27.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 85/16


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/495

ze dne 25. března 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 172 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, totiž dnem 30. března 2019, přestávají být Smlouvy použitelné na Spojené království, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

„Nástroj pro propojení Evropy“, jenž je klíčovým nástrojem financování ze strany Unie, byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 (4). Cílem Nástroje pro propojení Evropy je umožnit přípravu a realizaci přeshraničních projektů a projektů společného zájmu v rámci politiky transevropských sítí v odvětvích dopravy, telekomunikací a energetiky, aby se zlepšilo fungování vnitřního trhu a zvýšila konkurenceschopnost, jakož i přispělo k hospodářské, sociální a územní soudržnosti a cílům udržitelného rozvoje.

(3)

Část I přílohy I nařízení (EU) č. 1316/2013 stanoví seznam devíti koridorů hlavní sítě. Uvedené koridory představují nástroj, který má usnadnit koordinovanou realizaci hlavní sítě. Měly by přispívat k soudržnosti hlavní sítě lepší územní spoluprací, sledovat obecnější cíle dopravní politiky a usnadňovat interoperabilitu, integraci různých druhů dopravy a multimodální operace.

(4)

Spojené království je součástí severomořsko-středomořského koridoru hlavní sítě, který zahrnuje spojnice mezi Belfastem, Dublinem a Corkem na ostrově Irsko a spojnice ve Velké Británii z Glasgowa a Edinburghu na severu do Folkestonu a Doveru na jihu. Úseky a uzly Spojeného království jsou zahrnuty v tabulce „Předem určené úseky včetně projektů“ koridorů hlavní sítě obsažené v bodě 2 části I přílohy I nařízení (EU) č. 1316/2013.

(5)

S ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie se části vytyčení severomořsko-středomořského koridoru hlavní sítě související se Spojeným královstvím a úseky a uzly Spojeného království obsažené v tabulce předem určených úseků včetně projektů stanou neaktuálními a již ode dne následujícího po dni, kdy nařízení (EU) č. 1316/2013 přestane platit pro Spojené království, nebudou mít právní účinky.

(6)

Pro Irsko jsou námořní spojnice hlavním prostředkem pro zajištění jeho přímé propojenosti s kontinentální Evropou, zejména s ohledem na nejistý vývoj obchodních toků přes „pevninský most“ Spojeného království.

(7)

Aby se zabránilo situaci, kdy je severomořsko-středomořský koridor hlavní sítě rozdělen na dvě samostatné a nepropojené části, a zajistila se propojenost Irska s kontinentální Evropou, měl by severomořsko-středomořský koridor hlavní sítě zahrnovat nové námořní spojnice mezi irskými přístavy a přístavy Belgie, Francie a Nizozemska, které jsou součástí tohoto koridoru. Navíc by spojnice mezi severomořsko-středomořským koridorem a atlantským koridorem přes přístav Le Havre, který se nachází na atlantickém koridoru, měla zajistit lepší propojenost a integraci vnitřního trhu.

(8)

Je důležité, aby se ke střednědobým důsledkům vystoupení Spojeného království z Unie pro spojení a dopravní toky, zejména k případnému přesunu dopravních toků, přihlédlo při koncipování nástroje, který by měl nahradit Nástroj pro propojení Evropy, a pro hodnocení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 (5). Komise by proto měla do roku 2021 provést předčasný přezkum nařízení (EU) č. 1315/2013, aby byly zohledněny případné změny toku zboží po vystoupení Spojeného království z Unie.

(9)

Zajištění spojení mezi Irskem a ostatními členskými státy na severomořsko-středomořském koridoru hlavní sítě a na omezené části atlantického koridoru má zásadní význam pro probíhající a budoucí investice do infrastruktury a pro zajištění právní srozumitelnosti a jistoty pro plánování infrastruktury. V zájmu zachování a podpory stávajících a budoucích obchodních toků mezi Irskem a kontinentální Evropou je zásadně důležité rozvíjet příslušnou infrastrukturu.

(10)

Investice do vybavení a infrastruktury pro účely bezpečnosti a kontrol na vnějších hranicích by měly představovat prioritní opatření poslední fáze provádění stávajícího programového období Nástroje pro propojení Evropy.

(11)

K řešení těchto potřeb by měla Komise navrhnout nový roční pracovní program.

(12)

Během přezkumu víceletého pracovního programu, jehož cílem je přizpůsobit tento program vystoupení Spojeného království z Unie, je třeba zohlednit zejména opatření zaměřená na posílení dopravní infrastruktury pro účely bezpečnosti a kontrol na vnějších hranicích.

(13)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, a mělo by se použít ode dne následujícího po dni, kdy nařízení (EU) č. 1316/2013 přestane být použitelné pro Spojené království,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1316/2013 se mění takto:

1)

V čl. 7 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„m)

opatření k přizpůsobení dopravní infrastruktury pro účely bezpečnosti a kontrol na vnějších hranicích.“

2)

Článek 17 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Komise přezkoumává víceleté pracovní programy alespoň v polovině období. V odvětví dopravy přezkoumá víceletý pracovní program s cílem přizpůsobit jej vystoupení Spojeného království z Unie. V případě nutnosti přijme prováděcí akty, jimiž víceletý pracovní program reviduje. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„5a.   V odvětví dopravy jsou opatření uvedená v čl. 7 odst. 2 písm. m) prioritou ročního pracovního programu přijatého dne 28. března 2019 nebo později.“

3)

Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy nařízení (EU) č. 1316/2013 přestane být použitelné pro Spojené království.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 25. března 2019.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 301.

(2)  Úř. věst. C 461, 21.12.2018, s. 173.

(3)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. března 2019.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).

(5)  1.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).


PŘÍLOHA

Změna přílohy I nařízení (EU) č. 1316/2013

V části I bodě 2 („Koridory hlavní sítě“) se v oddíle „Severomořsko-středomořský“, pododdíle „Vytyčení koridorů“ za řádek „Belfast – Baile Átha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork“ vkládá nový řádek, který zní:

„Shannon Foynes/Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque/Zeebrugge/Terneuzen/Gent/Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam.“