17.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/22


PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2019/69

ze dne 16. ledna 2019,

kterou se stanoví technické specifikace pro poplašné a signální zbraně podle směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

směrnici Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (1), a zejména na čl. 10a odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I směrnice 91/477/EHS stanoví, že do definice palných zbraní se nezahrnují předměty, které odpovídají definici, ale slouží jako poplašné nebo signální zbraně nebo jsou určeny k záchraně života a mohou být použity pouze pro stanovený účel.

(2)

Některá zařízení, jež mají sloužit jako poplašné nebo signální zbraně či k záchraně života a jsou v nyní dostupná na trhu, mohou být s pomocí běžných nástrojů snadno přeměněna na palné zbraně. Aby proto tato zařízení mohla být pro účely směrnice 91/477/EHS považována za poplašné a signální zbraně a nevztahovaly se na ně kontroly palných zbraní podle uvedené směrnice, měla by být takové povahy, aby nemohla být s pomocí běžných nástrojů upravena tak, aby vystřelovala hromadnou nebo jednotnou střelu nebo jiný projektil působením okamžitého uvolnění chemické energie nebo mohla být za tímto účelem přeměněna.

(3)

Specifikace popsaná ve 2. bodě odůvodnění by měla být součástí souboru technických specifikací, jež by společně měly zajistit, aby dané zařízení nemohlo být přeměněno tak, aby vystřelovalo hromadnou nebo jednotnou střelu nebo jiný projektil působením okamžitého uvolnění chemické energie. Jelikož pro přeměnu takových zařízení na palné zbraně má zásadní význam hlaveň, měla by být takové povahy, aby nemohla být odstraněna nebo upravena, aniž by se celé zařízení stalo nepoužitelným. Vedle toho by měly být do hlavně umístěny neodstranitelné překážky a nábojová komora a hlaveň by měly být posunuty, prohnuty či vychýleny takovým způsobem, aby nebylo možné zařízení nabít střelivem a vystřelit je z něj.

(4)

Aby se zajistilo, že technické specifikace pro poplašné a signální zbraně budou vyhovovat široké škále poplašných a signálních zbraní, jež v současné době existují, měly by specifikace stanovené touto směrnicí zohlednit obecně přijímané mezinárodní normy a hodnoty pro náboje a nábojové komory u poplašných a signálních zbraní, uvedené zejména v tabulce VIII tabulek rozměrů nábojů a nábojových komor, jež vypracovala Mezinárodní stálá komise pro zkoušení ručních palných zbraní (CIP).

(5)

S cílem zabránit snadné přeměně poplašných a signálních zbraní na palné zbraně by měly členské státy zajistit, aby zbraně vyráběné v Unii či dovážené do Unie podléhaly kontrolám k určení jejich souladu s technickými specifikacemi stanovenými touto směrnicí. Uvedené kontroly by například mohly zahrnovat kontrolu různých modelů nebo typů zařízení, či jednotlivých zařízení, nebo obojí.

(6)

Od členských států by se mělo vyžadovat, aby si na základě žádosti vzájemně poskytovaly informace o výsledcích kontrol poplašných a signálních zbraní, jež provedly. V zájmu usnadnění výměny informací by měly být členské státy povinny určit alespoň jedno vnitrostátní kontaktní místo, které bude moci poskytovat informace ostatním členským státům.

(7)

Pro snadnější provádění kontrol poplašných a signálních zbraní by měly mít členské státy povinnost při provádění takových kontrol vzájemně spolupracovat.

(8)

Touto směrnicí není dotčen článek 3 směrnice 91/477/EHS.

(9)

V souladu se společným politickým prohlášením členských států a Komise o informativních dokumentech ze dne 28. září 2011 (2) se členské státy zavázaly, že v odůvodněných případech k oznámení svých prováděcích opatření přiloží jeden nebo více dokumentů, v nichž vysvětlí vztah mezi ustanoveními směrnice a odpovídajícími částmi nástrojů k jejímu provedení ve vnitrostátním právu.

(10)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 13b odst. 1 směrnice 91/477/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Technické specifikace

Členské státy zajistí, aby zařízení s držákem nábojů, která jsou určena pouze ke střelbě s využitím nábojek nebo cvičných nábojů, dráždivých látek, jiných účinných látek nebo pyrotechnických nábojů, podléhala požadavku trvalého souladu s technickými specifikacemi stanovenými v příloze této směrnice, a nemusela tak být považována za palné zbraně podle směrnice 91/477/EHS.

Článek 2

Kontroly souladu s technickými specifikacemi

1.   Členské státy zajistí, aby zařízení uvedená v článku 1 podléhala kontrolám, na jejichž základě bude určen jejich soulad s technickými specifikacemi stanovenými v příloze.

