19.2.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 47/34


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/282

ze dne 15. února 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o lhůty pro podání nabídek

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (2), a zejména na článek 28 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2080 (3) zahájilo prodej sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení. Původně stanovilo dvě dílčí nabídková řízení za měsíc, s výjimkou srpna a prosince.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/472 (4) pozměnilo prováděcí nařízení (EU) 2016/2080 v tom smyslu, že snížilo počet lhůt, během nichž lze nabídky podávat, na jednu za měsíc a zrušilo poskytnutí takové lhůty pro měsíc srpen.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/995 (5) pozměnilo prováděcí nařízení 2016/2080 v tom smyslu, že zvýšilo počet lhůt, během nichž lze nabídky podávat, na dvě za měsíc a zavedlo poskytnutí takové lhůty pro měsíc srpen.

(4)

Díky této větší četnosti bylo možné prodat značná množství sušeného odstředěného mléka z veřejných intervenčních zásob, čímž se dostupné množství snížilo na něco málo přes 22 000 tun.

(5)

Vzhledem k objemu dostupného množství a s cílem snížit administrativní zátěž je vhodné opět snížit počet lhůt, během nichž lze podávat nabídky, na jednu za měsíc.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) 2016/2080 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V prováděcím nařízení (EU) 2016/2080 se v článku 2 nahrazuje odstavec 2 tímto:

„2.   Lhůty pro podání nabídek pro následující dílčí nabídková řízení začínají prvním pracovním dnem, který následuje po uplynutí předešlé lhůty. Končí v 11:00 hodin (bruselského času) třetí úterý v měsíci. V srpnu však lhůta končí čtvrté úterý v 11:00 hodin (bruselského času) a v prosinci druhé úterý v 11:00 hodin (bruselského času). Pokud je úterý dnem státního svátku, lhůta končí v 11:00 hodin (bruselského času) předchozího pracovního dne.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. února 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Phil HOGAN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 71.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2080 ze dne 25. listopadu 2016 o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení (Úř. věst. L 321, 29.11.2016, s. 45).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/472 ze dne 15. března 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o lhůty pro podání nabídek (Úř. věst. L 73, 18.3.2017, s. 5.)

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/995 ze dne 12. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o lhůty pro podání nabídek (Úř. věst. L 178, 16.7.2018, s. 4).