20.11.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/11


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1925

ze dne 14. listopadu 2019

o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění protokolu, kterým se provádí dohoda o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 2. března 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/384 (1) o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále jen „dohoda“) (2). Tato dohoda vstoupila v platnost dne 20. listopadu 2014 a je stále v platnosti.

(2)

Platnost protokolu o provádění dohody, který je v současnosti v platnosti, končí dne 19. listopadu 2019.

(3)

Komise jménem Unie vedla jednání o novém protokolu o provádění dohody (dále jen „protokol“). Jednání byla uzavřena parafováním protokolu dne 19. července 2019.

(4)

Cílem protokolu je umožnit Unii a Senegalu úžeji spolupracovat při podpoře politiky udržitelného rybolovu a odpovědného využívání rybolovných zdrojů ve vodách Senegalu a podpořit úsilí Senegalu o rozvoj jeho odvětví rybolovu.

(5)

Protokol by proto měl být podepsán a prozatímně prováděn do okamžiku, než budou dokončeny postupy nezbytné pro jeho vstup v platnost.

(6)

Aby se předešlo přerušení rybolovných činností plavidel Unie, měl by být protokol prozatímně prováděn ode dne podpisu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis protokolu, kterým se provádí dohoda mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, se schvaluje jménem Unie s výhradou jeho uzavření.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat protokol jménem Unie.

Článek 3

Protokol je prozatímně prováděn v souladu s článkem 16 protokolu ode dne podpisu do okamžiku, než budou dokončeny postupy nezbytné pro jeho vstup v platnost.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 14. listopadu 2019.

Za Radu

předsedkyně

T. TUPPURAINEN


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/384 ze dne 2. března 2015 o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie (Úř. věst. L 65, 10.3.2015, s. 1).

(2)  Dohoda mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (Úř. věst. L 304, 23.10.2014, s. 3).