12.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 321/178


Oprava směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1846 ze dne 8. srpna 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách používaných v některých spalovacích motorech

(Úřední věstník Evropské unie L 283 ze dne 5. listopadu 2019)

Strana 42, čl. 2 odst. 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. dubna 2020. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. května 2020.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.“