10.4.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 99/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/564

ze dne 28. března 2019,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 11 odst. 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Smlouvy se přestanou na Spojené království uplatňovat dnem vstupu v platnost dohody o vystoupení, nebo nedojde-li k tomu, dva roky po tomto oznámení, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/397 (2) se stanoví změna nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251 (3), pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana. Podle článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/397 by se uvedené nařízení mělo použít ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii pro Spojené království a ve Spojeném království platit, ledaže do uvedeného data vstoupí v platnost dohoda o vystoupení nebo dojde k prodloužení dvouletého období uvedeného v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii.

(3)

Dopisem ze dne 20. března 2019 předložilo Spojené království žádost o prodloužení období uvedeného v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii do dne 30. června 2019 za účelem dokončení ratifikace dohody o vystoupení (4). Dne 21. března 2019 schválila Evropská rada prodloužení do 22. května 2019 za předpokladu, že dohoda o vystoupení bude Dolní sněmovnou Spojeného království schválena během následujícího týdne. Pokud k tomu nedojde, schválila Evropská rada prodloužení do dne 12. dubna 2019. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/397 se tudíž nepoužije.

(4)

Důvody vedoucí k přijetí nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/397 však bez ohledu na prodloužení období uvedeného v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii přetrvají. Zejména rizika pro hladké fungování trhu a rovné podmínky mezi smluvními stranami usazenými v Unii budou přetrvávat v případě, že po prodlouženém období dojde k vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody. Očekává se, že v dohledné budoucnosti uvedená rizika přetrvají.

(5)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro bankovnictví, Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.

(7)

Je nezbytné účastníkům trhu co nejrychleji umožnit přijetí účinných řešení. Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy proto provedly analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů, ale neprovedly otevřenou veřejnou konzultaci v souladu s čl. 10 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (5), čl. 10 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (6) a čl. 10 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (7). Ze stejného důvodu by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 35 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251 se nahrazuje tímto:

„Článek 35

Přechodná ustanovení

1.   Smluvní strany uvedené v čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 mohou nadále uplatňovat postupy řízení rizik, které mají zavedeny k datu použitelnosti tohoto nařízení ve vztahu k OTC derivátovým smlouvám, u nichž se neprovádí centrální clearing a jež byly uzavřeny nebo obnoveny mezi 16. srpnem 2012 a příslušnými daty použitelnosti tohoto nařízení.

2.   Smluvní strany uvedené v čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 mohou rovněž nadále uplatňovat postupy řízení rizik, které mají zavedeny ke dni 14. března 2019, pokud jde o OTC derivátové smlouvy, u nichž se neprovádí centrální clearing a které splňují všechny tyto podmínky:

a)

OTC derivátové smlouvy, u nichž se neprovádí centrální clearing, byly uzavřeny nebo byly obnoveny buď před příslušnými daty použitelnosti tohoto nařízení stanovenými v článcích 36, 37 a 38 tohoto nařízení, nebo před do 11. dubna 2019, přičemž se použije dřívější datum;

b)

jediným účelem obnovení těchto OTC derivátových smluv, u nichž se neprovádí centrální clearing, je nahradit smluvní stranu usazenou ve Spojeném království smluvní stranou usazenou v členském státě;

c)

OTC derivátové smlouvy, u nichž se neprovádí centrální clearing, jsou obnoveny mezi dnem následujícím po dni, kdy se podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii přestane právo Unie uplatňovat na Spojené království a ve Spojeném království, a pozdějším z následujících dat:

i)

příslušnými daty použitelnosti stanovenými v článcích 36, 37 a 38 tohoto nařízení; nebo

ii)

12 měsíců ode dne následujícího po dni, kdy se podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii přestane právo Unie uplatňovat na Spojené království a ve Spojeném království.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy se podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii přestanou Smlouvy uplatňovat na Spojené království a ve Spojeném království.

Toto nařízení se však nepoužije v žádném z těchto případů:

a)

do dne uvedeného v druhém pododstavci tohoto článku vstoupila v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii;

b)

bylo přijato rozhodnutí o prodloužení dvouletého období uvedeného v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii na dobu delší než do dne 31. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/397 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana (Úř. věst. L 71, 13.3.2019, s. 15).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251 ze dne 4. října 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy pro techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana (Úř. věst. L 340, 15.12.2016, s. 9).

(4)  Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. C 66 I, 19.2.2019, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).