22.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 81/125


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/364

ze dne 13. prosince 2018,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát žádosti o registraci a žádosti o rozšíření registrace registrů obchodních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 5 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jednotný formát žádosti o registraci a žádosti o rozšíření registrace, které registry obchodních údajů předkládají Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), by měl zajistit, aby orgánu ESMA byly ve snadno identifikovatelné podobě předloženy veškeré informace požadované podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/359 (2).

(2)

Pro snazší identifikaci informací předložených registrem obchodních údajů by každý dokument, který je součástí žádosti, měl mít jedinečné referenční číslo.

(3)

V souladu s čl. 1 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/359, pokud se žádající registr obchodních údajů domnívá, že se na něj určitý požadavek nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/359 nevztahuje, musí ve své žádosti tento požadavek jasně označit a vysvětlit, v jakém smyslu pro něj tento požadavek neplatí. Tyto požadavky a vysvětlení by měly být v žádosti o registraci nebo o rozšíření registrace jasně uvedeny.

(4)

Veškeré informace předložené orgánu ESMA v žádosti o registraci nebo o rozšíření registrace registru obchodních údajů by měly být poskytnuty na trvalém nosiči ve smyslu definice ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (3), aby mohly být uchovány pro budoucí využití a reprodukci.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem předložených Evropské komisi orgánem ESMA v souladu s postupem uvedeným v článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4).

(6)

Orgán ESMA uskutečnil o návrzích prováděcích technických norem otevřené veřejné konzultace, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Formát žádosti o registraci a žádosti o rozšíření registrace

1.   Žádost o registraci nebo o rozšíření registrace se předkládá ve formátu stanoveném v příloze.

2.   Registr obchodních údajů přidělí každému předkládanému dokumentu jedinečné referenční číslo a jasně uvede, k jakému konkrétnímu požadavku nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/359 se dokument vztahuje.

3.   V žádosti o registraci nebo o rozšíření registrace musí být jasně uvedeny důvody, proč nejsou předloženy informace vztahující se k určitému požadavku.

4.   Žádost o registraci nebo o rozšíření registrace se předkládá na trvalém nosiči ve smyslu definice v čl. 2 odst. 1 písm. m) směrnice 2009/65/ES.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/359 ze dne 13. prosince 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, pokud jde o regulační technické normy blíže určující náležitosti žádosti o registraci a žádosti o rozšíření registrace registru obchodních údajů (viz strana 45 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA

FORMÁT ŽÁDOSTI O REGISTRACI NEBO O ROZŠÍŘENÍ REGISTRACE REGISTRU OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

OBECNÉ INFORMACE

Datum žádosti

 

Obchodní název registru obchodních údajů

 

Sídlo registru obchodních údajů

 

Druh obchodů zajišťujících financování, pro které registr obchodních údajů žádá o registraci

 

Jméno osoby odpovědné za žádost

 

Kontaktní údaje osoby odpovědné za žádost

 

Jméno osoby (osob) odpovědné za dodržování předpisů ze strany registru obchodních údajů či osoby, která posuzuje dodržování předpisů ze strany registru obchodních údajů

 

Kontaktní údaje osoby (osob) odpovědné za dodržování předpisů ze strany registru obchodních údajů či osoby, která posuzuje dodržování předpisů ze strany registru obchodních údajů

 

Identifikace případných mateřských nebo dceřiných společností

 


ODKAZY NA DOKUMENTY (1)

 

Článek nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/359

Jedinečné referenční číslo dokumentu

Název dokumentu

Kapitola, oddíl nebo strana dokumentu, kde se informace nacházejí, nebo důvod, proč informace nejsou poskytnuty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Pro všechny informace požadované v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/359 s výjimkou čl. 1 písm. a), c) a g) uvedeného předpisu.