21.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 210/1


DOPORUČENÍ RADY

ze dne 14. června 2019

k nápravě zjištěného závažného odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle v Rumunsku

(2019/C 210/01)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 121 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (1), a zejména čl. 10 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

s ohledem na doporučení Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 121 Smlouvy mají členské státy prosazovat zdravé veřejné finance ve střednědobém výhledu prostřednictvím koordinace hospodářských politik a mnohostranného dohledu tak, aby se zabránilo vzniku nadměrných schodků veřejných financí.

(2)

Pakt o stabilitě a růstu vychází z cíle zdravých veřejných financí jakožto prostředku k posílení podmínek pro cenovou stabilitu a pro silný udržitelný růst, jenž přispívá k vytváření nových pracovních míst.

(3)

V červnu 2017a v červnu 2018 došla Rada v souladu s čl. 121 odst. 4 Smlouvy k závěru, že se Rumunsko v letech 2016 a 2017 závažně odchýlilo od svého střednědobého rozpočtového cíle nebo od cesty k postupnému dosažení tohoto cíle. Ohledně těchto zjištěných závažných odchýlení vydala Rada ve dnech 16. června 2017 (2) a 22. června 2018 (3) doporučení, aby Rumunsko přijalo nezbytná politická opatření k jejich řešení. Rada následně zjistila, že Rumunsko v reakci na uvedená doporučení účinná opatření nepřijalo. Ve svém posledním doporučení přijatém dne 4. prosince 2018 (4) Rada doporučila, aby Rumunsko přijalo nezbytná opatření k zajištění toho, aby nominální míra růstu čistých primárních výdajů sektoru vládních institucí (5) nepřesáhla 4,5 % v roce 2019, což odpovídá roční strukturální korekci o 1 % hrubého domácího produktu (HDP).

(4)

Podle prognózy Komise z jara 2019 a výstupních údajů z roku 2018 potvrzených Eurostatem byl růst čistých primárních výdajů sektoru vládních institucí v roce 2018 značně nad výdajovým kritériem, což ukazuje na závažné odchýlení (odchylka o 2,4 % HDP). Strukturální schodek nebyl snížen, zůstal zhruba stabilní na úrovni přibližně 3,0 % potenciálního HDP, což rovněž ukazuje na závažné odchýlení od doporučené strukturální korekce (odchylka o 0,8 % HDP). Rozsah této odchylky, která se odvíjí od strukturálního salda, negativně ovlivňují neočekávané příjmy, vyšší deflátor HDP a vyšší základní odhad potenciálního růstu HDP ve srovnání se střednědobým průměrem, z něhož vychází výdajové kritérium. Nicméně rozsah odchylky, která se odvíjí od strukturálního salda, pozitivně ovlivňují nízké výdaje na veřejné investice, které se vyrovnávají ve výdajovém kritériu. Bez ohledu na tento rozdíl oba ukazatele potvrzují závažnou odchylku od požadavků preventivní složky Paktu o stabilitě a růstu v roce 2018.

(5)

Dne 5. června 2019 dospěla Komise po celkovém posouzení k závěru, že v Rumunsku existuje zjištěné závažné odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle, a v souladu s čl. 121 odst. 4 Smlouvy a s čl. 10 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1466/97 adresovala Rumunsku varování.

(6)

Podle čl. 10 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1466/97 má Rada dotčenému členskému státu do jednoho měsíce ode dne přijetí varování zaslat doporučení k provedení nezbytných politických opatření. Podle uvedeného nařízení má doporučení stanovit členskému státu lhůtu v délce nejvýše pěti měsíců pro nápravu odchýlení. Na tomto základě se k nápravě odchýlení v případě Rumunska jeví jako přiměřená lhůta do 15. října 2019. V uvedené lhůtě by Rumunsko mělo podat zprávu o opatřeních, která v reakci na toto doporučení přijalo.

(7)

Na základě prognózy Komise z jara 2019 ohledně mezery výstupu zůstane hospodářská situace Rumunska v letech 2019 a 2020 standardní. Míra zadlužení v Rumunsku nedosahuje prahové hodnoty 60 % HDP. Minimální požadované strukturální úsilí stanovené nařízením (ES) č. 1466/97 a korekční matice společně dohodnutá v rámci preventivní složky Paktu o stabilitě a růstu, u které jsou zohledněny faktory obecné hospodářské situace a případné aspekty udržitelnosti, činí nejméně 0,5 % HDP pro rok 2019 i pro rok 2020.

(8)

Strukturální schodek Rumunska se postupně zvýšil z 0,1 % HDP v roce 2015 na 1,7 % HDP v roce 2016, 2,9 % HDP v roce 2017 a 3,0 % HDP v roce 2018. Minimální požadavek na korekci by mělo doprovázet další a trvalé úsilí, aby bylo možné napravit kumulovanou odchylku a dostat Rumunsko na vhodnou cestu, poté co se od roku 2016 trvale akumuloval negativní vývoj. Další úsilí ve výši 0,5 % HDP v roce 2019 a 0,25 % HDP v roce 2020 se zdá být přiměřené vzhledem k velikosti zjištěného závažného odchýlení od doporučené cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle. Toto úsilí by bylo v souladu s cestou, kterou pro rok 2019 doporučila Rada dne 4. prosince 2018. Urychlí návrat k cestě k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle.

