13.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 71/15


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/397

ze dne 19. prosince 2018,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 11 odst. 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Ode dne vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo v případě, že nebude uzavřena, dva roky po uvedeném oznámení, tj. počínaje 30. březnem 2019, se přestanou na Spojené království vztahovat Smlouvy, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě se Spojeným královstvím o prodloužení této lhůty.

(2)

Požadavek na výměnu kolaterálu stanovený v nařízení (EU) č. 648/2012 u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, nezohledňuje možnost, že nějaký členský stát z Unie vystoupí. Komplikace vyplývající pro strany OTC derivátové smlouvy, jejichž smluvní strany jsou usazeny ve Spojeném království, jsou přímým důsledkem události, která je mimo jejich kontrolu a může je znevýhodnit oproti jiným smluvním stranám v Unii.

(3)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251 (2) stanoví různá data použitelnosti postupů pro výměnu kolaterálu u OTC derivátových smluv, u nichž se neprovádí centrální clearing, v závislosti na kategorii smluvní strany u těchto smluv.

(4)

Smluvní strany nemohou předvídat, jaký by mohl být do budoucna status smluvní strany usazené ve Spojeném království nebo nakolik by tato smluvní strana mohla smluvním stranám usazeným v Unii nadále poskytovat určité služby. Smluvní strany se mohou rozhodnout tuto situaci vyřešit obnovením smlouvy, v jejímž rámci smluvní stranu usazenou ve Spojeném království nahradí smluvní stranou v členském státě.

(5)

Než se nařízení (EU) č. 648/2012 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251 staly použitelnými, neplatila pro smluvní strany OTC derivátových smluv, u nichž se neprovádí centrální clearing, povinnost výměny kolaterálu, a dvoustranné obchody byly tudíž nezajištěny nebo byly zajištěny na dobrovolném základě. Pokud by smluvní strany musely vyměnit kolaterál v důsledku obnovení svých smluv, aby se zohlednilo vystoupení Spojeného království z Unie, mohlo by dojít k tomu, že by zbývající smluvní strana nebyla s to s obnovením souhlasit.

(6)

V zájmu zajištění hladkého fungování trhu a rovných podmínek mezi smluvními stranami usazenými v Unii by smluvní strany měly mít možnost nahradit smluvní strany usazené ve Spojeném království smluvními stranami, které jsou usazeny v členském státě, aniž by ve vztahu k uvedeným obnoveným smlouvám musely vyměnit kolaterál. Datem, od kterého by musely za účelem obnovení uvedených smluv kolaterál vyměnit, by mělo být 12 měsíců ode dne použitelnosti tohoto pozměňujícího nařízení.

(7)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro bankovnictví, Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.

(9)

Je nezbytné účastníkům trhu co nejrychleji umožnit přijetí účinných řešení. Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy proto provedly analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů, ale neprovedly otevřenou veřejnou konzultaci v souladu s čl. 10 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3), čl. 10 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (4) a čl. 10 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (5). Ze stejného důvodu by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení.

(10)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se použít pouze ode dne následujícího po dni, kdy pro Spojené království a ve Spojeném království přestanou platit Smlouvy, ledaže do uvedeného data vstoupí v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím nebo dojde k prodloužení dvouletého období uvedeného v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251

Článek 35 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251 se nahrazuje tímto:

„Článek 35

Přechodná ustanovení

Smluvní strany uvedené v čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 mohou nadále uplatňovat postupy řízení rizik, které mají zavedeny k datu použitelnosti tohoto nařízení ve vztahu k OTC derivátovým smlouvám, u nichž se neprovádí centrální clearing a jež byly uzavřeny nebo obnoveny mezi 16. srpnem 2012 a příslušnými daty použitelnosti tohoto nařízení.

Smluvní strany uvedené v čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 mohou rovněž nadále uplatňovat postupy řízení rizik, které mají zavedeny ke dni 14. března 2019, pokud jde o OTC derivátové smlouvy, u nichž se neprovádí centrální clearing a které splňují všechny tyto podmínky:

a)

OTC derivátové smlouvy, u nichž se neprovádí centrální clearing, byly uzavřeny nebo byly obnoveny buď před příslušnými daty použitelnosti tohoto nařízení stanovenými v článcích 36, 37 a 38 tohoto nařízení, nebo před 14. března 2019 přičemž se použije dřívější datum;

b)

jediným účelem obnovení těchto OTC derivátových smluv, u nichž se neprovádí centrální clearing, je nahradit smluvní stranu usazenou ve Spojeném království smluvní stranou usazenou v členském státě;

c)

OTC derivátové smlouvy, u nichž se neprovádí centrální clearing, jsou obnoveny mezi dnem následujícím po dni, kdy právo Unie přestane pro Spojené království a ve Spojeném království podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii platit, a pozdějším z následujících dat:

i)

příslušnými daty použitelnosti stanovenými v článcích 36, 37 a 38 tohoto nařízení; nebo

ii)

12 měsíců ode dne následujícího po dni, kdy právo Unie přestane na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii pro Spojené království a ve Spojeném království platit.“

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne následujícího po dni, kdy Smlouvy přestanou na základě čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii pro Spojené království a ve Spojeném království platit.

Toto nařízení se však nepoužije v některém z těchto případů:

a)

do uvedeného dne vstoupila v platnost dohoda o vystoupení uzavřená se Spojeným královstvím podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii;

b)

bylo přijato rozhodnutí o prodloužení dvouletého období uvedeného v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251 ze dne 4. října 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy pro techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana (Úř. věst. L 340, 15.12.2016, s. 9).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).