5.2.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/5


SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/169

ze dne 16. listopadu 2018,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických částech některých kondenzátorů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2011/65/EU musí členské státy zajistit, aby elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahovala některé nebezpečné látky uvedené v příloze II zmíněné směrnice. Na použití uvedená v její příloze III se však tato povinnost nevztahuje.

(2)

Jednotlivé kategorie elektrických a elektronických zařízení, na něž se směrnice 2011/65/EU vztahuje (kategorie 1 až 11), jsou uvedeny v její příloze I.

(3)

Olovo je omezená látka uvedená v příloze II směrnice 2011/65/EU. Použití olova v dielektrických keramických částech kondenzátorů pro jmenovité střídavé napětí 125 V nebo stejnosměrné napětí 250 V nebo vyšší však bylo z omezení vyňato a je v současné době uvedeno v položce 7 c)-II v příloze III uvedené směrnice. Pro kategorie 1 až 7 a 10 měla tato výjimka platit do 21. července 2016.

(4)

Před 21. lednem 2015, tedy v souladu s čl. 5 odst. 5 směrnice 2011/65/EU, Komise obdržela žádost o prodloužení uvedené výjimky. Výjimka tak zůstává v platnosti, dokud nebude o této žádosti rozhodnuto.

(5)

Diskrétní keramické kondenzátory pro jmenovité střídavé napětí 125 V nebo stejnosměrné napětí 250 V nebo vyšší se vyznačují schopností ukládat a uvolňovat elektrický náboj (elektrostatickou kapacitou) a bývají součástí vysokonapěťových obvodů v široké škále elektrických a elektronických zařízení. Uplatňují se na mnoha trzích a v nejrůznějších aplikacích, například v systémech sociální infrastruktury, průmyslové automatizaci, průzkumu ropných a nerostných ložisek, přeměně energie, výkonových zdrojích, telekomunikacích a zdravotnických prostředcích.

(6)

V dielektrických keramických částech se olovo používá k dosažení vysoké permitivity při vysokém napětí, dobré schopnosti uchovávat energii (i při vysokých teplotách), nízkého svodového proudu při vysokém napětí a vysokých teplotách a nízkých ztrát při vysokém proudu, frekvenci a teplotách.

(7)

Nahrazení nebo odstranění olova je u některých keramických kondenzátorů pro nedostatek spolehlivých náhrad stále vědecky a technicky neproveditelné. Touto výjimkou se neoslabí ochrana životního prostředí a zdraví poskytovaná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2). Platnost výjimky umožňující použití olova v dielektrických keramických částech kondenzátorů pro jmenovité střídavé napětí 125 V nebo stejnosměrné napětí 250 V nebo vyšší by tudíž měla být prodloužena. Z důvodu jasnosti by mělo být do přílohy III směrnice 2011/65/EU doplněno, že na použití spadající do položek 7 c)-I a 7 c)-IV se položka 7 c)-II nevztahuje.

(8)

Vzhledem k tomu, že pro příslušná použití nejsou dosud na trhu dostupné spolehlivé alternativy, platnost výjimky pro kategorie 1 až 7 a 10 by měla být prodloužena na maximální dobu trvání pěti let do dne 21. července 2021. S ohledem na výsledky probíhajícího úsilí o nalezení spolehlivé náhrady je nepravděpodobné, že by doba trvání výjimky měla negativní dopady na inovace.

(9)

Pro kategorie jiné než 1 až 7 a 10 zůstává stávající výjimka v platnosti po dobu stanovenou v čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci směrnice 2011/65/EU. Z důvodu jasnosti by mělo být do přílohy III uvedené směrnice doplněno, do kdy výjimka platí.

(10)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 29. února 2020. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. března 2020.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. listopadu 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze III se položka 7 c)-II nahrazuje tímto:

„7 c)-II

Olovo v dielektrických keramických částech kondenzátorů pro jmenovité střídavé napětí 125 V nebo stejnosměrné napětí 250 V nebo vyšší

Nevztahuje se na použití spadající do bodů 7 c)-I a 7 c)-IV této přílohy.

Platí do:

21. července 2021 pro kategorie 1 až 7 a 10,

21. července 2021 pro kategorie 8 a 9, s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů,

21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro kategorie 8,

21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje kategorie 9 a pro kategorii 11.“