(9)

Požadované zlepšení strukturálního salda o 1,0 % HDP v roce 2019 a 0,75 % HDP v roce 2020 je v souladu s nominální mírou růstu čistých primárních výdajů sektoru vládních institucí, která nepřekročí 4,5 % v roce 2019 a 5,1 % v roce 2020.

(10)

Komise ve své prognóze z jara 2019 předpokládá, že v roce 2019 dojde k dalšímu zhoršení strukturálního salda o 0,7 % HDP a o další 1,2 % HDP v roce 2020. Proto, aby bylo možné dosáhnout požadovaného strukturálního zlepšení, je nutné přijmout ve srovnání se současným základním scénářem uvedeným v prognóze Komise z jara 2019 strukturální opatření v celkové výši 1,7 % HDP v roce 2019 a další strukturální opatření v celkové výši 1,95 % HDP v roce 2020.

(11)

Komise ve své prognóze z jara 2019 předpokládá schodek veřejných financí ve výši 3,5 % HDP v roce 2019 a 4,7 % HDP v roce 2020, což překračuje referenční hodnotu 3 % HDP stanovenou ve Smlouvě. Zdá se, že požadovaná strukturální korekce je rovněž vhodná k zajištění toho, aby Rumunsko referenční hodnotu 3 % HDP stanovenou ve Smlouvě v letech 2019 a 2020 bez problému dodrželo.

(12)

Jelikož Rumunsko nereaguje na dřívější doporučení ohledně napravení zjištěných závažných odchýlení a existuje riziko, že bude překročena referenční hodnota stanovená ve Smlouvě nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu, je nutné urychleně jednat, aby se Rumunsko vrátilo k obezřetné fiskální politice.

(13)

Aby Rumunsko dosáhlo doporučovaných rozpočtových cílů, je zásadní, aby přijalo a důsledně provádělo nezbytná opatření a pozorně sledovalo vývoj běžných výdajů.

(14)

Rumunsko by mělo podat Radě do 15. října 2019 zprávu o opatřeních, která v reakci na toto doporučení přijalo.

(15)

Je vhodné toto doporučení zveřejnit,

DOPORUČUJE, ABY RUMUNSKO:

1)

přijalo nezbytná opatření k zajištění toho, aby nominální míra růstu čistých primárních výdajů sektoru vládních institucí nepřekročila 4,5 % v roce 2019 a 5,1 % v roce 2020, což odpovídá roční strukturální korekci o 1,0 % HDP v roce 2019 a 0,75 % v roce 2020, a tím se Rumunsko dostalo na vhodnou cestu k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle;

2)

ke snížení schodku využilo všech neočekávaných příjmů; opatření k rozpočtové konsolidaci by měla zajistit trvalé a prorůstově orientované zlepšování strukturálního salda veřejných financí;

3)

podalo Radě do 15. října 2019 zprávu o opatřeních, která v reakci na toto doporučení přijalo; zpráva by měla obsahovat dostatečně podrobná a věrohodně oznámená opatření, včetně rozpočtového dopadu každého z nich, kterými má být dosaženo požadované cesty, jakož i aktualizované a podrobné rozpočtové projekce na roky 2019–2020.

Toto doporučení je určeno Rumunsku.

V Lucemburku dne 14. června 2019.

Za Radu

předseda

E.O. TEODOROVICI


(1)  Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1.

(2)  Doporučení Rady ze dne 16. června 2017 k nápravě zjištěného závažného odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle v Rumunsku (Úř. věst. C 216, 6.7.2017, s. 1).

(3)  Doporučení Rady ze dne 22. června 2018 k nápravě zjištěného závažného odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle v Rumunsku (Úř. věst. C 223, 27.6.2018, s. 3).

(4)  Doporučení Rady 4. prosince 2018 k nápravě zjištěného závažného odchýlení od cesty k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle v Rumunsku (Úř. věst. C 460, 21.12.2018, s. 1).

(5)  Čisté primární výdaje sektoru vládních institucí se skládají z celkových výdajů sektoru vládních institucí bez úrokových nákladů, výdajů na programy Unie, které jsou plně kompenzovány příjmy z prostředků Unie, a z nediskrečních změn výdajů na podporu v nezaměstnanosti. Vnitrostátně financovaná tvorba hrubého fixního kapitálu je rozložena do čtyřletého období. Zohledněna jsou diskreční opatření na straně příjmů nebo zvýšení příjmů povinné na základě zákona. Jednorázová opatření na straně příjmů i na straně výdajů jsou kompenzována.