů pocházejících z akvakultury na území Unie.

(5)

Příloha III nařízení (ES) č. 1251/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Toto nařízení by se mělo použít ode dne 13. dubna 2019, pokud se k uvedenému datu nebude na Spojené království Velké Británie a Severního Irska a v něm nadále uplatňovat právo Unie.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1251/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 13. dubna 2019.

Nepoužije se však, pokud se k uvedenému datu bude na Spojené království Velké Británie a Severního Irska a v něm nadále uplatňovat právo Unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. dubna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/476 učiněné se souhlasem Spojeného království, ze dne 22. března 2019, o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU (Úř. věst. L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 41).


PŘÍLOHA

Tabulka v příloze III nařízení (ES) č. 1251/2008 se mění takto:

a)

za položku „Cookovy ostrovy“ se vkládají nové řádky, které znějí:

„GB

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

X

X

X

 

Celá země

GG

Guernsey

X

X

X

 

Celá země“

b)

za položku „Izrael“ se vkládají nové řádky, které znějí:

„JE

Jersey

X

X

X

 

Celá země“