13.2.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 42/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/249

ze dne 12. února 2019

o pozastavení celních preferencí pro některé země zvýhodněné v rámci systému GSP ve vztahu k některým třídám systému GSP podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí na období 2020–2022

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro všeobecné celní preference ve smyslu článku 39 nařízení (ES) č. 978/2012,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 978/2012 se celní preference v rámci obecného režimu všeobecného systému preferencí (dále jen „systém GSP“) pozastaví v případě produktů pocházejících ze země zvýhodněné v rámci systému GSP a patřících do určité třídy systému GSP, pokud průměrná hodnota těchto produktů dovážených do Unie z dotčené země zvýhodněné v rámci systému GSP přesahuje po dobu tří po sobě jdoucích let prahové hodnoty uvedené v příloze VI zmíněného nařízení.

(2)

Podle čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 978/2012 a na základě obchodních statistik týkajících se kalendářních let 2012–2014 prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/330 (2) stanovilo seznam tříd produktů, pro něž byly celní preference pozastaveny od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019.

(3)

Podle čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 978/2012 má Komise každé tři roky tento seznam přezkoumat a přijmout prováděcí akt za účelem pozastavení nebo obnovení celních preferencí.

(4)

Revidovaný seznam by měl platit po dobu tří let počínaje 1. lednem 2020. Seznam vychází z obchodních statistik týkajících se kalendářních let 2015–2017, které byly dostupné ke dni 1. září 2018, a zohledňuje dovoz ze zemí zvýhodněných v rámci systému GSP uvedených v příloze II nařízení (EU) č. 978/2012 ve znění platném k uvedenému dni. Nezohledňuje však hodnotu dovozu ze zemí zvýhodněných v rámci systému GSP, které od 1. ledna 2020 již nebudou využívat celní preference podle čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 978/2012.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam produktů patřících do tříd systému GSP, pro které se pozastavují celní preference uvedené v článku 7 nařízení (EU) č. 978/2012 ve vztahu k dotčeným zemím zvýhodněným v rámci systému GSP, je stanoven v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/330 ze dne 8. března 2016 o pozastavení celních preferencí pro některé země zvýhodněné v rámci systému GSP ve vztahu k některým třídám systému GSP podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (Úř. věst. L 62, 9.3.2016, s. 9).


PŘÍLOHA

Seznam tříd systému GSP, pro které se pozastavují celní preference uvedené v článku 7 nařízení (EU) č. 978/2012 ve vztahu k dotčené zemi zvýhodněné v rámci systému GSP

 

Sloupec A: název země

 

Sloupec B: třída systému GSP (čl. 2 písm. j) nařízení o systému GSP)

 

Sloupec C: popis

A

B

C

Indie

S-6a

Anorganické a organické chemikálie

S-11a

Textilní výrobky

S-14

Perly a drahé kovy

S-15a

Železo, ocel a výrobky ze železa a oceli

S-15b

Obecné kovy (kromě železa a oceli), výrobky z obecných kovů (kromě výrobků ze železa a oceli)

S-17a

Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla

S-17b

Motorová vozidla, jízdní kola, letadla a kosmické lodě, lodě a čluny

Indonésie

S-1a

Živá zvířata a živočišné produkty, kromě ryb

S-3

Živočišné nebo rostlinné oleje, tuky a vosky

S-5

Nerostné produkty

S-9a

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí

Keňa

S-2a

Živé rostliny a květinářské produkty