20.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 77/56


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/442

ze dne 12. prosince 2018,

kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 za účelem upřesnění požadavku, aby ceny odrážely převažující tržní podmínky, a za účelem aktualizace a opravy některých ustanovení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 4 odst. 6, čl. 14 odst. 7, čl. 22 odst. 4 a čl. 23 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 (2) stanoví požadavky na transparentnost pro obchodní systémy a systematické internalizátory v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 zejména upřesňuje, že ceny kotované systematickými internalizátory odrážejí převažující tržní podmínky, jak vyžaduje čl. 14 odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014, jsou-li tyto ceny v době zveřejnění cenově blízké kotacím odpovídajících objemů pro stejný finanční nástroj na nejrelevantnějším trhu z hlediska likvidity. Systematičtí internalizátoři tedy mohou stanovit kotace, na které se nevztahuje minimální navýšení ceny („krok kotace“), které mají dodržovat obchodní systémy.

(2)

Možnost systematických internalizátorů poskytovat kotace s použitím nižších cenových navýšení, než jakými disponují obchodní systémy, může vést k marginálně lepším cenám pro investory. Tyto kotace však mají negativní vliv na celkovou kvalitu dostupné likvidity, na účinné oceňování a stanovování cen finančních nástrojů a na rovné podmínky mezi obchodními systémy a systematickými internalizátory. V tomto směru jde především o akcie a cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, kde se uplatňuje širší škála kroků kotace než u jiných finančních nástrojů.

(3)

Aby byla zajištěna účinná tvorba cen, celková kvalita dostupné likvidity a účinné oceňování akcií a cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, mělo by se mít za to, že ceny kotované u těchto nástrojů systematickými internalizátory odrážejí převažující tržní podmínky, pouze pokud podléhají minimálním cenovým navýšením, jež odpovídají krokům kotace, které platí pro ceny zveřejňované obchodními systémy.

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1033 (3) vyjímá z působnosti ustanovení o transparentnosti platných pro obchodní systémy a systematické internalizátory obchody zajišťující financování. Z tohoto důvodu je nutné zrušit odkazy na tyto obchody v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587.

(5)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Několik ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 se odchyluje od návrhů regulačních technických norem, na kterých je uvedené nařízení založeno (4). Jsou-li příslušné odchylky chybami, které mají vliv na podstatu předmětných ustanovení, měly by být opraveny.

(7)

Toto nařízení se zakládá na návrzích regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(8)

V souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (5) podrobil orgán ESMA návrhy regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultaci, zanalyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 se mění takto:

1)

v článku 2 se zrušuje písmeno h);

2)

v článku 6 se zrušuje písmeno h);

3)

článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Ceny odrážející převažující tržní podmínky

(čl. 14 odst. 3 nařízení (EU) č. 600/2014)

Má se za to, že ceny uveřejněné systematickým internalizátorem odrážejí převažující tržní podmínky v případě, že jsou v době uveřejnění cenově blízké kotacím odpovídajících objemů pro stejný finanční nástroj na nejrelevantnějším trhu z hlediska likvidity, který je pro tento finanční nástroj určen v souladu s článkem 4.

Avšak v případě akcií a cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry se má za to, že ceny uveřejněné systematickým internalizátorem odrážejí převažující tržní podmínky pouze tehdy, když splňují požadavky stanovené v prvním pododstavci tohoto článku a dodržují minimální cenová navýšení odpovídající krokům kotace stanoveným v článku 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 (*1).

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/588 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se režimu kroků kotace pro akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry a fondy obchodované v obchodním systému (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 411).“."

Článek 2

Opravy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 se opravuje takto:

1)

v článku 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

obchod je součástí portfoliového obchodu, jenž zahrnuje pět nebo více různých akcií;“;

2)

v článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Požadavky na transparentnost uvedené v odstavci 1 se rovněž vztahují na jakýkoli „vykonavatelný projev zájmu“, definovaný v čl. 2 odst. 1 bodě 33 nařízení (EU) č. 600/2014, v souladu s článkem 3 uvedeného nařízení.“;

3)

v článku 11 se odstavce 4 a 5 nahrazují tímto:

„4.   Před tím, než je akcie, cenný papír nahrazující jiné cenné papíry, fond obchodovaný v obchodním systému, certifikát či jiný podobný finanční nástroj poprvé obchodován v obchodním systému v Unii, odhadne příslušný orgán průměrnou hodnotu obchodů u tohoto finančního nástroje s přihlédnutím k jakémukoli předchozímu obchodování s tímto finančním nástrojem a s jinými finančními nástroji, jejichž znaky se považují za podobné, a zajistí uveřejnění tohoto odhadu.

5.   Odhadovaná průměrná hodnota obchodů stanovená v odstavci 4 bude použita k určení standardního tržního objemu akcie, cenného papíru nahrazujícího jiné cenné papíry, fondu obchodovaného v obchodním systému, certifikátu či jiného podobného finančního nástroje v průběhu šesti týdnů následujících po dni přijetí akcie, cenného papíru nahrazujícího jiné cenné papíry, fondu obchodovaného v obchodním systému, certifikátu či jiného podobného finančního nástroje k obchodování nebo dni jeho prvního obchodování v obchodním systému.“;

4)

v článku 17 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Příslušné orgány, organizátoři trhu a investiční podniky včetně investičních podniků provozujících obchodní systém použijí informace uveřejněné v souladu s odstavcem 1 od 1. dubna roku, ve kterém jsou tyto informace uveřejněny.“.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 387).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1033 ze dne 23. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu a nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů (Úř. věst. L 175, 30.6.2016, s. 1).

(4)  Závěrečná zpráva Draft Regulatory and Implementing Technical Standards MiFID II/MiFIR (Návrhy regulačních a prováděcích technických norem MiFID II/MiFIR) ze dne 28. září 2015 (ESMA/2015/1464).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).