14.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 11/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2

ze dne 11. prosince 2018,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (3) obsahuje ustanovení, která umožňují dohody o nájmu letadel registrovaných ve třetích zemích, zejména dohody o pronájmu letadel s posádkou.

(2)

Tyto dohody jsou povoleny za výjimečných okolností, například v případě neexistence odpovídajícího letadla na trhu Unie. Měly by být striktně časově omezeny a měly by odpovídat bezpečnostním standardům rovnocenným bezpečnostním pravidlům stanoveným v právu Unie a vnitrostátním právu.

(3)

Dohoda o letecké dopravě (4) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé (dále jen „Dohoda o letecké dopravě“) byla podepsána 25 dubna 2007 a následně pozměněna protokolem ze dne 24. června 2010. Dohoda o letecké dopravě odráží závazek svých stran ke společnému cíli, tj. pokračovat v odstraňování překážek v přístupu na trh v zájmu dosažení co největšího přínosu pro spotřebitele, letecké dopravce, pracovníky a společnost na obou stranách Atlantského oceánu.

(4)

Dohoda o letecké dopravě stanoví otevřený režim pronájmu letadel s posádkou mezi svými stranami. Příslušná ustanovení, která jsou obsažena v článku 10 Dohody o letecké dopravě, povolují dohody o pronájmu letadel s posádkou pro mezinárodní leteckou dopravu za předpokladu, že všechny strany těchto dohod mají náležité povolení a splňují podmínky předepsané podle právních předpisů, které strany Dohody o letecké dopravě běžně uplatňují.

(5)

Relevantní vývoj a rozpravy ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o letecké dopravě prokázaly, že by strany uvedené dohody těžily ze zvláštní dohody o pronájmu letadel s posádkou, kterou by se příslušná ustanovení Dohody o letecké dopravě upřesnila.

(6)

Tato dohoda o pronájmu letadel s posádkou by znamenala uvolnění stávajících časových omezení, a proto by měla navazující důsledky pro nařízení (ES) č. 1008/2008, ve kterém jsou stanovena časová omezení v případech, kdy si dopravci Unie najímají letadla s posádkou od dopravců třetích zemí.

(7)

Nařízení (ES) č. 1008/2008 je proto třeba změnit tak, aby v mezinárodních dohodách uzavřených Unií se třetími zeměmi bylo možné dohodnout uvolnění časových omezení u pronájmů letadel s posádkou.

(8)

Vzhledem k tomu, že Komise v současnosti provádí přezkum nařízení (ES) č. 1008/2008, včetně jeho ustanovení o pronájmu letadel s posádkou a možného dopadu těchto ustanovení na zaměstnance a spotřebitele, a že tento přezkum může vést k celkové revizi nařízení (ES) č. 1008/2008, omezuje se toto nařízení na dosažení souladu nařízení (ES) č. 1008/2008 s příslušnými mezinárodními závazky. Mezinárodní dohoda o pronájmu letadel s posádkou by měla zahrnovat vzájemná práva a povinnosti obou stran a měla by vycházet z některé stávající dohody o letecké dopravě.

(9)

Nařízení (ES) č. 1008/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 13 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1008/2008 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„je splněna jedna z těchto podmínek, pokud mezinárodní dohoda o pronájmu letadel s posádkou podepsaná Unií, která vychází z některé stávající dohody o letecké dopravě, jíž je Unie smluvní stranou a jež byla podepsána před 1. lednem 2008, nestanoví jinak:“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 11. prosince 2018.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předsedkyně

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Úř. věst. C 345, 13.10.2017, s. 126.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2018.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3).

(4)  Úř. věst. L 134, 25.5.2007, s. 4.