2.   Při provádění kontrol uvedených v odstavci 1 spolu členské státy navzájem spolupracují.

Článek 3

Výměna informací

Na základě žádosti poskytne členský stát jinému členskému státu výsledky kontrol provedených v souladu s článkem 2. Za tímto účelem každý členský stát určí alespoň jedno národní kontaktní místo, jež bude tyto výsledky poskytovat, a sdělí kontaktní údaje svého národního kontaktního místa Komisi.

Článek 4

Prováděcí ustanovení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 17. ledna 2020. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. ledna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 256, 13.9.1991, s. 51.

(2)  Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.


PŘÍLOHA

Technické specifikace pro zařízení podle článku 1

1.

Zařízení musí být takové povahy, aby splňovala následující požadavky:

a)

umožňují vystřelit pyrotechnické signální náboje pouze tehdy, je-li k ústí hlavně připevněn adaptér;

b)

jejich součástí je trvalé zařízení, které brání vystřelení nábojů obsahujících jednotnou nebo hromadnou pevnou střelu nebo jiný pevný projektil;

c)

jsou určena pro náboje, které jsou uvedeny v tabulce VIII tabulek rozměrů nábojů a nábojových komor, jež vypracovala Mezinárodní stálá komise pro zkoušení ručních palných zbraní (CIP), a jsou v souladu s rozměry a jinými normami stanovenými v uvedené tabulce, přičemž se použije verze tabulky platná v době přijetí této směrnice.

2.

Zařízení nemohou být s pomocí běžných nástrojů upravena tak, aby vystřelovala hromadnou nebo jednotnou střelu nebo jiný projektil působením okamžitého uvolnění chemické energie nebo mohla být za tímto účelem přeměněna.

3.

Veškeré hlavní části zařízení musí být takové povahy, aby nemohly být namontovány nebo použity jako hlavní části palných zbraní.

4.

Hlavně zařízení nemohou být odstraněny nebo upraveny bez výrazného poškození nebo zničení zařízení.

5.

Zařízení s hlavní o délce nejvýše 30 cm, nebo jejichž celková délka nepřesahuje 60 cm, musí obsahovat neodstranitelné překážky po celé délce hlavně, aby jí nemohla projít žádná střela nebo jiný projektil působením okamžitého uvolnění chemické energie a aby volný prostor ponechaný v ústí hlavně nepřesahoval 1 cm délky.

6.

Zařízení, na něž se nevztahuje bod 5, musí obsahovat neodstranitelné překážky v alespoň jedné třetině délky hlavně, aby jí nemohla projít žádná střela nebo jiný projektil působením okamžitého uvolnění chemické energie a aby volný prostor ponechaný v ústí hlavně nepřesahoval 1 cm délky.

7.

Ve všech případech bez ohledu na to, zda se na zařízení vztahuje bod 5 nebo 6, se první překážka v hlavni umístí co nejblíže za nábojovou komoru zařízení, přičemž musí být umožněn únik plynů příslušnými otvory.

8.

U zařízení určených pouze ke střelbě s využitím nábojek nebo cvičných nábojů blokují překážky uvedené v bodech 5 a 6 hlaveň úplně, kromě jednoho či několika otvorů pro únik tlaku plynu. Kromě toho překážky zcela blokují hlaveň tak, aby z přední části zařízení nemohl být vystřelen žádný plyn.

9.

Všechny překážky jsou trvalé a nemohou být odstraněny, aniž by došlo ke zničení nábojové komory nebo hlavně zařízení.

U zařízení určených pouze ke střelbě s využitím nábojek nebo cvičných nábojů jsou překážky kompletně zhotoveny z materiálu odolného vůči řezání, vrtání nebo broušení (či jakémukoli podobnému procesu) s minimální tvrdostí 700 HV 30 (zkouška tvrdosti podle Vickerse).

U zařízení, na něž se nevztahuje druhý pododstavec tohoto bodu, jsou překážky zhotoveny z materiálu odolného vůči řezání, vrtání nebo broušení (či jakémukoli podobnému procesu) s minimální tvrdostí 610 HV 30. Hlaveň může mít podél své osy kanálek umožňující vystřelení dráždivých látek nebo jiných účinných látek ze zařízení.

Ve všech případech musí být překážky takové povahy, aby bránily následujícím úkonům:

a)

vytvoření nebo rozšíření otvoru v hlavni podél její osy;

b)

odstranění překážky, kromě případů, kdy se důsledku odstranění stanou rám a nábojová komora nepoužitelnými nebo kdy je celistvost zařízení natolik porušena, že nemůže být použito jako základ palné zbraně bez podstatné opravy nebo doplnění.

10.

Nábojová komora a hlaveň jsou vzájemně posunuty, prohnuty či vychýleny tak, aby nebylo možné zařízení nabít střelivem nebo je z něj vystřelit. Vedle toho musí v případě zařízení typu revolveru:

a)

přední otvory komory válce být zúženy tak, aby se zajistilo, že střely budou blokovány v komoře;

b)

tyto otvory být v jiné úrovni než komora.