18.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/89


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/2167

ze dne 17. prosince 2019,

kterým se schvaluje strategický plán sítě pro funkce sítě uspořádání letového provozu v rámci jednotného evropského nebe na období 2020–2029

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 ze dne 10. března 2004 o organizaci a užívání vzdušného prostoru v jednotném evropském nebi (nařízení o vzdušném prostoru) (1), a zejména na čl. 6 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 677/2011 (2) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/123 (3) stanoví, že manažer struktury vzdušného prostoru určený v souladu s uvedenými nařízeními je povinen vypracovat a aktualizovat strategický plán sítě.

(2)

Nařízení (EU) č. 677/2011 a prováděcí nařízení (EU) 2019/123 vyžadují, aby byl strategický plán sítě přijat Komisí po schválení Radou pro uspořádání struktury vzdušného prostoru.

(3)

Dne 27. června 2019 schválila Rada pro uspořádání struktury vzdušného prostoru strategický plán sítě na období 2020–2029. Toto období odpovídá příslušným referenčním obdobím a období jmenování manažera struktury vzdušného prostoru.

(4)

Strategický plán sítě by měl být schválen.

(5)

Toto rozhodnutí by mělo vstoupit v platnost co nejdříve před začátkem období, na které se vztahuje strategický plán sítě.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe, zřízeného článkem 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 (4),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Schvaluje se strategický plán sítě na období 2020–2029 schválený Radou pro uspořádání struktury vzdušného prostoru na jejím 25. zasedání dne 27. června 2019 (5).

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. prosince 2019.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 20.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 677/2011 ze dne 7. července 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro funkce sítě uspořádání letového provozu (ATM) a kterým se mění nařízení (EU) č. 691/2010 (Úř. věst. L 185, 15.7.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/123 ze dne 24. ledna 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro funkce sítě uspořádání letového provozu (ATM) a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 677/2011 (Úř. věst. L 28, 31.1.2019, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1).

(5)  Strategický plán sítě pro funkce sítě uspořádání letového provozu v rámci jednotného evropského nebe na období 2020–2029, zveřejněný jako dokument NMB/19/25/7 na internetových stránkách manažera struktury vzdušného prostoru: https://www.eurocontrol.int/network-manager#key-documents