18.11.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 297/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2019/1915

ze dne 14. října 2019

o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o usnadnění udělování víz jménem Unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 28. února 2011 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání s Běloruskou republikou o Dohodě mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o usnadnění udělování víz (dále jen „dohoda“) souběžně s jednáním o Dohodě o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem. Jednání byla úspěšně uzavřena dne 17. června 2019 parafováním dohody prostřednictvím výměny e-mailů.

(2)

V prohlášení summitu Východního partnerství ze dne 7. května 2009 vyjádřily Unie a partnerské státy politickou podporu pro liberalizaci vízového režimu v bezpečném a zabezpečeném prostředí a znovu potvrdily svůj záměr podnikat kroky k postupnému zavedení bezvízového režimu pro své občany.

(3)

Účelem této dohody je na základě reciprocity usnadnit udělování víz občanům Unie a Běloruska pro zamýšlený pobyt, jehož délka během jakéhokoli období 180 dnů nepřekročí 90 dnů.

(4)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, která se nevztahují na Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (1); Spojené království se tedy neúčastní jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(5)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, která se nevztahují na Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (2); Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(6)

V souladu s články 1 a 2 protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(7)

Rada by měla rozhodnout o uzavření dohody s ohledem na posouzení Komise, pokud jde o zabezpečení a integritu běloruského systému vydávání biometrických diplomatických pasů a jejich technické specifikace.

(8)

Dohoda by proto měla být podepsána a společná prohlášení připojená k dohodě by měla být schválena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o usnadnění udělování víz se schvaluje jménem Unie s výhradou jejího uzavření (3).

Článek 2

Společná prohlášení připojená k dohodě se schvalují jménem Unie.

Článek 3

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat tuto dohodu jménem Unie.

Článek 4

Komise posoudí zabezpečení a integritu běloruského systému vydávání biometrických diplomatických pasů a jejich technických specifikací a své posouzení sdělí Radě. S ohledem na uvedené posouzení Rada rozhodne ohledně uzavření dohody.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 14. října 2019.

Za Radu

Předseda

J. LEPPÄ


(1)  Rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43).

(2)  Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).

(3)  Znění dohody bude zveřejněno spolu s rozhodnutím o jejím uzavření.